HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

De kracht van Jezus Bloed

En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. (Hebreen 9:22 NBG)

Er zijn natuurlijke wetten en geestelijke wetten. Een wet is volgens Vandale's woordenboek "een blijvende verordening". Zo is de zwaartekracht een natuurlijke wet die maakt dat alle dingen op aarde daar onderhevig aan zijn. Een wet werkt altijd, tenzij het teniet gedaan wordt door een hogere wet.

God heeft een geestelijke wet uitgevaardigd die zegt: "zonder bloedstorting is er geen vergeving". Deze wet werd door God ingesteld.

Want de ziel van het vlees is in het bloed en Ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen, want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel. (Leviticus 17:11 NBG)

Zonder bloedstorting kon de mens zich niet verzoenen met God. Dit betekent niet dat we zelf ons bloed moeten uitstorten. Ons bloed is niet gekwalificeerd, is niet zuiver en rein genoeg. Want in ons bloed zit ons leven. Laat maar eens een bloedanalyse doen. Dokters kunnen heel wat over u te weten komen. Zoals de Bijbel zegt: "de ziel van het vlees zit in het bloed". Uw bloed is als het ware een weerspiegeling van uw leven. Elk mens heeft ooit gezondigd, wat maakt dat die zonde in uw bloed zit. Daardoor is uw bloed niet goed genoeg om verzoening mee te doen. Alle bloedprocessies en zelfkastijding ten spijt, zinloze pogingen om het geweten te sussen, maar het brengt voor God geen soelaas.

Onder het eerste Verbond voorzag God het bloed van reine dieren als zoenmiddel. De persoon die gezondigd had, moest zijn handen op het hoofd van het dier leggen, als symbool van de overdracht van zijn zonde op het dier en moest het dan doden. Het dier stierf in zijn plaats. Dikwijls werd daar een mannelijk, eenjarig lammetje voor gebruikt. De onschuld zelf.

Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. (Johannes 1:29 NBG)

Johannes de Doper wees Jezus aan als het Lam Gods Die de zonde van de wereld zou wegnemen. God werd mens in Jezus en kwam vrijwillig en uit liefde voor de mens naar de aarde. De Bijbel leert ons dat Jezus nooit gezondigd heeft. Zijn Bloed is rein en heilig en daardoor in staat om ons met God te verzoenen ! Aan het kruis nam Jezus de zonde van de hele wereld op Zich en stortte Zijn Bloed erover uit. Hierdoor is elk mens verzoend met God (2 Korintiers 5:18-19).

...het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. (1Johannes 1:7 NBG)

Wilt u de voordelen van deze verzoening met God ? Dan moet u geloven dat Jezus Zijn bloed heeft uitgestort voor uw zonden. Hij gaf Zijn leven voor uw leven. Samen met de vergeving van zonden, bewerkte het Bloed van Jezus nog veel meer. Onder andere uw genezing:

(Jezus) die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen. (1 Petrus 2:24 NBG)

Door de geselingen die Jezus onderging, kwam de genezende kracht in Zijn Bloed vrij voor uw genezing ! Zijn Bloed reinigde de mens van elke ziekte. Niet alleen dient u te geloven dat Jezus Zijn Bloed uitstortte voor uw vergeving, maar ook dat Hij Zijn Bloed uitstortte voor uw genezing.

Wat is gemakkelijker, te zeggen : Uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel ? Maar, opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven, zei Hij tot de verlamde: Tot u zeg Ik, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En onmiddellijk stond hij voor hun ogen op, nam hetgeen, waar hij op gelegen had, mede en ging naar zijn huis, God verheerlijkende. (Lucas 5:23-25 NBG)

Jezus toonde tijdens Zijn bediening op aarde, dat Hij zowel macht had om zonden te vergeven, als zieken te genezen. Zijn Bloed heeft de kracht om u te vergeven en te genezen. VERGEVING EN GENEZING GAAN HAND IN HAND. Geloof in de krachtige werking van Zijn Bloed en ontvang uw genezing. Het is een geestelijke wet die nog steeds van kracht is, voor een ieder die gelooft en het zich toeeigent. Begin God alvast te verheerlijken en te danken voor uw genezing, net als die verlamde man die genezen werd.

GEBED

"Hemelse Vader, dank U wel, voor het Bloed van Jezus,waardoor ik verzoend bent met U. Het reinigt mij van alle zonde en geneesst mij van alle ziekten. Dank U Jezus, dat U, als een onschuldig Lam, in mijn plaats stierf. Uw gaf Uw Bloed en door Uw striemen ben ik genezen. Ik aanvaard wat U voor mij deed en ontvang nu zowel mijn vergeving als mijn genezing. In Jezus naam. Amen! "

Maar ik stel al mijn vertrouwen op Uw goedheid en liefde.
In mijn hart is vreugde omdat ik zeker weet dat U voor bevrijding zorgt.
Ik wil een loflied voor de HERE zingen, want Hij helpt mij altijd.
Psalm 13:6 HB

LEES VERDER: ONZE ZIEKTEN EN ZWAKHEDEN HEEFT HIJ GEDRAGEN!

 

© Terebinten der gerechtigheid