HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Leer te ontvangen

Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. (Hebreeën 11:6 NBG)

Religieuze mensen denken wel eens dat ze niets voor zichzelf mogen vragen of niets voor zichzelf mogen verwachten van God, dat zou egoïstisch zijn. God echter is een Beloner voor wie Hem ernstig zoekt. Het goede is dat u al weet Wie u moet zoeken! Uw hemelse Vader. Hij is er voor iedereen die Hem ernstig zoekt. U vindt Hem in Zijn Woord en in gebed, in de stilte. Eén van de condities is bidden in geloof, dat behaagt God.

Blijf vragen en het zal u gegeven worden, blijf zoeken en u zult vinden, blijf [eerbiedig] kloppen en [de deur] zal voor u opengaan. Want iedereen die blijft vragen, ontvangt; en hij die blijft zoeken vindt; en voor hem die blijft kloppen, zal [de deur] opengaan. (Mattheüs 7: 7-8 AMPC)

De Bijbel leert ons dat één ieder die blijft vragen (bidden) ontvangt. Sommige mensen zijn teleurgesteld wanneer ze hun geen genezing niet direct zien of voelen, nadat ze gebeden hebben of nadat iemand anders voor ze gebeden heeft. Uw genezing is reeds in uw wedergeboren geest aanwezig, bidt dat die genezing zich manifesteert in uw lichaam. IEDER DIE BLIJFT BIDDEN ONTVANGT!

En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen. (Mattheus 21:22)

U hoeft geen hoge opleiding gehad te hebben of van goede huize zijn, iedereen die blijft bidden in geloof ontvangt. Als we niet dadelijk genezing zien of voelen, mogen we zeker niet denken: "Ach, het zal Gods wil niet voor mij zijn dat ik genees. God houdt niet van mij. God wil mij iets leren door die ziekte". Blijf in geloof staan voor uw genezing! De manifestatie van uw genezing is onderweg ! DE GELOVIGE BIDDER ONTVANGT !

Daarom zeg Ik jullie: alles waar je om bidt, zal gebeuren als je gelooft dat je het zal krijgen. En als je gaat bidden en je bent nog boos op iemand, vergeef hem dan eerst. Want dan vergeeft je hemelse Vader jou ook. Maar als je niet vergeeft, zal je hemelse Vader jou ook niet vergeven." (Markus 11:24-26 BB)

Beide Evangelieschrijvers bevestigen dat wat u gelovig bidt ontvangt ! U moet geloven dat u het al gekregen hebt, ondanks dat u het niet ziet, voelt of ervaart. Dat is hoe goddelijk geloof werkt. Als u bidt in geloof wordt er in de hemel iets vrijgezet voor u. Waar u voor gebeden hebt is "onderweg".

Lieve broeders en zusters, als ons geweten ons niet veroordeelt, kunnen we vol vertrouwen en zonder vrees naar God toe gaan. Dan ontvangen we alles wat we van Hem bidden, omdat we Hem in alles gehoorzaam zijn en doen wat Hij van ons vraagt. Wat vraagt Hij van ons? Dat we geloven in zijn Zoon Jezus Christus. En Hij vraagt óók dat we van elkaar houden, zoals Jezus ons heeft bevolen. (1 Johannes 3:21-23 BB)

Voordat u bidt is het belangrijk dat u uw geweten of hart onderzoekt. Zoals Markus zegt moeten we eerst anderen hun fouten vergeven. We moeten anderen vergeven om zelf vergeven te worden van onze schulden, zoals het Onze Vader leert: "en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren" (Mattheus 6:12). En Jezus vraagt ook om van elkaar te houden, onze naaste lief te hebben als onszelf.

Neem tijd om uw hart te onderzoeken. Moet u nog iemand vergeven ? En hoe zit met het liefhebben van uw naasten ? Vraag een diepe oprechte vergeving aan uw hemelse Vader. Kom in het reine. Laat uw genezing die "onderweg" is niet blokkeren !

Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan om van Hem genade te ontvangen; om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben. (Hebreen 4:16 HB)

We mogen in gebed met vrije moed tot Gods troon naderen, om van Hem alles te ontvangen waarin Hij genadevol heeft voorzien. Ga zeker in die moeilijke momenten naar Hem. Hij wacht vol liefde en erbarmen op u.

Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. ... Te dien dage zult gij in mijn naam bidden en Ik zeg u niet, dat Ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u lief, omdat gij Mij hebt liefgehad en geloofd hebt, dat Ik van God ben uitgegaan. (Johannes 16:24-27)

Wij mogen zelf naderen tot onze hemelse Vader, God de Vader en bidden in Jezus naam. Jezus vertegenwoordigd ons bij de Vader. Alleen Hij heeft als mens op aarde de Vader volmaakt gediend en kon daardoor het volmaakte offer brengen, wat nodig was om "de weg" tot de Vader vrij te maken. God de Vader Zelf heeft u lief, net zoals Hij van Jezus houdt. Kom daarom vrijmoedig tot Hem en ontvang wat Hij u wil schenken. Neem uw genezing in ontvangst.

Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: … op zieken zullen zij de handen leggen en ZIJ ZULLEN GENEZEN WORDEN. (Marcus 16:17-18 NBG)

Als andere gelovigen voor u gebeden hebben en u de handen hebben opgelegd, geloof dan dat U zult genezen !

De reden dat God wil dat u uit geloof leeft is, omdat Hij zo leeft en handelt. Zo werkt het in Zijn Koninkrijk waar u deel van uit maakt. Wij zijn Zijn navolgers (Efeziërs 5:1), naar Zijn beeld geschapen. Om het leven te kunnen leiden dat Hij bedoeld heeft, is geloof een vereiste.

Wij verlangen ernaar dat ieder van u tot het einde toe ijverig zal doorgaan, zodat het goede waarop u zo geduldig wacht, mag plaatsvinden. En ook dat u de moed niet laat zakken, maar het voorbeeld volgt van de mensen die (door hun geloof en geduld) ontvingen wat God hun had beloofd. (Hebreeën 6:11-12 HB)

Jezus zei: “Blijven vragen, blijven zoeken, blijven kloppen, in Mijn Naam”. Paulus schrijft: “IJverig doorgaan” totdat u ontvangt wat God beloofd heeft. Het is niet altijd even makkelijk, maar vraag Gods Geest om hulp, tot uw lichaam genezen is.

IK BLIJF TOT HET EINDE TOE IJVERIG DOORGAAN
ZODAT MIJN GENEZING ZICH MAG MANIFESTEREN !

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT