HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

U bent een driedelig persoon

En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw GEEST, ZIEL en LICHAAM moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te blijven. (1 Thessalonissenzen 5:23)

De mens is een driedelig wezen. Hij is een geest, die in een lichaam woont en een ziel heeft. Als we in ons taalgebruik spreken over de geest, dan bedoelen we daar meestal ons verstand of intellect mee. Wanneer de Bijbel spreekt over uw geest, dan spreekt het over uw innerlijke mens, wie u echt bent van binnen. Het heeft niets met uw verstand of intellect te maken.

  Een eenvoudige weergave van de "drie-delige" mens.

   

  1. Uw geest (blauw gebied) is het wie u echt bent. Wie u echt bent, is niet hoe u er aan de buitenkant uitziet.

  2. Uw ziel (rood gebied) is de zetel van uw verstand, uw emoties, uw wil, uw intellect.

  3. Uw lichaam (roos gebied) is de woonplaats van uw geest en ziel. Een lichaam zonder geest is dood. Uw lichaam is slechts een omhulsel. Een mens die de geest geeft, is lichamelijk dood. Zijn geest en zijn ziel echter blijven doorleven.

  Ziel en geest zijn in een hartvorm getekend omdat de Bijbel wel eens spreekt over ons hart. Ons hart is deels onze geest en deels onze ziel.

Wanneer iemand wedergeboren wordt, betekent dit dat zijn geest wedergeboren wordt. Gods Geest wordt dan één met de geest van die persoon. Er wordt ook wel eens gezegd dat zo iemand zijn hart aan Jezus heeft gegeven. Iemands geest is vanaf dat moment perfect, volmaakt en heilig (Efeziërs 4:24 CAN). Het lichaam en de ziel echter nog niet.

Wat Paulus de groep gelovigen in Thessalonica toebidt is een "geheel en al" heiliging:

 • "de God van vrede, heilige u geheel en al":

  • Wat wil heiligen eigenlijk zeggen ?
   Apart zetten van de wereld en toewijden aan God. Uw geest is reeds door God apart gezet en geheiligd, doordat Hij Zelf met Zijn Heilige Geest in uw geest is komen wonen. Deze heiliging, dit apart zetting proces, moet zich ook verder doorzetten in uw ziel en lichaam. Dit zal God niet doen, dat moet u zelf doen, met Zijn hulp. U moet dit in de eerste plaats zelf willen en het zal u moeite en tijd kosten. Uw denken moet vernieuwd worden. U dient tijd apart te zetten voor God, in gebed en toewijding in het lezen en bestuderen van Zijn Woord. U dient een wilsbesluit te nemen. Net zoals God aan de Israëlieten het Beloofde Land had gegeven, moesten ze wel zelf het land innemen en reuzen verslaan. U zult die reuzen in uw denken en in uw leven ook tegenkomen. Doch God heeft u al de overwinning gegeven.

   'Geheel en al': wil zeggen dat Hij u volkomen, in alle opzichten volmaakt wil, geest, ziel EN LICHAAM.

 • "geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te blijven":

Het woord 'onberispelijk' uit het Grieks vertaald betekent volgens de Strongs Concordantie ook: "geen afkeuring verdienend, vrij van schuld of gebrek".

God wil zelfs dat er geen gebrek is aan uw lichaam en wil u emotioneel herstellen. Maak u geen zorgen over het hoe: de God van vrede - de God van Shalom - zal het doen, vertrouw op Hem en ontvang Zijn rust en vrede.

Bij de wederkomst van Jezus Christus, zal uw lichaam zonder gebrek zijn. Deze wederkomst kan elk moment gebeuren, maar u hoeft niet te wachten totdat Hij komt, Zijn genezing is nù reeds beschikbaar.

En moge de God van vrede Zelf, u door en door heiligen [u apart zetten van godslasterlijke dingen, u puur en geheel toegewijd aan God maken]; en dat uw geest en ziel en lichaam gezond en volmaakt en onberispelijk bewaard blijven bij de komst van onze Heer Jezus Christus (de Messias). Getrouw en volkomen betrouwbaar is Hij Die u [tot Hemzelf] roept en Hij zal het ook doen [Zijn roeping vervullen door u te heiligen en te bewaren]. 1 Thessalonicenzen 5:23 AMP

De Amplified Bijbel vertaald dit gedeelte ook duidelijk: “dat uw geest en ziel en lichaam gezond en volmaakt en onberispelijk bewaard blijven … Hij zal het ook doen.”

En moge de God van vrede Zelf u geheel en al heiligen (apart zetten en toewijden aan God), en mogen uw geheel in alle delen ongeschonden geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard zijn door de aanwezigheid van onze Heere Jezus Christus. (1 Thessalonissenzen 5:23 CL)

Dezelfde tekst, vertaald naar de grondtekst, legt hier weer de nadruk op de gehele mens die onberispelijk bewaard blijft. Uit de context van deze brief zien we dat Paulus duidelijk spreekt over de komst van onze Heer Jezus. Echter “komst” is vertaald van het Griekse woord “parou'sia” (Strongs 3952) en betekent ook “aanwezigheid”. De aanwezigheid van de Heer in onze geest, door onze eenheid met Hem, bewaard ons onberispelijk.

Net zozeer dat God wil dat elk mens geestelijk wedergeboren wordt, net zozeer wil Hij elk mens genezen en gezond! Hij wil niet dat er iemand voor eeuwig verloren gaat, maar dat iedereen tot erkentenis van de waarheid komt (1 Timoteüs 2:3-4). God wil genezing voor uw lichaam, dat is de waarheid !

Gods wil heeft Hij bekend gemaakt in Zijn Woord. U moet Gods Woord kennen om Zijn wil te kennen. Als we Gods Woord horen, ontvangen en geloven, dan zal onze genezing zich ook manifesteren in ons lichaam.

Gods wil is dat iedereen van elke ziekte geneest.
Gods wil is dat iedereen een leven kan hebben zonder pijn.
Gods wil is niet dat er één mens vroegtijdig moet sterven door ziekte.
Gods wil is dat iedereen een lang en gezond leven heeft.

Spreek het Woord hardop, zelfs als u het nog niet gelooft, want geloof komt door het horen:

"Ik geloof dat God mij kan en wil genezen.
Door mijn wedergeboorte is mijn geest, ziel en lichaam apart gezet.
Door de aanwezigheid van Jezus Christus in mijn geest zal mijn geest, ziel en lichaam ongeschonden bewaard blijven".

 

 

© Terebinten der gerechtigheid