HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Horen en genezing

Lukas 5:1,15 en Lukas 6:18

En het geschiedde, toen de schare op Hem aandrong en naar het woord Gods HOORDE, dat Hij zelf aan de oever van het meer Gennesaret stond.

Maar het gerucht over Hem ging steeds verder rond en vele scharen stroomden samen om te HOREN en zich te laten GENEZEN van hun ziekten.


...die gekomen waren om Hem te HOREN EN GENEZEN te worden van hun ziekten; en die gekweld werden door onreine geesten werden genezen.

Soms hebben we de neiging om te denken dat Jezus maar in het wilde weg iedereen genas die Hij tegenkwam. Eén van de belangrijkste dingen die Jezus deed was prediken. De mensen hoorden Jezus eerst prediken en dan kwam het geloof om genezen te worden! En dan ontvingen ze door hun geloof in de Woorden van Jezus hun genezing.

HOREN EN GENEZEN gaan hand in hand. Geloof komt door het horen van het Woord van God. Als u iets wil ontvangen van God, moet u weten wat Hij voor u beschikbaar heeft en wat Hij reeds voor u gedaan heeft. Als u steeds gehoord hebt, dat God niet meer geneest, dat genezing niet meer voor vandaag is, dan bent u dat uiteindelijk gaan geloven, een woord van mensen, in plaats van het Woord van God.

Waarom genezen er vandaag nog zo weinig mensen? Genezingen door geloof vinden nog steeds plaats en meer in de armere landen waar men geen sociaal en medisch netwerk heeft zoals in de rijkere landen. Wanneer men geen geld, noch medische voorzieningen heeft, blijft alleen geloven voor genezing nog over. Jammer genoeg gaan veel mensen pas naar God als er geen uitweg meer is, als de dokters hebben gezegd dat ze niets meer kunnen doen. Laten we wijs zijn en het niet zover laten komen, door ons te vullen met het Woord van God, zodat het als een medicijn werkzaam kan zijn in ons lichaam en ons gezond houdt.

Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben ? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker ? (Romeinen 10:14 NBG)

De apostel Paulus vertelt ons waar het schoentje wringt: Mensen gaan God pas aanroepen als ze in Hem geloven, maar hoe kunnen ze geloven in Hem als ze nooit gehoord hebben dat Hij een God is Die mens werd en al de ziekten van de mens op Zich genomen heeft, Zijn leven voor hen gaf, zodat elk mens in gezondheid kan leven? Wanneer zullen ze het Woord over genezing horen, als het nooit gepredikt wordt, zelfs niet in vele kerken? Jezus gaf ons het voorbeeld, Hij ging rond van dorp tot dorp en predikte en zij die geloofden, brachten hun zieken en zij genazen allen!

HET HOREN VAN HET WOORD VAN GOD OVER GENEZING
PRODUCEERT GELOOF VOOR HET ONTVANGEN VAN GENEZING !

In de bekende gelijkenis van de zaaier benadrukt Jezus op welke manier wij Gods Woord moeten ontvangen.

En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt: zij horen het Woord en nemen het aan en dragen vrucht, de één dertig, en de ander zestig, en de ander honderdvoudig. (Marcus 4:20 HSV)

Het is heel eenvoudig: u hoort het Woord over genezing en u neemt het aan en genezing en gezondheid groeit als vrucht in uw leven !

Hij zei ook tegen hen: De lamp wordt toch niet binnengebracht om onder de korenmaat of onder het bed gezet te worden? Is het niet om op de standaard gezet te worden? Want er is niets verborgen wat niet geopenbaard zal worden; en er is niets gebeurd om verborgen te blijven, maar opdat het in het openbaar zou komen. (Marcus 4:21-22 HSV)

Jezus vergelijkt Gods Woord met een lamp. Men plaatst een lamp niet onder zijn bed, maar men plaats het op een hoge plaats, zodat er overal licht valt en de duisternis verdwijnt. Eens men het Woord hoort, gaan we dat niet wegstoppen, maar een ere plaats geven in ons leven. Laat het licht van het Woord schijnen en de duisternis verdwijnen, Gods Woord brengt licht op elk aspect van uw leven. Wanneer we Gods Woord hoge prioriteit geven, zal God ons dingen gaan openbaren. Dingen die we vroeger niet begrepen of niet wisten worden duidelijk; de beste remedie tegen leugens is de waarheid van Gods Woord.

Indien iemand oren heeft om te horen, laat hem luisteren, waarnemen en begrijpen. (Marcus 4:23 AMP)

Jezus praat hier niet over onze natuurlijke oren, maar over onze geestelijke oren. Iedereen die geestelijk wedergeboren is, ontvangt een nieuw stel innerlijke geestelijke oren om te horen wat Gods Geest wil zeggen.

En Hij zei tot hen: Wees voorzichtig met wat u hoort. De maat van overdenking en onderzoek die u geeft aan de waarheid die u hoort, zal de maat van deugd en kennis zijn die naar u terugkomt en meer zal worden gegeven aan hem die hoort. (Marcus 4:24 AMPC)

We moeten opletten met wat we horen, niet alles is de waarheid. Alleen Gods Woord is de waarheid, de standaard! Laat u niet in de luren leggen door wat ongelovigen zeggen, onderzoek zelf het Woord van God en ontdek Zijn waarheid voor u.

DE WAARHEID DIE U NIET ONTVANGT, DRAAGT GEEN VRUCHT !

Naar de maat waarmee u Gods Woord overdenkt en onderzoekt, naar die maat zal deugdzaamheid en kennis naar u toekomen! Daarom is het nodig dat u zelf Gods Woord over genezing hoort en onderzoekt. Zet eigen opinies en die van anderen opzij en ontdek voor uzelf wat Gods wil is, u zult er wel bij varen. Uw genezing komt door het Woord van genezing te horen. Lees alles opnieuw vanaf het begin en vernieuw uw denken totdat u overtuigd bent dat God u wil genezen. Als u geloof voor genezing wil ontwikkelen, moet u het Woord van genezing horen en horen Lees in de Evangeliën hoe Jezus mensen genas en weet dat Hij niet veranderd is en vandaag nog steeds hetzelfde doet.

Spreek het Woord

"Hemelse Vader, ik dank U dat ik geestelijke oren heb ontvangen die Uw stem kunnen horen. Dank U voor het openbaren van Uw wil. Dank U dat Uw Woord van genezing in mijn leven vrucht zal dragen. Help mij om me aan U en Uw Woord toe te wijden, door tijd vrij te maken om Uw Woord blijvend te horen".

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT