HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Gods originele schepping

In het begin schiep Elohiym (God) de hemelen en de aarde. (Genesis 1:1 LC)

Alles begon met Elohiym - Myhla - die de hemelen en de aarde schiep. Zijn naam in het Hebreeuws betekent de "Machtige, Sterke, die dingen in beweging brengt of verstoort".

De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods (Elohiym) zweefde over de wateren. En God (Elohiym) zeide: Er zij licht; en er was licht. (Genesis 1:2-3 NBG)

Wanneer Elohiym ten tonele verschijnt, brengt Hij dingen in beweging of verstoort Hij dingen die duister zijn. Er gebeurt iets wanneer Elohiym opdaagt ! Hij begint dingen te creeëren en te veranderen. Dat wil Hij ook doen in uw leven, in uw situatie.

Toen de aarde woest, leeg en duister was, begon God te spreken en dingen kwamen in beweging en de duisternis werd verstoord en verdween door Gods licht. God begon te spreken en door Zijn Woord kwam alles tot stand:

Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is er niets ontstaan. In het Woord was leven, en dat leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet kunnen doven. (Johannes 1:3-5 GNB)

Als God spreekt, komen dingen tot stand, daarom hechten wij er zo'n belang aan om Gods Woord van genezing te spreken, zodat uw genezing tot stand komt. God is niet veranderd en Zijn werkwijze is niet veranderd. Daarom is wat u zegt zo belangrijk.

Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er. (Psalm 33:9 NBG)

Als kroon op de schepping formeerde Elohiym de mens Adam.

En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis .... En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. (Genesis 1: 26-27 SV)

In deze eerste verzen uit de Bijbel horen we een gesprek dat plaatsvond tussen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Zij verlangden er naar om mensen te maken naar Hun Beeld en Hun gelijkenis.

“Beeld”: tselem ( tseh'-lem ) betekent “een schaduw of een representatief figuur”. Het is nauw verbonden met het Hebreeuwse woord: tsela` (H6763) wat “zijde of rib” betekent (Genesis 2:21-22). Net zoals God uit Adam's rib een vrouw formeerde en aan de zijde van Adam zette. Zo formeerde God de eerste mens Adam om hem aan Zijn zijde te zetten, als Zijn vertegenwoordiger op aarde.

“Gelijkenis”: dmuwth (dem-ooth') “verwijzend naar het karakter van God”.

De naam Adam is afgeleid van damah (H1819), wat ‘lijken op' betekent. Adam kunt u dus vertalen als ‘ik lijk op'. Waar lijkt de mens op? Op God.

God formeerde een mens om aan Zijn zijde te staan, om Hem te vertegenwoordigen op aarde en gaf hem Zijn karakter. Nadat God de mens geschapen had, zei Hij dat alles zeer goed was (Genesis 1:30) ! God had een zèèr goed werk gedaan.

God schiep de mens niet met enig gebrek of tekort. Ziekte bestond niet. God Zelf is perfect en volmaakt. De mens werd in volmaakte gezondheid geschapen en was bedoeld om niet te sterven, maar eeuwig te leven.

Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet? Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd. (Psalm 8:4-6 NBG)

De mens werd bijna goddelijk gemaakt ! Bedoeld om in afhankelijkheid van God en in samenspraak met Hem te regeren op aarde. De mens werd gekroond met Gods heerlijkheid en luister. Volgens Joodse overlevering was de mens origineel bekleed met goddelijk licht. God en de mens communiceerde met elkaar in de hof van Eden. Als Gods vertegenwoordiger zou de mensen heersen over de aarde en de dieren.

Daarop plaatste Jahweh God den mens in de tuin van Eden, om die te bewerken en te bewaken. (Genesis 2:15 CAN)

De opdracht van de mens was om de hof van Eden te bewerken en te bewaken. Waarom bewaken? Omdat Gods tegenstander, satan, uit de hemel was geworpen, wegens trots en rebellie tegen God en zich nu ook op aarde bevond.

Gods tegenstander slaagde erin om een dier buiten de hof te gebruiken als zijn spreekbuis en de mens te misleiden. God had de mens het verbod gegeven om van één boom in de hof niet te eten, de boom van kennis van goed en kwaad. God wou niet dat de mens kennis zou hebben van het kwade, alleen het goede dat van Hem komt.

De slang drong echter de hof binnen en sprak op ze in, om onafhankelijk van God te worden, dat God iets voor hen achterhield en dat Hij een leugenaar was. En Adam en Eva trapte erin. Ze geloofde de leugens van Gods tegenstander. Ze werden geestelijk verbonden met satan en daardoor gescheiden van hun Schepper. Ze hadden er voor gekozen om de duivel te geloven en te gehoorzamen. Door deze breuk werd de mens afgesneden van zijn Levensbron en verbonden met een geestelijk individu dat niets goeds te geven heeft. Ziekte en dood deed zijn intrede en de heerschappij over de aarde viel in de handen van de duivel.

God liet de mens niet aan het verderf over. Dadelijk na de zondeval beloofde Hij Eva, dat uit haar nageslacht iemand zou geboren worden, die de schedel van de slang (symbool van de duivel) zou vermorzelen. Duizenden jaren later werd deze profetie vervuld, toen Jezus Christus op Golgotha (betekent: Schedelplaats), de heerschappij van de duivel afnam en hem ontroonde. Jezus gaf elke gelovige het recht om in Zijn naam te heersen over de duivel, over ziekte, tekort en de dood. Om weer afhankelijk te zijn van Hem en zich te laten leiden door Zijn Geest.

Als u het offer van Jezus Christus hebt aanvaard, dan bent u gelijkvormig aan het beeld van Zijn Zoon, Die het Beeld Gods is (2 Korintiërs 4:4). God herstelde de mens naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis.

Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. (Romeinen 8:32 NBG)

Als u Christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. Al dit nieuwe komt van God, Die ons door Jezus Christus bij Zichzelf heeft teruggebracht. Hij heeft ons opgedragen overal te vertellen dat iedereen het nu met God in orde kan maken. (2 Korintiers 5:17-18 HB)

Jezus kwam, als mens in opdracht van Zijn Vader, naar de aarde en deed wat de Vader Hem opdroeg. Hij verstoorde begrafenissen, door doden op te wekken of door de zieken te genezen. Hij verstoorde de religieuzen en de duistere machten. Blinden konden zien en doven hoorden. De lammen liepen, allen die overweldigd waren door de duivel genas Hij, want God was met Hem (Handelingen 10:38).

... daartoe juist is Gods Zoon verschenen, om de werken van den duivel te vernietigen.
(1 Johannes 3:8 CAN)


Jezus gaf een teken waaraan men Zijn volgelingen zou herkennen:

... in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken,
slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. (Markus 16:17-18 NBG)

Als gelovige in Christus bent u hersteld naar Gods originele beeld en gelijkenis. God plaatste u geestelijk in Christus. Hij heeft alle macht ontvangen in de hemel en op aarde. U bent Zijn afgezant, u hebt Zijn autoriteit gekregen, om in Zijn Naam de werken van de duivel te vernietigen.

Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘God heeft mij alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Trek eropuit en maak alle volken tot mijn leerlingen en doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest. Leer hun alles onderhouden wat ik jullie heb opgedragen. En, wees er zeker van: ik ben bij jullie, van dag tot dag, tot aan de voltooiing van de wereld.’ (Mattheus 28:19-20 GNB)

U bent gelijkvormig aan het beeld van Christus. Neem dan op dit moment de autoriteit die u verleend is door het Hoogste gezag op aarde en de hemel en spreek in de Naam van Jezus tot uw lichaam, of het lichaam van een dierbare. Jezus is met u en Hij heeft de werken van de duivel, waaronder ziekte, vernietigd en heeft u Zijn gezondheid gegeven.

IK BEN gelijkvormig AAN het beeLd van Christus !
In HEM Heeft ziekte geen bestaansrecht !

Lees verder: Ontdek wie u werkelijk bent!

OVERZICHT

© Terebinten der gerechtigheid