Dag 64: Het Nieuwe Verbond

Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. (Lucas 22:20 HSV)

Eens u wedergeboren bent, moet u weten dat u een Verbond bent ingestapt. Een verbond is de hoogste vorm van overeenkomst of contract wat er bestaat. Een verbond wordt meestal gesloten tussen twee personen, families, stammen of volken.

In zo een verbond worden afspraken gemaakt, waar beide partijen zich aan moeten houden, om zo van de voordelen van dat verbond te kunnen genieten. Soms werden zulke verbonden verzegeld met bloed.

De Bijbel spreekt over Verbonden. De twee meest bekende zijn het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond. Ook wel het Oude Testament en het Nieuwe Testament genoemd. Het zijn Bloedverbonden. In het bovenstaande Bijbelvers spreekt Jezus over het Nieuwe Verbond in Zijn bloed. Dit Nieuwe Verbond is aangegaan tussen God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus. Jezus verbond er Zich toe om Gods wil op aarde volmaakt te vervullen.

Toen zei Ik: Zie, Ik kom… om Uw wil te doen, o God. (Hebreeën 10:7 HSV)

Want Ik ben van de hemel nedergedaald, niet om Mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft. (Johannes 6:38 NBG)

Jezus, Gods Zoon, werd mens (Filippenzen 2:7), om als mens zijnde Gods wil te doen. De eerste mens faalde hierin, en daardoor is al de ellende op aarde gekomen. Jezus deed altijd de wil van Zijn Vader. Hij hield Zich aan elke overeenkomst van het Verbond (contract).

Wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. (Hebreeën 4:15 HSV)

Hij leefde op aarde in complete overeenstemming met de afspraken van het Verbond, zonder er één enkel te overtreden. Waar de eerste Adam faalde, is de laatste Adam (= Jezus) geslaagd!

En u weet dat Hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen; en zonde is er in Hem niet. (1 Johannes 3:5 HSV)

Want God nam Christus, Die geen zonde gedaan had, en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. (2 Korintiers 5:21 HB)

Deze teksten vertellen ons dat Jezus geen enkele keer het Verbond met Zijn Vader had overtreden. Hij zondigde niet één keer! Zijn opdracht was om volkomen de wil van de Vader te volbrengen. De ultieme daad was om Zichzelf te offeren, zodat het Bloedverbond volledig van kracht kon gaan, ook voor hen die in Hem geloofde. Daarom riep Hij aan het kruis: “HET IS VOLBRACHT!”

Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft. (Jesaja 53:9 NBG)

Door de gehoorzaamheid van Jezus, zelfs tot de dood, gelden al de voordelen van het Contract. Nu kunt u zich afvragen wat u daarmee te maken hebt? Het wonderlijke is dat toen u Jezus tot Heer maakte van uw leven, u mede-erfgenaam bent geworden van dat Verbond. U kunt nu deel hebben aan al de beloften, voordelen en zegeningen van dat Verbond! (Efeziërs 2:12)

En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. (Romeinen 8:17 HSV)

Wat een geweldig Goed Nieuws! Wij delen in de voordelen, in de afspraken gemaakt onder het Nieuwe Verbond! Door uw geestelijke wedergeboorte maakt u deel uit van het Lichaam van Christus. Omdat u deel bent van Zijn Lichaam, maakt u aanspraak op de beloften van het Nieuwe Verbond. U erft dezelfde zegeningen als Jezus Christus!

Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. (Kolossenzen 1:12 HSV)

God heeft u bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de nalatenschap, de erfenis, de beloften van het Nieuwe Verbond! Zoals 2 Korintiërs 5:17 al zei: Jezus werd met onze zonden belast en in ruil kregen wij Zijn rechtvaardigheid.

Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; …Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. (1 Petrus 2:22,24 HSV)

U heeft niet alleen de rechtvaardigheid van Jezus, door geloof heeft u vrede met God (Romeinen 5:1) en door de striemen van de zweepslagen op Jezus lichaam, bent u ook genezen! Er zijn honderden beloften die deel uitmaken van het Verbond, waar u aanspraak op kunt maken. Daarom ga deze beloften zoeken in Gods Woord en beaam ze. Maak ze tot uw bezit als mede-erfgenaam van Jezus. Ontvang uw hele erfenis in geloof. Hij heeft het allemaal voor u gedaan, opdat u deel zou krijgen aan Zijn heerlijkheid !

BELIJDENIS

Door mijn wedergeboorte heb ik deel aan het Nieuwe Verbond. Ik ben mede-erfgenaam met Jezus. Al de zegeningen verbonden met dit Verbond zijn ook mijn deel. Ik ben net zo gezegend als Jezus. Ik zal geen enkele zegening weigeren. Ik maak aanspraak op elke belofte door God gedaan, niet om wat ik doe of gedaan heb, maar door wat Jezus gedaan heeft. Hij heeft elke eis van het contract ingewilligd en nu deel ik in Zijn zegeningen.

TERUG

 

 
 

Jezus is Heer!

 
 
   

 

© Jezus Heer gemeenschap vzw