HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Laat Jezus tot u spreken

De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. DE (Rhema) WOORDEN DIE IK TOT U SPREEK, zijn geest en zijn (Zoë-)leven. (Johannes 6:63 HSV)

De Woorden van Jezus die opgeschreven zijn in de Bijbel, zijn geest en Zoë of Goddelijk leven. Telkens u de Bijbel leest, vraag dan aan God of Hij Zijn Woord voor u levend maakt. Vraag God, dat Zijn Geest het geschreven Woord tot u laat spreken. Het wordt ook in het Grieks het "Rhema" woord genoemd. Het Woord dat God "nu" tot u spreekt.

Zolang het Woord, vleselijk of verstandelijk beredeneerd wordt, heeft het geen nut. Het blijft dode letter of geschreven letter (logos). Maar als Gods Geest het Woord levend maakt, zal het persoonlijk tot u gaan spreken, dan zullen ze geest en leven voor u zijn. Dat Rhema Woord is een Woord dat u persoonlijk aanspreekt!

"De GEEST is het, die levend maakt". Toen God de aarde en de hemel schiep was deze woest en leeg. De Geest van God zweefde over de wateren. Er gebeurde niets totdat God begon te spreken en toen kwamen dingen tot stand (Genesis 1:1-3). Toen God sprak kon Gods Geest aan het werk gaan en Gods Woord tot stand brengen. Dingen werden gecreëerd.

Op de Pinksterdag, na de opstanding van Jezus, is Gods Geest uitgestort op Gods kinderen. Hij wacht tot zij Gods Woord gaan spreken, zodat dingen tot stand kunnen komen. Spreek daarom genezing uit over uw lichaam, geef de Heilige Geest Gods Woord om mee aan de gang te gaan. In Gods Woord is Gods Geest en Gods leven aanwezig. Bidt daarom dat Gods leven en Gods Geest aanwezig in Zijn Woord, vrijkomt in uw lichaam.

"De Woorden die Ik tot u spreek", dat is tegenwoordige tijd. God spreekt ook nog vandaag. Het Woord is levend en actief. Geloof komt door het horen en niet door het ooit eens gehoord te hebben. Vele mensen haken af en denken: "Och dat heb ik al gehoord," en sluiten zich daardoor af van het Goddelijk leven in dat Woord. Geloof komt door het blijven horen van het Woord.

God wil door Zijn Woord uw relatie met Hem versterken. In Goddelijk leven is er geen spoor van ziekte. Er is geen ziekte in de hemel. God is nooit ziek. God woont met Zijn Geest in u. God en Zijn Woord zijn één (Johannes 1:1). Als u Zijn Woord tot u neemt en begint te spreken, dan wordt Zijn Geest en Zijn Goddelijk leven in uw lichaam vrijgezet. Zijn aanwezigheid in u wordt versterkt en drijft de ziekte uit uw lichaam. De levenskracht in dat Woord, wordt deel van uw leven.

Jezus dan zei tegen de twaalf: Wilt u ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat U de Christus bent, de Zoon van de levende God. (Johannes 6:67-69 HSV)

Dat is precies de houding van een discipel van Jezus: De woorden van Jezus horen en geloven. Erkennen dat het zomaar geen woorden zijn, maar woorden van een nooit eindigend goddelijk Zoe-leven. Erkennen dat Hij de Christus - de Gezalfde is. Zijn Woorden dragen in zich de zalving van God, Zijn Geest en Zijn leven.

Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. (Johannes 16:12-14 NBG)

Toen Jezus op aarde was kon Hij nog niet alles zeggen tegen Zijn discipelen, zij waren er niet klaar voor, ze waren nog niet geestelijk wedergeboren. Maar Jezus beloofde hen de Heilige Geest te sturen en Die zou tot hen spreken. Na Jezus opstanding ontvingen de apostelen en latere elke gelovige in Christus, de Heilige Geest. Met andere woorden: De Geest der waarheid is gekomen en Jezus spreekt vandaag tot u via de Heilige Geest. Zelden met een stem die u hoort met uw natuurlijke oren, maar een stille zacht stem in uw binnenste.

Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. (Johannes 10:27-28 NBG)

Jezus spreekt hier als de goede Herder. En Zijn schapen, de gelovigen in Hem, horen Zijn stem. Zij volgen Hem en Hij geeft hun dat nooit eindigende echte, actieve en krachtige gezegende leven, wat God bedoeld heeft voor elk mens.

In het boek Openbaring lezen we dat de Apostel Johannes de opdracht krijgt om aan zeven gemeenten te schrijven. Telkens sluit Hij de brief af met:

Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. (Openbaring 2:7,11,17,29; 3:6,13,22)

Het is de Heilige Geest Die ook vandaag tot de gelovigen spreekt. HIj brengt de boodschap die Hij hoort van Christus. Wat een voorrecht dat Hij tot u spreekt. Neem daarom momenten van stilte en luister naar Hem. Laat Jezus tot u spreken... door de Heilige Geest.

"Jezus, het Woord dat u vandaag door Uw Geest tot mij spreekt, bevat Uw Geest en Uw leven. Dank U voor geestelijke oren die horen. Ik spreek daarom Uw Woord van genezing uit over mijn lichaam, zodat Uw Geest Zijn werk in mij kan doen. Ik bid dat Uw Geest en Uw leven in Uw Woord vrijkomt. Als ik het Woord van God hoor en ontvang, als het mijn lichaam binnenkomt, zal het genezing brengen. Amen! Het zij zo, dat staat vast" !

SPREEK UW WOORD HEER, IK LUISTER !

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT