HOME

JEZUS UW GENEZING

OVERZICHT

Bovennatuurlijke energie

Ook is er verschil in werkingen (energie), maar het is dezelfde God (Theos) Die alles in allen werkt (energie geeft). (1 Korintiërs 12:6 LC)

Wanneer we geestelijk wedergeboren zijn, woont God met Zijn Geest in onze geest. Denk daar eens over na: de Geest van de Almachtige God heeft Zijn intrek genomen in uw geest. Hij die de hemel en de aarde schiep, woont in u en is bij u. En Hij blijft bij u. Dat is niet alleen iets om u over te verblijden, maar ook heel krachtig, als u Zijn hulp inroept.

God woont niet alleen in u, maar Hij werkt ook in u. De woorden “werkingen” en “werkt” , gebruikt in bovenstaand vers, zijn afkomstig van de Griekse woorden: “e'nergema” en “ener'geo” (zie Strongs Woord concordantie G 1755 & G 1754). Ons woord “energie” komt hier vandaan. Van God afkomstige energie is werkzaam in uw geest. Deze bovennatuurlijke energie is niet eenmalig, maar wordt voortdurend vernieuwd.

En daarom verliezen wij de moed niet, maar al gaat onze uitwendige mens te gronde, veeleer wordt de inwendige dag na dag vernieuwd (wordt nieuwe kracht en sterkte gegeven). (2 Korintiërs 4:16 LC)

Uw inwendige mens is de geestelijk wedergeboren mens. De nieuwe schepping die in voortdurend contact is met Gods Geest. Deze wordt dag na dag nieuwe kracht en sterkte gegeven. Nu u dit weet, is het aan u om die kracht aan te wenden om uw sterfelijk lichaam levend te maken. Gebruik deze kennis en doe er iets mee!

Maar als de Geest van Hem, Die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in jullie woont, zal Hij, Die Christus (de Gezalfde) uit de doden heeft opgewekt, ook jullie sterfelijke lichamen levend maken (begiftigen met nieuwe geestelijke levenskrachten), door Zijn Geest, die in jullie woont. (Romeinen 8:11 LC)

De inwonende Geest van God maakt uw lichaam levend, daar u, dag na dag, nieuwe geestelijke levenskrachten ontvangt. Zet, in geloof, de opstandingkracht die in uw geest aanwezig is, aan het werk, door Gods Woord uit te spreken over uw lichaam. En laat bovennatuurlijke Goddelijke energie uw ziel en lichaam doorstromen. Doorheen elke cel, elke spier, elk bot of weefsel van uw lichaam. Het leven van God Zelf zal uw lichaam levend maken. Zelfs dat wat dood is, geeft Hij nieuw leven ! Elk uur maakt uw lichaam ongeveer 1 miljoen nieuwe cellen aan. Geef ze die extra levendmakende Goddelijke energie mee.

Ik kan alle dingen doen door Christus(de Gezalfde en Zijn zalving) Die mij sterk maakt (in kracht doet toenemen ). (Filippenzen 4:13 LC)

Het is Christus en Zijn zalving in u, die u sterk maakt en in bovennatuurlijke kracht doet toenemen. Deze kracht is niet alleen voor uzelf, maar ook voor anderen. Toen Jezus op aarde was, merkte de mensen dat er kracht van Hem uitging. Hij was zo vol van Gods Geest, dat zelfs Zijn lichaam ervan doordrongen was. Een hele menigte volgde Hem en trachtte Hem aan te raken:

En de hele menigte trachtte Hem aan te raken, omdat er kracht van Hem uitging en allen genas. (Lukas 6:19 LC)

Want Ik merkte dat kracht van Mij is uitgegaan. (Lucas 8:46b LC)

Iedereen die Hem in geloof aanraakte werd genezen. Jezus bemerkte dit, Hij ervaarde dat bovennatuurlijke energie van Hem uitging, naar de gelovige die Hem aanraakte. Deze geestelijke kracht is voelbaar en meetbaar. De uitkomst was, dat mensen werden genezen.

God hernieuwt die kracht dagelijks in u. Wat een genade en wat een wonder. Maak er daarom gebruik van en laat het niet sluimerend en onactief in uw aanwezig zijn!

GEBED

Hemelse Vader, ik dank U, dat ik elke dag innerlijk vernieuwd wordt, met bovennatuurlijke energie, die van U komt. Ik geloof dat ik Uw energie continu ontvang en dat U mij in geestelijke kracht doet toenemen en mij sterk maakt. Daarom gebied ik ook dat elke nieuwe aangemaakte cel in mijn lichaam Uw leven meekrijgt. In geloof zet ik deze kracht en energie vrij in mijn lichaam, voor Uw herstellend werk. Amen! Dat staat vast in Jezus Naam!

Jezus is Heer !

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT