HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

God is Liefde!

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. (1 Johannes 4:9,10,16 HSV)

God heeft geen liefde, Hij is Liefde. Ik vergelijk het altijd met water. Als u met water in contact komt, kunt u niet anders dan nat worden. Als u met God in contact komt, kunt u niet anders dan Zijn Liefde ervaren, want Hij is Liefde!

In de oorspronkelijke tekst staat: God is AGAPE Liefde. Dat is een Zichzelf wegschenkende Liefde, een onvoorwaardelijke Liefde. We kunnen het ons moeilijk bevatten wat het Jezus als Zoon van God, gekost heeft om mens te worden. De Almachtige, Altoereikende, Alwetende God, ontledigd Zichzelf om één te worden met de mens.

Hij was God. Maar Hij vond dat niet zó belangrijk, dat Hij het niet los kon laten. Nee, Hij heeft zelfs al zijn goddelijkheid opgegeven. Hij kwam naar de aarde om een dienaar te worden. Hij werd helemaal mens. En als mens heeft Hij Zichzelf vernederd door God gehoorzaam te zijn tot de dood. Ja, zelfs tot de dood aan een kruis. (Filippenzen 2:6-8 BB)

Hij heeft een menselijk lichaam aangenomen (Hebreeën 10:5). En Hij was bereid om elke zonde, ziekte en elke kwaal op Zich te nemen. Hij droeg die in de plaats van de mens. Toen Hij aan het kruis hing, werd Hij door iedereen in de steek gelaten. Hij was niet om aan te zien. Zo bedekt was Hij met alle vormen van ziekten en kwalen.

Hij was veracht en van mensen verlaten, een Man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. (Jesaja 53:3)

Als u vandaag een ziekte hebt, dan moet u weten dat God ze voor u gedragen heeft. Hij stortte Zijn bloed uit en betaalde de prijs voor uw genezing. Zelfs als u kwaad bent op God, zelfs al bent u de grootste zondaar, toch heeft Hij voor u geboet, omdat Hij zoveel van elk mens houdt.

Is er iemand die voor een onschuldig mens wil sterven? Nauwelijks! Misschien gaat iemand nog zover dat hij zijn leven geeft voor een goed mens. Maar God heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren. Wij zijn dus voor God rechtvaardig geworden door het bloed van Christus. Des te meer zal Hij ervoor zorgen dat Gods vreselijke oordeel aan ons voorbijgaat. Vroeger waren wij vijanden van God. Maar doordat Gods Zoon Zijn leven voor ons gaf, is die vijandschap veranderd in vriendschap. En omdat Jezus leeft, zijn wij voor altijd veilig. Maar daar houdt het niet mee op! Wij prijzen ons gelukkig over deze nieuwe relatie met God. En dan vooral door onze Here Jezus Christus, want Hij heeft ervoor gezorgd dat het nu weer goed is tussen God en ons. (Romeinen 5:7-11 HB)

God heeft Zijn grote liefde aan u getoond door Christus te laten sterven in uw plaats. Als gelovige in Christus staat u nu rechtvaardig voor God, alsof u nooit iets fout hebt gedaan. U bent een rechtvaardige. Jezus boette niet enkel voor uw zonde, maar nam ook uw ziekten op Zich. Hij gaf Zijn leven en Zijn bloed. En dat deed Hij alleen omdat Hij zoveel van u houdt. Hij moest het niet doen maar Zijn Liefde dreef Hem om dit offer te brengen.

Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden ... (Johannes 15:13-14 NBG)

God heeft Zijn leven gegeven voor Zijn vrienden en u bent Zijn vriend ! Aanvaard Zijn Liefde. Aanvaard wat Hij voor u gedaan heeft. Liefde is een Persoon die Zichzelf volledig aan u heeft gegeven. Hij heeft alles voor u gedaan. Zie hoe Hij uw ziekte op Zich nam. Hij stortte Zijn bloed erover uit tot genezing. God is een rechtvaardig God en zal niemand twee keer laten boeten voor hetzelfde. Hij heeft in uw plaats geboet.

Nochtans, onze ziekten heeft Hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden Hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. (Jesaja 53:4-5)

Het hele reddingsplan van God voor de mens komt voort uit wie Hij is: Hij is Liefde ! Hij kan niet anders!

Tenslotte, broeders en zusters: wees blij ! Zorg dat alles waarover ik geschreven heb in orde komt. Laat je bemoedigen in jullie geloof. Wees één met elkaar en maak geen ruzie. Dan zal de God van liefde en vrede bij jullie zijn. (2 Corinthe 13:11 NBG)

Het waren niet de nagels die Jezus vasthielden aan het kruis,
maar Zijn liefde voor u.

"Hemelse Vader, U bent de God der Liefde, U bent Liefde. Dank U dat U mij zo lief had dat U bereid was om een menselijk lichaam aan te nemen om mijn ziekten en kwalen te dragen in mijn plaats. Ik aanvaard Uw liefdeoffer in Jezus Naam! "

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT