HOME

JEZUS IS UW GENEZING !

OVERZICHT

Leer God intiem kennen

Weten dat God bestaat en Hem werkelijk persoonlijk kennen is een groot verschil. Net zoals iemand kennen van "horen zeggen" of iemand persoonlijk kennen. Gods verlangen is dat elk mens een persoonlijke relatie met Hem heeft.

Bovendien is dit het eeuwige goddelijke leven, dat zij U intiem kennen, de enige ware God en Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt. (Johannes 17:3 LC)

Hoe leert u God kennen? God heeft Zich in de eerste plaats geopenbaard door Zijn Woord. Begin daarom intensief Zijn Woord te lezen en te bestuderen. Verdiep u in de Schrift en onderzoek ze biddend.

Het Griekse woord “gi'noosko” (Strongs 1097) hier vertaald met “kennen” is "een Hebreeuwse uitdrukking gebruikt voor de intieme gemeenschap tussen een man en zijn vrouw". Jezus maakt hier duidelijk dat Hij wil dat we God op een hele persoonlijke en intieme manier leren kennen.

God en Jezus intiem kennen is het Zoë-leven (Zoë betekent in het Grieks: het echte, actieve en krachtige, gezegende leven - Strongs). Het is het leven van God Zelf, dat Hij met u deelt.

Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen, dat Ik de HERE ben, en zij zullen Mij tot een volk en Ik zal hun tot een God zijn, wanneer zij zich van ganser harte tot Mij bekeren. (Jeremia 24:7)

Hier leest u hoe zeer God een relatie wil met de mens. Hij wil hun een hart geven om Hem te kennen. De grote ellende in de wereld vindt zijn oorzaak in het niet kennen van God en Zijn Woord.

Mijn volk komt om van ellende, omdat het Mij niet meer kent. (Hosea 4:6 HB)

God heeft Zich ook laten kennen door mens te worden in Jezus Christus.

Het Woord van God werd vlees. Het Woord werd mens in Jezus. Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid. (Johannes 1:14 NBG)

Wij leren God kennen door het leven van Jezus, God de Zoon, toen Hij op aarde was. Jezus zei: "Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien." (Johannes 14:9) Jezus was de wandelende wil van God op aarde.

Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen. (Johannes 1:18)

Het goede nieuws is dat God Zich laat vinden voor wie Hem ernstig zoekt.

Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. (Mattheus 7:7-8)

En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, HEERE, niet hebt verlaten degenen, die U zoeken. (Psalm 9:10 SV)

Het kennen van de Heer schept vertrouwen in Hem. Hij laat u niet los. U vertrouwt iemand die u kent. U zult iemand pas dingen toevertrouwen als u hem of haar kent. U leert iemand kennen door er omgang of een relatie mee te hebben.

Om wijs te worden, moet je ontzag hebben voor de Heer, om inzicht te verkrijgen, moet je de heilige God kennen. (Spreuken 9:10 GNB)

Gij hebt mij wegen ten leven doen kennen; Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. (Handelingen 2:28)

God wil niet dat we Hem oppervlakkig kennen, maar een intieme kennis van Hem hebben. Zo zullen we ontdekken wat Zijn verlangen is voor ons: het goede, mooie en volmaakte.

En Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige. (2 Corinthe 6:18 NBG)

Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden. (Mattheus 7:11 NBG)

Hij zal ook uw hemelse Vader zijn, die u zal geven wat u nodig hebt.

Maar als iemand God liefheeft, kent God hem. (1 Korintiers 8:3 HB)

Spreek uw diep verlangen uit om God te kennen, net zoals Hosea ons voordeed:

Ja, ik wil de HERE kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot mij als de regen, als de late regen, die het land besproeit. (naar Hosea 6:3)

Lied: Ja, ik geloof in Jezus

Lees verder: Uw rechtvaardiging!

DE ENIGE WARE GOD EN JEZUS CHRISTUS
INTIEM KENNEN IS HET GODDELIJKE LEVEN !

© Terebinten der gerechtigheid