HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Gezalfd om te genezen

De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden:

 • om aan armen het Evangelie te verkondigen,

 • om te genezen die gebroken van hart zijn,

 • om aan gevangenen vrijlating te prediken

 • en aan blinden het gezichtsvermogen,

 • om verslagenen weg te zenden in vrijheid,

 • om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. (Lucas 4:18-19 HSV)

  Toen Jezus op aarde mensen genas, deed Hij dat door de kracht en de zalving van de Heilige Geest, die Hij van Zijn Vader ontvangen had nà Zijn doop in water. Jezus zei: "De Geest des Heren is op Mij, Hij heeft Mij gezalfd... " En dan volgen de redenen waarom Hij gezalfd en gezonden werd:

 • "om aan armen het Evangelie te verkondigen":
  Evangelie betekent Goed Nieuws of Blijde Tijding in het Grieks. Jezus bracht Goed Nieuws. Het vreugdevolle nieuws van Gods goedheid voor de geestelijke, verstandelijke of lichamelijke armen. Het maakt niet uit waar u arm in bent, het Evangelie is Goed Nieuws op elk gebied en terrein van uw leven. God wil heil brengen in elk deel van uw leven: geest, ziel en lichaam.

 • "om te genezen die gebroken van hart zijn":
  Als u emotioneel verwond bent, misbruikt, bedrogen, gekwetst, teleurgesteld, depressief ... de Geest van de Heer, de Heilige Geest geneest. Hij verkwikt uw ziel ( daar waar uw emoties zich bevinden - Psalm 23:3).

 • "om aan gevangenen vrijlating te prediken":
  Mensen kunnen in van alles gevangen zitten: haatgevoelens, schuldgevoelens, emotioneel, drugs, nicotine, sex, pillen, eten, het verleden, minderwaardigheid, allerlei soorten van fobieën, gebrek aan liefde en begrip, muren rond hun hart gebouwd om niet meer gekwetst te worden ... De Geest van God kan u hiervan vrijzetten.

 • "en aan blinden het gezichtsvermogen":
  De Heilige Geest waarmee Jezus gezalfd was, genas zowel de lichamelijke blinden, als hen die blind waren door hun tradities, hun opvoeding, hun menselijke beperkingen, opvattingen en geestelijke blindheid. Dikwijls stond hun trots, hun verstand of opleiding in de weg om te zien in welke toestand ze werkelijk verkeerden.

 • "om verslagenen weg te zenden in vrijheid":
  Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid (2 Korintiërs 3:14-18).

 • "om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken":
  Het jaar van herstel of het Jubeljaar. De Heilige Geest wil alles herstellen, ook uw lichaam.

Dat genezing Gods wil is, getuigt dit Schriftgedeelte opnieuw: Jezus op aarde ontving de Geest van de Heer om mensen te genezen. Jezus bediening op aarde begon toen Hij gedoopt werd met de Heilige Geest. De Heilige Geest was door Zijn Vader gestuurd om al die wonderen door Jezus te verrichten. Het was duidelijk Gods wil om mensen te genezen.

"Christus" is niet de achternaam van Jezus, maar het betekent vertaald "Gezalfde". Jezus Christus, Jezus "de Gezalfde". Jezus was gezalfd met de Heilige Geest en Die bleef op Hem:

Ik heb de Heilige Geest als een duif uit de hemel zien komen en Hij bleef op Jezus. (Johannes 1:32 HB)

U hebt vast wel gehoord van Jezus van Nazareth, de Man aan wie God de Heilige Geest en grote kracht gaf. Hij trok het land door en deed heel veel goeds. Hij genas alle mensen die in de macht van de duivel leefden, want God was met Hem. (Handelingen 10:38 HB)

Jezus kon zovele mensen genezen omdat God met Hem was en Zijn werk door Hem deed (Johannes 14:10). Gelovigen, discipelen of volgelingen van Jezus worden vandaag "Christenen" genoemd. Dus met andere woorden "gezalfden". Net zoals Jezus het nodig had om gezalfd of gedoopt te worden met de Heilige Geest, net zozeer hebben Zijn volgelingen op aarde vandaag die zalving nodig, om hetzelfde te doen, als Jezus deed.

Zo'n 2000 jaar geleden heeft Jezus Christus op de Pinksterdag, de Heilige Geest beschikbaar gemaakt voor Zijn volgelingen op aarde, Zijn Gemeente. Die leden van het Lichaam van Christus die gezalfd en gedoopt zijn met dezelfde Heilige Geest waarmee Jezus gezalfd was, worden in staat gesteld om dezelfde werken te doen die Jezus deed.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. (Johannes 14:12-14 HSV)

Het is de Heilige Geest Die de wonderen deed in de bediening van Jezus, Die ook dezelfde grote wonderen zal doen door de gelovigen nù op aarde.

Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: op zieken zullen zij de handen leggen en ZIJ ZULLEN GENEZEN worden. ( Markus 16:17-18 NBG)

Het Lichaam van Christus op aarde, is vandaag gezalfd met de Heilige Geest om mensen te genezen net zoals Jezus Christus, Die het Hoofd is van dat Lichaam. Genezing is nog steeds voor vandaag, want de Heilige Geest is nog steeds werkzaam door hen, die zich beschikbaar stellen en Hem gehoorzamen.

Jezus gaf genezing als één van de tekenen waar we gelovigen aan kunnen herkennen! Hen die in genezing geloven, zal genezing volgen. Wat een belofte: de zieken ZULLEN genezen! Dit betekent niet altijd een onmiddellijke zichtbare genezing, maar het is alvast een proces van genezing dat in gang gezet wordt.

Omdat sommigen geen directe genezing zien, haken ze soms af en denken dat er niets gebeurd is. En jammer genoeg verliezen ze daardoor ook hun geloof in goddelijke genezing. Het gebrek aan onderwijs en inzicht hieromtrent, laat mensen die niet direct hun genezing lichamelijk ontvangen, teleurgesteld achter. Ook zij die voor anderen gebeden hebben en niet dadelijk resultaten zien, kunnen ontmoedigd worden en stoppen met het bidden voor de zieken. In beide gevallen haalt de duivel zijn slag thuis.

Als u genezing wil, zoek dan gelovigen die gezalfd zijn met dezelfde Heilige Geest als Jezus Christus. Hij is Dezelfde, Hij is niet veranderd. (Maleachi 3:6)

Als u een Christen (een Gezalfde) bent, en u wil diezelfde zalving ontvangen die Jezus had, bidt dan onderstaande:

"Hemelse Vader, net zoals 2000 jaar geleden Jezus Christus, de Heilige Geest nodig had voor Zijn bediening op aarde, zo vraag ik aan U om gedoopt en gezalfd te worden met dezelfde Heilige Geest, voor de bediening die U mij gegeven hebt. Dit vraag ik in Jezus Naam. Amen! "

GOD DE VADER WIL NOG ALTIJD MEnSEN GENEZEN !

LEES VERDER: DE HEER WERKTE MEE!

 

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT