HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Gebed en proclamatie voor genezing en gezondheid

Wat hieronder volgt zijn gebeden en proclamaties gebaseerd op Gods Woord. Gods Woord werkt als een medicijn. Medicijnen zetten hun heilzame werking in ons lichaam vrij, als we ze tot ons nemen. Neem daarom deze op Zijn Woord gebaseerde gebeden en proclamaties tot u en lees ze op regelmatige basis hardop - geloof komt door het horen en horen. Indien nodig, verhoog de dosis van het horen van het Woord. Het Woord dat God spreekt is levend, energiek en werkzaam (Hebreeën 4:12 AMP). Ontvang u genezing en wandel in de gezondheid die Jezus voor u gekocht en betaald heeft met Zijn bloed. Jezus - Yeshuah is uw Genezing.

GEBED EN PROCLAMATIE

Hemelse Vader, in de Naam van Jezus, kom ik tot U en ik dank U voor het Nieuwe Verbond, waarvan Jezus de Middelaar en de Borg is. Ik ben mede-erfgenaam met Christus en heb deel aan het Nieuwe Verbond, U bent mijn Deel. U bent mijn Genezing. Door de striemen van Jezus ben ik genezen. Genezing is niet langer een belofte, maar het is “Ja en Amen” in Christus Jezus. Aan het kruis heeft Hij al mijn ziekten en zwakten gedragen en in ruil ontving ik Zijn gezondheid. Zijn Bloed spreekt krachtiger dan het bloed van Abel. Ik geloof in de kracht van het bloed van Jezus. Zijn bloed heeft een eeuwige verlossing teweeggebracht. Door geloof in Zijn bloed ben ik gereinigd en geheiligd van alle zonden en zijn al mijn overtredingen vergeven. Hij herinnert mijn zonden niet meer. Zijn bloed heeft mij verzoend en gerechtvaardigd met God. Door Zijn bloed heb ik vrede met God en ga ik vrijmoedig langs de nieuwe en levende weg het Heiligdom binnen, tot de troon van genade, en verkrijg barmhartigheid en genade om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Jezus is de Weg, de Waarheid en het leven. Hem heb ik lief, ik luister en gehoorzaam Zijn stem en ik hecht mij aan Hem, want Hij is mijn leven en mijn lengte van dagen.

(Hebreeën 7:22; 12:24; Romeinen 5:25; 8:17, Exodus 15:26; Psalm 119:87; 1 Petrus 2:24; 2 Korintiërs 1:20; Jesaja 53:4-5; Mattheus 8:17; Efeze 1:7; Romeinen 3:25-26; Kolossenzen 1:20; Jeremia 31:34; Johannes 14:6; Hebreeën 4:16; 9:12; 10:17,20; 13:12, Deuteronomium 30:20)

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komt. Mijn hulp is van YaHWeH, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij laat mijn voet niet wankelen, mijn Bewaarder sluimert niet. Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt. YAHWeH is mijn Bewaarder, YAHWeH is mijn schaduw aan mijn rechterhand. De zon zal mij overdag niet steken en s'nachts de maan niet. YAHWeH bewaart mij voor alle kwaad, mijn ziel bewaart Hij. YAHWeH bewaart mijn uitgaan en mijn ingaan, van nu aan tot in eeuwigheid.

(Psalm 121)

God is vóór mij, wie zal tegen mij zijn. Niets kan mij scheiden van Gods liefde in Christus. Zoals God mij heeft vergeven, zo vergeef ik hen die mij kwaad hebben aangedaan. Ik doe afstand van alle haat, wrok, slechte gevoelens, onvergevingsgezindheid, boosheid en dergelijke, die ik tegenover iemand zou hebben. Ik wil daar niet langer aan vasthangen, want het brengt schade toe aan mijzelf en aan anderen. De liefde van God is in mijn hart uitgestort door de Heilige Geest. God heeft mijn lichaam zo ontworpen dat het op zijn best functioneert als het liefdevol omgaat met anderen, dan werkt Zijn geloof in en door mij het beste. Dan wordt Zijn genezende kracht niet belemmerd, maar werkzaam in mij. Ik oordeel anderen niet opdat ik zelf ook niet geoordeeld wordt. Want met de maat waarmee ik anderen meet, zal God mij meten. Ik vergeef de anderen hun fouten zoals God ook mijn fouten heeft vergeven. Als ik mijn ongerechtigheden belijd dan is God getrouw en waarachtig om mij te vergeven en zal het bloed van Jezus mij reinigen van elke zonde. Jezus - de Rechtvaardige, is mijn Voorspraak bij de Vader, Hij is een verzoening voor mijn zonden en niet alleen voor die van mij, maar ook voor die van de gehele wereld. Gelovig gebed zal mij gezond maken en de Heer zal mij oprichten. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel omdat er kracht aan verleend wordt. Want het is goed en aangenaam voor God, dat alle mensen behouden/gezond worden en tot erkentenis van de waarheid komen.

(Psalm 91:16; 1 Timotheüs 2:4; Romeinen 5:5; Jacobus 5:15-16; 1 Johannes 1:7-9;2:1-2; Mattheüs 6:14; Galaten 5:6, 19-21)

Om deze reden is de Zoon van God, Jezus Christus - de Gezalfde, in mij geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel zou vernietigen. Zijn zalving heeft het duivelse juk op mijn schouder vernietigt. Ik ben uit de macht van de duisternis bevrijdt en overgebracht in het Koninkrijk van Gods geliefde Zoon, in wie ik - door Zijn bloed - de verlossing heb, de vergeving van zonden. In Christus ben ik levend gemaakt, opgewekt en gezegend met alle geestelijke zegen en is mij een plaats gegeven in de hemelse gewesten.

De duivel heeft geen macht over mij en ik laat niet toe dat hij nog macht over mij uitoefent. Ik ben uit de duisternis en uit de schaduw van de dood geroepen tot Gods wonderbare licht. Ik heb mij bekeerd van de duisternis tot het licht en van de macht van satan tot God. De duivel heeft niet langer macht over mij. Ik ben licht in de Here, Die licht is en ik wandel als kind van het licht en van de dag, ik ben geen kind van de nacht nog van de duisternis. Ik spreek Zijn Woord, daarom is er voor mij een dageraad. Ik dank de Vader die mij bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht.

Mijn strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Jezus heeft deze overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Jezus heeft de kop van de slang vermorzeld. Jezus heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Hij heeft macht over de duivel en over elke ziekte en zwakte.

Als afgevaardigde van Zijn Koninkrijk heb ik macht ontvangen over elk werk van de duivel. In Jezus Naam en door Zijn autoriteit aan mij verleend, spreek ik Zijn Woord en de duivel en elke ziektemacht moet zich onderwerpen.

God heeft mij macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal mij enig kwaad doen. Op leeuw en adder zal ik treden, jonge leeuw en slang zal ik vertrappen. Elk wapen dat tegen mij gesmeed wordt zal niets kunnen uitrichten, dat is mijn erfdeel als onderdaan van YaHWeH en mijn gerechtigheid is uit Hem. De Heer van de hemelse legermachten heeft het besloten, wie zal Hem beletten als Zijn hand is uitgestrekt, wie trekt Ze terug? YaHWeH Nissi, is mijn Banier, mijn overwinning. Ik hef Zijn Naam op als een banier over al Zijn vijanden. Er zijn die zich beroemen op hun natuurlijke sterkte en bronnen, maar ik roem in de Naam van YaHWeH, mijn Elohiym. Hij doet mij te allen tijde zegevieren in Christus Jezus. Hem alle dank en eer.

Ik ben krachtig in de Heer en in de sterkte van Zijn macht. Ik kan alle dingen doen door Christus - de Gezalfde en Zijn zalving - Die mij kracht geeft. Ik heb de geestelijke wapenuitrusting aan die God heeft voorzien en ik hou stand tegen het bedrog en de listen van de duivel. De wapenen van mijn veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van geestelijke bolwerken. Elke redenering en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slecht ik en elke gedachte die ingaat tegen het Woord van God neem ik krijgsgevangen en breng ik onder de gehoorzaamheid aan Christus.

Mijn lendenen zijn omgord met Zijn waarheid. Mijn borst is bekleed met de harnas van Zijn gerechtigheid, mijn voeten zijn geschoeid en toebereid met het Evangelie van Zijn Shalom, Zijn compleetheid waarin niets ontbreekt. In mijn hand hanteer ik Zijn Schild van geloof waarmee ik al de brandende pijlen van de boze doof; op mijn hoofd draag ik de helm van mijn redding in Christus. Het Woord van God dat ik spreek is een Geestelijk zwaard. Ik bid met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest. God heeft Zijn engelen - Zijn sterke helden - geboden mij op al mijn wegen te beschermen. Zij dragen mij op handen zodat ik mijn voet niet aan een steen stoot. Zij gehoorzamen het Woord dat God spreekt. Zij voeren Zijn Woord uit. Zijn geestelijke legermachten dienen Hem en doen wat Hem behaagt. Ze zijn dienende geesten voor hen die Gods heil - al Zijn zegeningen - verwachten.

Ik verneder mij onder de machtige hand van God en proclameer Zijn Woord. Ik bied weerstand aan de duivel en hij vlucht voor mij. Ik geef de duivel geen voet in mijn lichaam. Ik laat niet toe dat hij mij overweldigd en tiranniseert met ziekte of zwakte. Ik laat me niet gevangen nemen of onderdrukken door ziekte. Want groter is Hij die in mij is dan hij die in de wereld is. Ik ben méér dan overwinnaar door Hem Die mij liefheeft.

Het openbaar worden van Zijn kennis verspreidt een geur die goddelijk leven brengt. Mijn geloof wordt effectief geactiveerd door het uitspreken van de geopenbaarde en diepgaande kennis van al het goede dat in mij is in Christus Jezus. Ik heb dezelfde Geest van geloof en daarom spreek ik Gods Woord van genezing uit over mijn lichaam. Niets is onmogelijk voor hen die geloven, daarom zet ik mijn geloof in Gods beloften vrij, door te spreken en te handelen naar Zijn Woord. Ik zal leven en niet sterven en zal getuigen van Gods werken. Hij verzadigt mij met een lang en gezond leven. Ik bid en proclameer dit in Jezus Naam! AMEN!

(Galaten 1:16; 1 Johannes 3:8; Efeze 1:3,2:5-6; Kolossenzen 1:12-14; 2:15; Filippenzen 4:13; 1 Petrus 2:9; Mattheüs 4:16; Efeze 4:27; 5:8; 6:12-18; 2 Korintiërs 2:14-16; 4:13; 10:4-5; 1 Johannes 1:5; 1 Thessalonicenzen 5:5; Handelingen 10:38; Lukas 10:19; Lukas 4:39-39; Jesaja 8:20; 10:27; 14:27; 54:17; Jacobus 4:7, 1 Johannes 4:4; Romeinen 8:37; Psalm 20:8; 103:20-21; 118:17; 91:11-14,16, Hebreeën 1:14, Exodus 14:15, Filemon 1:6, Markus 9:23 )

Ik dien de Heer, Hij zegent mijn voedsel en mijn drinken. Hij verwijdert ziekte en het getal van mijn dagen maakt Hij vol. Mijn kracht en gezondheid wordt hersteld, de zegen van Abraham is mijn erfdeel. Christus heeft mij vrijgekocht van de vloek van de wet, daarom verbied ik, dat enige ziekte, kwaal of zwakheid in mijn lichaam komt. Elke ziektekiem, elke virus of bacterie die mijn lichaam aanraakt, sterft onmiddellijk, in de Naam van Jezus. Ik verbied enige groei van gezwel of tumor in mijn lichaam, want het leven van God in mij vernietigt ze. Elk orgaan, iedere cel, elke spier, elk weefsel, elk onderdeel van mijn lichaam werkt perfect, zoals God het bedoeld heeft. Ik verbied enige storing of slechte werking van mijn lichaam. Dat wat God niet geplant heeft zal uitgeroeid worden in mijn lichaam in de Naam van Jezus.

(Exodus 23:25-26; Galaten 3:13-14; Mattheüs 15:13)

Hemelse Vader, Uw Woord zegt dat ik door de striemen van Jezus genezen ben. Ziekte hoort niet langer thuis in mijn lichaam. Mijn lichaam is gekocht en betaald met het dierbaar bloed van Jezus en ik verheerlijk U met mijn lichaam. Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Mijn lichaam behoort Jezus toe. Jezus heeft mijn ziekte 2000 jaar geleden op Zich genomen en Zijn lichaam werd voor mij verbroken. Daarom, elke ziekte of zwakte die nu nog op mij afkomt, hoort mij niet toe. Ik wijs ze af in de Naam van Jezus.

(1 Petrus 2:24; 1 Korintiërs 6:19-20; Openbaring 5:9; Jesaja 53:4-5)

Ik zit in de geheime Schuilplaats van El-Elyon - de Allerhoogste. Ik zeg tegen YaHWeH, U bent mijn Toevlucht en mijn Burcht, mijn Elohiym op Wie ik vertrouw. U redt mij van verderfelijke ziekten, met Uw vleugels beschermt U mij en onder Uw vleugels vind ik een toevlucht. Omdat ik ontzag heb voor de Heer van de hemelse legers - YaHWeH Tsebaoth - doet Hij de zon der gerechtigheid over mij opgaan en is er genezing onder Zijn vleugels. Ik zal naar buiten gaan en springen als een kalf uit de stal. Ik zal niet vrezen, al vallen er duizend aan mijn zijde en tienduizend aan mijn rechterhand, tot mij zal het niet genaken. YaHWeH is mijn Toevlucht. El-Elyon - de Allerhoogste heb ik tot mijn woning gemaakt. Geen plaag of onheil zal mij treffen en ziekte zal ver van mij blijven. Want de Heer heeft Zijn engelen geboden om voor mij te zorgen en mij te beschermen, op al mijn wegen. Op handen zullen ze mij dragen, ik zal niet struikelen. Op leeuw en adder zal ik treden, jonge leeuw en slang zal ik vertrappen. Omdat ik de Heer bemin, bevrijdt en beschut Hij mij, omdat ik Zijn Naam ken. Als ik Hem aanroep antwoordt Hij mij; in de benauwdheid is Hij bij mij, Hij redt mij en herstelt mijn eer. Mijn ogen zijn voortdurend op YaHWeH gericht, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Ik stel mij YaHWeH voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich, ook zal mijn lichaam veilig wonen. Met lengte van dagen zal Hij mij verzadigen.

(Psalm 91; 25:15; Zacharia 4:2; Psalm 16:8-9)

Hemelse Vader - geheiligd zij Uw Naam - U weet wat ik nodig heb, zelfs voordat ik bid. Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor U. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft! U heeft mij de maat van geloof gegeven! Het heeft U behaagd om mij het Koninkrijk en de sleutels van het Koninkrijk der hemelen te geven, om op de aarde te ontbinden, wat in de hemel ontbonden is, en te binden op aarde, wat gebonden is in de hemel. Als ambassadeur van Uw Koninkrijk ontbind ik genezing en gezondheid in mijn lichaam en bind ik elke vorm van ziekte of zwakheid in mijn lichaam. Ik verbied elke malfunctie van mijn lichaam en verklaar het onjuist en onwettig in de naam van Jezus. Ik verbied (….vul in….) en verklaar het onjuist en onwettig in de naam van Jezus. Laat de heerschappij van Uw Koninkrijk zich hier en nu manifesteren op aarde, in mijn lichaam. Laat Uw wil hier en nu in mij geschieden, zoals het vaststaat in de hemel. Uw Woord houdt eeuwig stand. Mijn lichaam onderwerpt zich aan de krachten van Uw Koninkrijk en wordt volledig hersteld. Het goede, het volkomene en het volmaakte, dat wilt U voor mij. U laat mij niet vallen in verzoeking, maar U verlost mij van het kwade, want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen! Het zij zo!

(Marcus 9:23;14:36; Mattheüs 16:19; 18:18 Ampc; Lucas 12:32; Romeinen 12:2,3; Psalm 119:89; Kolossenzen 1:13 Mattheüs 6:9-13; Jesaja 40:8)

Ik geef mijn volle aandacht aan het Woord van God en neem Zijn Woord aan. Hij onderricht mij in de weg der wijsheid, Hij doet mij treden op rechte paden, zodat mijn levensjaren talrijk worden. Ik vergeet Zijn onderricht niet en mijn hart bewaard Zijn geboden, lengte van dagen, jaren van leven en vrede zullen zij mij vermeerderen. Hij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij Zijn aangezicht, liefelijkheid is in Zijn rechterhand, voor eeuwig. YaHWeH is mijn kracht en mijn schild; mijn hart vertrouwt op Hem, Hij helpt mij, redt mij en richt mij op en omringt mij met Zijn gunst. Daarom springt mijn hart op van vreugde en zal ik Hem met mijn lied loven. De vreugde van de Heer is mijn kracht. Een vrolijk vreugdevol hart is een goed medicijn. Ik vertrouw op YaHWeH met heel mijn hart en steun niet op mijn eigen inzicht. Ik ben niet wijs in eigen ogen, maar ken Hem in al mijn wegen. Eerbiedig ontzag voor YaHWeH is het begin van wijsheid en de Hoogheilige kennen is verstand. Daardoor worden mijn dagen vermeerderd en jaren van leven toegevoegd. Zijn Woord is een medicijn voor mijn lichaam en een verfrissing voor mijn beenderen. God waakt over Zijn Woord om het uit te voeren. Zijn Woord zal niet zonder vrucht zijn in mijn leven. Het Woord dat God gesproken heeft zal niet onverrichterzake tot Hem terugkeren, maar het zal in mij doen wat Hem behaagt. Hij heeft Zijn Woord - Jezus - gestuurd en mij genezen en doen ontkomen aan het graf. God geeft mij mijn dagelijks brood. Genezing is het brood voor Gods kinderen. Mijn hemelse Vader houdt van mij. In plaats van dood geeft Hij mij eeuwig goddelijk leven.

(Spreuken 4:10-11; 3:1-2,5-8, 9:10-11; 17:22; Nehemia 8:10; Jeremia 1:12; Jesaja 55:11; Psalm 25:7; 32:10; 34:19; 107:20; Mattheüs 15:26; 6:11; Johannes 3:16)

Ik heb eeuwig leven met God. Ik ben gezalfd om een lang, gezond, welvarend, niets ontbrekend leven te leiden. Dat is Gods wil voor mij, het is Gods waarheid die mij vrijmaakt. Ik ben geheiligd en apart gezet door het Woord der Waarheid. Ik blijf in Zijn Woord en ik versta de Waarheid en die maakt mij vrij. Hij is de Wijnstok, ik ben een rank, ik blijf in Hem en Hij in mij, daarom draag ik vrucht, want zonder Hem kan ik niets doen. Als ik in Hem blijf en Zijn Woorden in mij blijven en ik bid naar Zijn Woord, dan zal het voor mij gedaan worden. Ik verheug mij in de Heer en Hij geeft mij de verlangens van mijn hart. Wat ik in geloof bid en begeer, zal ik ontvangen. Ik oordeel niet naar wat ik zie of voel. Ik oordeel naar wat het levende Woord van God zegt. Zijn Woord is de Waarheid. Ik wandel in geloof en niet volgens mijn zintuigen. Als God zegt dat ik genezen ben, dan ben ik genezen, ik maak Zijn belijdenis tot mijn belijdenis. Niets is te wonderlijk voor YaHWeH !

(1 Johannes 5:13; 2 Korintiërs 8:9; 1 Johannes 2:27; Psalm 23:1; Spreuken 10:22; Johannes 17:17; Psalm 37:4; Marcus 11:24; Johannes 17:17; 8:31-32; 15:5-7; 2 Korintiërs 5:7; 1 Petrus 2:24; Genesis 18:14 )

Met hart en ziel prijs ik de Heer en loof ik Zijn heilige Naam. Mijn ziel prijst de Heer en vergeet niet één van Zijn weldaden. Hij heeft mijn zonden vergeven en mij van elke ziekte genezen. Hij deed mij ontsnappen aan dood en vernietiging. Hij schenkt mij Zijn goedheid, Zijn Verbondstrouw en liefde. Hij overstelpt mij met zegeningen. Omdat mijn mond overvloedig Zijn Woord spreekt, vernieuwt mijn jeugd zich als die van een arend. Van de vrucht van mijn mond zal ik het goede eten. De tong der wijzen brengt genezing. Vandaag geef ik een stem aan Zijn Woord door het te belijden over mijn lichaam. Mijn lichaam wordt frisser dan in mijn jeugd, het keert terug tot de dagen dat ik nog jong was.

(Psalm 103:1-5; Spreuken 13:2; 12:18; Job 33:24-25)

God heeft mij geen geest van zwakte gegeven maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Ik heb niet het verlangen om ongezonde dingen te eten. Ik geef mijn lichaam aan God, het behoort Hem toe. Ik ben niet van mezelf, ik ben gekocht met de hoogste prijs: het dierbaar bloed van Jezus. Daarom weiger ik in de Naam van Jezus, om ongezond te eten of te veel te eten. Ik dood de verkeerde verlangens van mijn lichaam en beveel dat ze in lijn komen met Gods Woord. Ik zorg voor mijn lichaam, ik geef het op tijd rust, ontspanning en de nodige beweging. Mijn lichaam is de tempel van de Heilige Geest.

(2 Timotheüs 1:7; Romeinen 12:1; 1 Korintiërs 6:19-20; Kolossenzen 3:5)

Jezus, U ging rond weldoende en genas allen die door de duivel overweldigd waren. U genas allen die tot U kwamen. U dreef boze geesten uit met Uw Woord. U bent nog steeds dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. U werd doorstoken voor mijn overtredingen. Om mijn ongerechtigheden verbrijzeld, de straf die U onderging, brengt mij vrede en welzijn. En door Uw striemen ben ik genezen. U gaf Uw leven om mij Uw leven te geven. Christus heeft mij vrijgekocht van de vloek van de wet, vandaag leef ik onder Gods zegen. Ik ben een zoon van God, door het geloof, in Christus Jezus en daardoor erfgenaam van God. Ik ben in Christus gedoopt en met Christus bekleed.

(Handelingen 10:38; Mattheüs 8:16; 12:15; Hebreeën 13:8; Jesaja 53:4-5; Galaten 3:13-14,26-27, 3:29; 4:7)

Vader, ik sla acht op Uw Woorden en ik neig mijn oren naar wat U zegt. Ik laat Uw Woorden niet wijken uit mijn ogen, maar bewaar ze diep in mijn hart, want ze zijn leven en genezing voor mijn ziel en lichaam. Ik bescherm mijn hart boven alles, want daaruit ontspringen de bronnen van mijn leven. Mijn hart trilt van een goed Woord. Uw Woord werkt als een medicijn. Uw Woord is een deel van mij geworden, het is vlees geworden in mij. Het vloeit in mijn aderen en brengt herstel. Gods levendmakende Geest komt vrij bij de vernieuwing van elke cel. Wie wijsheid vindt, vindt leven en verkrijgt gunst en genade van de Heer. U geeft mij de Geest van wijsheid en openbaring om U te kennen, U verlicht de ogen van mijn verstand, zodat ik de hoop ken van Uw roeping en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Uw erfenis in de heiligen en Uw alles overtreffende kracht in hen die geloven.

(Spreuken 4:20-24; 8:35; Psalm 45:1; Johannes 6:63)

Mijn immuunsysteem wordt elke dag sterker. Ik spreek goddelijk leven en interventie in mijn immuunsysteem. Ik verbied enige verwarring in mijn celvorming. Ik ben gans wonderbaar gemaakt, Gods werken zijn wonderbaar. De Geest van Hem Die Jezus uit de doden heeft opgewekt, woont in mij en Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, zal ook mijn sterfelijk lichaam levend maken door Zijn Geest, Die in mij woont. Zijn opstandingskracht werkt in mij! Elk Woord-zaad van genezing in mijn hart geplant zal veelvoudig vrucht dragen.

(2 Korintiërs 4:13; Psalm 139:14; Romeinen 8:11; Mattheüs 13:23)

Ik jubel en verheug mij in mijn rechtvaardiging door God. Bestendig zal ik zeggen: De Heer is groot, Hij vindt vreugde in mijn genezing. Ik spreek vandaag tot mijn lichaam en belijd dat ik er autoriteit over heb. Ik gebied mijn lichaam Gods Woord en Leven te ontvangen. Ik spreek tot de naam van elke ziekte of kwaal dat ze moeten buigen en zich onderwerpen voor de machtige Naam van Jezus, de Naam boven elke naam. Mijn genezing en behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden (genezen) worden.

(Psalm 35:27; Filippenzen 2:10, Handelingen 4:12)

Ik ben uit God geboren en heb de boze overwonnen, want Hij die in mij is, is groter dan die in de wereld is. De boze - de dief - komt alleen maar om te stelen, te slachten en te verdelgen, maar Jezus is gekomen om mij het overvloedige goddelijke leven te geven. Ik heb de boze overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van mijn getuigenis. De gedachten die God over mij koestert, zijn gedachten van vrede en niet van onheil, om mij een hoopvolle toekomst te geven. Met mijn ganse hart roep ik tot Hem en Hij hoort mij, ik zoek Hem en Hij laat Zich vinden en brengt verandering in mijn situatie. Zo zegt YaHWeH, mijn Schepper, mijn Formeerder: “Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. Wanneer u door het water gaat, ben Ik bij u, rivieren zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur gaat, verbrandt u niet, geen vlam zal u aansteken. Want Ik ben YaHWeH, uw Elohiym, de Heilige van Israël, uw Heiland Die u verlost. Vrees niet, zie niet angstig rond, Ik ben uw Elohiym; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand van Mijn gerechtigheid. Ik, YaHWeH, uw Elohiym, grijp uw rechterhand en zeg: vrees niet; Ik help u".

(1 Johannes 4:4; Openbaring 12:11, Johannes 10:10; Jeremia 29:11-14; Jesaja 43:1-3;, 41:10,13-14 )

Gods kracht die in mij werkt, is bij machte oneindig veel meer te doen, dan ik kan bidden of beseffen. De Geest en het leven van Gods Woord zijn werkzaam in mij. Ik ben één geest met Christus. Gods leven is in mij. De wet van de Geest des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet van zonde en dood. Ik ben dood voor de zonde en levend voor God. Als God voor mij is, wie zal dan tegen mij zijn. Hij heeft Zijn Eigen Zoon niet gespaard om mij, samen met Hem, alle dingen te schenken. Gezondheid en genezing horen mij toe, niet omdat ik het verdien, maar omdat Jezus het voor mij verdiend heeft. God heeft mij rechtvaardig verklaard. Ik ben een nieuwe schepping, ik ben Gods gerechtigheid in Christus Jezus. Ik ben meer dan overwinnaar. Niets kan mij scheiden van Gods liefde.

(Efeziërs 3:20; 1 Thessalonicenzen 2:13; 1 Korintiërs 6:17; Romeinen 8:1,31-37; 6:11, 2 Korintiërs 5:17,21)

Ik riep op de Here in mijn benauwdheid en Hij verloste mij uit mijn angsten. Hij zond Zijn Woord en genas mij en deed mij ontkomen aan het graf. Leven vroeg ik van Hem en Hij heeft het mij gegeven, leven tot in lengte van dagen. Ik zal YaHWeH om Zijn goedheid danken en om Zijn wonderen voor de mensen. Ik breng lofoffers en met gejuich zal ik Zijn werken vertellen. Het zijn de gunstbewijzen van YaHWeH, dat ik niet omgekomen ben, want Zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is Zijn trouw! Mijn ziel zegt: Mijn deel is YaHWeH, daarom zal ik op Hem hopen. Dank U hemelse Vader, dat ik in alles voorspoedig en gezond ben, zoals het mijn ziel welgaat.

(Psalm 21:5; 107:19-22; 3 Johannes 1:2)

In Jezus Naam.

Amen

 

 

ENGLISH TRANSLATION:

PRAYER AND PROCLAMATION
FOR YOUR HEALTH AND HEALING

Heavenly Father, I come to You in the Name of Jesus, and thank You for the New Covenant, of which Jesus is the Mediator. I am co-heir with Christ and participate in the New Covenant, You are my Covenant Partner. You are my Healing. I am healed by Jesus stripes. Healing is no longer a promise, but it is "Yes and Amen" in Christ Jesus. On the cross He has already borne my sicknesses and weaknesses, and in return I have received His health. His blood speaks more powerful than the blood of Abel. It speaks of complete forgiveness and healing.
(Hebrews 12:24; Romans 8:17, Exodus 15:26; 1 Peter 2:24; 2 Corinthe 1:20; Isaiah 53:4-5; Matthew 8:17)

For this purpose the Son of God, Jesus Christ is revealed in me, that He might destroy the works of the devil. I am delivered from the power of darkness and transferred into the Kingdom of His dear Son, in Whom I have the redemption, the forgiveness of sins. Every power of disease has been broken in my body. For sickness He has given me health. I'm the healthy one and I protect my health against diseases and ailments. I shall live and not die and will declare the works of God. God satisfies me with a long and healthy life.
(1 John 3:8; Colossians 1:13-14; Psalm 118:17; 91:16)

Heavenly Father, Your Word says I am healed by the stripes of Jesus. Sickness belongs no longer in my body. My body is bought and paid for with the precious blood of Jesus, and I glorify God with my body. My body is the temple of the Holy Spirit. My body belongs to Jesus. Jesus took my sicknesses 2,000 years ago and His body was broken for me. Therefore, any illness or weakness that still comes at me, does not belong to me. I reject them in the Name of Jesus.
(1 Peter 2:24; 1Corinthians 6:19-20; Revelation 5:9; Isaiah 53:4-5)

Christ has redeemed me from the curse of the law, therefore I forbid that any disease, ailment or weakness comes into my body. Every germ, any virus or bacteria that touches my body dies instantly, in the Name of Jesus. I forbid any growing lump or tumor in my body. The life of God in me, destroys them. Every organ, every cell, every muscle, every part of my body works perfectly, as God intended. And I forbid any failure or malfunction of my body. That which God has not planted, shall be rooted out of my body in Jesus' Name. My strength and health are restored, the blessing of Abraham is my inheritance.
(Galatians 3:13-14; Matthew 15:13)

Yehovah is my Shelter, my Refuge and my Fortress, my God in whom I trust. He delivered me from noisome diseases, with His feathers, He protects me and under His wings I find a refuge. I will not fear, though thousand may fall at my side, and ten thousand at my right hand, it will not come near to me. Because the Most High is my Habitation, no plague or evil will befall me, nor come nigh to me. Because the Lord has commanded His angels to care for me and protect me in all my ways. On their hands they will bear me, I will not stumble. On the lion and the adder, I will tread and the young lion and the serpent I will trample. God has given me power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy; and nothing will do me any harm. No weapon formed against me shall prosper, that is my inheritance from the Most High. I humble myself under the mighty hand of God, I proclaim His Word and resist the devil and he flees from me. Because I love the Lord, He will deliver me; He will protect me, because I know His Name. If I call Him, He will answer me; in my troubles He is with me, He will rescue me and honor me. With long life He will satisfy me, and I will see His salvation.
(Psalm 91; Luke 10:19; James 4:7; Isaiah 54:17)

I know the will of God for my life: it is good, acceptable and perfect. Forever His Word is settled in heaven. Let God's will be done on earth, in my body, like He has already commanded His will in heaven. Let His Kingdom rule in my body.
(Romans 12:2; Matthew 6:10; Psalm 119:89; Isaiah 40:8)

God watches over His Word to perform it. His Word will not be in vain in my life. The Word that God has spoken will not return void to Him, but it will do what pleases Him and accomplish that, for which He has sent it. He sent His word and healed me and caused me to escape the tomb. Healing is the bread of God's children. God gives me my daily bread. My heavenly Father loves me. Instead of death, He gave me eternal divine life.
(Jeremiah 1:12; Isaiah 55:11; Psalm 107:20; Matthew 15:26; 6:11; John 3:16)

I have eternal life with God. I am anointed to lead a long, healthy, abundantly prosperous, nothing missing life. This is God's will for me, it's God's truth which sets me free and sets me apart. I delight in the Lord and He gives me the desires of my heart. What I pray in faith and desire I will receive. I do not judge by what I see or feel. I acknowledge the living Word of God. His Word is Truth. I walk by faith and not according to my senses. If God says I'm healed, I'm healed, I make His confession, my confession.
(1 John 5:13; 2 Corinthians 8:9; 1 John 2:27; Psalm 23:1; Proverbs 10:22; John 17:17; Psalm 37:4; Marc 11:24; John 17:17; 2 Corinthians 5:7; 1 Peter 2:24)

With my heart and soul, I praise the Lord and exalt His holy Name. My soul magnifies the Lord, and won't forget all His benefits. He has forgiven my sins and healed all my diseases. He made me escape death and destruction. He gives me His goodness, faithfulness and love. He showered me with His blessings. Because my mouth abundantly speaks His word, my youth is renewed like the eagle's. From the fruit of my mouth I will eat good things. The tongue of the wise brings healing. Today I give it a voice, and confess Your Word over my body. The Lord has been gracious to me, He delivered me from the pit, Jesus us my Ransom. My flesh shall be fresher than a child’s: it shall return to the days of my youth.
(Psalm 103:1-5; Proverbs 13:2; 12:18; Job 33:24-25)

I know that God's salvation is mine. It is good and acceptable before God that I am healthy and come to the knowledge of the truth. God's Word says that believing prayer, will heal the sick and the Lord will raise him up. The blood of Jesus cleanses me from all sin. Faith works by love. I renounce all hatred, resentment, bad feelings, unforgiveness, anger, I would have against someone. I walk in love.
(Psalm 91:16; 1 Timothy 2:4; James 5:15; 1 John 1:7-9; Matthew 6:14; Galatians 5:6,19-21)

God has not given me a spirit of weakness but of power, love and a sound mind. I have no desire to eat unhealthy things. I give my body to God, it belongs to Him. I'm not my own, I have been bought with the highest price: the precious blood of Jesus. That's why I refuse in the name of Jesus, to eat unhealthy food or to overeat. I kill the wrong desires of my body and command that they come in line with God's Word. I take care of my body, I give it time to rest and restore and the necessary exercises.
(2 Timothy 1:7; Romans 12:1; 1 Corinthians 6:19-20; Colossians 3:5)

Jesus, you went around doing good and healing all that were oppressed of the devil. You healed all who came to You. You casted out demons by Your Word. You are still the same yesterday, today, and forever. You are pierced for my transgressions, bruised for my iniquities, the punishment that You underwent, brings me peace and wellbeing. And by Your stripes I am healed. You gave Your life to give me Your life. Christ has redeemed me from the curse of the law, today I live under the blessing.
(Acts 10:38; Matthew 8:16; 12:15; Hebrews 13:8; Isaiah 53:4-5; Galatians 3:13-14)

Father, I heed Your words and I incline my heart to Your Sayings. I do not let them depart from my eyes but keep them deep in my heart, for they are life and healing to my soul and body. Your Word is medicine. Your Word has become a part of me, it has become flesh in me. It flows in my veins and brings recovery. God's Spirit and life is part of the renewal of each cell. Heavenly Father, You said Your Word gives life to those who find it and it bring healing to the whole body.
(Proverbs 4:20-24; John 6:63)

My immune system gets stronger every day. I speak life and divine intervention into my immune system. I forbid confusion in my cell formation. I'm wonderfully made, God's works are marvelous. The same Spirit that raised Christ from the dead dwells in me and restores my immune system with the Zoe-life and the wisdom of God. God's Spirit makes my mortal body alive. The love of God is shed abroad in my heart by the Holy Spirit. Every Word seed planted in my soul will bear multiple fruit.
(2 Corinthians 4:13; Psalm 139:14; Romans 8:11; 5:5; Matthew 13:23)

I shout for joy and rejoice in my justification by God. Continually shall I say, the Lord is great, He finds joy in my healing. I speak today to my body and take authority over it. I command my body to receive God's Word and Life. I command the name of any disease or ailment to bow down and submit to the mighty Name of Jesus, the Name above every name.
(Psalm 35:27; Philippians 2:10)

I am born of God and have overcome the evil one, because He who is in me, is greater than he who is in the world. I overcome him by the Blood of the Lamb and by the word of my testimony. Jesus came to give me the abundant divine life. God's thoughts of me, are thoughts of peace and not of evil, to give me an expected end. With my whole heart I cry to Him and He hears me, I seek Him and He makes me find Him and He brings change in my situation.
(1 John 4:4; Revelation 12:11, John 10:10; Jeremia 29:11-14)

God's power working in me is able to do immeasurably more than I could ask or think. The Spirit and the life of the Word of God are active working in me. I am one spirit with Christ. God's life is in me. The law of the Spirit of Life has set me free from the law of sin and death. I am dead to sin and alive to God. If God is for me, who can be against me. He has not spared His own Son to give me all things together with Him. Health & healing belong to me, not because I deserve it, but because Jesus has earned for me. God has declared me righteous. I am a new creation, I am the righteousness of God in Christ Jesus. I am more than a conqueror. Nothing can separate me from God's love.
(Ephesians 3:20; 1 Thessalonians 2:13; 1 Corinthians 6:17; Romans 8:1,31-37; 6:11, 2 Corinthians 5:17,21)

Thank You heavenly Father, I prosper in all things and I am healthy even as my soul prospers. (3 John 1:2)

In Jesus Name. Amen

Jezus is Heer !

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT