HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Jezus genas iedereen en elke ziekte!

Het nieuws over Zijn daden ging door het hele land en bereikte zelfs heel Syrië. Van alle kanten werden ernstig zieke mensen bij Hem gebracht. Sommigen hadden boze geesten. Anderen leden aan vallende ziekte. Weer anderen waren verlamd. MAAR WAT ZIJ OOK HADDEN, HIJ GENAS HEN ALLEMAAL. (Mattheüs 4:24 HB)

‘s Avonds werden verscheidene mensen bij Jezus gebracht, die boze geesten hadden. Hij hoefde maar één woord te spreken en de boze geesten gingen uit de mensen weg. IEDER DIE ZIEK WAS WERD GENEZEN. (Matteüs 8:16 HB)

Hij genas IEDEREEN die ziek was. (Mattheüs 12: 16 HB)

Zij smeekten of ze Hem mochten aanraken, al was het maar de kwast van Zijn mantel. ALLEN die dat deden, werden helemaal gezond. (Mattheüs 14:36 HB)

En al de schare zocht Hem aan te raken; want er ging kracht van Hem uit, en HIJ GENAS ZE ALLEN. (Lucas 6:19 SV)

Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en GENEZENDE ALLEN, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem. (Handelingen 10:38)

Dit zijn enkele fragmenten uit het Nieuwe Testament die erover getuigen dat Jezus ALLEN GENAS die tot Hem kwamen. Er zijn nog meerdere Schriftgedeelten die dit beamen.

Hier alle verwijzingen in de Evangeliën waar staat dat Jezus ALLEN genas:

Mattheüs
4:23-24; 8:16-17; 9:35; 12:15; 14:14,34-36; 15:30-31; 19:2; 21:14.

Marcus
1:32-34,39; 6:56.

Lucas
4:40; 6:17-19; 7:21; 9:11; 17:12-17.


Hier alle verwijzingen in de Evangeliën waar Jezus één of meerdere personen genas:

Mattheüs
8:1-4,5-13,14-15,28-34; 9:1-8,20-33; 12:10-13,22-23; 15:21-28; 17:14-18; 20:30-34.

Marcus
1:21-31,40- 45; 2:1-12; 3:1-5; 5:1-20,25-43; 7:24-37; 8:22-26; 9:14-29; 10:46-52.

Lucas
4:33-39; 5:12-15,17-26; 6:6-10; 7:1-17; 8:27- 39,43-56; 9:37-42; 11:14; 13:11-17; 14:1-5; 18:35-43; 22:51.

Johannes
4:46-54; 5:2-15; 9:6-7; 11:43-44


Iedereen die in geloof tot Jezus kwam werd genezen! Niemand uitgezonderd. Het maakte niet uit welke ziekte ze hadden of in welke toestand ze waren, "MAAR WAT ZIJ OOK HADDEN, HIJ GENAS HEN ALLEMAAL."

Als u in geloof voor uw genezing tot Jezus komt, zult u genezen, wat uw ziekte ook is. Zelfs als de medische wetenschap u opgegeven heeft, gaat God verder! De dokters of specialisten hebben niet het laatste woord, God wel: geen enkele ziekte of kwaal is sterker dan de genezende kracht van Jezus Christus!

Jezus genas heel veel mensen, WAT VOOR ZIEKTE ZIJ OOK HADDEN. (Markus 1:34 HB)

Na zonsondergang brachten alle mensen hun zieken met hun VERSCHILLENDE kwalen naar hem toe. Hij legde hun stuk voor stuk de handen op en genas hen. (Lukas 4:40 GNB)

En vele scharen kwamen bij Hem, die lammen, kreupelen, blinden, stommen en vele anderen bij zich hadden, en zij legden die aan zijn voeten neer. En Hij genas hen. (Mattheüs 15:30 NBG)

Welke ziekte mensen ook hadden, Jezus genas ze allemaal. Of ze nu doof, blind, lam of kreupel waren. Mensen kwamen met hun kwalen en ziektes naar Jezus en Hij genas hen.

Ook vandaag gaan mensen naar Jezus toe en Hij geneest hen van elke ziekte. Zelfs aids is geen probleem voor God, er zijn bewijzen dat God zelfs mensen van aids heeft genezen. Kankers, tumors, hartkwalen, wat u ook heeft, geen probleem voor God!

Belangrijk is wel dat mensen naar Jezus toegingen. Dat was het bewijs dat ze geloofden dat Jezus hun kon genezen. Ze gingen met de verwachting om van hun ziekten en kwalen genezen te worden. Lees de teksten uit Gods Woord hierboven nog maar een keer en merk op dat mensen zelf naar Jezus gingen.

Ik hoor wel eens zeggen: "Als God mij wil genezen dan kan Hij dat ook bij mij thuis doen, daarvoor hoef ik niet naar een samenkomst te gaan waar over genezing wordt gesproken".

Inderdaad, God is bij machte te genezen waar u ook bent, maar soms vraagt Hij een stap in geloof van u. En zoals we al eerder hebben gezegd: Geloof voor genezing komt door het horen van het Woord van genezing. Des te meer u het Woord hoort, des te sterker uw geloof wordt om uw genezing te ontvangen.

Toen Jezus op aarde was, onderwees Hij de mensen, Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk. Het gevolg van Zijn onderwijs en prediking was dat mensen geloof ontvingen om hun genezing in geloof tot ontvangen. Geloof kwam door het Woord dat Jezus sprak.

En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. (Mattheüs 4:23 HSV)

Daarbij beloofd Jezus dat waar twee of drie gelovigen in Zijn Naam samenkomen, Hij in hun midden is. En waar Jezus is, kunnen wonderen gebeuren !

Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen. (Mattheus 18:20 SV)

Spreek het Woord

"Ik geloof dat God mij kan en wil genezen,
Jezus geneest IEDEREEN van ELKE ziekte".

Lees verder: Jezus - de "JA" en "Amen" van God!

 

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT