HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Gods Woord is medicijn

Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden, geef aan mijn uitspraken gehoor. Houd ze steeds voor ogen, bewaar ze in het diepste van je hart. Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden, sterken heel het lichaam als een MEDICIJN. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven. (Spreuken 4:20-23 NBV)

Andere vertalingen:

WV
Mijn zoon, schenk aandacht aan mijn woorden en buig je oor naar mijn uitspraken; zorg dat je ze niet uit het oog verliest en bewaar ze in je hart. Want zij zijn leven voor wie ze vinden en GENEZING voor wie ze verkondigen. Behoed je hart meer dan alles wat je moet behoeden, want daar ontspringt de bron van het leven.

GNB
Mijn zoon, luister naar mij, geef gehoor aan mijn woorden. Houd ze steeds voor ogen, bewaar ze diep in je hart. Ze zijn het leven voor je, ze hebben GENEESKRACHT. Bewaak daarom boven alles je eigen hart, want daar ligt de bron van het leven.

SV
Mijn zoon! merk op mijn woorden, neig uw oor tot mijn redenen. Laat ze niet wijken van uw ogen, behoud ze in het midden uws harten. Want zij zijn het leven dengenen, die ze vinden, en een MEDICIJN voor hun gehele vlees. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens.

HB
Luister naar mij, mijn zoon, en stel je open voor wat ik zeg. Houd wijsheid, verstand en kennis voor ogen; berg ze weg, diep in je hart. Want zij geven leven aan wie hen vinden en zijn een MEDICIJN voor het hele lichaam. Bescherm je hart boven alles, want uit je hart komt alles voort wat je doet.

Deze verschillende vertalingen spreken allemaal dat Gods Woord medicijn, geneeskracht, of genezing is". Als wij aan medicijnen denken, zien we tastbare pilletjes, zalfjes of drankjes en dergelijke. Hoe kunnen woorden nu medicijn zijn ?

God in Zijn wijsheid reikt ons Zijn Woord aan als medicijn. Hij spoort ons aan om Zijn Woord serieus te nemen. Hij heeft ons Zijn Woord gegeven, om leven en genezing te vinden. Zijn Woord werkt als een medicijn en heeft de kracht in Zich om ons gezond te maken en te houden.

Deze Spreuken maken ons duidelijk wat het Woord van God voor ons lichaam kan betekenen. De verschillende Bijbelvertalingen spreken hierover:

  • zij zijn of geven leven voor wie ze vinden én aanvaarden én verkondigen.

  • ze sterken uw hele lichaam als een medicijn.

  • ze hebben geneeskracht.

  • ze zijn een medicijn voor heel het vlees of het hele lichaam.

Wat moet u doen met Woord, wil het als medicijn werken?

God spreekt hier tot de mens die Hij Zijn zoon noemt. Net als een aardse vader die wijze raad geeft aan zijn kind. God als Schepper van de mens, weet hoe wij het beste functioneren. Hij vertelt ons wat wij met Zijn Woord moeten doen:

1. "Schenk aandacht aan mijn woorden" (vers 20)

Het Hebreeuws gebruikt hier een sterke vorm van aandacht geven: onverdeelde, toegespitste, geconcentreerde, volledige aandacht, geven aan Gods Woord dat u hoort.

2. "Buig / neig je oor naar mijn uitspraken" (vers 20)

Buigen voor het Woord, dat wil zeggen, het in alle nederigheid aanvaarden als het Woord van God. Het komt van het Hebreeuwse woord wat meestal voor "uitstrekken" gebruikt wordt. Wat er op wijst dat u het belangrijk vindt om te horen wat God zegt en u er zich naar uitstrekt om het geestelijk te "pakken". Het getuigd van een nederige, leerzame houding en dat u zich openstelt voor wat God te zeggen heeft, zonder vooroordelen of eigen overtuigingen of eigen bedenkingen.

3. "Zorg dat je ze niet uit het oog verliest" (vers 21)

Gods Woord voor ogen houden, niet alleen door het te lezen. Hou steeds voor ogen dat God u wil genezen en dat Jezus Zijn lichaam prijs gaf, door uw ziekten te dragen. Hij gaf Zijn bloed en Zijn leven om u te genezen. Neem dit geschenk en offer van Jezus voor u persoonlijk aan. Dwaal niet af en lees geen tegenstrijdige rapporten of andere artikelen op websites of boeken. Hou u vast aan Gods Woord.

4. "Bewaar ze diep (in het midden SV) in je hart" (vers 21 NBG)

Bescherm Gods Woord en mediteer, mompel en zie het Woord gemanifesteerd. Zorg dat uw hart vol is van Gods Woord en niet van al uw zorgen en enkel de woorden die dokters en specialisten u gezegd hebben.

5. "Want zij zijn leven voor wie ze vinden en genezing voor wie ze verkondigen". (vers 22 WV).

Verkondig of spreek het Woord, het is genezing voor uw GANSE lichaam. Schrijf Gods Woorden, met uw tong als een stift, op de tafel van uw hart, zodat uw hart trilt van vreugde (Spreuken 3:3; Psalm 45:1). Waar het hart van vol is, daarover spreekt de mond. Luister naar wat uit uw mond komt, dan weet u waar u hart van vol is !

6. "Want zij zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor hun ganse lichaam" (vers 22 NBG).

Gods Woord is leven voor wie ze "vindt". Gods Woord wordt levend voor u; als het lijkt dat God Zelf door Zijn geschreven Woord tot u persoonlijk spreekt. Als u zo'n Woord "vindt", koester het dan, geloof het, spreek het, zing het, mompel het, zie het voor u. Zo'n Woord is geest en leven (Johannes 6:63).

7. " Bescherm je hart boven alles, want uit je hart komt alles voort wat je doet". (vers 23 HB)

De ingangen tot uw hart zijn uw zintuigen. Vooral wat u hoort en ziet bepaald wat er in uw hart leeft. Zorg dat u het Woord hoort en ziet en vul daarmee uw hart. Wat er zich in uw hart bevindt, bepaald uw verdere toekomst ! Uw hart is de bron van uw leven. Geef uw hart aan Jezus en Zijn Woord ! En u heeft een hoopvolle toekomst !

Dit vraagt echter aan onze kant een toewijding om dagelijks Zijn Woord tot ons te nemen. Jezus zei:

De mens zal niet van brood alleen (Zoë-) leven, maar van elk (Rhema) woord dat uit de mond van God komt. (Mattheüs 4:4)

Jezus zei dat de mens niet alleen natuurlijk voedsel nodig heeft om te leven. We hebben een dagelijkse portie Woord nodig dat uit Gods mond komt, willen we het leven leiden dat God oorspronkelijk bedoeld heeft voor elk mens.

Het Zoë-leven, het soort leven dat God voor elk mens beschikbaar heeft gemaakt, is een actief, gezegend, doeltreffend leven in volle kracht en bloei. Wilt u dit soort leven, dan heeft u het levende - Rhema - Woord van God nodig. We gaan onszelf op een Woord dieet zetten! Gods opdracht is:

Zijn Woord horen, zien, in ons hart bewaren en uitspreken.

De Bijbel onthult dat het horen van het Woord van God geloof produceert (Romeinen 10:17). Dit geloof heeft u nodig om alles te ontvangen wat God in Zijn genade in Christus voor u al voorzien heeft. Toen Jozua de leiding over Gods volk kreeg en Mozes als voortreffelijk leider moest opvolgen, gaf God hem de opdracht:

Dit wetboek (dit Woord) mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. (Jozua 1:8 NBG)

God gaf hier aan Jozua een sleutel tot een overwinnend leven. Dezelfde sleutel kunnen wij gebruiken op onze weg om ons doel te bereiken: Goddelijke genezing en gezondheid. We gaan het Woord:

  1. voortdurend uitspreken.

  2. dag en nacht overdenken.

  3. er nauwgezet naar handelen.

Spreek het Woord hardop uit en wees consistent in uw spreken, d.w.z. spreek voortdurend wat het Woord zegt en doe geen uitspraken die tegen het Woord ingaan, anders breekt u af wat u aan het opbouwen bent. Spreek altijd in lijn met het Woord van God. De kracht van geloof wordt vrijgezet wanneer u Gods Woord spreekt.

.... de tong der wijzen brengt genezing aan. (Spreuken 12:18 NBG)
.... een betrouwbare bode brengt genezing. (Spreuken 13:17 NBG)
.... vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente. (Spreuken 16:24 NBG)

Het Woord van God is een vriendelijke, betrouwbare bode. Hoor en spreek het Woord dat genezing brengt.

Ga niet op je eigen oordeel af, maar koester ontzag voor de HERE en ga het verkeerde uit de weg. Dat werkt als een MEDICIJN voor je lichaam en dringt diep in de botten door. (Spreuken 3:8 HB)

Overdenk het Woord in plaats van te piekeren over uw ziekte. Kom in Gods rust. Heeft u onrustige gedachten, spreek dan Gods Woord hardop uit, dit zal deze verkeerde gedachten doen stoppen. Of zing een lied ter ere van God, ga Hem reeds danken. Doe precies wat God u opdraagt om te doen. Heb een verwachtende houding. God heeft grote dingen voor u gedaan (Psalm 126:3).

Een vrolijk hart bevordert de GENEZING.... (Spreuken 17:22 NBG)

De vreugde van de Heer is uw kracht (Nehemia 8:10). Neem elke dag een goede dosis van Gods Woord als medicijn. En als het nodig is verhoogd u de dosis. Het zal geen schadelijke nevenwerkingen hebben. Het Woord zal in u werkzaam zijn en Zijn doel bereiken (Jesaja 55:10-11). Zelfs als u niet ziek bent, zorg dan dat Gods Woord in uw hart blijft, het bevorderd uw geestelijke, mentale en lichamelijke gezondheid ! Gebruik het dagelijks en als de situatie ernstig is, verhoog dan de dosis !

GODS WOORD werkt in mij als een medicijn !

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT