HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Geloof is geen hoop

Nu is geloof de onderbouwing van dingen waarop wordt gehoopt, de overtuiging van dingen die niet worden gezien. (Hebreeën 11: 1 Darby)

Nu is geloof een goede gegronde zekerheid van datgene waarop we hopen, en een overtuiging van de realiteit van dingen die we niet zien. (Hebreeën 11:1 WEY)


Geloven is niet hetzelfde als hopen. Geloof geeft een stevige onderbouw of fundament aan uw hoop. Geloof geeft een goede gegronde zekerheid aan uw hoop. Geloof is innerlijk overtuigd zijn van de realiteit van de dingen die u nog niet ziet met uw natuurlijke ogen.

Hoop kan een vijand van geloof zijn, als het alleen maar bij hopen blijft ! Veel mensen trachten dingen van God te ontvangen op basis van hoop in plaats van geloof. Als iemand zegt: "ik hoop dat ik genezen ben" , dan is hij daar nog niet zeker en dat is geen geloof. Hoop verlegt de genezing naar een onbepaald toekomstig tijdstip.

Is hoop dan verkeerd ? Neen, hoop geeft u een doel. In Zijn Woord heeft God u vele beloften gedaan, die u nu kunt ontvangen. Deze Woorden geven u hoop en zijn een anker voor uw ziel (Hebreeën 6:18-19). Uw emoties kunnen u wel eens parten spelen. Uw gedachten kunnen alle kanten uitgaan. Twijfel kan de overhand krijgen als u het toelaat en u fixeert op andere dingen dan het Woord van God. Alleen het Woord van God is de maatstaf, niet wat uw lichaam of mensen u zeggen.

Zie hoop als het plan van een huis dat iemand wil bouwen. De architect tekent het huis naar de wens van de bouwer. God heeft in Zijn Woord het perfecte plan voor de mens uitgetekend. Hij heeft Zijn wil bekend gemaakt en daarbij hoort complete gezondheid. Hij heeft door Zijn Zoon naar de aarde te sturen, de kosten betaald. En vandaag is Zijn Geest actief op aarde om dat plan tot stand te brengen in hen die geloven !

Als de Bijbel zegt dat u door de striemen van Jezus genezen bent, geeft u dat in de eerste plaats hoop. U moet niet blijven zitten met die hoop, maar die hoop blijven voeden met datzelfde Woord van God zodat geloof komt. Hoop gaat vooraf aan geloof, u gaat van hoop naar geloof.

Hoe krijgen we meer geloof ?

Zo is dan het geloof uit het (voortdurend) horen, en het horen door het woord van Christus. (Romeinen 10:17)

Het horen van het Woord van God bouwt een stevige fundament onder die belofte van God - die u hoop gaf. Volharden en het Woord van God vasthouden en blijven horen, geeft uiteindelijk die innerlijke goed gegronde zekerheid. Plotseling gaat u beseffen en inzien dat dat wat u hoopt geen toekomstig iets meer is, maar een innerlijke realiteit. U bent innerlijk overtuigd. Niemand kan u nog ompraten. Iemand die gelooft, heeft die innerlijke overtuiging en zekerheid. Wat eerst nog hoop was, is nu een innerlijke realiteit geworden. Iemand die ziek is, ziet zichzelf op dat moment al als genezen.

Geloof IS ! Niet "het zal ooit zijn, ik hoop dat het ooit iets wordt". Geloof is nú ! Ik heb mijn genezing nu al ! Goddelijke genezing komt van binnenuit, als u een Christen bent, want God woont in u. Zijn genezende kracht en Zijn leven is in u. Jezus is uw genezing !

Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. (1 Corinthe 13:13)

Geloof, hoop en liefde zijn heel belangrijke blijvende fundamenten van Gods Koninkrijk. God is liefde en vanuit die liefde heeft Hij Zijn Zoon gegeven, Die onze hoop der heerlijkheid is (Kolossensen 1:27). Alles waar we op hopen is in Hem, door wie alle dingen tot stand gekomen zijn.

Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid ! Amen. (Romeinen 11:36 NBG)

Ontvang Gods liefde en laat uw hoop op genezing niet varen. Blijf aan uw relatie met God werken. Blijf u geestelijk voeden met Zijn Woord. Leer Hem kennen en ervaren, zodat u groeit van hoop naar geloof en uw genezing realiteit ziet worden.

De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. (Romeinen 15:13 HSV)

"Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord, voor Uw Toezeggingen, uw beloften, die geven mij hoop en zijn een anker voor mijn ziel en mijn emoties. Ik geloof wat Uw Woord zegt en ontvang nu mijn genezing in Jezus Naam. Amen!"

HOOP geeft mij een doel - GELOOF neemt het in bezit !


© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT