HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken !

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd (metamor'pho-oo) door de vernieuwing (ana'kainosis = volledige verandering ten beste) van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. (Romeinen 12:2 NBG)

U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En WAT HIJ WIL, IS GOED, AANGENAAM EN VOLMAAKT. (Romeinen 12:2 HB)

Het Evangelie is Goed Nieuws! Het is zo een geweldig Goed Nieuws dat het voor sommigen te mooi is om waar te zijn. Als de Bijbel bijvoorbeeld zegt, dat u door de striemen van Jezus genezen bent, is dit een waarheid die niet iedereen in zijn denken kan “pakken”. Men kan het gewoon weg niet geloven en toch is het zo: Gods wil voor u is goed, aangenaam en volmaakt.

Het Grieks, waarin het Nieuwe Testament werd geschreven, gebruikt hier voor het woord “hervorming”, het woord metamorfose. Metamorfose betekent in het Nederlands "gedaanteverandering". In de biologie wordt deze term gebruikt bij de verandering van een larve tot een mooie vlinder.

Door uw denken te vernieuwen zult u een metamorfose, een hervorming ondergaan. Het woord “metamorfose” is ook het Griekse woord dat gebruikt werd toen Jezus op de berg der verheerlijking van gedaante veranderde (Mattheus 17:2). Het uiterlijke van Jezus veranderde naar Wie Hij innerlijk werkelijk was! Als wij ons denken gaan vernieuwen met Gods Woord gaan we uiterlijk veranderen naar wie wij in onze vernieuwde geest geworden zijn, een complete nieuwe schepping (2 Korintiers 5:17).

Als we ons denken vernieuwen met Gods Woord, dan worden we hervormd naar wat het Woord zegt, een volledige verandering ten beste, een ontdekking van wat God wil, het goede, aangename en volmaakte.

Als we willen blijven ondergaan wat de wereld ondergaat, dan moeten we blijven denken zoals niet wedergeboren, onvernieuwde mensen, die geen rekening houden met God en Zijn Woord. Wat en hoe u denkt is heel belangrijk! Uw leven wordt bepaald en gestuurd door uw denken. Wat u zegt en doet, komt vanuit uw denken. Uw levenskoers wordt uitgezet door de dingen waarvan u overtuigd bent in uw hart.

Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. (Mattheus 15:19 NBG)

Uw hart bepaald wat u uiteindelijk zult doen en zult bereiken in uw leven. De Bijbel hecht een groot belang aan het beschermen van uw hart, waar uw denken deel van uitmaakt.

Bescherm je hart boven alles, want uit je hart komt alles voort wat je doet . (Spreuken 4:23 HB)

De werking van uw denken:

... Zoals hij denkt in zijn hart zo is hij . (Spreuken 23:7 KJV)

Het woord “denken” hier gebruikt is het Hebreeuwse woord sha'ar”. Het komt van twee Hebreeuwse woorden die “deur” en “bewaker, behoeder” betekenen.

We kunnen zeggen dat ons denken, "de deurwachter" is van ons hart . Deze deurwachter laat alleen maar de gedachten toe waar hij van overtuigd is. Deze deurwachter kunnen we ook vergelijken met een soort filter. Deze “denkfilter”, heeft zich door de jaren heen gevormd en bepaald uiteindelijk wat we nu geloven.

Deze "denkfilter" aanvaardt of verwerpt dingen, afhankelijk van hoe hij zich gevormd heeft. Uw opvoeding, scholing, ervaringen, zintuigen, media en dergelijke hebben hiertoe bijgedragen. Daardoor heeft er zich nu in uw denken een eigen mening, bedenkingen, opinies of een levensbeschouwing gevormd. U kijkt met een bepaalde bril naar de dingen in het leven. U heeft een bepaald denkpatroon.

Alles wat via uw zintuigen of door uw ervaringen uw ziel binnenkomt, passeert uw "denkfilter" en wordt doorgelaten of geblokkeerd, afhankelijk van de instellingen die zich door de jaren heen gevormd hebben. Veelal bent u zich niet meer bewust van die "instelling of vooringenomenheid".

U kunt weten wat er zich uiteindelijk in uw hart bevindt door te luisteren naar wat er uit uw mond komt. Want waar uw hart vol van is, overtuigd van is, dat komt uit uw mond (Lucas 6:45).

Uw denken filtert bewust of onbewust de dingen die dagelijks op u afkomen. Alles wat u met uw zintuigen waarneemt, wat u bijvoorbeeld hoort of nu leest, filtert u - bewust of onbewust - naargelang uw "denkfilter" zich ontwikkeld heeft. U aanvaardt of verwerpt wat u waarneemt. De vraag is of dat wat uw denken gevormd heeft wel zo goed was?

Uw kijk op ziekte werd onder meer bepaald door wat uzelf ervaren heeft of nog ervaart of werd beïnvloed door wat mensen in uw omgeving hebben meegemaakt. Ook wat dokters of specialisten hebben gezegd of wat u van de kansel hebt horen prediken, heeft de zeef van uw “denkfilter” ingesteld. Ook het internet heeft vandaag een grote invloed, door de grote bron van informatie die daar (goed of slecht) op te vinden is. Al deze dingen hebben uw denken omtrent ziekte en genezing gevormd.

Zie uw denken als een zeef met verschillende maas openingen. Voor bepaalde dingen staat uw denken wijd open. U heeft er totaal geen problemen mee als u hoort dat Jezus aan het kruis stierf voor uw zonden en dat u door dit te geloven, eeuwig leven hebt ontvangen. Op dit vlak heeft u een zeef met grote opening. Doch als u hoort dat Jezus ook uw ziekten heeft gedragen (Mattheus 8:17), zal uw denken dit doorlaten, naar gelang de zeef grootte u hiervoor gebruikt. Zoals we reeds zagen is dit afhankelijk van wat u geleerd is of wat u ervaren heeft.

Misschien is “de brok” waarheid van Gods Woord in het begin nog iets te groot en aanvaardt u deze nog niet. Doch naarmate u uw denken vernieuwd met Gods Woord omtrent genezing, zult u uw zeef meer en meer aanpassen en Gods genezende kracht laten doorstromen naar uw lichaam. Tot u volledig overtuigd bent van de waarheid van Gods Woord en die waarheid u vrijmaakt van ziekte in uw lichaam (Johannes 8:32).

Uw denken vernieuwen begint door de instelling van de deurwachter van uw denken in vraag te stellen en bij te stellen. Onze denkfilter moet opnieuw afgesteld worden. Het ijk middel hiervoor is het Woord van God. Onze oude manier van denken, de wereldse, aardse, menselijke manier van denken, moet u vervangen door Gods manier van denken.

Bewaar en bewaak uw hart met alle waakzaamheid en boven alles wat u bewaakt, want daaruit vloeien de bronnen van het leven. (Spreuken 4:23 AMPC)

Boven alles en voor alles, bewaar en bewaak uw zielehart. Bewaak wat u in uw zielehart toelaat. We zagen reeds dat uw ziel de zetel is van uw verstand, uw emoties en uw wil. Uw ziel is dus een heel belangrijk onderdeel van uw wezen. Als u bijvoorbeeld alleen maar het negatief dokters advies toelaat en gelooft, dan kan angst beslag leggen op uw leven. Het zal bepalen wat u zegt en doet. Zoals uit een bron, zal er uit uw ziel leven voortvloeien en uw toekomst bepalen.

Waarom is de vernieuwing van uw denken door Gods Woord zo belangrijk ?

  • Uw denken maakt deel uit van uw ziel. Als u uw denken vernieuwd met Gods manier van denken (door Hem beter te leren kennen, door Zijn Woorden te horen) dan veranderd dit ook uw ziel, uw emoties, uw wil.

  • Het bepaald wat u gelooft en wat u doet en beslist, het bepaald uw spreken en hoe dat u zichzelf, God en anderen ziet.

  • Het bepaald uw levensloop en uw toekomst. Uw zielehart is als een bron en wat daaruit vloeit wordt bepaald door wat erin komt.

Het is daarom uiterst belangrijk wat u toelaat in uw hart, want dat heeft gevolgen. Uw zielehart is de bron waaruit uw leven vloeit. Hoe u die bron voedt bepaald uiteindelijk wat eruit vloeit. Als u wijs bent, dan voedt u uw denken met Gods gedachten neergeschreven in Zijn Woord en dan gaat u het goede, aangename en volmaakte - wat God voor u heeft - ervaren. Want zoals u denkt in uw hart, zo bent u.

Het één past niet bij het ander. Het oude niet bij het nieuwe en het nieuwe niet bij het oude. Op een scheur in een oude jas zet u toch geen nieuwe lap? Doet u dat wel, dan wordt het gat alleen maar groter. Want de nieuwe stof die nog niet gekrompen is, gaat krimpen en scheurt de oude stof stuk. En wie doet er nu jonge wijn in oude leren zakken? Het leer van oude wijnzakken is hard en stug. Door het gisten van de jonge wijn komen er barsten in. De wijn gaat verloren en de zakken zijn waardeloos. Nee, jonge wijn doet u in nieuwe, soepele wijnzakken. ( Markus 2:21-22 HB)

Het belangrijkste wat er met een mens kan gebeuren is een geestelijke vernieuwing door de geestelijke wedergeboorte in Christus. Daarna moet de ziel - het verstand - aangepakt worden. Jezus spreekt hier tot de religieuze Joden die vastzaten in hun verstandelijk denken. Maar dit geldt ook voor vandaag, ook nu zitten mensen gevangen in een bepaald denkpatroon. Hun denken moet compleet vernieuwd worden, willen ze een complete verandering zien. Een gedeeltelijke vernieuwing brengt niet het gewenste resultaat en blijft steken in ontmoediging en teleurstelling.

Dit boek met deze wet (Thorah = onderwijzing) mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. DAN immers zult u uw wegen voorspoedig maken en DAN zult u verstandig handelen. ( Jozua 1:8 HSV)

Wil u een echte hervorming in uw leven zien, dan moet u Gods onderwijzing serieus nemen. De raad aan Jozua is dat hij voortdurend Gods Woord moest spreken, dag en nacht overdenken en er overeenkomstig naar handelen. Als u deze dingen gaat doen DAN zult u uw wegen voorspoedig maken. Merk op dat er staat dat U het gaat doen . … "dan immers zult U uw wegen voorspoedig maken en dan zult U verstandig handelen" (Jozua 1:8 HSV).

God heeft u Zijn Woord gegeven zodat U een hervorming op gang kunt brengen. Dit doet u door Zijn Woord tot u te nemen en er naar te handelen. Als u Gods Woord ernstig neemt, dan zal God Zijn Woord bevestigen met wonderen en tekenen (Markus 16:20). Hij waakt over Zijn Woord om het te volbrengen (Jeremia 1:12).

Sommige Christenen zijn bang gemaakt en is verteld dat genezingen en wonderen niet meer voor vandaag zijn. Dat ze bedoeld waren voor de start van de eerste Gemeente. En als ze vandaag gebeuren het “bedrieglijke wonderen en tekenen” zijn van de duivel (2 Thessalonicenzen 2:9). Paulus schrijft echter deze dingen toe aan de antichrist die zal verschijnen, hem zal de duivel bovennatuurlijke kracht geven om hen die God niet kennen te verleiden (vers 8). Dus laat u niet bang maken, want God heeft ons geen geest van angst gegeven (2 Timotheüs 1:7).

De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. (Johannes 10:10-11 HSV)

Toen Jezus op aarde was, maakte Hij iets heel duidelijk. Hij leerde ons op welke manier we kunnen ontdekken of iets van God afkomstig is of van de duivel. Hij vergelijkt de duivel met een dief. Alles wat van u steelt, slacht of verloren doet gaan, is afkomstig van de duivel. Zo is ziekte afkomstig van hem, het steelt uw gezondheid, slacht uw portemonnee en dreigt ermee uw leven verloren te laten gaan. Doch Jezus is naar de aarde gekomen en heeft Zijn leven gegeven, om ons het goddelijke leven (in het Grieks Zoë-leven) te geven en dat in overvloed ! Jezus is gekomen om ons dat goede, aangename en volmaakte van God te brengen. Het leven van God Zelf ! En neem het gerust van mij aan, God is helemaal niet ziek !

Toen u geestelijk wedergeboren werd, is God woning komen maken in uw geest. Zijn leven is overvloedig in u aanwezig ! Hij woont met Zijn volheid in u. Zijn liefde en genezing is in uw geest aanwezig. Als u zich daar meer en meer bewust van wordt, dan gaat u veranderen. DAN gaat u ontdekken wat Gods wil is voor u. De nieuwe manier van denken, de waarheid van Gods Woord dat uw denken begint te hervormen, zal aansluiting vinden met de Weg, de Waarheid en het Leven (Jezus Zelf) Die reeds in uw geest aanwezig is ! Als u die innerlijke overtuiging hebt, dat u door de striemen van Jezus genezen bent, dan zal die genezing zich ook uiterlijk manifesteren.

Durf het een keer hardop te zeggen: “Wat God voor mij wil is goed, aangenaam en volmaakt”. Blijf dit herhalen, tot u het zelf begint te geloven en aanvaardt voor uzelf. Eén keer u hier van overtuigd bent, zult u merken dat ziekte niet in Gods plaatje past. Ziekte steelt en maakt geen deel uit van het overvloedige goddelijke leven.

God heeft geen ziekte voor u gepland, geen rampen, geen ongevallen, geen tegenslagen. God wil dat het u, uw gezin en familie goed gaat. God heeft het beste met u voor. Laat u niets anders wijsmaken. Ziekte komt niet van God, maar heeft zijn oorsprong bij de tegenstander van God. Mensen hebben heel wat in Gods schoenen geschoven. Als iemand dierbaar vroegtijdig heengaat, is men kwaad op God. Maar het is niet Zijn schuld. Wat God voor u wil is goed, aangenaam en volmaakt. U zou het bijna zo kunnen zeggen: goed, beter, best, in opgaande lijn.

Zeg vaarwel aan uw oude manier van denken en onderga een volledige verandering van uw denken door het Woord van God en ontdek het goede, aangename en volmaakte wat God voor u heeft.

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT