HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Wil God mij wel genezen ?
De genezing van de melaatse

En een melaatse kwam tot Hem, die voor Hem op de knieen viel, en smekende tot Hem zeide: Indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. En met barmhartigheid bewogen, strekte Hij zijn hand uit, raakte hem aan en zeide tot hem: IK WIL HET, word rein! En terstond verliet hem de melaatsheid en hij werd rein. (Marcus 1:40-42 NBG)

Melaatsheid, ook lepra genoemd, is een ziekte veroorzaakt door een bacterie die vooral de zenuwen aantast en in de ergste vorm tot de dood kan leiden. Lepra patiënten werden in die tijd verbannen uit de samenleving. Ze leefden in afgelegen gebieden. Hun leven was voorbij, alhoewel ze nog in leven waren. Ze moesten een doek voor hun mond hebben en als iemand in hun buurt kwam moesten ze roepen: “onrein”. Ze konden niet bij hun familie zijn of werken, ze stonden er helemaal alleen voor. Dit is niet Gods wil, het is het werk van de duivel, die komt om te stelen, te verdelgen en te vernietigen.

De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik (Jezus) ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. (Johannes 10:10 NBG)

Ziekte is een dief, het steelt uw energie, tijd, gezondheid, uw geld,...
Ziekte is een doder. Het doodt uw man, vrouw of kinderen of familie, vrienden ….
Ziekte kwam door de zonde de wereld binnen. Maar God zij dank: God heeft voorzien in een oplossing. De Bijbel leert ons dat Jezus de goede Herder is, die Zijn schapen verzorgt.

Ook in het Evangelie van Lucas, geschreven door een arts, vinden we hetzelfde verhaal terug en wordt over deze melaatse gezegd: "zie, daar was een man VOL melaatsheid". Als dokter geeft Lucas een duidelijkere diagnose.

En het geschiedde, toen Hij in een van de steden was, zie, daar was een man vol melaatsheid. Toen hij Jezus zag, wierp hij zich op zijn aangezicht en smeekte Hem, zeggende : HERE, indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. En Hij strekte de hand uit, raakte hem aan en zeide: IK WIL HET, WORD REIN. En terstond verliet hem de melaatsheid. (Lucas 5:12-13 NBG)

Door het getuigenis te lezen van deze melaatse man, ontdekken we de stappen die hij ondernam om zijn genezing te ontvangen. Hier kunnen we iets van leren !

1. DE MELAATSE MAN GING NAAR JEZUS !

We lezen in Marcus 1:40 dat de melaatse tot Jezus kwam. Hij nam al een risico om als een besmettelijke melaatse tot Jezus te naderen, dat was bij wet verboden. Daarbij noemt hij Jezus ook nog "HERE" of "Kurios", Gods Naam in het Grieks. Dat was voor de Joden ongehoord en godslasterend om een mens "HERE" te noemen. Die naam kwam enkel God toe. Deze melaatse had reeds het geestelijke inzicht wie Jezus was, God de Zoon. En daarmee gelijkgesteld aan God.

Hij kwam tot Jezus. Hij was de Enige die hem kon genezen. Wat deed koning Hizkia toen hij hoorde dat hij ging sterven ? Hij keerde zich naar de muur (2 Koningen 20:2). Wat ziet u, als u naar de muur kijkt, niets buiten de muur en na een tijdje ziet u zelfs de muur niet meer. Wat betekent dit? Hij keerde zich weg van iedereen en keerde zich tot God. Zo richtte deze melaatse zich volledig op Jezus.

2. DE MELAATSE MAN WAS NEDERIG EN GAF TOE DAT HIJ HULP NODIG HAD

En een melaatse kwam tot Hem, die voor Hem op de knieen viel. (Marcus 1:40)

Sommige mensen zijn verontwaardigd als u publiekelijk met ze wil bidden. “Och niet hier, iedereen ziet mij.” Maar deze melaatse kwam naar Jezus om hulp, hij liep het gevaar om hiervoor gestenigd te worden. Hij was vol van melaatsheid, de sporen waren duidelijk te zien, waarschijnlijk stonk hij van de rottende wonden, hij werd verworpen en verjaagd door iedereen, maar toch kwam hij naar Jezus. Het maakte hem niet uit wat mensen van hem dachten of zeiden !

TROTS KAN UW GELOOF VERHINDEREN OM TE WERKEN !

Toen werd Naaman toornig en ging heen, terwijl hij zeide: Zie, ik dacht bij mijzelf: hij zal zeker naar buiten komen en daar gaan staan en de naam van de HERE, zijn God, aanroepen en zijn hand over de plek heen en weer bewegen en zo de melaatsheid wegnemen. (2 Koningen 5:11)

Herinnert u zich Naäman, de Syriër die voor genezing kwam. Hij kwam van heel ver om de man Gods te ontmoeten. Hij kwam wel, maar hij wilde dat de genezing op zijn voorwaarden zou gebeuren, zoals hij het zich had voorgenomen. Hij had zijn idee hoe God hem moest genezen. Maar zo werkt God niet, Naäman moest op Gods condities komen, wilde hij genezen ! Zijn trots had hem bijna zijn genezing gekost. Mensen kunnen trots zijn !

TROTS IS DE VIJAND VAN GELOOF. NEDERIGHEID GAAT SAMEN MET GELOOF.

In het Nieuwe Testament lezen we verschillende manieren waarop Jezus genas, elke keer was het op een andere manier. Maar Jezus deed wat de Vader Hem opdroeg, de ene keer legde Hij de handen op, een andere keer sprak Hij gewoon of spuwde Hij. Hij liet Zich leiden door Gods Geest! Hij deed wat God op dat moment zei, want daar is dan zalving voor.

3. DE MELAATSE WIERP ZICH OP ZIJN AANGEZICHT = EEN VORM VAN AANBIDDING EN OVERGAVE.

Toen hij Jezus zag, wierp hij zich op zijn aangezicht en smeekte Hem ... (Lucas 5:12 NBG)

Hij wierp zich op zijn aangezicht, waarschijnlijk midden op straat en hij smeekte. Dit wil niet zeggen dat wij ook moeten smeken, een gelovige smeekt niet ! Geloof smeekt niet. Geloof weet zich compleet afhankelijk van God, wetende dat Hij de Bron van genezing is.

Geloof uit zich in lofprijs en aanbidding. Wist u dat u kunt genezen alleen maar door God te aanbidden? We hebben het meermaals meegemaakt, dat gelovigen hun genezing ontvingen tijdens de aanbiddingsdienst !

Bent u te trots om God publiekelijk te aanbidden? "Wat gaan de mensen van mij denken als ik zo God ga aanbidden?" Denkt u misschien “och met deze kleren aan kan ik niet knielen of op de grond gaan zitten? Of blijft u liever rondkijken naar de reactie van anderen?

Of voelt u zich niet comfortabel om God te aanbidden, terwijl de Bijbel zegt dat de hele schepping Hem zal aanbidden? Misschien bent u bang dat u te emotioneel wordt, en dan …? Laat trots uw genezing niet belemmeren, wees niet beschaamd om recht te staan en God te aanbidden, uw handen op te heffen en Hem luidop te prijzen als anderen dit doen.

Doe mee, als iemand zegt: “Prijs God”, zeg dan ook “Prijs God.” Doe mee. Ga mee in dezelfde stroming van Gods beweging. Als men handen in de lucht steekt, hef dan ook uw handen in de lucht en begin Hem te prijzen. Prijs God hardop, wees niet zo verlegen.

Zing tot God. “Maar ik kan niet zingen !” Dat geeft niet, er worden geen opnames van uw gezang gemaakt, zing maar vanuit uw hele hart en ziel, want daar is het God om te doen.

Wees niet als een stijfe hark, koel, emotieloos en gereserveerd. Sluit u aan bij de lofprijzers, de HalleluYah & glorie & Amen - roepers.

4. DE MELAATSE MOEST VAN ZIJN TWIJFEL AF

Here, indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. (Lukas 5:12)

Hier toonde hij zijn twijfel. Alhoewel hij geloof had op het vlak van wie de Heer was, had hij geen geloof of de Heer hem wel wilde genezen. Uw geloof kan sterk zijn op één gebied en u kunt geen geloof hebben op een ander gebied. U kunt bijvoorbeeld sterk geloven in de wederkomst van Jezus en toch geen geloof hebben voor genezing. Deze man geloofde dat Jezus kon genezen, maar zat met de vraag of Jezus hem wel wou genezen. Zolang hij met die vraag zat genas hij niet. U kunt stervende zijn en volledig overtuigd zijn dat God kan genezen, maar zolang u nog met de vraag zit of God u wel wil genezen, zult u niet genezen. Begrijpt u dit?

ENKEL GELOVEN DAT GOD KAN GENEZEN IS NIET HET GELOOF DAT GENEZING ONTVANGT !

Er zijn redenen waarom sommige mensen hun genezing niet ontvangen.

Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. (Hosea 4:6)

Mijn volk (God spreekt hier tot Zijn kinderen en niet tot de wereld) gaat te gronde door het gebrek aan kennis. U kunt op het ziektebed liggen en bidden tot God: “Heer, ik geloof dat U mij kunt genezen, als het Uw wil is ?” Of anderen bidden voor u: “Als het U wil is, wilt U dan .... genezen ?” Dit duidt erop dat mensen niet zeker zijn dat God hun of anderen wel wil genezen. Zolang u Gods wil om u te genezen in vraag stelt, belemmert dit om uw genezing te ontvangen. Het kennen van God Zelf, Zijn natuur, Wie Hij is en wat Hij voor de mens gedaan heeft in Christus, is de oplossing voor al uw vragen en noden. Als u niet weet dat God u wil genezen, dan strekt u er zich daar ook niet naar uit.

Misschien heeft u al voor uw genezing of voor iemand anders zijn genezing gebeden en is er ogenschijnlijk niets gebeurd. Dan stelt u zich de vraag of genezing voor u of voor die andere persoon wel Gods wil is. Vele Christenen funderen hun geloof voor genezing op de dingen die om hun heen gebeuren of die ze zelf ervaren hebben en niet op het Woord van God.

Misschien heeft u deze woorden al ooit gehoord of zelf al uitgesproken: “Deze broeder was zo een fijn Christen, we hebben allemaal voor hem gebeden en gevast toen hij ziek werd en toch is hij gestorven. Het was zeker Gods wil niet om hem te genezen. God kiest wie Hij wel of niet geneest. Genezing is niet voor iedereen”.

Waarschijnlijk heeft u ook gebeden voor de redding van familieleden of vrienden en zijn ze niet tot reddend geloof gekomen, is het dan Gods wil voor hen dat ze niet gered worden? Misschien zag u dat het met die persoon voor wie u bad, van kwaad naar erger ging. Dat hij God zelfs vervloekte. Moet u daarom maar ophouden om voor hen te bidden en te geloven in hun behoudenis? Stopt u er daarom mee om voor anderen hun redding te bidden? Kiest God uit wie Hij wil redden en wie niet? Absoluut niet ! Waarom ben ik daar zo zeker van? Omdat de Bijbel heel duidelijk zegt dat God niet wil dat er iemand verloren gaat:

Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. (1 Timotheüs 2:3-4 NBG)

Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. (2 Petrus 3:9 HB)

Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden. (1 Timotheüs 1:15 NBG)

Het is niet omdat uw gebeden niet beantwoord zijn, dat het Gods wil niet is dat alle mensen behouden worden. Deze bovenstaande teksten zijn hierin duidelijk: God wil elk mens redden en wil niet dat er iemand verloren gaat.

Als u er van uit gaat dat het Gods wil niet is dat u of iemand anders geneest, waarom gaat u of die ander, dan wel naar de dokter om genezen te worden? Dan gaat u tegen Gods wil in en dat is zonde! Ziet u de absurdheid van deze redenering in? Wilt u ziek zijn? Natuurlijk niet ! Wilt u dat één van uw kinderen of geliefden ziek is? Natuurlijk niet, net zo min wil God dat één van Zijn kinderen ziek is !

Zelfs ons lichaam vertelt ons dat genezing Gods wil is. De medische wetenschap zegt dat wanneer bacteriën of virussen ons lichaam aanvallen, ons lichaam weerstand biedt en deze ziektekiemen aanvalt. Ziekte hoort niet thuis in een gezond lichaam. Het menselijk lichaam was oorspronkelijk geschapen om eeuwig te leven, het regenereerde zichzelf. Door de zondeval is daar een eind aangekomen, maar toch merken we dat dit proces nog in beperkte mate actief is in ons lichaam.

”Is het Gods wil om mij te genezen? Is het altijd Gods wil om te genezen?”

Dat zijn vragen waar de meeste mensen ook vandaag in de kerk mee zitten. Er zijn vele commissies gehouden en boeken over geschreven. We moeten God niet in vraag stellen.

ZOLANG U GODS WIL OM U TE GENEZEN IN VRAAG STELT,
BELEMMERT U DIT, OM UW GENEZING TE ONTVANGEN
.

Maar weet dit: GOD WIL U GENEZEN! Zijn Woord geloven is één van de fundamenten om genezing te ontvangen. Het is niet genoeg te geloven dat God kan genezen, er zijn veel mensen die dit geloven en toch ziek blijven.

Als u bidt, geloof dat u HET HEBT ONTVANGEN is de sleutel ! (Markus 11:24)

Marcus zegt dat Jezus met barmhartigheid werd bewogen en hem aanraakte (Marcus 1:41). Deze man speelde geen spelletjes, hij was serieus. Jezus was geraakt door al de ellende waar die man inzat. Maar God heeft het voor eens en voor altijd duidelijk gemaakt: ”IK WIL HET !”

Dit staat boven alle menselijke debatten en twijfels: GOD WIL U GENEZEN. Als u God leert kennen, dan stelt u die vraag niet meer, want dan weet u dat Hij van u houdt. Hij is liefde. Hij kan niet anders dan genezen, want dat is Zijn natuur.

Wij geloven wel dat Jezus aan het kruis hing voor onze zonden, dat willen we geloven, maar toen Hij gebonden werd aan de martelpaal en geslagen werd, zijn wij ook door Zijn striemen genezen ! Waarom dat ook niet geloven? Jezus betaalde de volledige prijs !

Wij hoeven niet te smeken om genezing, God heeft voorzien in genezing al voordat u geboren was. Genezing is beschikbaar voor iedereen die gelooft. Het is aan ons om te ontvangen waar Jezus in heeft voorzien.

Blijf u vullen met Gods Woord van genezing. Net als een emmer die u met water vult. Hoe weet u wanneer hij vol is? Hoe weet u dat u vol bent van het Woord? Als uw mond overloopt van Gods Woord en u het Woord tegen uw ziekte begint te spreken. U begint te zeggen: "Jezus is mijn genezing, ik ben de verloste des Heren, ik zal lang leven". Uit uw mond komen woorden van leven en niet van dood.

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat DE WIL VAN GOD IS, HET GOEDE, WELGEVALLIGE EN VOLKOMENE. (Romeinen 12:2)

Vernieuw uw denken met Gods Woord en u gaat erkennen wat Gods wil is voor u: het goede, aangename en volmaakte.

Misschien dacht die melaatse wel dat hij zijn ziekte had verdiend, omdat hij of zijn familie iets verkeerds had gedaan. Of dacht hij dat God hem gestraft had, want dat geloofde men in die tijd en zelfs in onze tijd zijn er mensen die zulke dingen denken. Als iemand met zulke gedachten zit, dan denkt hij dat hij het niet waard is om genezen te worden. Maar de Bijbel is duidelijk, nergens zult u lezen dat Jezus tijdens Zijn bediening op aarde, iemand strafte met ziekte in opdracht van Zijn hemelse Vader. En Hij is niet veranderd. Hij is nog altijd dezelfde!

Toen de melaatse aan Jezus vroeg of het Zijn wil was om hem te genezen, aarzelde Hij geen moment, Hij moest niet eerst gaan bidden en vasten om te vragen of het wel de wil van Zijn hemelse Vader was om die melaatse te genezen. Hij was en is innerlijk met ontferming bewogen over elke zieke en kende de wil van de Vader ! De melaatse had geloof in de kracht van God om te genezen.

5. JEZUS RAAKTE HEM AAN

En met barmhartigheid bewogen, strekte Hij zijn hand uit, raakte hem aan en zeide tot hem: IK WIL HET, word rein! En terstond verliet hem de melaatsheid en hij werd rein. (Marcus 1:41-42)

Het maakte voor Jezus niet uit dat deze man "vol van melaatsheid" was of hoe hij eruit zag, Jezus raakte hem aan en genezende kracht werd overgedragen. De melaatse was onmiddellijk genezen. Aanraking was één manier waarop Jezus genas. Die aanraking was een punt van contact. Een punt waar geloof en de zalving van Jezus werd vrijzet.

Wat een bijzonder moment moet dat geweest zijn. Hoelang was het geleden dat deze melaatse nog liefdevol aangeraakt was door een ander mens?

Deze melaatse had het geloof dat God de kracht had om te genezen, maar toch was hij ziek. Vanaf het moment dat hij ook geloofde dat het Gods wil was om hem te genezen, werd elke hindernis weggenomen en ontving hij zijn genezing. Slechts het antwoord op één vraag: "Wilt Gij mij genezen?", stond zijn genezing in de weg. Zijn eigen verkeerd denken en opinie stond zijn genezing in de weg. Toen hij Jezus hoorde zeggen: “Ik wil het wordt rein!”, genas hij ogenblikkelijk.

ONTVANG KENNIS VAN WAT U NOG NIET WEET,
ZODAT U KUNT ONTVANGEN WAT U NOG NIET HEBT !

Verander uw denken: Gods genezing is ook voor u. Eén keer u die innerlijke zekerheid hebt dat God u wil genezen, komt er geloof vrij om die genezing te ontvangen!  

GELOOF BEGINT WAAR DE WIL VAN GOD GEKEND IS !

Nu u Gods wil kent, kunt u door geloof uw genezing ontvangen. Zet de mate van geloof die u reeds ontvangen hebt aan het werk. Het maakt niet uit wat uw verleden is, of wat u allemaal fout gedaan hebt of hoe ernstig uw ziekte is. Als u naar God toe komt voor hulp, zal Hij u niet teleurstellen. Hij KAN EN WIL u genezen, laat daar geen twijfel over bestaan. Hij houdt van u en is u barmhartig. We hebben nog een bevestiging in Zijn Woord:

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, DAT HIJ ONS VERHOORT, TELKENS ALS WIJ IETS BIDDEN NAAR ZIJN WIL. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ONTVANGEN. (1 Johannes 5:14-15 HSV)

Als u God om genezing bidt, dan bidt u naar Zijn wil en dan heeft u uw genezing ook ontvangen. Laat het voor u vandaag vaststaan: Het is Gods wil om u te genezen!

Sinds we dat weten, blijven we dan ook aldoor voor jullie bidden. We vragen God dat Hij jullie veel wijsheid en geestelijk inzicht zal geven. Want daardoor zullen jullie DUIDELIJK KUNNEN WETEN WAT ZIJN WIL IS. Dan kunnen jullie LEVEN ZOALS HIJ HET WIL en Hem blij maken met alles wat jullie doen. Dan zullen jullie goede resultaten hebben van alle goede dingen die jullie doen. En ook zullen jullie God steeds beter leren kennen. (Kolossenzen 1:9-10 BB)

Gebed

"Ik dank u Heer, dat U mij wijsheid en geestelijk inzicht geeft om duidelijk te weten wat Uw wil is, zodat ik kan leven naar Uw wil. Uw wil is dat ik genezen en gezond ben. Uw Woord zegt dat, wanneer ik naar Uw wil bidt, U mijn gebed verhoort. Genezing is Uw wil voor mij. Daarom ontvang ik nu mijn genezing in Jezus Naam."

Lees verder: Jezus de wandelende Wil van God op aarde!

 

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT