HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Onze ziekten en zwakheden heeft Hij gedragen!

Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen. (Jesaja 53:4 NBG)

De profeet Jesaja sprak meer dan 700 honderd jaar vóór de komst van Jezus deze woorden uit. Critici beweerde vroeger dat dit geschreven was na Christus komst. Echter in de periode 1947 en 1956 vond men in elf grotten van Qumran, in de buurt van de Dode Zee, 200 handschriften van de Hebreeuwse Bijbel. Door dateringsbepaling heeft men ontdekt dat deze vóór Christus geboorte geschreven zijn.

God liet Jesaja reeds zien en profeteren wat Zijn Zoon Jezus voor ons zou doen. Net voor Zijn gevangenneming en kruisiging wist Jezus wat er zou gaan gebeuren en dat beangstigde Hem zozeer dat Hij bloed zweette! Hij wist hoe ze Zijn lichaam zouden openrijten door de verschrikkelijke zweepslagen van de Romeinen. Hij wist dat ze Hem aan een hout zouden nagelen.

Vandaag wordt weleens de uitleg gegeven dat Jezus alleen genezing geeft voor onze mentale ziektes. Jezus geneest inderdaad ook van depressies en emotionele verwondingen, maar Hij heeft ook zweepslagen op Zijn Lichaam gekregen. De doornen kroon was op Zijn Hoofd. De film "The Passion of Christ" vertoont dit afschuwelijk bloederig gebeuren. De Bijbel is heel duidelijk. Jezus droeg én onze lichamelijke ziekten en onze mentale of emotionele smarten. Het werk van Jezus is een compleet herstelwerk voor de mens. Hij gaf Zijn leven en bloed voor de bevrijding en genezing van de totale mens: geest, ziel en lichaam! Het bewijs hiervoor vinden we in de Evangeliën:

‘s Avonds werden verscheidene mensen bij Jezus gebracht, die boze geesten hadden. Hij hoefde maar één woord te spreken en de boze geesten gingen uit de mensen weg. Ieder die ziek was, werd genezen. Daarmee werd werkelijkheid wat de profeet Jesaja had gezegd: "Hij heeft onze kwalen op zich genomen en onze ziekten gedragen." (Mattheüs 8:16-17 HB)

Toen Jezus op aarde was ging deze profetie van Jesaja in vervulling, ze werd werkelijkheid. Zij die ziek waren werden genezen. Zowel lichamelijk als mentaal ! Daarom laat u niets wijs maken! Jezus gaf Zijn Lichaam om uw lichaam gezond te maken! Reeds 2000 jaar geleden betaalde Hij voor uw genezing. De prijs voor uw genezing is betaald. De apostel Petrus schreef dan ook in zijn brief:

Christus... die Zelf onze zonden in Zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door Zijn striemen zijt gij genezen. (1 Petrus 2:24 NBG)

Gij ZIJT genezen, dat is voltooid verleden tijd. Uw genezing heeft plaats gevonden. Niet alleen heeft Jezus afgerekend met onze zonden, neen Petrus spreekt ook over genezing van het lichaam, door Zijn striemen (die Hij op Zijn Lichaam ontving) ZIJN wij genezen. Hier wordt voor "genezen" het Griekse woord "i’aomai" gebruikt wat staat voor lichamelijke genezing. (het Nieuwe Testament werd origineel in het Grieks - Aramees geschreven). En dit schreef Petrus jaren nadat Jezus dit offer gebracht had.

Hoe kon Petrus dit met zoveel zekerheid zeggen? Omdat hij dit zelf meegemaakt en ervaren had ! Denk aan de verlamde die genezen werd bij de Schone Poort in Jeruzalem (Handelingen 3:1-10). Of lees dit getuigenis:

En des te meer werden er toegevoegd, die de Here geloofden, tal van mannen zowel als vrouwen, zo zelfs, dat men de zieken op straat droeg en op bedden en matrassen legde, opdat, wanneer Petrus voorbijkwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou vallen. En ook de menigte uit de steden rondom Jeruzalem stroomde toe en bracht zieken en door onreine geesten gekwelden mede. En zij werden allen genezen. (Handelingen 5:14-16 NBG)

U leest het goed, ze werden ALLEN genezen, zowel lichamelijk als mentaal. Zelfs toen Jezus lichamelijk er niet bij was. Zelfs de schaduw van Petrus was genoeg om de zieken te genezen. Genezing is voor iedereen, ook vandaag voor u. Neem alles in ontvangst wat Jezus voor u gedaan heeft, het hele verlossingspakket ! Hij stierf niet alleen voor uw zonden maar gaf Zijn Lichaam ook voor uw genezing!

"Dank U Jezus voor het complete werk dat U voor mij deed, ik neem het hele verlossingspakket in ontvangst, inclusief mijn genezing! En als U mijn ziekten en smarten hebt gedragen, hoef ik ze niet meer te dragen. U heeft er al voor geboet! Dank U Jezus! "

LEES VERDER: ER IS BALSEM IN GILEAD!

 

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT