Dag 62: God is Liefde!

 

1 Johannes 4:16 HB

Wij hebben de liefde van God leren kennen; daarom vertrouwen wij op die liefde, die God voor ons heeft. God is liefde.

God heeft geen liefde, Hij is Liefde. Ik vergelijk het altijd met water. Als u met water in contact komt, kunt u niet anders dan nat worden. Als u met God in contact komt, kunt u niet anders dan Zijn Liefde ervaren, want Hij is Liefde!

In de oorspronkelijke tekst staat: God is AGAPE Liefde. Dat is een Zichzelf wegschenkende Liefde, een onvoorwaardelijke Liefde. God heeft Zichzelf in die mate gegeven aan de mens door Zelf mens te worden. Hij heeft een menselijk lichaam aangenomen. (Hebreeën 10:5) En Hij was bereid om elke ziekte en elke kwaal op Zich te nemen. Hij droeg die in de plaats van de mens. Toen Hij aan het kruis hing, werd Hij door iedereen in de steek gelaten. Hij was niet om aan te zien. Zo bedekt was Hij met alle vormen van ziekten en kwalen.

Jesaja 53:3

Hij was veracht en van mensen verlaten, een Man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.

Als u vandaag een ziekte hebt, dan moet u weten dat God ze voor u gedragen heeft. Hij stortte Zijn bloed uit en betaalde de prijs voor uw genezing. Zelfs als u kwaad bent op God, toch heeft Hij voor u geboet. Ziekte is in de wereld gekomen vanwege de zonde. En door Zijn bloed uit te storten heeft God niet alleen uw zonden weggenomen, maar Hij boete ook voor uw ziekte en elk ander tekort in uw leven. En dat deed Hij alleen omdat Hij zoveel van u houdt. Hij moest het niet doen maar Zijn Liefde dreef Hem om dit offer te brengen.

Johannes 15:13-14 NBG

Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden ...

God heeft Zijn leven gegeven voor Zijn vrienden en u bent Zijn vriend! Aanvaard Zijn Liefde. Aanvaard wat Hij voor u gedaan heeft. Liefde is een Persoon die Zichzelf volledig aan u heeft gegeven. Hij heeft alles voor u gedaan. Zie hoe Hij uw ziekte op Zich nam. Hij stortte Zijn bloed erover uit tot genezing. God is een rechtvaardig God en zal niemand twee keer laten boeten voor hetzelfde. Hij heeft in uw plaats geboet.

Jesaja 53:4-5

Nochtans, onze ziekten heeft Hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden Hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

Het hele reddingsplan van God voor de mens komt voort uit wie Hij is: Hij is Liefde! Hij kan niet anders!

2 Corinthe 13:11 NBG

Overigens, broeders, weest blijde, laat u terecht brengen, laat u vermanen, weest eensgezind, houdt vrede, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn.

"Hemelse Vader, U bent de God der Liefde, U bent Liefde. Dank U dat U mij zo lief had dat U bereidt was om een menselijk lichaam aan te nemen om mijn ziekten en kwalen te dragen in mijn plaats. Ik aanvaard Uw liefdeoffer in Jezus Naam! "

 

 

TERUG

 

JEZUS IS HEER

© Jezus Heer gemeenschap vzw