HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Eerst zien en dan geloven?

Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. (Hebreeën 11: 1 - NBG)

Geloven is zeker zijn van de dingen waar je op hoopt, ervan overtuigd zijn dat wat je niet ziet, toch bestaat. (Hebreeën 11:1- GNB)


“Ik moet het eerst zien en dan zal ik het pas geloven”. Misschien een uitdrukking die u al ooit eens gehoord hebt of zelf uitgesproken hebt? Het zien waar hier van sprake is, is zien met de natuurlijke ogen. Men wil eerst een verandering zien of ervaren met de natuurlijke zintuigen, alvorens men gelooft dat er werkelijk iets veranderd is. We zouden dit de natuurlijke manier van geloven kunnen noemen. Bijbels geloof is helemaal anders.

Bijbels geloof of het goddelijk soort geloof, hoeft de dingen niet eerst te zien in het natuurlijke, alvorens men ervan overtuigd is dat ze bestaan of gebeurd zijn. Zo lezen we in de Bijbel het verhaal van de ongelovige Thomas. Toen Jezus de eerste keer na Zijn kruisiging verscheen aan Zijn apostelen, was Thomas er niet bij. Toen het hem werd verteld geloofde hij niet dat Jezus uit de dood was opgewekt. Hij wilde eerst duidelijke bewijzen zien dat het Jezus wel was, Die opgestaan was uit de dood. Hij wou Zijn doorboorde handen en voeten zien en zijn hand in Jezus zijde steken. Later verschijnt Jezus opnieuw en ditmaal is Thomas er wel bij. Jezus herhaalt precies de woorden van Thomas, Hij kende zijn geestelijke toestand en zegt tegen hem: “Zie en voel maar”. Dan pas gelooft Thomas dat Jezus uit de doden is opgestaan en het getuigenis van de anderen.

Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. (Johannes 20:29 NBG)

Jezus noemt hen die geloven zonder eerst gezien te hebben, zalig of voorspoedig. Als Jezus zoiets zegt is het wijs om daar acht op te slaan.

.... Geestelijk voorspoedig zijn zij, die niet gezien hebben en toch geloven. (Johannes 20:29 KW)

Goddelijk geloof moet de dingen niet eerst zien manifesteren, alvorens ze te geloven, want dan is het geen geloof meer. Geloof is niet afhankelijk van de waarnemingen van de 5 natuurlijke zintuigen. Wat men ook ziet, voelt, ruikt, smaakt of hoort, geloof is daar niet afhankelijk van. Geloof is het INNERLIJKE BEWIJS van de dingen die men niet ziet ! Het is de INWENDIGE OVERTUIGING dat wat u niet waarneemt met uw natuurlijke zintuigen, toch bestaat.

Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen. (2 Korintiërs 5:7 NBG)

Want wij leven door geloof en niet door wat we zien met onze ogen" (2 Korintiërs 5:7 TPT)

Uw geloofswandel moet niet gebaseerd zijn op wat u kunt waarnemen met uw natuurlijke zintuigen of afgaand op uiterlijke dingen, maar op het Woord van God dat u gehoord hebt. Jezus had meer dan drie jaar met Zijn apostelen opgetrokken en hen meermaals verteld over Zijn dood en opstanding. Jezus had de wil van Zijn Vader hieromtrent aan hen geopenbaard, toch hadden ze het niet “gepakt”. Zij geloofden Zijn Woord niet.

Het Evangelie is zo een Goed Nieuws dat velen het ook niet "pakken". Als ze de belofte tegenkomen in Gods Woord die zegt, dat ze door de striemen van Jezus genezen zijn, dan willen ze het pas geloven, als de genezing zich in hun lichaam voltrekt. Anders geloven ze dat Woord niet. Net als Thomas wil men eerst een natuurlijk, uiterlijk bewijs, alvorens men Gods Woord gelooft. Dit staat haaks op wat Bijbels geloof echt is.

Herinnert u zich het verhaal van de engel Gabriel die aankondigde dat Maria zwanger zou worden. Ze vroeg zich af hoe dit kon gebeuren? De engel beantwoordde haar vragen en zei daarbij:

Want GEEN WOORD, DAT VAN GOD KOMT, ZAL KRACHTELOOS WEZEN. En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; MIJ GESCHIEDDE NAAR UW WOORD. En de engel ging van haar heen. (Lukas 1:37 38 NBG)

De engel Gabriel is niet zomaar een engel, hij is de engel die voor Gods aangezicht staat (Lukas 1:19). We zouden kunnen zeggen, dat hij God van heel nabij kent en hij getuigt en bevestigt de kracht van Gods Woord. GEEN Woord van God zal krachteloos zijn. Maria had nog heel wat “hoe” vragen kunnen stellen en haar verstand kon niet alles vatten, doch haar reactie op Gods Woord, zou de reactie moeten zijn van iedereen die Gods Woord hoort: “Mij geschiede naar Uw Woord”. Als u leest dat Jezus uw ziekten heeft gedragen en dat u door Zijn striemen genezen bent, dan reageert u gewoon met: “Mij geschiede naar Uw Woord of doe met mij wat Uw Woord zegt”.

God respecteerde de wil van Maria en toen zij zich overgaf aan Gods wil, overschaduwde de Heilige Geest haar en werd ze zwanger. God wacht op uw reactie op Zijn Woord. Hij gaf Zijn Woord en wacht op uw antwoord, zodat uw genezing zich kan voltrekken.

Toch eerst zien?

De onzichtbare wereld is reëler dan de zichtbare wereld en als we geestelijk niet wedergeboren zijn kunnen we Gods Koninkrijk niet zien, nog kunnen ingaan. Iemand die wel geestelijk wedergeboren is, kan dus wel de dingen van Gods Koninkrijk geestelijk zien. Geestelijk betekent niet verstandelijk. Uw geest en uw denken zijn verschillende onderdelen van uw wezen.

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. (Johannes 3:3 NBG)

Het Griekse woord hier voor “zien” gebruikt, betekent ook “ontdekken, bemerken, onderscheiden, begrijpen, kennis van krijgen”.

Zo kunnen twee personen Gods Woord lezen en de één begrijpt er niets van en de ander ontdekt Gods rijkdom erin. De één probeert het intellectueel te beredeneren, wat tot niets leidt en de ander krijgt openbaring van Gods Geest dat hem het ware leven geeft. Een ongelovige zal alles in vraag stellen wat hij leest. Zelfs religieuze mensen zullen Gods Woord niet aannemen voor wat er geschreven staat. Als ze bijvoorbeeld lezen dat Jezus blinden of doven genas, beweren sommigen dat het geestelijke blinden of doven waren. Op die manier wordt Gods Woord krachteloos gemaakt en weggeredeneerd zodat het binnen hun “denkbox” past.

De gelovige die Gods rijkdom in Gods Woord begint te “zien” zal door geloof deze dingen naar zich toe kunnen trekken. Eerst ziet u het in uw geest en dan voegt u er geloof aan toe en spreekt u uit wat God u geestelijk heeft laten zien om het dan, te ontvangen in de natuurlijke wereld.

Want ook ons is het evangelie verkondigd evenals hun, maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen, die het hoorden. (Hebreeën 4:2 NBG)

Als u het Evangelie hoort, het Goede Nieuws dat u genezen bent en het niet gepaard laat gaan met geloof is u van geen nut ! U zult niet ontvangen wat u gezien of gehoord hebt.

LEER ONTVANGEN WAT GOD REEDS GEGEVEN HEEFT

Geloof is de hand die aanneemt wat God in genade reeds voorzien heeft.

  • U beschikt over Gods geloof (Romeinen 12:3).

  • Geloof is een vrucht van Gods Geest in u (Galaten 5:22 SV).

  • Als het Woord zegt dat u genezen bent, zie uzelf dan reeds genezen. Door geloof verstaan wij…” (Hebreeën 11:3 NBG).

Het woord voor “verstaan” komt van het Griekse woord: "no'eo" en betekent ook “voorstellen”. God heeft u een voorstellings vermogen gegeven, waardoor u de dingen kunt voorstellen zonder ze eerst met uw natuurlijke ogen waar te nemen. Neem wat tijd en sluit uw ogen en zie uzelf genezen en gezond. Waar u uw geestelijke ogen op richt, groeit in u. En wat er in u groeit, zo wordt u. Zie uzelf zoals God u ziet in Zijn Woord, gezond en wel ! Ontvang in geloof wat u innerlijk ziet en begin God er voor te danken.

Ik wandel niet naar wat ik uiterlijk zie,
Ik wandel niet naar wat ik voel.
Ik wandel enkel naar dat wat ik geloof.
Smith Wigglesworth

U ontvangt eerst openbaringskennis van Gods Woord van wat u nog niet weet of gezien hebt. U krijgt inzicht van wat er in de geestelijke wereld reeds heeft plaatsgevonden, zodat u in de natuurlijke wereld kunt ontvangen wat u nog niet hebt, door het in geloof naar u toe te trekken! Geloof begint waar de wil van God gekend is! Genezing is een deel van uw erfenis, daarin heeft Jezus offer al voorzien.

Eén van de geheimen van het Koninkrijk der hemelen is om te leren ontvangen van de Koning !

Geef eens een uiterlijke expressie aan uw geloof:

  • Strek nu eens uw handen uit naar de hemel.

  • En zeg: "Hemelse Vader ik ontvang nu alles wat u vandaag voor mij heeft. Ik ontvang mijn genezing, in Jezus Naam, Amen."

  • Dank Hem nu voor wat u ontvangen hebt. U hoeft zelfs niets te zien of te ervaren, dank Hem gewoon vanuit het diepste van uw hart.

ZIE UZELF ZOALS GOD U ZIET, GEZOND EN WEL !

LEES VERDER: DE ONZICHTBARE WERELD IS REÊLER DAN DE ZICHTBARE WERELD!

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT