HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Geloof en volharding

Het liefst van al zien we ons gebed voor genezing onmiddellijk verhoord. En dat kan gebeuren, een genezing kan ogenblikkelijk plaatsvinden en soms is het een proces van genezing. Men kan ontmoedigd worden, als genezing uitblijft en het uiteindelijk opgeven om in geloof te blijven staan tot de genezing zich voltrekt. De opzet van deze website is om u te helpen groeien in uw geloof voor genezing en te wandelen in goddelijke gezondheid.

En dat gij niet traag moogt worden, maar navolgers van hen, die door GELOOF EN VOLHARDING de belofte hebben verkregen... en zo verkreeg Abraham DE VERVULLING DER BELOFTE DOOR VOLHARDING. (Hebreeën 6:12,15 CAN)

De schrijver zegt hier om niet "traag" te worden. Niet uitbollen in het najagen van Gods beloften. Het niet op te geven, de moed niet te verliezen, maar er vurig achteraan te gaan. Om te doen wat zij deden, die door geloof en volharding Gods belofte verkregen. En dat is GELOVEN EN VOLHARDEN.

Volharden betekent:

  • doorzetten in wat u geloofd ondanks moeilijkheden of oppositie.

  • geduldig en moedig doorgaan in het verdragen van tegenslagen en problemen.

  • geduldig zijn, ondanks de overtredingen en verwondingen van anderen.

  • om niet uit koers te gaan, maar in geloof trouw te blijven aan het door God gesproken Woord.

  • niet toegeven aan woede, zelfs niet als u met provocatie wordt geconfronteerd.

Geloven en volharden gaan hand in hand. Het één kan niet zonder het ander.

De 12 spionen die Mozes uitstuurde om het Beloofde Land te verspieden stonden alle 12 in geloof dat God hen het Beloofde Land had gegeven, ondanks het nog niet in hun bezit was. Totdat ze de reuzen zagen die in het land woonde en de versterkte steden. Toen lieten 10 van hen zich overweldigen door wat ze met hun natuurlijke ogen zagen. Enkel 2 verspieders, Jozua en Kaleb bleven geloven in de belofte van God, dat het land van hun was. Het maakte hen niet uit welke tegenstand er was, hoe groot de reuzen waren of hoe lang het zou duren. Zij stonden op de belofte van God en waren overtuigd dat hun God groter was dan welke tegenstand ook ! Zij combineerde hun geloof met volharding. Uiteindelijk zijn deze 2 gelovige verspieders het Beloofde Land binnengetrokken, ondanks alle verzet. Zij namen Gods belofte voor waar.

Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met VOLHARDING de wedloop lopen, die voor ons ligt. (Hebreeën 12:1 NBG)

Het voorafgaande hoofdstuk 11 van Hebreeën wordt ook wel de galerij van geloofshelden genoemd. Zij zijn de "grote wolk van getuigen" die met VOLHARDING hun wedloop gelopen hebben. God heeft ook voor u een unieke wedloop uitgestippeld. Op dat pad heeft God in alles voorzien wat u ooit nodig zult hebben. En deze wedloop lopen we met geloof en volharding.

Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. (Hebreeën 12:2-3 NBG)

En als u uw wedloop begint te lopen, richt uw ogen dan alleen op Jezus. Hij begon Zijn wedloop met het uiteindelijke doel te sterven aan het kruis, om zo de hele mensheid te verzoenen met God. Hij begon en eindigde volhardend met glans ! Ondanks alle tegenstand, moeite en tegenspraak van anderen die in Hem twijfelden. Hij ging door tot voorbij de finish. Vestig uw aandacht op Jezus, ziende op Hem, Die u voorgegaan is. Laat u ziel niet verzieken door tegenslag of ontmoediging, als u de eindmeet nog niet ziet. Als uw genezing zich nog niet voltrokken heeft. Volhardt in uw geloof zoals Jezus en vele andere gelovigen voor u.

Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen. (Galaten 6:9 NBG)

"Niet moe worden", is de Griekse uitdrukking voor havenarbeiders die in die tijd een volbeladen schip moesten binnenhalen met een touw. Ze moesten daar met alle macht aan sleuren en "niet verslappen" om het schip veilig te dokken. Ze mochten het touw niet loslaten, anders zou het schip, de lading, zijzelf of andere mensen beschadigd kunnen worden. Eenmaal aangemeerd, konden ze de lading gaan lossen.

Blijf in geloof trekken aan het touw en laat het niet los, blijf vasthouden aan Gods beloften, verslap niet, haal uw lading - uw genezing binnen.

Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. (Hebreeën 10:23 NBG)

Hou vast aan uw belijdenis dat het Gods wil is dat u gezond bent. Dat Jezus uw ziekten en zwakheden gedragen heeft (Mattheus 8:17). Wetende dat HIJ DIE BELOOFD HEEFT GETROUW IS ! Wat een belofte, die de schrijver van de Hebreeën brief met ons deelt, vanuit zijn eigen ervaring.

Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen. (Hebreeën 10:36 HSV)

Blijf volhardend Gods wil doen en belijden, dat u door de striemen van Jezus genezen bent (1 Petrus 2:24). U hebt volharding nodig om Gods belofte te verkrijgen.

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En niet alleen hierin, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking VOLHARDING uitwerkt, en de VOLHARDING beproefdheid (een beproefd karakter), en de beproefdheid hoop; en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is. (Romeinen 5:1-5 NBG)

Door uw geloof in het volbrachtte werk van Jezus staat u rechtvaardig voor God. U hebt vrede met God en er is u toegang gegeven tot alles wat God in Zijn genade voorzien heeft. Genezing en gezondheid zijn voorzien in die genade. Paulus schrijft hier om te gaan staan in die genade. Sta in de gezondheid die u door Gods genade geschonken is. Ondanks de verdrukkingen volhardt u in uw geloof. Uw beproefd geloof brengt een beproefd karakter voort. Het karakter van Jezus Zelf.

Want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet. (Jacobus 1:3-4 NBG)

De Bijbel leert dat uw geloof zal getest of beproefd worden. Als uw genezing niet direct zichtbaar is, wordt uw geloof beproefd, wat volharding produceert. Als die volharding in u doorwerkt, beloofd de Schrift dat u volkomen en onberispelijk zult zijn, het karakter van Christus hebt en "in niets te kort schiet". Ook niet in gezondheid of wat uw nood ook is.

"Heer ik dank U voor het geloof dat U mij gegeven hebt, dank U voor Uw kracht zodat ik kan volharden in elke geloofstest. Uiteindelijk zal ik in niets te kort schieten en in gezondheid wandelen".

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT