HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Genezing is het brood voor Gods kinderen

En Hij zeide tot haar: Laat eerst de kinderen verzadigd worden want het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. (Marcus 7:29 NBG)

Een Syro-Fenicische vrouw had gehoord over de genezingen die door de handen van Jezus gebeurden. Haar dochter was door een onreine geest bezeten en er vreselijk aan toe. (Mattheüs 15:22 GNB)


Ze kwam uit een gebied buiten Israël, waar men de Baäl aanbad. Deze godsdienst stond bekend dat men kinderoffers bracht en het was normaal dat mannen en vrouwen als deel van hun tempeldienst, gemeenschap hadden met elkaar. Onreinheid, prostitutie, hoererij maakte deel uit van die godsdienst. Dat haar dochtertje bezeten was door een onreine geest en er vreselijk aan toe was, moet ons daarom niet verwonderen.

De duivel heeft niets goeds te geven. Iemand kan door zijn daden, bewust of onbewust, toegang verlenen aan boze geesten, zodat deze bezit nemen van hun lichaam of dat van hun kinderen. Dit kan ziekte tot gevolg hebben. Het wil echter niet zeggen, dat iedereen die ziek is, bezeten is.

Jezus maakte deze vrouw duidelijk, dat genezing het brood is dat de kinderen van Israël toebehoord. Het is omdat de Joden, kinderen van Abraham zijn, dat genezing hun toekomt. Genezing maakt deel uit van het Oude Verbond. En dat Verbond is van kracht voor de afstammelingen van Abraham.

Jezus kwam eerst voor de Zijnen, het Joodse volk (Johannes 1:11). Doch het Joodse volk heeft Hem niet aangenomen als hun Verlosser en Messias. Nu is het heil, de verlossing, de redding, de genezing, ook beschikbaar geworden voor hen die in Jezus geloven.

Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven. (Johannes 1:12 NBG)

Als u Jezus hebt aangenomen als uw persoonlijke Heilland en Verlosser, Hem tot Heer hebt gemaakt van uw leven, dan bent u een kind van God, een geestelijke afstammeling en erfgenaam van Abraham en is genezing uw brood.

Jezus leerde Zijn discipelen bidden: "Geef ons heden ons dagelijks brood". Genezing hoort bij uw dagelijks portie brood. Vraag God erom.

En Hij zeide tot haar: Om dit woord, ga heen, de boze geest is uit uw dochter gevaren. En toen zij naar huis gegaan was, vond zij het kind te bed liggen en de boze geest uitgevaren. (Marcus 7:29-30)

Deze Syro-Fenicische vrouw was tevreden met de kruimels van het brood van genezing die van de tafel vielen. Jezus zei: "Om dit woord...". Hij hoorde en zag haar geloof en haar kind werd bevrijd. Jonge kinderen staan nog onder het gezag van hun ouders. Het was zelfs niet nodig dat Jezus met haar meeging. Hij sprak het woord en nam autoriteit over boze geesten. De moeder bleef niet aandringen, ze ging naar huis in het geloof dat haar dochter genezen was.

Als erfgenaam van Abraham mag u mee aan tafel gaan zitten en zoveel brood van genezing eten als u nodig hebt. Kom aan tafel en eet ...

"Hemelse Vader, ik vraag vergeving en reiniging van elke seksuele zonde. Genezing is het brood van Uw kinderen. Ik mag bij U aan tafel zitten. Ik dank U dat U in mijn dagelijkse portie genezing hebt voorzien. Ik ben uw kind en daarom komt genezing mij toe. Jezus heeft het mogelijk gemaakt. Ik dank U ervoor, in Jezus'naam. Amen!"

Ik EET HET BROOD VAN GENEZING !

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT