HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Gebed en proclamatie voor genezing en gezondheid

Wat hieronder volgt zijn gebeden en proclamaties gebaseerd op Gods Woord. Gods Woord werkt als een medicijn (Spreuken 3:8; 4:22). Medicijnen zetten hun heilzame werking in ons lichaam vrij, als we ze tot ons nemen. Volgens hetzelfde principe nemen we Gods Woord tot ons, door Zijn Woord hardop te lezen. Want door het horen van het Woord van God komt geloof (Romeinen 10:17). Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen, u moet geloven dat God bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoekt (Hebreeën 11:6). Op Gods Woord gebaseerd geloof, maakt alle dingen mogelijk (Markus 9:23)! Het Woord dat God in uw hart zal spreken brengt leven, energie en werkzame kracht (Hebreeën 4:12 AMP). Deze op Gods Woord gebaseerde gebeden en proclamaties zullen uw geloof doen toenemen. Lees ze daarom op regelmatige basis hardop. Indien nodig, verhoog de dosis van het horen van het Woord. Ontvang uw genezing en wandel in de gezondheid die Jezus voor u gekocht en betaald heeft met Zijn bloed. Jezus - Yeshuah is uw Genezing.

GEBED EN PROCLAMATIE

Hemelse Vader, in de Naam van Yeshuah (Jezus), kom ik tot U. Ik kan U nooit genoeg bedanken, dat U, Uw Zoon in mij hebt geopenbaard. De betekenis van Zijn Naam: "YaHWeH is redding, heil, bevrijding, hulp, verlossing, overwinning, welvaart, reddende genezing" , toont wie U voor mij bent . Door Hem is er een Nieuw Verbond met U tot stand gekomen, dat nooit verbroken kan worden. U bent een Verbond houdende God. U zult Uw Verbond niet ontwijden, noch veranderen wat over Uw lippen gekomen is. U bent Adonay, de Souvereine Heerser, Die spreekt en Zijn Woord nakomt. Yeshuah is de Middelaar en de Borg van dat Nieuwe Verbond. Als een Paaslam werd Hij geslacht. Voor Hij naar het kruis ging, werd Zijn vlees aan flarden gescheurd, vanwege mijn overtredingen, en Zijn lichaam, van hoofd tot teen, verbrijzeld, vanwege mijn ongerechtigheden. De straf die mij de vrede aanbrengt was op Hem en door Zijn striemen ben ik genezen. Daarom is genezing niet langer een belofte. In Christus is de “Ja”; daarom is ook in Hem de “Amen”, aan U al de glorie. Aan het kruis heeft Yeshuah al mijn zonden op Zich genomen en Zijn bloed uitgestort tot mijn vergeving. Zijn Bloed spreekt krachtiger dan het bloed van Abel. Het heeft een eeuwige verlossing teweeggebracht. Ik geloof in de kracht van het bloed van Yeshuah. Door geloof in Zijn bloed ben ik gereinigd en geheiligd van al mijn zonden. Al mijn overtredingen zijn kwijtgescholden en de bewijsstukken zijn uitgewist. U herinnert ze niet meer. Zijn bloed heeft mij verzoend en gerechtvaardigd. Door Zijn bloed heb ik vrede met U en ga ik vrijmoedig langs de nieuwe en levende weg het Heiligdom binnen, tot Uw troon van genade en ontvang ik Uw barmhartigheid, genade en hulp op het juiste tijdstip. Yeshuah is de Weg, de Waarheid en het leven. Niemand komt tot U dan door Hem. De behoudenis is in niemand anders, dan in Christus - de Gezalfde en Zijn zalving. Er is onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, dan de Naam van Yeshuah, waardoor ze behouden kunnen worden. U heeft Hem uitermate verhoogd en de Naam boven alle naam gegeven, opdat in de Naam van Yeshuah alle knie zal buigen, zowel in de hemel, als op aarde en alle tong zou belijden: Yeshuah Hamashiach / Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader! Welke naam een ziekte of zwakheid ook heeft, ze moeten zich buigen en onderwerpen voor de Naam van Yeshuah. Abba Vader, woorden komen te kort om U te danken, wat u voor mij en elk mens hebt gedaan. U bent mijn Deel, mijn Leven, mijn Genezing en mijn lengte van dagen. Yeshuah, ik kan U nooit genoeg bedanken dat U bereid was om in een menselijk lichaam te wonen, om ons te redden en te genezen! Geprezen zij Uw Naam!

(Galaten 1:16; Johannes 3:16; 14:6; Hebreeën 7:22; 12:24; Romeinen 5:25; 8:17, Exodus 15:26; Psalm 89:35; 119:87; 1 Petrus 2:24; 1 Korintiërs 5:7; 6:17; 2 Korintiërs 1:20; Jesaja 43:26; 53:4-5; Mattheus 8:17; Efeze 1:7; Romeinen 3:25-26; Kolossenzen 1:20; 2:13-14; Jeremia 31:34; Hebreeën 4:16; 9:12; 10:17,20; 13:12, Handelingen 4:12; Deuteronomium 30:20, Filippenzen 2:9-11)

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komt. Mijn hulp is van YaHWeH, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij laat mijn voet niet wankelen, mijn Bewaarder sluimert niet. Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt. YAHWeH is mijn Bewaarder, YAHWeH is mijn schaduw aan mijn rechterhand. De zon zal mij overdag niet steken en 's nachts de maan niet. YAHWeH bewaart mij voor alle kwaad, mijn ziel bewaart Hij. YAHWeH bewaart mijn uitgaan en mijn binnengaan, van nu aan tot in eeuwigheid.

(Psalm 121)

Als God voor mij is, wie zal dan tegen mij zijn. Niets kan mij scheiden van de liefde Gods in Christus. Zoals God mij heeft vergeven, zo vergeef ik hen die mij kwaad hebben aangedaan. Ik doe afstand van alle haat, wrok, slechte gevoelens, onvergevingsgezindheid, boosheid en dergelijke, die ik tegenover iemand zou hebben. Ik wil daar niet langer aan vasthangen, want het brengt schade toe aan mijzelf en aan anderen. De liefde van God is in mijn hart uitgestort door de Heilige Geest. God heeft mijn lichaam zo ontworpen, dat het op zijn best functioneert, als ik liefdevol omga met anderen, dan werkt Zijn geloof in en door mij. Dan wordt Zijn genezende kracht niet belemmerd, maar werkzaam in mij. Ik oordeel anderen niet, opdat ik zelf ook niet geoordeeld wordt. Want met de maat waarmee ik anderen meet, zal God mij meten. Ik vergeef de anderen hun fouten, zoals God ook mijn fouten heeft vergeven. Als ik mijn ongerechtigheden belijd, dan is Hij getrouw en waarachtig om mij te vergeven en reinigt het bloed van Yeshuah mij van elke zonde. Yeshuah - de Rechtvaardige, is mijn Voorspraak bij de Vader, Hij is een verzoening voor mijn zonden en niet alleen voor die van mij, maar ook voor die van de hele wereld. Ik ben gerechtvaardigd door Zijn genade en uit geloof. Gelovig gebed zal mij gezond maken en de Heer zal mij oprichten. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel omdat er werkzame kracht aan verleend wordt. Want het is goed en aangenaam voor God, dat alle mensen behouden / gezond worden en tot erkentenis van de waarheid komen.

(Psalm 91:16; 1 Timotheüs 2:4; Romeinen 5:1,5; Jacobus 5:15-16; 1 Johannes 1:7-9;2:1-2; Mattheüs 6:14; Galaten 5:6, 19-21; Titus 3:7)

Om deze reden is de Zoon van God, Jezus Christus - de Gezalfde, in mij geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel zou vernietigen. Zijn zalving heeft het duivelse juk op mijn schouder vernietigt. Ik ben uit de macht van de duisternis bevrijdt en overgebracht in het Koninkrijk van Gods geliefde Zoon, in wie ik - door Zijn bloed - de verlossing heb, de vergeving van zonden. In Christus ben ik levend gemaakt, opgewekt en gezegend met alle geestelijke zegen en is mij een plaats gegeven in de hemelse gewesten.

Yeshuah is het Licht der wereld en ik volg Hem en zal nimmermeer in het duister wandelen, want ik heb het Licht des levens. Yahweh, mijn Elohiym, doet mijn lamp lichten, Hij maakt duisternis licht. Want de God, Die zei: Dat Licht uit de duisternis zou schijnen, heeft het doen schijnen in mijn hart, om mij te verlichten met de kennis van Gods heerlijkheid in het aangezicht van Christus. Ik ben uit de duisternis en uit de schaduw van de dood geroepen tot Gods wonderbare licht. Ik heb mij bekeerd van de duisternis tot het licht en van de macht van satan tot God. De duivel heeft geen macht meer over mij en ik laat niet toe dat hij nog enige macht over mij uitoefent. Ik ben licht in de Here, Die licht is en ik wandel als kind van het licht en van de dag. Ik wandel in het licht, gelijk Hij in het licht is. Ik spreek Zijn Woord, daarom is er voor mij een dageraad. Huilen kan een nacht duren, maar vreugde komt in de ochtend. Ik dank de Vader die mij bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. In Zijn Licht zie ik het licht. De Zon der gerechtigheid is opgegaan en er is genezing onder haar vleugels.

Mijn strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Yeshuah heeft deze overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Tweeduizend jaar geleden heeft Yeshuah op de Schedelplaats (Golgotha), de schedel van de slang vermorzeld. Yeshuah heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Hij heeft macht over de duivel en over elke ziekte en zwakte.

Als afgevaardigde van Zijn Koninkrijk en in de Naam van Yeshuah en door Zijn autoriteit aan mij verleend, spreek ik Zijn Woord en elk werk van de duivel en elke demonische ziektemacht moet zich onderwerpen. Ik ben gemachtigd om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand en niets zal mij enig kwaad doen. Elk wapen dat tegen mij gesmeed wordt, zal niets kunnen uitrichten, dat is mijn erfdeel als onderdaan van YaHWeH en mijn gerechtigheid is uit Hem. De Heer van de hemelse legermachten heeft het besloten, wie zal Hem beletten als Zijn hand is uitgestrekt, wie trekt Ze terug? YaHWeH Nissi, is mijn Banier, mijn overwinning. Ik hef Zijn Naam op als een banier over al Zijn vijanden. Er zijn er die zich beroemen op hun natuurlijke sterkte en bronnen, maar ik roem in de Naam van YaHWeH, mijn Elohiym. Hij doet mij ten allen tijde zegevieren in Christus Jezus. Hem alle dank en eer.

Ik ben krachtig in de Heer en in de sterkte van Zijn macht. Ik word gesterkt in de genade die in Christus is. Ik kan alle dingen doen door Christus - de Gezalfde en Zijn zalving - Die mij kracht geeft. Ik ben vastgehecht aan de Heer en één geest met Hem. Ik draag de geestelijke wapenuitrusting die God heeft voorzien en ik hou stand tegen het bedrog en de listen van de duivel. De wapenen van mijn veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van geestelijke bolwerken. Elke redenering en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slecht ik en elke gedachte die ingaat tegen het Woord van God, neem ik krijgsgevangen en breng ik onder de gehoorzaamheid aan Christus.

Mijn lendenen zijn omgord met Zijn waarheid. Mijn borst is bekleed met de harnas van Zijn gerechtigheid, mijn voeten zijn geschoeid en toebereid met het Evangelie van Zijn Shalom / Zijn compleetheid waarin niets ontbreekt. In mijn hand hanteer ik Zijn Schild van geloof, waarmee ik al de brandende pijlen van de boze doof; op mijn hoofd draag ik de Helm van Redding in Christus. Het Woord van God dat ik spreek, is een Geestelijk Zwaard. Ik bid met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest. God heeft Zijn engelen - Zijn sterke helden - geboden, mij op al mijn wegen te beschermen. Zij dragen mij op handen, zodat ik mijn voet niet aan een steen stoot. Zij gehoorzamen het Woord dat God spreekt. Zij voeren Zijn Woord uit. Zijn geestelijke legermachten dienen Hem en doen wat Hem behaagt. Ze zijn dienende geesten voor hen die Gods heil - al Zijn zegeningen in Christus - verwachten.

Ik verneder mij onder de machtige hand van God en proclameer Zijn Woord. Ik bied weerstand aan de duivel en hij vlucht voor mij. Ik geef de duivel geen voet in mijn lichaam. Ik laat niet toe dat hij mij overweldigd en tiranniseert met ziekte of zwakte. Ik laat me niet gevangen nemen of onderdrukken door ziekte. YaHWeH heeft een omkeer gebracht in mijn gevangenschap, want ik zocht Hem met heel mijn hart. Want groter is Hij die in mij is, dan hij die in de wereld is. Ik ben méér dan overwinnaar door Hem Die mij liefheeft.

Het openbaar worden van Zijn kennis verspreidt de geur van Christus, Die Goddelijk Leven brengt. Mijn geloof wordt effectief geactiveerd door het uitspreken van de geopenbaarde en diepgaande kennis van al het goede dat in mij is, in Christus Jezus. Ik heb dezelfde Geest van geloof en daarom spreek ik Gods Woord van genezing uit over mijn lichaam. Niets is onmogelijk voor hen die geloven, daarom zet ik mijn geloof in Gods beloften vrij, door te spreken en te handelen naar Zijn Woord. Ik zal leven en niet sterven en zal getuigen van Gods werken. Hij verzadigt mij met een lang en gezond leven. Ik bid en proclameer dit in Yeshuah's Naam! AMEN!

(Galaten 1:16; Jesaja 10:27; 1 Johannes 1:7, 3:8, 8:12; Efeze 1:3,2:5-6; Kolossenzen 1:12-14; 2:15; 2 Timotheus 2:1; Filippenzen 4:13; 1 Petrus 2:9; Mattheüs 4:16; Efeze 4:27; 5:8; 6:12-18; 1 Korintiërs 6:17; 2 Korintiërs 2:14-16; 4:6,13; 10:4-5; 1 Johannes 1:5; 1 Thessalonicenzen 5:5; Handelingen 10:38; Lukas 10:19; Lukas 4:39-39; Jesaja 8:20; 14:27; 54:17; Jacobus 4:7, 1 Johannes 4:4; Romeinen 8:37; Psalm 18:29; 20:8; 30:6; 36:10; 103:20-21; 118:17; 91:11-14,16, Hebreeën 1:14, Exodus 14:15, Jeremia 29:12-14; Filemon 1:6; Markus 9:23; Zacharia 4:2)

Ik dien de Heer, Hij zegent mijn voedsel en mijn drinken. Hij verwijdert ziekte en het getal van mijn dagen maakt Hij vol. Mijn kracht en gezondheid wordt hersteld, de zegen van Abraham is mijn erfdeel. Christus heeft mij vrijgekocht van de vloek van de wet, daarom verbied ik, dat enige ziekte, kwaal of zwakheid in mijn lichaam komt. Elke ziektekiem, elke virus of bacterie die mijn lichaam aanraakt, sterft onmiddellijk, in de Naam van Yeshuah. Ik verbied enige groei van gezwel of tumor in mijn lichaam, want het leven van God in mij, vernietigt ze. Dat wat God niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden, in de Naam van Yeshuah. Elk orgaan, iedere cel, elke spier, elk weefsel, elke zenuw, elk onderdeel van mijn lichaam werkt perfect, zoals God het ontworpen heeft. Ik verbied enige storing of slechte werking van mijn lichaam.

(Exodus 23:25-26; Galaten 3:13-14; Mattheüs 15:13)

Hemelse Vader, Uw Woord zegt dat ik door de striemen van Yeshuah genezen ben. Het Lam is geslacht en heeft mij voor U gekocht met Zijn bloed. Hij heeft mijn ziekte 2000 jaar geleden op Zich genomen en Zijn lichaam werd voor mij verbroken. Ik verheerlijk U met mijn lichaam, want het behoort U toe. Mijn lichaam is Uw tempel, Uw Geest woont in mij. Ziekte of zwakte is een schending van Uw tempel en die is heilig. Wie Uw tempel schendt, zult U schenden! Reinig Uw tempel van alles wat er niet in thuis hoort! Vernietig elke ziekte of zwakte of malfunctie in mijn lichaam, in Yeshuah's Naam.

(1 Petrus 2:24; 1 Korintiërs 6:19-20; Openbaring 5:9; Jesaja 53:4-5)

Ik zit in de geheime Schuilplaats van El-Elyon - de Allerhoogste. Ik zeg tegen YaHWeH, U bent mijn Toevlucht en mijn Burcht, mijn Elohiym op Wie ik vertrouw. U redt mij van verderfelijke ziekten. Onder Uw vleugels vind ik mijn toevlucht en bescherming. Omdat ik ontzag heb voor de Heer van de hemelse legers - YaHWeH Tsebaoth - doet Hij de Zon der gerechtigheid over mij opgaan en is er genezing onder Zijn vleugels. Ik zal naar buiten gaan en springen als een kalf uit de stal. Ik zal niet vrezen, al vallen er duizend aan mijn zijde en tienduizend aan mijn rechterhand, tot mij zal het niet genaken. YaHWeH is mijn Toevlucht. El-Elyon - de Allerhoogste heb ik tot mijn woning gemaakt. Geen plaag of onheil zal mij treffen en ziekte zal ver van mij blijven. Want YaHWeH heeft Zijn engelen geboden om voor mij te zorgen en mij te beschermen, op al mijn wegen. Op handen zullen ze mij dragen, ik zal niet struikelen. Op leeuw en adder zal ik treden, jonge leeuw en slang zal ik vertrappen. Omdat ik de Heer bemin en omdat ik Zijn Naam ken, bevrijdt en beschut Hij mij. Als ik Hem aanroep, antwoordt Hij mij; in de benauwdheid is Hij bij mij, Hij redt mij en herstelt mijn eer. Mijn ogen zijn voortdurend op YaHWeH gericht, Hij is aan mijn rechterhand. Hij bevrijdt mijn voeten uit het net, ik zal niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich, ook zal mijn lichaam veilig wonen. Met lengte van dagen zal Hij mij verzadigen.

(Psalm 91; 25:15; Maleachi 4:2; Psalm 16:8-9)

Hemelse Vader - geheiligd zij Uw Naam - U weet wat ik nodig heb, zelfs voordat ik bid. Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor U. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft! U heeft mij de maat van geloof gegeven! Het heeft U behaagd om mij het Koninkrijk en de sleutels van het Koninkrijk der hemelen te geven, om op de aarde te ontbinden, wat in de hemel reeds ontbonden is en op aarde te binden, wat reeds gebonden is in de hemel.

Als ambassadeur van Uw Koninkrijk ontbind ik genezing en gezondheid in mijn lichaam en bind ik elke vorm van ziekte of zwakheid in mijn lichaam. Ik verbied elke malfunctie en verklaar het onjuist en onwettig in de naam van Yeshuah. Ik verbied (….vul in….) en verklaar het onjuist en onwettig in de naam van Yeshuah. Laat de heerschappij van Uw Koninkrijk zich - hier en nu - manifesteren op aarde, in mijn lichaam. Laat Uw wil - hier en nu - in mij geschieden, zoals het vaststaat in de hemel. Uw Woord houdt eeuwig stand. Mijn lichaam onderwerpt zich aan de krachten van Uw Koninkrijk en wordt volledig hersteld. Het goede, het volkomene en het volmaakte, dat is Uw wil voor mij. U laat mij niet vallen in verzoeking, maar U verlost mij van het kwade, want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen! Het zij zo!

(Marcus 9:23;14:36; Mattheüs 16:19; 18:18 Ampc; Lucas 12:32; Romeinen 12:2,3; Psalm 119:89; Kolossenzen 1:13 Mattheüs 6:9-13; Jesaja 40:8)

YaHWeH heeft mij doorboorde oren gegeven. Ik geef mijn volle aandacht aan het Woord van God en berg Zijn Woord in mijn hart. Hij onderricht mij in de weg der wijsheid, Hij doet mij treden op paden van gerechtigheid, zodat mijn levensjaren talrijk worden. Ik vergeet Zijn onderricht niet en mijn hart bewaard Zijn geboden. Lengte van dagen, jaren van leven en vrede zullen zij mij vermeerderen. Hij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is voor Zijn aangezicht, liefelijkheid is in Zijn rechterhand, voor eeuwig. Ik heb gehoord en weet: De eeuwige God, YaHWeH, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie YaHWeH verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden. YaHWeH is mijn kracht en mijn schild; mijn hart vertrouwt op Hem, Hij helpt mij, redt mij en richt mij op en omringt mij met Zijn gunst. Met Hem loop ik door een bende en met mijn God spring ik over een muur. Daarom springt mijn hart op van vreugde en zal ik Hem met mijn lied loven. De vreugde van YaHWeH is mijn sterkte. Een vreugdevol vrolijk hart is een goed medicijn. Ik vertrouw op YaHWeH met heel mijn hart en steun niet op mijn eigen inzicht. Ik ben niet wijs in eigen ogen, maar ken Hem in al mijn wegen. Eerbiedig ontzag voor YaHWeH is het begin van wijsheid en de Hoogheilige kennen is verstand. Daardoor worden mijn dagen vermeerderd en jaren van leven toegevoegd. Zijn Woord is een medicijn voor mijn lichaam en een verfrissing voor mijn gebeente. God waakt over Zijn Woord om het uit te voeren. Zijn Woord zal niet zonder vrucht zijn in mijn leven. Het Woord dat God gesproken heeft, zal niet onverrichterzake tot Hem terugkeren, maar het zal in mij doen wat Hem behaagt. Hij zendt Zijn bevel op aarde, Zijn Woord snelt met snelle haast. Niets van het Woord van YaHWeH zal op de aarde vallen, want YaHWeH heeft gedaan, wat Hij gezegd heeft. Hij zond Zijn Woord en genas mij en deed mij ontkomen aan het graf. God geeft mij mijn dagelijks brood. Genezing is het brood voor Gods kinderen. Mijn hemelse Vader houdt van mij. In plaats van dood geeft Hij eeuwig goddelijk leven.

(Spreuken 4:10-11; 3:1-2,5-8, 9:10-11; 17:22; Jesaja 40:28-31; Nehemia 8:10; Jeremia 1:12; Jesaja 55:11; Psalm 18:30; 25:7; 32:10; 34:19; 40:7; 107:20; 119:11; 147:15; 2 Koningen 10:9; Mattheüs 15:26; 6:11; Johannes 3:16)

Ik geloof in de naam van de Zoon van God en ik weet dat ik eeuwig Zoë-leven heb. YaHWeH ROY is mijn Herder, Hij weidt, leidt en verzorgt mij, het ontbreekt mij aan niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij naar rustige verfrissende wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Omwille van Zijn Naam leidt Hij mij in paden van gerechtigheid. Zelfs al ga ik door het diepe schaduw dal van de dood, ik vrees geen kwaad, want Hij is bij mij; Zijn stok en Zijn staf, vertroosten mij. Hij richt voor mij een dis aan voor de ogen van mijn vijanden. Hij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Voorzeker, Zijn goedheid en gunst zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven en ik zal in het huis van YaHWeH verblijven, tot in lengte van dagen. Dat is Gods wil voor mij. Zo heeft Hij het van tevoren in Zijn plan beslist en Hij voert alles uit naar Zijn wil. Niets is te wonderlijk voor YaHWeH ! Door mijn verbondenheid met Hem, heb ik mijn erfdeel en mijn gezondheid ontvangen. Ik ben geheiligd door het Woord der Waarheid. Het is de Waarheid die ik versta en die Hij aan mij openbaart, Die mij vrij maakt. De Heer werkt mee en bevestigd Zijn Woord, door de tekenen die erop volgen. Ik blijf in Hem en Zijn Woorden blijven in mij en ik bid Zijn Woord met ontzag, eerbied en dankzegging. Het oog van YaHWeh is gericht op hen die ontzag voor Hem hebben en die uitzien naar Zijn goedertierenheid. Yeshuah is de Wijnstok, ik ben een rank, ik blijf in Hem en Hij in mij, daarom draag ik vrucht, want zonder Hem kan ik niets doen. Yeshuah heeft mij uitgekozen en aangewezen om blijvende vrucht te dragen, opdat de Vader mij alles geeft wat ik Hem bid in Zijn Naam. Ik overdenk YaHWeH's onderricht dag en nacht. Ik ben als een boom, geplant aan waterstromen, die Zijn vrucht geeft op Zijn tijd, mijn bladeren verdorren niet, al wat ik onderneem lukt. Ik groei als een palmboom, ik schiet op, als een ceder van de Libanon. Geplant in het huis van YaHWeH groei ik in de voorhoven van mijn Elohiym. Als grijsaard zal ik nog vrucht dragen, gezalfd en florissant, om te tonen dat YaHWeH rechtvaardig is, mijn Rots in Wie geen onrecht is. Hoe oud ik ook ben, Hij blijft dezelfde, en zelfs als ik grijze haren heb, blijft Hij mij dragen. Hij heeft mij gedragen vanaf mijn geboorte in de moederschoot. Hij heeft het gedaan, Hij zal mij opheffen, dragen en redden. Vanaf mijn jeugd tot nu toe verkondig ik Zijn wonderen, Zijn sterke arm en macht. In vrede, verzadigd van het leven en in goede ouderdom, zal ik de geest geven. Ik verheug mij in YaHWeH en Hij geeft mij de verlangens van mijn hart. Al wat ik in geloof bid en begeer in Yeshuah's naam, ontvang ik. Ik ga niet af op wat ik zie of voel. Ik wandel in geloof en niet volgens mijn zintuigen. Ik geloof met mijn hart en belijd met mijn mond, wat het levende Woord van God zegt: door Zijn striemen ben ik genezen. Ik maak Zijn belijdenis tot mijn belijdenis. Gezegend is het volk wiens God YaHWeH is, die Hij Zich als erfdeel gekozen heeft.

(1 Johannes 5:1-3; 2 Korintiërs 8:9; Efeze 1:11; 1 Johannes 2:27; Psalm 23; 33:12,18; 37:4; 92:25-16 Spreuken 10:22; Marcus 11:24; 16:20; Johannes 17:17; 8:31-32; 15:5-7,16; 2 Korintiërs 5:7; 1 Petrus 2:24; Romeinen 10:10; Genesis 15:15; 18:14; 25:8; Jesaja 46:3-4 )

Met hart en ziel prijs ik YaHWeH en loof Zijn heilige Naam. Mijn ziel prijst YaHWeH en ik vergeet niet één van Zijn weldaden. Hij heeft mijn zonden vergeven en mij van elke ziekte genezen. Hij deed mij ontsnappen aan dood en vernietiging. Hij schenkt mij Zijn goedheid, Zijn Verbondstrouw en liefde. Hij overstelpt mij met zegeningen. Omdat mijn mond overvloedig Zijn Woord spreekt, vernieuwt mijn jeugd zich als die van een arend. Van de vrucht van mijn mond zal ik het goede eten. De tong der wijzen brengt genezing. Vandaag geef ik een stem aan Zijn Woord door het te belijden over mijn lichaam. Mijn lichaam wordt frisser dan in mijn jeugd, het keert terug tot de dagen dat ik nog jong was.

(Psalm 103:1-5; Spreuken 13:2; 12:18; Job 33:24-25)

Ik word compleet vernieuwd en getransfigureerd door de vernieuwing van mijn denken en ik proef en ervaar wat Gods wil voor mij is: het goede, het aangename en het volmaakte. God heeft mij geen geest van zwakheid gegeven, maar van kracht, liefde en een gedisciplineerd denken. Yeshuah heeft mij opgedragen om vrijmoedig en met vol vertrouwen te bidden. Hij woont in mij en Zijn Woorden wonen in mij, daarom kan ik vragen wat ik wil en het zal tot stand komen. Gods Woord heeft een autoritaire plaats in mijn hart en verstand. Daarom spreek ik Zijn Woord met onbuigzame autoriteit. Ik maak me in geen ding bezorgd, maar maak al mijn eisen en noden, met dankzegging, aan God bekend. Hij wil mij zegenen en helpen. Nu zet ik mijn geloof vrij, in de volle verwachting te ontvangen wat ik nodig heb. En de vrede van God die alle verstand te boven gaat, bewaart mijn hart en denken in Christus Jezus.

(2 Timotheüs 1:7; Romeinen 12:1; Johannes 15:7; Filippenzen 4:6-7)

Yeshuah, net zoals U gewillig was om mijn zonden op U te nemen en in mijn plaats te sterven aan het kruis, heeft U ook - uit vrije wil - mijn ziekte en pijn op U genomen. Die verschrikkelijk pijnlijke geseling heeft de prijs betaald voor mijn genezing. De straf die U onderging staat garant voor mijn genezing en gezondheid. Vergeef me dat ik niet gewaardeerd en beseft heb, wat U voor mij geleden hebt. Vergeef me voor die momenten waarop ik ziekte heb getolereerd en zelfs niet bad of geloofde voor genezing. Leer me te begrijpen dat Uw verlangen om mij te genezen zo groot was, dat U bereidt was om Uw lichaam voor mij te laten verbrijzelen. U droeg mijn straf, zodat ik in gezondheid kan leven. Daar mijn lichamelijke gezondheid zo belangrijk is voor U, beslis ik vandaag om in goddelijke gezondheid en genezing te wandelen. Ik neem het geloofsstandpunt in, om volledig de gezondheid te bezitten, die U voor mij kocht op de dag, dat Uw lichaam zo zwaar werd geslagen en verbrijzeld. Hoe kan ik U meer bedanken dan in gezondheid te wandelen.

(Mattheüs 8:16; 12:15; Jesaja 53:4-5)

Adonay, Souvereine Regeerder, Die Uw Woord geeft en nakomt, ik sla acht op Uw Woord. U hebt mijn oren doorboord en ik strek me uit naar wat U zegt. Ik laat Uw Woorden niet wijken uit mijn ogen, maar bewaar ze diep in mijn hart, want ze zijn leven en genezing voor mijn ziel en lichaam. Ik bescherm mijn hart boven alles, want daaruit ontspringen de bronnen van mijn leven. Mijn hart trilt van een goed Woord. Uw Woord werkt als een medicijn. Uw Woord is een deel van mij geworden, het is vlees geworden in mij. Het vloeit in mijn aderen en brengt herstel. Uw Woord is Geest en Leven en vernieuwt elke cel. Innerlijk wordt ik van dag tot dag vernieuwd. In mijn inwendige mens wordt ik met kracht gesterkt door Uw Geest, naar de rijkdom van Uw heerlijkheid. U geeft mij Uw Geest van wijsheid en openbaring om U te kennen, U verlicht de ogen van mijn verstand, zodat ik de hoop ken van Uw roeping en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Uw erfenis in de heiligen en Uw alles overtreffende kracht, in hen die geloven. Wie wijsheid vindt, vindt leven en verkrijgt gunst en genade van de Heer.

(Spreuken 4:20-24; 8:35; Psalm 45:1; Johannes 6:63; 2 Korintiërs 4:16; Efeze 3:16 )

Mijn immuunsysteem wordt elke dag sterker. Ik spreek Goddelijk Leven en interventie in mijn immuunsysteem. Ik verbied enige verwarring in mijn celvorming. Ik ben gans wonderbaarlijk gemaakt, Gods werken zijn wonderbaar. De Geest van Hem Die Christus uit de doden heeft opgewekt, woont ook in mij en zal mijn sterfelijk lichaam levend maken door Zijn inwonende Geest. Zijn opstandingskracht werkt in mij! Elk Woord-zaad van genezing in mijn hart geplant, zal opschieten en veelvoudig vrucht dragen.

(2 Korintiërs 4:13; Psalm 139:14; Romeinen 8:11; Mattheüs 13:23)

YaHWeH, U bent het die mij rechtvaardig maakte, wie zal mij beschuldigen! Ik jubel en verheug mij in mijn rechtvaardiging. Uw Verbond is met mij U geeft genade en eer en onthoudt het goede niet aan hen die oprecht wandelen. YaHWeH Tsebaoth! Here van de hemelse legerscharen, gezegend is de mens, die op U vertrouwt. Voortdurend zal ik zeggen: De Heer is groot, Hij vindt vreugde in mijn genezing. Ik spreek vandaag tot mijn lichaam en belijd dat ik er autoriteit over heb. Ik gebied mijn lichaam Gods Woord en Leven te ontvangen. Ik spreek tot de naam van elke ziekte of kwaal dat ze moeten buigen en zich onderwerpen voor de machtige Naam van Yeshuah / Jezus, de Naam boven elke naam. Mijn genezing en behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, dan de Naam van Yeshuah, waardoor wij behouden en genezen worden.

(Romeinen 8:33; Psalm 35:27;84:12,13; Genesis 17:4; Filippenzen 2:10, Handelingen 4:12)

Wie uit God geboren is, overwint de wereld. Wie gelooft dat Yeshuah de Zoon van God is, overwint de wereld. Dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Ik geloof in de Zoon van God en wie de Zoon heeft, heeft het eeuwige Goddelijke leven. Ik ben uit God geboren en heb de boze overwonnen, want Hij die in mij is, is groter dan die in de wereld is. De boze - de dief - komt alleen maar om te stelen, te slachten en te verdelgen, maar Yeshuah is gekomen om mij het overvloedige Goddelijke Leven te geven. Ik heb de boze overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van mijn getuigenis. De gedachten die God over mij koestert, zijn gedachten van vrede en niet van onheil, om mij een hoopvolle toekomst te geven. Met mijn ganse hart roep ik tot Hem en Hij hoort mij, ik zoek Hem en Hij laat Zich vinden en brengt verandering in mijn situatie. Zo zegt YaHWeH, mijn Schepper, mijn Formeerder: “Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. Wanneer u door het water gaat, ben Ik bij u, rivieren zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur gaat, verbrandt u niet, geen vlam zal u aansteken. Want Ik ben YaHWeH, uw Elohiym, de Heilige van Israël, uw Heiland Die u verlost. Vrees niet, zie niet angstig rond, Ik ben uw Elohiym; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand van Mijn gerechtigheid. Ik, YaHWeH, uw Elohiym, grijp uw rechterhand en zeg: vrees niet; Ik help u”. Hallelujah !

(1 Johannes 4:4; 5:4-5,10-11; Openbaring 12:11, Johannes 10:10; Jeremia 29:11-14; Jesaja 43:1-3: 41:10,13-14)

Gods kracht die in mij werkt, is bij machte oneindig veel meer te doen, dan ik kan bidden of beseffen. De Geest en het leven in Gods Woord zijn werkzaam in mij. Ik ben één geest met Christus. Gods leven is in mij. De wet van de Geest des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet van zonde en dood. Ik ben dood voor de zonde en levend voor God. Als God voor mij is, wie zal dan tegen mij zijn. Hij heeft Zijn Eigen Zoon niet gespaard om mij, met Hem, alle dingen te schenken. Gezondheid en genezing horen mij toe, niet omdat ik het verdien, maar omdat Yeshuah het voor mij verdiend heeft. God heeft mij rechtvaardig verklaard. Ik ben een nieuwe schepping, het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. Ik ben Gods gerechtigheid in Christus Jezus. Ik ben meer dan overwinnaar. Niets kan mij scheiden van Gods liefde.

(Efeziërs 3:20; 1 Thessalonicenzen 2:13; 1 Korintiërs 6:17; Romeinen 8:1,31-37; 6:11, 2 Korintiërs 5:17,21)

Ik riep op YaHWeH in mijn benauwdheid en Hij verloste mij uit mijn angsten. Hij zond Zijn Woord en genas mij en deed mij ontkomen aan het graf. Leven vroeg ik van Hem en Hij heeft het mij gegeven, leven tot in lengte van dagen. Ik zal YaHWeH om Zijn goedheid danken en om Zijn wonderen voor de mensen. Ik breng lofoffers en met gejuich zal ik Zijn werken vertellen. Het zijn de gunstbewijzen van YaHWeH, dat ik niet omgekomen ben, want Zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is Zijn trouw! Mijn ziel zegt: Mijn deel is YaHWeH, daarom zal ik op Hem hopen. Dank U hemelse Vader, dat ik in alles voorspoedig en gezond ben, zoals het mijn ziel welgaat.

(Psalm 21:5; 107:19-22; Klaagliederen 3:22-24; 3 Johannes 1:2)

In Yeshuah is de “Ja” en de “Amen”, tot eer van YaHWeH !

Jezus is Heer !

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT