HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Verlos ons van het kwade

“… Verlos ons van het kwade”. (Mattheus 6:13)

Dit vers is een onderdeel van het gebed dat Jezus Zijn discipelen aanleerde, voordat Hij het volmaakte offer aan het kruis had gebracht. Het is bekend als het “onze Vader”. Een gebed dat miljoenen mensen door de eeuwen heen hebben gebeden, tot op de dag van vandaag.

Het woord “het kwade” wordt in sommige Bijbels ook wel eens vertaald met “de boze” . Het is niet alleen een verwijzing naar de duivel, maar ook naar de vloek die op de mens kwam.

Als we naar de herkomst van het woord “kwade” gaan kijken, dan komt dit van het Griekse woord “pone'ros” (Strongs G 4190). Dit is afgeleid van het grondwoord “‘ponos” (Strongs G 4192), wat “pijn en smart” betekent. Dit woord is op zijn beurt afkomstig van het woord “penes” (Strongs G 3993), wat “arm” betekent.

Dit vertelt ons wat de vloek teweeg heeft gebracht: Het kwade is op de mens terecht gekomen met pijn, smart en armoede tot gevolg. Jezus offer heeft ons echter verlost van de macht van zonde, ziekte en armoede.

En in Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade. (Efeziërs 1:7 NBG)

In Christus HEBBEN wij de verlossing. Zijn bloed heeft onze zonden uitgewist. Wij zijn verlost ! De Apostel Johannes schreef aan de gelovigen:

Ik heb u geschreven, vaders, want gij kent Hem, die van den beginne is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt DE BOZE [“pone'ros”] overwonnen. (1 Johannes 2:14 NBG)

Zelfs zij die nog jong zijn in de Heer hebben “de boze, het kwade” reeds overwonnen. Een krachtige uitspraak om over te na te denken. Elke gelovige heeft de overwinning over “de boze”. Elke gelovige is sterk. Het is Christus, het Woord Gods, Die de duivel heeft overwonnen en Zijn overwinning deelt met iedereen, die Hem Heer heeft gemaakt van zijn leven. Het Woord Gods blijft in u. Jezus heeft woning gemaakt in uw geest.

Zorg daarom dat het Woord Gods ook in uw gedachten blijft. Als uw denken op hol slaat en aangevallen wordt, twijfel en teleurstelling u wanhopig trachten te maken, begin uw denken dan te vernieuwen of te herstellen met de waarheid van het Woord. U bent “krachtig in de Heer en in de sterkte Zijner macht” (Efeziërs 6:10). U hebt “de boze overwonnen”. U bent verlost van “het kwade”. Jezus heeft Zijn werk volbracht. Door Zijn striemen bent u genezen. U bent niet langer onder de vloek.

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; … Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof. (Galaten 3:13-14 NBG)

Christus heeft u vrijgekocht van de vloek. De vloek, “het kwade of de boze”, pijn, smart of armoede heeft geen bestaansrecht in uw leven.

Gij kent immers de genade van onze Here Jezus Christus, dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede rijk zoudt worden (2 Korintiërs 8:9 NBG).

Sta niet toe dat “het kwade” in uw leven heerst. God heeft u in Christus hersteld. In de hof van Eden hadden Adam en Eva geen pijn of armoede. De vloek die door hun overtreding op de aarde kwam, is door Christus gedragen. Hij nam uw armoede op Zich en gaf u Zijn rijkdom. De zegen van Abraham is in Christus tot de heidenen gekomen.

PROCLAMEER

Ik ben verlost van het kwade! De boze heeft geen macht meer over mij. Ik ben bevrijd van de vloek. Door geloof ontvang ik de zegen van Abraham. Jezus droeg mijn pijn en smarten. Door Zijn striemen ben ik genezen. Het zij zo, het staat vast ! Amen !

© Terebinten der gerechtigheid