HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Gebed en proclamatie voor genezing en gezondheid

Wat hieronder volgt is een gebed en proclamatie gebaseerd op Gods Woord. Gods Woord is een werkzame kracht, het werkt als een medicijn voor ons lichaam. God is onze Genezing, Zijn Woord is Zijn medicijn. Medicijnen zetten hun heilzame werking in ons lichaam vrij, als we ze tot ons nemen. Daarom lees dit gebed en proclamatie op regelmatige basis hardop - geloof komt door het horen. Het Woord dat God spreekt is levend en vol van kracht (Hebreëen 4:12 AMP). Ontvang u genezing en wandel in de gezondheid die Jezus voor u gekocht en betaald heeft met Zijn lichaam.

GEBED EN PROCLAMATIE

Hemelse Vader, in de Naam van Jezus, kom ik tot U en dank U voor het Nieuwe Verbond, waarvan Jezus de Middelaar is. Ik ben mede-erfgenaam met Christus en heb deel aan het Nieuwe Verbond, U bent mijn Verbondspartner. U bent mijn Genezing. Door de striemen van Jezus ben ik genezen. Genezing is niet langer een belofte, maar het is “Ja en Amen” in Christus Jezus. Aan het kruis heeft Hij al mijn ziekten en zwaktes gedragen en in ruil ontving ik Zijn gezondheid. Zijn Bloed spreekt krachtiger dan het bloed van Abel. Het spreekt van complete vergeving en genezing.
(Hebreëen 12:24; Romeinen 8:17, Exodus 15:26; 1 Petrus 2:24; 2 Korintiërs 1:20; Jesaja 53:4-5; Mattheus 8:17)

Hiertoe is de Zoon van God, Jezus Christus in mij geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel zou verbreken. Ik ben verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde, in wie ik de verlossing heb, de vergeving der zonden. Elke ziektemacht is in mijn lichaam verbroken. Voor ziekte heeft Hij mij gezondheid gegeven. Ik ben de gezonde die zijn gezondheid beschermd tegen ziekten en kwalen. Ik zal leven en niet sterven en zal getuigen van de werken van God. God verzadigt mij met een lang en gezond leven.
(1 Johannes 3:8; Kolossenzen 1:13-14; Psalm 118:17; Psalm 91:16)

Hemelse Vader, Uw Woord zegt dat ik door de striemen van Jezus genezen ben. Ziekte hoort niet langer thuis in mijn lichaam. Mijn lichaam is gekocht en betaald met het dierbaar bloed van Jezus en ik verheerlijk God met mijn lichaam. Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Mijn lichaam behoort Jezus toe. Jezus heeft mijn ziekte 2000 jaar geleden op Zich genomen en Zijn lichaam was voor mij verbroken. Daarom, elke ziekte of zwakte die nu nog op mij afkomt, hoort mij niet toe. Ik wijs ze af in de Naam van Jezus.
(1 Petrus 2:24; 1 Korintiërs 6:19-20; Openbaring 5:9; Jesaja 53:4-5)

Christus heeft mij vrijgekocht van de vloek van de wet, daarom verbied ik, dat enige ziekte, kwaal of zwakheid in mijn lichaam komt. Elke ziektekiem, elke virus of bacterie die mijn lichaam aanraakt, sterft onmiddellijk, in de Naam van Jezus. Ik verbied enige groei van gezwel of tumor in mijn lichaam. Het leven van God in mij, vernietigt gezwellen of tumoren. Elk orgaan, iedere cel, elke spier, elk weefsel, elk onderdeel van mijn lichaam werkt perfect, zoals God het bedoeld heeft. En ik verbied enige storing of slechte werking van mijn lichaam. Dat wat God niet geplant heeft zal uitgeroeid worden in mijn lichaam in de Naam van Jezus. Mijn kracht en gezondheid wordt hersteld, de zegen van Abraham is mijn erfdeel.
(Galaten 3:13-14; Mattheüs 15:13)

Yehovah is mijn Schuilplaats, mijn Toevlucht en mijn Vesting, mijn God op Wie ik vertrouw. Hij redt mij van verderfelijke ziekten, met Zijn vlerken beschermt Hij mij en onder Zijn vleugelen vind ik een toevlucht. Ik zal niet vrezen, al vallen er duizend aan mijn zijde en tienduizend aan mijn rechterhand, tot mij zal het niet genaken. Omdat ik de Allerhoogste tot mijn Schutse heb gesteld, zal geen plaag of onheil mij treffen en zal ziekte ver van mij blijven. Want de Heer heeft Zijn engelen geboden om voor mij te zorgen en mij te beschermen, op al mijn wegen. Op handen zullen ze mij dragen, ik zal niet struikelen. Op leeuw en adder zal ik treden, jonge leeuw en slang zal ik vertrappen. God heeft mij macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal mij enig kwaad doen. Elk wapen tegen mij gesmeed zal niets uitrichten, dat is mijn erfdeel van Godswege. Ik verneder mij onder de machtige hand van God, ik proclameer Zijn Woord en bied weerstand aan de duivel en hij vlucht voor mij. Omdat ik de Heer bemin, zal Hij mij bevrijden; Hij zal mij beschutten, omdat ik Zijn Naam ken. Als ik Hem aanroep zal Hij mij antwoorden; in de benauwdheid is Hij bij mij, Hij zal mij uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Hij mij verzadigen, en ik zal Zijn heil zien.
(Psalm 91; Lukas 10:19; Jacobus 4:7; Jesaja 54:17)

Ik weet wat Gods wil voor mijn leven is: het goede, het volkomene en het volmaakte. Voor eeuwig houdt Zijn Woord stand in de hemel. Laat Gods wil geschieden op aarde, in mijn lichaam, zoals Hij reeds Zijn wil geboden heeft in de hemel. Zijn Koninkrijk regeert over mijn lichaam.
(Romeinen 12:2; Psalm 119:89; Mattheüs 6:10; Jesaja 40:8)

God waakt over Zijn Woord om het te volbrengen. Zijn Woord zal niet vruchteloos zijn in mijn leven. Het Woord dat God gesproken heeft zal niet ledig tot Hem wederkeren, maar het zal doen wat Hem behaagt en dat volbrengen, waartoe Hij het zond. Hij zond Zijn Woord en genas mij en deed mij ontkomen aan het graf. Genezing is het brood voor Gods kinderen. God geeft mij mijn dagelijks brood. Mijn hemelse Vader houdt van mij. In plaats van dood heeft Hij mij eeuwig goddelijk leven gegeven.
(Jeremia 1:12; Jesaja 55:11; Psalm 107:20; Mattheüs 15:26; Mattheüs 6:11; Johannes 3:16)

Ik heb eeuwig leven met God. Ik ben gezalfd om een lang, voorspoedig, gezond, rijkelijk welvarend, niets ontbrekend leven te leiden. Dit is Gods wil voor mij, het is Gods waarheid die mij vrijmaakt en apart zet. Ik verlustig mij in de Heer en Hij geeft mij de verlangens van mijn hart. Wat ik in geloof bid en begeer, zal ik ontvangen. Ik oordeel niet naar wat ik zie of voel. Ik oordeel naar het levende Woord van God. Zijn Woord is de Waarheid. Ik wandel in geloof en niet volgens mijn zintuigen. Als God zegt dat ik genezen ben, dan ben ik genezen, ik maak Zijn belijdenis tot mijn belijdenis.
(1 Johannes 5:13; 2 Korintiërs 8:9; 1 Johannes 2:27; Psalm 23:1; Spreuken 10:22; Johannes 17:17; Psalm 37:4; Marcus 11:24; Johannes 17:17; 2 Korintiërs 5:7; 1 Petrus 2:24)

Met hart en ziel prijs ik de Heer en loof ik Zijn heilige Naam. Mijn ziel prijst de Heer en vergeet niet één van Zijn weldaden. Hij heeft mijn zonden vergeven en mij van elke ziekte genezen. Hij deed mij ontsnappen aan de dood en vernietiging. Hij schenkt mij Zijn goedheid, trouw en liefde. Hij overstelpt mij met zegeningen. Omdat mijn mond overvloedig Zijn Woord spreekt, vernieuwt mijn jeugd zich als die van een arend. Van de vrucht van mijn mond zal ik het goede eten. De tong der wijzen brengt genezing. Vandaag geef ik hier een stem aan, door Uw Woord te belijden over mijn lichaam. Mijn lichaam wordt frisser dan in mijn jeugd, het keert terug tot de dagen van mijn kind zijn.
(Psalm 103:1-5; Spreuken 13:2; 12:18; Job 33:24-25)

Ik weet dat Gods heil voor mij is. Het is goed en aangenaam voor God dat ik gezond ben en tot erkentenis van de waarheid kom. Gods Woord zegt dat gelovig gebed, de zieke gezond zal maken en dat de Heer hem zal oprichten. Het bloed van Jezus reinigt mij van elke zonde. Geloof werkt door liefde. Ik doe afstand van alle haat, wrok, slechte gevoelens, onvergevensgezindheid, boosheid, die ik tegenover iemand zou hebben. Ik wandel in liefde.
(Psalm 91:16; 1 Timotheüs 2:4; Jacobus 5:15; 1 Johannes 1:7-9; Mattheüs 6:14; Galaten 5:6,19-21)

God heeft mij geen geest van zwakte gegeven maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Ik heb niet het verlangen om ongezonde dingen te eten. Ik geef mijn lichaam aan God, het behoort Hem toe. Ik ben niet van mezelf, ik ben gekocht met de hoogste prijs: het dierbaar bloed van Jezus. Daarom weiger ik in de Naam van Jezus, om ongezond te eten of te veel te eten. Ik dood de verkeerde verlangens van mijn lichaam en beveel dat ze in lijn komen met Gods Woord. Ik zorg voor mijn lichaam, ik geef het op tijd rust, ontspanning en de nodige beweging.
(2 Timotheüs 1:7; Romeinen 12:1; 1 Korintiërs 6:19-20; Kolossenzen 3:5)

Jezus, U ging rond weldoende en genas allen die door de duivel overweldigd waren. U genas allen die tot U kwamen. U dreef boze geesten uit met Uw Woord. U bent nog steeds dezelfde, gisteren, heden en tot in eeuwigheid. U bent doorstoken voor mijn overtredingen. Om mijn ongerechtigheden verbrijzeld, de straf die U onderging, brengt mij vrede en welzijn. En door Uw striemen ben ik genezen. U gaf Uw leven om mij Uw leven te geven. Christus heeft mij vrijgekocht van de vloek van de wet, vandaag leef ik onder de zegen.
(Handelingen 10:38; Mattheüs 8:16; 12:15; Hebreeën 13:8; Jesaja 53:4-5; Galaten 3:13-14)

Vader, ik sla acht op Uw Woorden en ik neig mijn hart naar Uw Uitspraken. Ik laat ze niet wijken uit mijn ogen, maar bewaar ze diep in mijn hart, want ze zijn leven en genezing voor mijn ziel en lichaam. Uw Woord is medicijn. Uw Woord is een deel van mij geworden, het is vlees geworden in mij. Het vloeit in mijn aderen en brengt herstel. Gods Geest en leven wordt meegegeven bij de vernieuwing van elke cel. Hemelse Vader U zei dat Uw Woord leven geeft aan wie het vindt en genezing brengt voor het ganse lichaam.
(Spreuken 4:20-24; Johannes 6:63)

Mijn immuunsysteem wordt elke dag sterker. Ik spreek goddelijk leven en interventie in mijn immuunsysteem. Ik verbied enige verwarring in mijn celvorming. Ik ben gans wonderbaar gemaakt, Gods werken zijn wonderbaar. Dezelfde Geest die Jezus deed opstaan uit de dood, woont in mij en verkwikt mijn afweersysteem met het Zoe-leven en de wijsheid van God. Gods Geest maakt mijn sterfelijk lichaam levend. De liefde van God is in mijn hart uitgestort door de Heilige Geest. Elk Woord-zaad in mijn ziel geplant zal veelvoudig vrucht dragen.
(2 Korintiërs 4:13; Psalm 139:14; Romeinen 8:11; 5:5; Mattheüs 13:23)

Ik jubel en verheug mij in mijn rechtvaardiging door God. Bestendig zal ik zeggen: De Heer is groot, Hij vindt vreugde in mijn genezing. Ik spreek vandaag tot mijn lichaam en belijd dat ik er autoriteit over heb. Ik gebied mijn lichaam Gods Woord en Leven te ontvangen. Ik spreek tot de naam van elke ziekte of kwaal dat ze moeten buigen en zich onderwerpen voor de machtige Naam van Jezus, de Naam boven elke naam.
(Psalm 35:27; Filippenzen 2:10)

Ik ben uit God geboren en heb de boze overwonnen, want Hij die in mij is, is groter dan die in de wereld is. Ik heb hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van mijn getuigenis. Jezus is gekomen om mij het overvloedige goddelijke leven te geven. De gedachten die God over mij koestert, zijn gedachten van vrede en niet van onheil, om mij een hoopvolle toekomst te geven. Met mijn ganse hart roep ik tot Hem en Hij hoort mij, ik zoek Hem en Hij laat Zich vinden en brengt verandering in mijn situatie.
(1 Johannes 4:4; Openbaring 12:11, Johannes 10:10; Jeremia 29:11-14)

Gods kracht die in mij werkt, is bij machte oneindig veel meer te doen, dan ik kan bidden of beseffen. De Geest en het leven van Gods Woord zijn werkzaam in mij. Ik ben één geest met Christus. Gods leven is in mij. De wet van de Geest des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet van zonde en dood. Ik ben dood voor de zonde en levend voor God. Als God voor mij is, wie zal dan tegen mij zijn. Hij heeft Zijn Eigen Zoon niet gespaard om mij, samen met Hem, alle dingen te schenken. Gezondheid & genezing horen mij toe, niet omdat ik het verdiend heb, maar omdat Jezus het voor mij verdiend heeft. God heeft mij rechtvaardig verklaard. Ik ben een nieuwe schepping, ik ben Gods gerechtigheid in Christus Jezus. Ik ben meer dan overwinnaar. Niets kan mij scheiden van Gods liefde.
(Efeziërs 3:20; 1 Thessalonissenzen 2:13; 1 Korintiërs 6:17; Romeinen 8:1,31-37; 6:11, 2 Korintiërs 5:17,21)

Dank U hemelse Vader, dat ik in alles voorspoedig en gezond ben, zoals het mijn ziel welgaat. (3 Johannes 1:2)

In Jezus Naam.  

Amen

 

ENGLISH TRANSLATION:

PRAYER AND PROCLAMATION
FOR YOUR HEALTH AND HEALING

Heavenly Father, I come to You in the Name of Jesus, and thank You for the New Covenant, of which Jesus is the Mediator. I am co-heir with Christ and participate in the New Covenant, You are my Covenant Partner. You are my Healing. I am healed by Jesus stripes. Healing is no longer a promise, but it is "Yes and Amen" in Christ Jesus. On the cross He has already borne my sicknesses and weaknesses, and in return I have received His health. His blood speaks more powerful than the blood of Abel. It speaks of complete forgiveness and healing.
(Hebrews 12:24; Romans 8:17, Exodus 15:26; 1 Peter 2:24; 2 Corinthe 1:20; Isaiah 53:4-5; Matthew 8:17)

For this purpose the Son of God, Jesus Christ is revealed in me, that He might destroy the works of the devil. I am delivered from the power of darkness and transferred into the Kingdom of His dear Son, in Whom I have the redemption, the forgiveness of sins. Every power of disease has been broken in my body. For sickness He has given me health. I'm the healthy one and I protect my health against diseases and ailments. I shall live and not die and will declare the works of God. God satisfies me with a long and healthy life.
(1 John 3:8; Colossians 1:13-14; Psalm 118:17; 91:16)

Heavenly Father, Your Word says I am healed by the stripes of Jesus. Sickness belongs no longer in my body. My body is bought and paid for with the precious blood of Jesus, and I glorify God with my body. My body is the temple of the Holy Spirit. My body belongs to Jesus. Jesus took my sicknesses 2,000 years ago and His body was broken for me. Therefore, any illness or weakness that still comes at me, does not belong to me. I reject them in the Name of Jesus.
(1 Peter 2:24; 1Corinthians 6:19-20; Revelation 5:9; Isaiah 53:4-5)

Christ has redeemed me from the curse of the law, therefore I forbid that any disease, ailment or weakness comes into my body. Every germ, any virus or bacteria that touches my body dies instantly, in the Name of Jesus. I forbid any growing lump or tumor in my body. The life of God in me, destroys them. Every organ, every cell, every muscle, every part of my body works perfectly, as God intended. And I forbid any failure or malfunction of my body. That which God has not planted, shall be rooted out of my body in Jesus' Name. My strength and health are restored, the blessing of Abraham is my inheritance.
(Galatians 3:13-14; Matthew 15:13)

Yehovah is my Shelter, my Refuge and my Fortress, my God in whom I trust. He delivered me from noisome diseases, with His feathers, He protects me and under His wings I find a refuge. I will not fear, though thousand may fall at my side, and ten thousand at my right hand, it will not come near to me. Because the Most High is my Habitation, no plague or evil will befall me, nor come nigh to me. Because the Lord has commanded His angels to care for me and protect me in all my ways. On their hands they will bear me, I will not stumble. On the lion and the adder, I will tread and the young lion and the serpent I will trample. God has given me power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy; and nothing will do me any harm. No weapon formed against me shall prosper, that is my inheritance from the Most High. I humble myself under the mighty hand of God, I proclaim His Word and resist the devil and he flees from me. Because I love the Lord, He will deliver me; He will protect me, because I know His Name. If I call Him, He will answer me; in my troubles He is with me, He will rescue me and honor me. With long life He will satisfy me, and I will see His salvation.
(Psalm 91; Luke 10:19; James 4:7; Isaiah 54:17)

I know the will of God for my life: it is good, acceptable and perfect. Forever His Word is settled in heaven. Let God's will be done on earth, in my body, like He has already commanded His will in heaven. Let His Kingdom rule in my body.
(Romans 12:2; Matthew 6:10; Psalm 119:89; Isaiah 40:8)

God watches over His Word to perform it. His Word will not be in vain in my life. The Word that God has spoken will not return void to Him, but it will do what pleases Him and accomplish that, for which He has sent it. He sent His word and healed me and caused me to escape the tomb. Healing is the bread of God's children. God gives me my daily bread. My heavenly Father loves me. Instead of death, He gave me eternal divine life.
(Jeremiah 1:12; Isaiah 55:11; Psalm 107:20; Matthew 15:26; 6:11; John 3:16)

I have eternal life with God. I am anointed to lead a long, healthy, abundantly prosperous, nothing missing life. This is God's will for me, it's God's truth which sets me free and sets me apart. I delight in the Lord and He gives me the desires of my heart. What I pray in faith and desire I will receive. I do not judge by what I see or feel. I acknowledge the living Word of God. His Word is Truth. I walk by faith and not according to my senses. If God says I'm healed, I'm healed, I make His confession, my confession.
(1 John 5:13; 2 Corinthians 8:9; 1 John 2:27; Psalm 23:1; Proverbs 10:22; John 17:17; Psalm 37:4; Marc 11:24; John 17:17; 2 Corinthians 5:7; 1 Peter 2:24)

With my heart and soul, I praise the Lord and exalt His holy Name. My soul magnifies the Lord, and won't forget all His benefits. He has forgiven my sins and healed all my diseases. He made me escape death and destruction. He gives me His goodness, faithfulness and love. He showered me with His blessings. Because my mouth abundantly speaks His word, my youth is renewed like the eagle's. From the fruit of my mouth I will eat good things. The tongue of the wise brings healing. Today I give it a voice, and confess Your Word over my body. The Lord has been gracious to me, He delivered me from the pit, Jesus us my Ransom. My flesh shall be fresher than a child’s: it shall return to the days of my youth.
(Psalm 103:1-5; Proverbs 13:2; 12:18; Job 33:24-25)

I know that God's salvation is mine. It is good and acceptable before God that I am healthy and come to the knowledge of the truth. God's Word says that believing prayer, will heal the sick and the Lord will raise him up. The blood of Jesus cleanses me from all sin. Faith works by love. I renounce all hatred, resentment, bad feelings, unforgiveness, anger, I would have against someone. I walk in love.
(Psalm 91:16; 1 Timothy 2:4; James 5:15; 1 John 1:7-9; Matthew 6:14; Galatians 5:6,19-21)

God has not given me a spirit of weakness but of power, love and a sound mind. I have no desire to eat unhealthy things. I give my body to God, it belongs to Him. I'm not my own, I have been bought with the highest price: the precious blood of Jesus. That's why I refuse in the name of Jesus, to eat unhealthy food or to overeat. I kill the wrong desires of my body and command that they come in line with God's Word. I take care of my body, I give it time to rest and restore and the necessary exercises.
(2 Timothy 1:7; Romans 12:1; 1 Corinthians 6:19-20; Colossians 3:5)

Jesus, you went around doing good and healing all that were oppressed of the devil. You healed all who came to You. You casted out demons by Your Word. You are still the same yesterday, today, and forever. You are pierced for my transgressions, bruised for my iniquities, the punishment that You underwent, brings me peace and wellbeing. And by Your stripes I am healed. You gave Your life to give me Your life. Christ has redeemed me from the curse of the law, today I live under the blessing.
(Acts 10:38; Matthew 8:16; 12:15; Hebrews 13:8; Isaiah 53:4-5; Galatians 3:13-14)

Father, I heed Your words and I incline my heart to Your Sayings. I do not let them depart from my eyes but keep them deep in my heart, for they are life and healing to my soul and body. Your Word is medicine. Your Word has become a part of me, it has become flesh in me. It flows in my veins and brings recovery. God's Spirit and life is part of the renewal of each cell. Heavenly Father, You said Your Word gives life to those who find it and it bring healing to the whole body.
(Proverbs 4:20-24; John 6:63)

My immune system gets stronger every day. I speak life and divine intervention into my immune system. I forbid confusion in my cell formation. I'm wonderfully made, God's works are marvelous. The same Spirit that raised Christ from the dead dwells in me and restores my immune system with the Zoe-life and the wisdom of God. God's Spirit makes my mortal body alive. The love of God is shed abroad in my heart by the Holy Spirit. Every Word seed planted in my soul will bear multiple fruit.
(2 Corinthians 4:13; Psalm 139:14; Romans 8:11; 5:5; Matthew 13:23)

I shout for joy and rejoice in my justification by God. Continually shall I say, the Lord is great, He finds joy in my healing. I speak today to my body and take authority over it. I command my body to receive God's Word and Life. I command the name of any disease or ailment to bow down and submit to the mighty Name of Jesus, the Name above every name.
(Psalm 35:27; Philippians 2:10)

I am born of God and have overcome the evil one, because He who is in me, is greater than he who is in the world. I overcome him by the Blood of the Lamb and by the word of my testimony. Jesus came to give me the abundant divine life. God's thoughts of me, are thoughts of peace and not of evil, to give me an expected end. With my whole heart I cry to Him and He hears me, I seek Him and He makes me find Him and He brings change in my situation.
(1 John 4:4; Revelation 12:11, John 10:10; Jeremia 29:11-14)

God's power working in me is able to do immeasurably more than I could ask or think. The Spirit and the life of the Word of God are active working in me. I am one spirit with Christ. God's life is in me. The law of the Spirit of Life has set me free from the law of sin and death. I am dead to sin and alive to God. If God is for me, who can be against me. He has not spared His own Son to give me all things together with Him. Health & healing belong to me, not because I deserve it, but because Jesus has earned for me. God has declared me righteous. I am a new creation, I am the righteousness of God in Christ Jesus. I am more than a conqueror. Nothing can separate me from God's love.
(Ephesians 3:20; 1 Thessalonians 2:13; 1 Corinthians 6:17; Romans 8:1,31-37; 6:11, 2 Corinthians 5:17,21)

Thank You heavenly Father, I prosper in all things and I am healthy even as my soul prospers. (3 John 1:2)

In Jesus Name. Amen

Jezus is Heer !

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT