HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Geloof zonder daden is dood

Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood. Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt geloof en ik heb werken. Toon mij dan uw geloof zonder de werken, en IK ZAL U MIJN GELOOF TONEN UIT MIJN WERKEN. (Jacobus 2:17-18 NBG)

Geloof gaat met werken of daden gepaard, geloof laat zich zien in de dingen die men zegt en doet. Geloof toont overeenkomstige, corresponderende woorden en daden. Geloof handelt in lijn met het Woord van God. Net zoals in de natuurlijke wereld u door uw daden laat zien wat u gelooft, evenzo toont u door uw doen en laten, wat u gelooft van Gods Woord. Uit wat iemand zegt en doet, weet men wat die persoon werkelijk gelooft in zijn hart.

Jacobus sprak hier blijkbaar tegen Christenen die alleen maar dingen hoorden en er niets mee deden. Jezus vergeleek mensen die alleen maar het Woord horen en er niets mee doen, met dwazen die hun levenshuis bouwen op zand. En als de stormen van het leven kwamen, dan hield het niet stand.

Echter zij die horen en doen - daders van het Woord - zijn wijze mensen die bouwen op de Rots die het Woord is. Een onfeilbare Waarheid. Ook hun leven zal stormen ondergaan, maar zij zullen standhouden, omdat hun leven gebouwd is op het Woord van God, in woord en daad (Mattheüs 7:24-27). Jezus zei:

Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg ? (Lukas 6:46 NBG)

Geloof voegt actie toe aan het Woord. Als u genezing nodig hebt en u hoort het Woord dat God reeds voorzien heeft in uw genezing, dan vraagt dit actie van uw kant. Doe bijvoorbeeld iets wat u daarvoor niet kon doen, zoals uw arm bewegen als u dat tevoren niet kon. Voeg actie toe aan het Woord dat u gelooft. Al is het maar een kleine stap, maar ga er elke dag mee door. Bouw verder uw geloof op met Gods Woord. Geloof neemt toe door het horen van het Woord.

En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. (Jacobus 1:22 HSV)

Wanneer u alleen maar het Woord hoort en er niets mee doet, bedriegt ge uzelf. "Alleen hoorders" is vertaald van het Griekse woord "akroates" en werd gebruikt om leerlingen te beschrijven die in een klas zitten luisteren naar de leraar, maar er verder niets mee doen.

Laat Gods Woord u niet enkel informatie geven,
maar reformatie brengen.

Jacobus maant ons hier aan om onze beste inspanningen en creatiefste bekwaamheden in te zetten om het Woord dat we gehoord hebben ten uitvoer te brengen.

Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag. (Jacobus 1:23 HSV)

Als de Bijbel u een spiegel voorhoudt en u ziet uzelf daarin en u erkent dat uw leven daarmee niet in overeenstemming is en u doet er verder niets aan, dan bedriegt ge uzelf.

Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. (Mattheus 7:21)

Het Koninkrijk der hemelen is het bovennatuurlijke Rijk van God, waar elke geestelijk wedergeboren gelovige een burger is van geworden (Filippenzen 3:20). Daar is alles voorzien wat u nodig hebt voor elke dag. Ook uw genezing is daar. Als u de wil van uw hemelse Vader doet, kunt u daar binnengaan en uw genezing in ontvangst nemen.

Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. (Jacobus 1:24-25 HSV)

Hij die niet vergeet wat God in Zijn Woord zegt, maar het in de praktijk van zijn leven toepast zal voorspoedig (Grieks = ma’karios) zijn in wat hij doet.

Zijn moeder zei tegen de dienaars: Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het. (Johannes 2:5)

Een goede raad van de moeder van Jezus aan de obers op de bruiloft van Kana. Toen de wijn op raakte, zei Maria tegen hen: "Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het". Ze wist dat Jezus in staat was om wonderen te doen. Jezus gaf hen de opdracht om 6 stenen kannen van 100 liter te vullen met water. Kannen die normaal gebruikt werden voor het Joods reinigingsritueel.

Toen zij dat gedaan hadden, zei Hij: "Schep er nu wat uit en laat de ceremoniemeester ervan proeven." Zij gaven ervan aan de ceremoniemeester, die niet wist wat er gebeurd was. Hij proefde van het water dat wijn was geworden en riep de bruidegom. Hij zei tegen hem: "Wat een lekkere wijn! Hoe is het mogelijk! Iedereen schenkt eerst de goede wijn en als de mensen genoeg gedronken hebben pas de minder goede. Maar u hebt de beste wijn voor het laatst bewaard."(Johannes 2:8-10 HB)

Het eerste wonder wat Jezus deed was water in de beste wijn veranderen. De manier waarop u wonderen ervaart in uw leven is door te doen wat Jezus u vraagt om te doen ! Als er een tekort is in uw leven, een ziekte of wat dan ook, neem dan tijd om bij Jezus te zijn. Hij kent uw nood en leer om stil te zijn en Zijn zachte innerlijke stem te horen. Doe dan wat Hij u zegt. Wat Hij van u vraagt kan best moeilijk te begrijpen zijn, maar als u naar Zijn Woord handelt, dan is er een zalving beschikbaar om het wonder te doen plaatsvinden. Hij schenkt uiteindelijk de beste wijn !

DADERS VAN HET WOORD ZIJN WINNAARS IN HET LEVEN !

Maar Hij antwoordde: ‘Ja, en gelukkig zij die luisteren naar het woord van God en ernaar leven!’ (Lukas 11:28 GNB)

Dit zijn de woorden van de Meester Zelf ! Gelukkig, welvarend en voorspoedig (Grieks = ma’karios) zijn zij die gehoor geven aan het Woord van God en ernaar leven !

"Hemelse Vader, ik zal mijn geloof tonen uit mijn werken, in de dingen die ik doe en zeg. Ik geloof dat ik genezen ben en zal overeenkomstig Uw Woord handelen in Jezus Naam. Amen!"

IK ZEG WAT GOD ZEGT EN
IK DOE WAT GOD ZEGT DAT IK MOET DOEN !

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT