HOME

JEZUS KOMT

 

JEZUS KOMT TERUG !

Jezus komt terug ! Ditmaal niet om geboren te worden in een stal. Deze keer komt Hij terug als de Koning der koningen en de Heer der heren! Hij zal komen met grote kracht en heerlijkheid ! Net zo zeer als de eerste komst van Jezus voorspelt was in het Oude Testament en tot vervulling is gekomen, kunnen we er vandaag zeker van zijn dat de tweede wederkomst zeker zal plaatsvinden ! Bent u er klaar voor Zijn wederkomst ?

Mattheus 24: 30 HSV

En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, ALS HIJ op de wolken van de hemel KOMT met grote kracht en heerlijkheid.


Mattheus 24:3 NBG

Toen Hij op de Olijfberg gezeten was , kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van UW KOMST en van de voleinding der wereld?

Mattheus 24:27 NBG

Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal DE KOMST VAN DE ZOON DES MENSEN zijn .

Mattheus 24:37 NBG

Want zoals het was in de dagen van Noach , zo zal DE KOMST VAN DE ZOON DES MENSEN zijn.

Mattheus 24:39 NBG

En zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam , zo zal ook DE KOMST VAN DE ZOON DES MENSEN zijn.


Jezus bekrachtigd Zijn Woorden in hetzelfde hoofdstuk door te zeggen:

Mattheus 24:35 HSV

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.

Laat geen haar op uw hoofd er aan twijfelen ! Hij komt terug naar de aarde ! Al eeuwen wachten gelovigen op Zijn wederkomst. Ook de eerste Christenen schrijven erover:

Titus 2:11-13 NBG

Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven , verwachtende de zalige hoop en DE VERSCHIJNING der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus.

1 Johannes 2:28 HSV

En nu, lieve kinderen, blijf in Hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij geopenbaard zal worden, en niet door Hem beschaamd gemaakt worden BIJ ZIJN KOMST.


Jakobus 5:7-8 NBG

Hebt dus geduld, broeders, tot DE KOMST DES HEREN! Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop gevallen is. Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want DE KOMST DES HEREN is nabij.


Openbaring 1:7 NBG

Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen . Ja, amen.


Zelfs de engelen op de Olijfberg bevestigen Zijn wederkomst tijdens de hemelvaart van Jezus:

Handelingen 1:11 NBG

Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze WEDERKOMEN, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.

De Bijbel vermeld zelfs de plaats waar Hij terug zal komen! Op de Olijfberg, op dezelfde plek waar Hij naar de hemel opsteeg. Het zal aan de oostkant van Jeruzalem zijn. De kant waar de zon opkomt! Hij is het Licht der wereld ! De Zon der gerechtigheid zal opgaan met genezing onder haar vleugels. (Maleachi 4:2)

Zacharia 14: 3-4 NBG

Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed , ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten ...

In verschillende Bijbelboeken worden we overtuigd van Zijn wederkomst en toch zijn er spotters, mensen die niet geloven in de wederkomst van Christus of anderen die het wachten beu zijn en niet langer geloven. Maar de apostel Petrus waarschuwt:

2 Petrus 3:3-4,9 NBG

Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van ZIJN KOMST? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is. ... De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan , doch dat allen tot bekering komen .

Wat is de reden dat Christus nog niet terug gekomen is ? Gods lankmoedigheid, Gods "lang" en groot geduld voor elk mens. Hij wil niet dat mensen voor eeuwig verloren gaan, maar dat ALLEN tot bekering komen. Jezus wacht op u ! Stel Zijn wederkomst niet uit, maak Hem vandaag tot Heer van uw leven!

Zeg net als Paulus "MARANATA!" (Een Aramese uitdrukking die betekent: onze Heer komt of zal komen)

MARANATA! De genade van de Here Jezus zij met u. (1 Korintiers 16:22-23 NBG)

Genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en DIE KOMT. (Openbaring 1:4 NBG)

 

DE LAATSTE PAUS?

De laatst verkozen Paus Jorge Mario Bergoglio zou de laatste Paus zijn volgens een voorspelling toegeschreven aan de Ierse Rooms Katholieke Sint Malachias (1094-1148). Paus nr 112 zou de laatste Paus zijn, volgens deze profetie zal deze"zijn schapen hoeden gedurende vele tribulaties en wanneer hieraan aan een einde komt, zal de zevenheuvelige stad verwoest worden en de Grote Rechter zal zijn volk berechten. Het Einde." ( https://nl.wikipedia.org/wiki/Profetie_van_de_pausen)

De Bijbel spreekt erover dat de eindtijd een tijd van verdrukking zal zijn. (tribulaties) In het boek Openbaringen hoofdstuk 8 en vers 8 vinden we de beschrijving van een gebeurtenis die zal plaatsvinden in die eindtijd: "En de tweede engel blies de bazuin, en er werd iets als een grote berg, brandend van vuur, in de zee geworpen, en het derde deel van de zee werd bloed." In het Grieks (de originele grondtekst waarin het boek Openbaring is geschreven) gebruikte men het woord "thalassa" als men sprak over de zee. Dit woord wordt meestal gebruikt voor de Middelandse Zee. De apostel Johannes, aan wie deze openbaring is gegeven, zag iets als een grote berg, brandend van vuur in de zee vallen. Wat Johannes hier beschrijft zou een meteoriet kunnen zijn die in de Middelandse Zee valt en verwoesting aanbrengt, waaronder de verwoesting van Rome (de stad op de zeven heuvels).

De profetie van Sint Maleachias gaat verder met te zeggen dat dan de Grote Rechter Zijn volk zal berechten. Miljoenen Christenen wereldwijd verwachten de wederkomst van Christus, de Grote Rechter, op aarde. Het zal een einde maken aan de wereld zo als we die vandaag kennen en het duizendjarig Rijk van Christus inluiden. Jezus leerde Zijn volgelingen bidden: "Uw Rijk kome" in het bekende "Onze Vader" gebed. Hij zal komen in alle glorie en luister. "Maranata, onze Heer komt. De genade van de Here Jezus zij met u !" (1 Korintiers 16:22)

 


Lees verder: TEKENEN VAN ZIJN WEDERKOMST

Naar boven

Jezus is Heer!

© Terebinten der Gerechtigheid - Jesaja 61:3

 

JEZUS IS HEER - JEZUS KOMT

Genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en DIE KOMT
(Openbaring 1:4 NBG)