HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Hij is dezelfde, de onveranderlijke

Alles schommelt of het nu energieprijzen zijn of onze eigen prestaties, ons humeur. Het gaat op en af.

Er is echter één constante en dat is YaHWeH Zelf. Hij blijft altijd dezelfde en het is geweldig om dat te beseffen. Mozes vroeg aan Elohiym wat Zijn Naam was (Exodus 3:14). Elohiym antwoordde in het Hebreeuws: "Ehayah-Asher-Ehayah". Sommigen vertalen deze woorden met"Die er was, er is en er altijd zijn zal ” of “Die altijd dezelfde is, was en zal zijn”. In de Bijbel omvat een naam altijd de essentie, het wezenlijke van iets of iemand. YaHWeH was, is en blijft dezelfde. Daarom is alleen bij Hem ware houvast te vinden. Hij veranderd niet.
Ook in het Nieuwe Testament wordt YaHWeH zo aangesproken: Die is, en Die was, en Die zijn zal.

En ik hoorde de engel van de wateren zeggen: U bent rechtvaardig, Heere, Die is en Die was en Die zal zijn, dat U dit oordeel geveld hebt. (Openbaring 16:5 HSV)

Ook van Jezus wordt dit gezegd:
Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. (Hebreeën 13:8 HSV)
Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en altijd. (Hebreeën 13: 8 GNB)

De Heilige Geest wil ook door de brief aan de Hebreeën aan ons bevestigen dat ook Jezus dezelfde is en zal zijn. Hij is één met Zijn Vader en is niet veranderd. Als Hij 2000 jaar geleden mensen genas, wil Hij dit nu ook nog doen. Hij is dezelfde wonderwerkende Heer, Hij is en blijft dezelfde, onveranderlijke God.

... Ik, de HEERE, ben niet veranderd ...(Maleachi 3:6)

Opinies van mensen kunnen veranderen. Mensen kunnen wel zeggen dat God niet meer geneest, maar dat verandert niets aan wat Jezus over Zichzelf zegt: Hij verandert niet, Hij is en blijft Dezelfde. En als Hij toen genas, geneest Hij ook vandaag. Van Jezus werd gezegd:

....U zult Zelf nooit veranderen; aan Uw jaren zal geen einde komen. (Hebreeën 1:12 HB)

Is dat geen geruststelling ? Jezus zal nooit veranderen. Wat een houvast! Wat een anker voor onze ziel en emoties. Hij houdt Zich aan Zijn Woord. Hij zal Zijn offer van onvoorwaardelijke liefde en genade niet terugtrekken. Het bloed dat Hij uitstortte voor uw genezing, is nog even krachtig. Zijn Woord blijft hetzelfde. Zijn Verbond verandert niet. Genezing is vandaag voor u beschikbaar omdat Jezus er is. Hij is uw genezing. Als u wedergeboren bent, woont Hij in u en is Zijn genezing reeds in u.

En Hij zei tegen hen: .... Zie, Ik drijf demonen uit en verricht genezingen, vandaag en morgen... (Lukas 13:32 HSV)

Ook God, de Vader verandert niet.

Maar Gij blijft gelijk Gij zijt, en uwe jaren nemen geen einde. (Psalm 102:28 LU)

Elke goede gave, ieder volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader, de schepper van de sterren aan de hemel. Hij kent geen verandering en vertoont geen schaduwzijde. (Jakobus 1:17 GNB)

Jezus is Dezelfde en God de Vader is Dezelfde, Hij blijft gelijk Hij is, Hij kent geen verandering. Hij is niet als de zon die opkomt of ondergaat of pas 's middags op zijn hoogste punt staat. Hij staat steeds op Zijn hoogste punt. Zijn kracht is altijd dezelfde.

God heeft geen schaduw kant noch een duistere kant. God is Licht en in Hem is er geheel geen duisternis (1 Johannes 1:5). Het is niet zo dat God Zich af en toe van Zijn duistere kant laat zien en natuurrampen over de aarde brengt om de mensen te straffen.

Ook wordt God wel eens verweten dat Hij straft met ziekten. Bepaalde ziekten kunnen een gevolg zijn van de levenswijze van de mensen zelf. Gods Woord geeft duidelijke richtlijnen hoe te leven. Zo kunnen we ook de politie niet de schuld geven als iemand een rood licht negeert en om het leven komt.

Zie, de Bewaarder van Israel sluimert noch slaapt. (Psalm 121:4)

Het is ook niet zo dat God een dutje moet doen om terug op krachten te komen. Hij slaapt noch sluimert. Hij is niet als een elektrisch toestel dat op of af staat. Hij is altijd 100%. Hij neemt nooit een snipperdag of enkele weken verlof. Hij is nooit afwezig maar altijd paraat. Hij was, Hij is en zal er altijd zijn ! Op God kunt u altijd rekenen. Hij blijft getrouw, zelfs als wij ontrouw zijn aan Hem.

Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet. (2 Timotheüs 2:13 NBG)

God geeft goede en volmaakte dingen en genezing is goed. Ziekte is niet goed, noch volmaakt en komt daarom niet van God. Verwacht goede dingen van Hem. Verwacht uw genezing van Hem.

Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid toe zal Ík u dragen; Ík heb het gedaan en Ík zal u opnemen, Ík zal dragen en redden. (Jesaja 46:4 HSV)

En ik blijf je dragen, tot je oud en grijs bent. Ik HEB HET GEDAAN EN BLIJF HET DOEN: ik neem je op de schouders, ik red je. (Jesaja 46:4 GNB)


Wat een liefhebbende hemelse Vader. God is Dezelfde, vanaf de moederschoot totdat u oud en grijs bent, zorgt Hij voor u. Hij blijft in u wonen en Zijn genezing blijft voor u beschikbaar. Jezus heeft voor eens en voor altijd het offer voor uw genezing en herstel gebracht. Het is niet omdat u eenmaal uw genezing ontvangen hebt, dat God u geen tweede keer wil genezen. Zijn genezende kracht blijft in u, tot in lengte van dagen. U kunt er steeds aanspraak op maken.

Wat er gebeurd is, zal weer gebeuren en wat er gedaan is, zal weer gedaan worden; er is niets nieuws onder de zon. (Prediker 1:9 GNB)

Laat toe dat Gods genezende kracht door u heen stroomt en uw lichaam gezond maakt en houdt.

Spreek het Woord

"Jezus is niet veranderd. Hij is Dezelfde. Mijn hemelse Vader is niet veranderd. Hij geeft nog steeds goede gaven. God is mijn liefhebbende hemelse Vader. Hij blijft Dezelfde. God genas vroeger en God geneest vandaag. Er is niets nieuws onder de zon, Hij heeft mijn ziekte gedragen en mij gered. Jezus is mijn genezing ".

Lees verder: De Heer heeft al uw zonden vergeven en al uw ziekten genezen!

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT