HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Gelooft u dat God kan genezen ?
De Genezing van De twee blinden

"Gelooft u dat ik uw ogen kan genezen ?" vroeg Jezus aan de twee blinden die Hem de hele weg achtervolgden. Jezus had net het dochtertje van een leider van een synagoge uit de dood opgewekt en een vrouw genezen, die al 12 jaar aan bloedverlies leed. Dit nieuws verspreidde zich over heel de streek.

Geloof voor genezing komt, wanneer men hoort spreken over genezingen die hebben plaatsgevonden. Door het horen van het nieuws dat Jezus zieken genas, gingen mensen geloven. Mensen kwamen naar Hem toe om genezen te worden.

Zo ook deze 2 blinden. Waarschijnlijk hadden ze ook al gehoord van die ene blinde die genezen werd, dit verhaal kunt u lezen in het vorige hoofdstuk van Mattheüs 8:2-4, dat zal zeker hun geloof versterkt hebben.

Vandaag stelt Jezus deze vraag aan u: "Gelooft u dat Ik u kan genezen" ?
Miljoenen mensen vandaag geloven dat God kan genezen. Maar geloven ze ook dat God HUN kan genezen ? Dat is een eerste belangrijke stap naar genezing toe.

Laten we het getuigenverslag over de genezing van deze blinden lezen:

Op de terugweg naar Kapernaüm liepen twee blinde mannen achter Hem aan. "Zoon van David!" schreeuwden zij. "Heb toch medelijden met ons !" Toen Jezus het huis inging, liepen de blinden gewoon met Hem mee naar binnen. "GELOOFT U dat Ik uw ogen kan genezen?" vroeg Hij. "Ja, Here", antwoordden zij. Hij raakte hun ogen aan en zei: "WAT U GELOOFT, zal gebeuren." En zij konden zien ! (Mattheüs 9:27-30 HB)

Jezus stelde hen de vraag of ZIJ geloofden dat Hij hen kon genezen. Als wij de bediening van Jezus bestuderen, dan zien we dat Hij steeds aan mensen vraagt wat ze zelf geloven. Hun antwoord maakte duidelijk of ze in de positie waren om hun genezing door geloof te ontvangen.

Deze 2 mannen geloofden dat Jezus bij machte was hun blinde ogen te openen. HUN geloof, wat zij zelf geloofden, vond Jezus heel belangrijk, daarom vraagt Hij er ook naar.

Zij herkenden wie Jezus was, zij noemde Hem "Zoon van David".
Jezus stamde af van de stam Juda, waaruit de langverwachtte Messias geboren zou worden. Dat bevestigden ook de Farizeeën:

Toen de Farizeeen bijeen waren, vroeg Jezus hun, zeggende: Wat dunkt u van de Christus ? Wiens zoon is Hij ? Zij zeiden tot Hem: Davids Zoon. (Mattheüs 22:41-42)

Daarmee erkenden en geloofden deze 2 blinden, dat Jezus de langverwachtte Messias (in het Hebreeuws:"Mashiach") was, wat "Gezalfde" betekent. In het Nederlands zeggen we "Christus", vertaald naar het Griekse "Christos". Het toonde hun respect voor Jezus, maar het zei ook iets over hun geloof. Zij geloofden dat Gods zalving op Jezus was, omwille van de wonderen die Hij deed.

Deze 2 blinden waren geestelijk niet blind voor het feit dat Jezus de Christus was. Diegene die de mensheid zou komen redden en genezen. Een openbaring wat maar weinig mensen toen en zelfs vandaag hebben.

Ik bid dat u nu de openbaring krijgt dat Jezus niet alleen uw Redder is, maar ook uw genezing is. Dat u gelooft dat Hij Diegene is, die gekomen is om u te redden en te genezen. Dat Gods zalving van genezing op Hem rust (Handelingen 10:38).

De twee blinden waren zo overtuigd dat ze Jezus bleven volgen, zelfs tot binnen in Zijn huis. Dat is geloof ! Geloof geeft niet op, zelfs als er geen directe reactie is. Geloof is volhardend ! Geloof is ervan overtuigd dat God kan genezen. Geloof is voor de doorzetters. Geloof laten zich niet afzetten door een goedkope, welbedoelde smoes. Geloof is voor de durvers. Geloof neemt geen aanstoot. Geloof neemt “neen” niet als antwoord.

Geloof is voor mensen met een ruggengraat ! Zij geloven Gods Woord zelfs bij tegenslag, zelfs als het wat langer duurt, ze blijven geloven, zelfs als hun geduld wordt beproefd, ze staan vast in hun geloof en hun belijdenis ! Geloof gaat verder, zelfs al er geen antwoord komt. Geloof blijft verwachten, blijft jagen tot ze het hebben. Geloof is een hart dat gegrond is in Gods Woord en is vastbesloten.

“Ik blijf bij het Woord tot ik het gemanifesteerd zie. Wat er om me heen ook gebeurd, maakt niet uit. Wat God heeft beloofd, ik geloof het, dat staat vast ! ”

Deze 2 blinden waren gekomen voor hun genezing en waren niet van plan om weg te gaan in dezelfde toestand als ze gekomen waren. Zij wilden verandering!

"Gelooft u dat Ik uw ogen kan genezen?" vroeg Hij. "Ja, Here", antwoordden zij. (Mattheüs 9:28 HB)

Jezus vroeg hen of zij geloofden dat Hij hun ogen kon genezen. Het is niet omdat u ouders gelovig zijn, of dat u naar een kerk gaat, u moet zelf geloven in de kracht van het Woord van God. U moet zelf overtuigd zijn van de waarheid van Gods Woord omtrent genezing. Sommige denken dat ze kunnen geloven wat ze willen om hun genezing te ontvangen. Dat is niet correct, als u een Christen bent, moet u geloven wat de Schrift zegt. Er is niets in deze wereld waar u zo standvastig en met zekerheid op kunt bouwen als het Woord van God.

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. (Lukas 21:33)

Zelfs als hemel en aarde zullen wankelen, blijft het Woord vaststaan. (Hebreeën 12:26-29)

De twee blinden geloofden in hun genezing voordat Jezus hen had aangeraakt. Toen Jezus hoorde en zag dat ze geloofden, raakte Hij hun ogen aan en zei: "WAT U GELOOFT, zal gebeuren.". Wat gebeurde er met hen? Hun ogen gingen open, want dat was precies wat ZIJ geloofden. Zij genazen, niet omdat alleen Jezus in hun genezing geloofde, zij ontvingen hun genezing door hun geloof !

Genezing kan snel en opeens gebeuren, dan spreken we meestal over een wonder. Genezing kan ook geleidelijk gebeuren, dan is het een wonder dat met vertraging komt, maar het is nog steeds een wonder. Jezus benadrukte dat het hun geloof is dat hen genas.

Dit is een waar gebeurd verhaal, het is geen fantasie, nog een sprookje. Niet hun geestelijke ogen werden geopend, neen ze zagen terug uit hun fysieke ogen.

Waar hebt u geloof voor ? U geschiede naar UW geloof ! Als u vandaag nog niet het geloof hebt om uzelf genezen en gezond te zien, wees dan niet teleurgesteld, maar blijf Gods Woord over genezing horen. Geloof voor genezing komt door het horen van wat de Bijbel zegt over genezing. Begin alvast te geloven dat God kan genezen.

Blijf op Jezus zien, Hij is de Auteur en de Voltooier van uw geloof (Hebreeën 12:2). Hij is het antwoord op alles wat u nodig hebt. Hij woont in u en Hij is uw genezing.

Neem vandaag een eerste beslissing om te geloven dat God kan genezen. Zijn genezing is ook voor u ! De waarheid is dat Hij reeds heeft voorzien in uw genezing. Hoe dit gebeurd is zullen we gaan ontdekken.

PROCLAMEER

"Ik ben een kind van God en ik geloof dat God mij kan genezen!"

Lees verder: Wil God mij wel genezen?

© Terebinten der gerechtigheid

Overzicht