HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

vernieuw u naar uw inwendige geest

Gij hebt toch van Hem gehoord, en zijt in Hem onderwezen, wat de waarheid in Jesus is: met betrekking tot uw vroeger gedrag moet gij den ouden mens afleggen, die door bedriegelijke begeerten te gronde gaat; gij moet u vernieuwen naar de inwendige geest; gij moet den nieuwen mens aantrekken, die naar Gods beeld is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. ( Efeziërs 4:21-24 CAN)

God heeft een groot wonder in u gedaan. Hij heeft uw geest compleet vernieuwd. U bent geestelijk een nieuw mens geworden. Ontdek uw nieuwe ik, die naar Gods beeld geschapen is. Christus is, met Zijn Geest, woning in u komen maken. Naarmate u meer hoort over Jezus en in Hem wordt onderwezen, zult u ontdekken “wat de waarheid in Jezus is”.

U bent geestelijk één geworden met Hem (1 Korintiërs 6:17). Als u de waarheid in Jezus ontdekt en Hij is de Waarheid, dan zult u de Waarheid Die zich in uw vernieuwde geest bevindt, ook gaan ontdekken. Uw genezing is Waarheid. Hij woont reeds in uw wedergeboren geest. Jezus is uw genezing.

“Gij moet u vernieuwen NAAR de inwendige geest”. Paulus geeft hier de opdracht om u te vernieuwen overeenkomstig wat er in uw wedergeboren geest gebeurd is. U bent geestelijk "een nieuwe schepping (2 Korintiërs 5:17), uit God geboren (1 Johannes 5:1)". Wat er in uw geest gebeurd is zou zich moeten verder zetten in uw ziel en uw lichaam. Genezing is in uw geest aanwezig, het punt is om deze genezing over te brengen naar uw lichaam. Hoe dit gebeurd gaan we verder ontdekken!

Als u de tekening hiernaast bekijkt, ziet u weer de driedelige mens, met bovenaan de inwendige of wedergeboren geest, waarin uw genezing zich bevind. De middelste cirkel staat symbool voor uw ziel, waar uw denken inzit.

Uw ziel zit tussen uw inwendige geest en uw lichaam (de derde cirkel) in. Wil de genezing die zich in uw geest bevindt uw lichaam bereiken, moet het eerst langs uw ziel passeren. Uw ziel speelt dus een belangrijke rol in uw genezingsproces en uw denken de hoofdrol. Uw denken moet vernieuwd worden of in lijn komen met de waarheid, de verandering die in uw geest heeft plaatsgevonden.

Ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken. (Jacobus 1:21 HSV)

Het is aan u om het Woord van God met zachtmoedigheid te ontvangen. Uw hart open te stellen voor verandering en te aanvaarden wat God zegt in Zijn Woord. Stel u nederig op en wees bereid om uw denken aan te passen aan Zijn denken.

Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des HEREN. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. (Jesaja 55:8-9 NBG)

God denkt duidelijk anders. Hoe Hij denkt, ontdekken we aan de Woorden die Hij gesproken heeft. U ontdekt wat u denkt en gelooft aan de woorden die uit uw mond komen. Wat u werkelijk denkt en gelooft uit zich het duidelijkst in crisis situaties. Dan komt u te weten wat u echt in uw hart denkt en gelooft, door naar uzelf te luisteren. Vraag u dan af of dat wat u echt denkt, overeenkomt met wat God denkt en zegt in Zijn Woord.

God heeft hogere gedachten en hogere wegen. Hij denkt en doet het op andere manieren, die voor ons als mens soms ongewoon zijn. Misschien denkt u: Hoe kan ik nu mijn genezing ontvangen door mijn denken te vernieuwen ? Vertrouw gewoon op Hem en doe wat Hij tegen u zegt. Een uitwendige verandering wordt meestal vooraf gegaan door een innerlijke verandering.

Leg uw oude manier van denken en doen af, als een oud kledingstuk en trek Gods manier van denken en doen aan, zoals u een nieuw kledingstuk aantrekt. Uw denken en uw 'denkfilter' moeten geherprogrammeerd worden, net zoals u een nieuw besturingssysteem voor uw computer zou installeren.

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechter hand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. (Kolossenzen 3:1-2 HSV)

Paulus moedigt ons aan om te onderzoeken wie we mogen zijn in Christus, nu wij geestelijke deel uitmaken van Hem. En te denken zoals God denkt.

Als u dan opgewekt bent met Christus [in een nieuw leven, delend in Zijn opstanding uit de dood] richt u dan op en zoek naar de [rijke; eeuwige schatten] die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. En zet uw gedachten op wat boven (de hogere dingen) is en blijf erop gericht en niet op de dingen die op de aarde zijn. (Kolossenzen 3:1-2 AMPC)

Als u alleen maar kijkt naar de aardse dingen, naar wat er om u heen gebeurd, wat u kunt waarnemen of wat u in uw lichaam voelt, dan ziet u niet wat God voor u gedaan heeft. U kunt niet naar twee dingen te gelijk kijken die tegen over elkaar staan. U kunt niet naar beneden kijken en tegelijkertijd naar boven.

Hou uw gedachten daarom gericht op de hogere, goddelijke dingen en blijf er op gericht ! Hoe richt u zich naar boven ? God en Zijn Woord zijn één (Johannes 1:1). Door uw denken te vullen met Gods Woord, richt u uw aandacht op Hem, op Zijn hogere gedachten en wegen.

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. (Filippenzen 4:6-8 HSV)

Vertel God wat u bezig houdt en leg het in Zijn handen. Ga Hem reeds danken, want Hij zal voor een uitkomst zorgen. Vertrouw op Zijn goedheid en genade. Laat Gods vrede uw hart en gemoed vullen en kom in Zijn rust. Paulus vertelt u waarmee u uw denken moet vullen. Vul uw gedachten met al wat waar is. Gods Woord is de waarheid (Johannes 17:17). Wat zijn de meest dominante gedachten in uw denken vandaag? Wat speelt er zich af in uw denkwereld. Wat heeft u toegelaten in uw gedachten, waar denk je aan? Er staat nergens dat u uw gedachten moet vullen met zorgen en bekommernissen. Wat zijn de meest dominante gedachten in uw denken of hart vandaag? Stop en maak nu een inventaris op, van wat er zich afspeelt in uw denkwereld. Wat heeft u toegelaten in uw gedachten, waar denk je aan? Herken de zaden die u in uw denken geplant hebt en die erop uit zijn om u af te leiden en uw leven te vernietigen?

Alles in uw leven begint met een gedachte. Een kleine gedachte waar je meer bezig bent en toestaat om in uw geest binnen te komen, kan uw hele bestemming veranderen. Gedachten die je koestert en overpeinst, leiden uiteindelijk tot daden. U bent nooit op een morgen opgestaan om dan te ontdekken dat uw leven in puin ligt, of dat je niet meer van uw echtgeno(o)t(e) houdt of dat je gefaald hebt. Deze gevoelens begonnen als gedachten ingeplant in uw denken en je hebt toegestaan dat ze geworteld en opgegroeid zijn.

Uw denken is het slagveld. De grootste gevechten die je ooit in uw leven zult vechten spelen zich af tussen uw oren. Dit is uw zieleleven. Uw ziel bestaat uit uw denken, uw wil en uw emoties. Daarom moet u selectief zijn met wat u in uw ziel plant.

Als u toestaat dat de zaden (die satan in uw denken plaatst) wortel schieten, dan zal hij de bestemming die God voor uw leven had, stelen. Denk eraan: uw leven heeft de neiging om in de richting te gaan van de meest overheersende gedachte. Waar u het meest over nadenkt, dat zal ook in uw leven gebeuren. Het is uw verantwoordelijkheid om de juiste zaden in uw denken te zaaien. Graaf de vernietigende zaden op en begin Gods Woord te planten op een dagelijkse basis. Uw oogst zal gezondheid, lang leven, voorspoed, vreugde, zielsrust en stabiliteit zijn. Waarom overweegt u iets anders te oogsten? Wat er in uw gedachten omgaat zal uw bestemming bepalen.

Alles in uw leven begint met een gedachte. Een kleine gedachte waar u meer bezig bent en toestaat om in uw geest binnen te komen, kan uw hele bestemming veranderen. Gedachten die u koestert en overpeinst, leiden uiteindelijk tot daden. U bent nooit op een morgen opgestaan om dan te ontdekken dat uw leven in puin ligt, of dat u niet meer van uw echtgeno(o)t(e) houdt of dat u gefaald hebt. Deze gevoelens begonnen als gedachten ingeplant in uw denken en u hebt toegestaan dat ze geworteld en opgegroeid zijn.

Uw denken is het slagveld. De grootste gevechten die u ooit in uw leven zult vechten spelen zich af tussen uw oren. Dit is uw zieleleven. Uw ziel bestaat uit uw denken, uw wil en uw emoties. Daarom moet u selectief zijn met wat u in uw ziel plant. Als u toestaat dat de zaden (die satan in uw denken plaatst) wortel schieten, dan zal hij de bestemming die God voor uw leven had, stelen.

Uw leven heeft de neiging om in de richting te gaan van de meest overheersende gedachte.

Waar u het meest over nadenkt, dat zal ook in uw leven gebeuren. Het is uw verantwoordelijkheid om de juiste zaden in uw denken te zaaien. Graaf de vernietigende zaden op en begin Gods Woord te planten op een dagelijkse basis. Uw oogst zal gezondheid, lang leven, voorspoed, vreugde, zielsrust en stabiliteit zijn. Waarom overweegt u iets anders te oogsten? Wat er in uw gedachten omgaat zal uw bestemming bepalen.

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. (Jeremia 29:11 NBG)

God geeft u een hoopvolle toekomst. Wat Hij voor u wil is goed, aangenaam en volmaakt. Vervang hopeloze gedachten met gedachten van hoop uit Zijn Woord, de Bijbel.

Spendeer tijd in de Bijbel en lees speciaal de gedeelten die spreken over genezing. Ga verder met het lezen en herlezen van deze website over genezing en ga erover nadenken, neem het diep in u op, absorbeer het, leef erin, maak het u eigen, totdat u in uw hart overtuigd bent van de waarheid van Gods Woord.

Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. (Johannes 15:7 NBG)

Hij gaf Zijn volmaakte Zoon opdat u Zijn volmaaktheid zou kunnen ontvangen. Als u God beter leert kennen, zal het steeds beter met u gaan. Naarmate u Zijn wil voor uw leven ontdekt, aanneemt en gelooft, zult u dit zelf gaan ervaren. God houdt van u en heeft het beste met u voor, vertrouw Hem !

Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie gij het hebt geleerd. (2 Timotheüs 3:14 NBG)

Uw verstand moet overtuigd worden van de waarheid van Gods Woord, zodat het overeenstemt met de waarheid die reeds in uw wedergeboren geest aanwezig is. Uw denken vernieuwen is een proces en een belangrijke stap naar een geweldige relatie met God.

Geliefde, ik bid, dat het u in alles wel ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel gaat. (3 Johannes 1:2 NBG)

Ook de apostel Johannes zegt het heel duidelijk: Als het met uw ziel (uw denken, wil en emoties) goed gaat, zal het u in alles goed gaan, ook uw gezondheid! Opnieuw wordt het belang van een vernieuwd denken aangebracht.

Een denken dat in overeenstemming is met wat God zegt, in lijn is met de Waarheid die reeds in uw geest aanwezig is. En als uw geest en ziel overeenstemmen, dan is er een meerderheid en dan moet uw lichaam instemmen! God heeft u in ALLES gezegend: uw gezondheid, uw vrede en innerlijke rust, uw welzijn, uw welvaart, uw huwelijk en gezin, uw werk ...alles sluit niets uit.

Als er één gebed is dat duidelijk maakt, dat God wil dat het u wel gaat, IN ALLES en u GEZOND bent, is het dit gebed wel. Een gebed vanuit het hart van God. Het staat niet ter discussie, het is duidelijk: God wil dat u gezond bent en dat het u in ALLES goed gaat.

Spreek het Woord

"God wil dat het mij goed gaat en dat ik genezen ben ! Dat wil Hij voor mij, dat staat duidelijk in Zijn Woord ! Daarom vernieuw ik mij met de waarheid die in Christus is - door Zijn striemen ben ik genezen".

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT