HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Het Nieuwe Verbond

Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. (Lucas 22:20 HSV)

Eens u wedergeboren bent, moet u weten dat u een Verbond bent binnengestapt. Een verbond is de hoogste vorm van overeenkomst of contract wat er bestaat. Een verbond wordt meestal gesloten tussen twee personen, families, stammen of volken.

In zo'n verbond worden afspraken gemaakt, waar beide partijen zich aan moeten houden, om zo van de voordelen van dat verbond te kunnen genieten. Soms werden zulke verbonden verzegeld met bloed.

De Bijbel spreekt over Verbonden. De twee meest bekende zijn het Oude Verbond (Testament) en het Nieuwe Verbond (Testament). Het zijn Bloedverbonden. In het bovenstaande Bijbelvers spreekt Jezus over het Nieuwe Verbond in Zijn bloed. Dit Nieuwe Verbond is aangegaan tussen God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus. Jezus verbond er Zich toe om als mens, Gods wil op aarde volmaakt te vervullen.

Toen zei Ik: Zie, Ik kom… om Uw wil te doen, o God. (Hebreeën 10:7 HSV)

Want Ik ben van de hemel nedergedaald, niet om Mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft. (Johannes 6:38 NBG)

Jezus, Gods Zoon, werd mens (Filippenzen 2:7), om als mens Gods wil te doen. De eerste mens faalde hierin en daardoor is alle ellende op aarde gekomen. Jezus deed altijd de wil van Zijn Vader. Hij hield Zich aan elke overeenkomst van het Verbond.

Wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. (Hebreeën 4:15 HSV)

Hij leefde op aarde in complete overeenstemming met de afspraken van het Verbond, zonder er één enkel te overtreden. Waar de eerste Adam faalde, is de laatste Adam (= Jezus) geslaagd!

En u weet dat Hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen; en zonde is er in Hem niet. (1 Johannes 3:5 HSV)

Want God nam Christus, Die geen zonde gedaan had, en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. (2 Korintiers 5:21 HB)

Deze teksten vertellen ons dat Jezus geen enkele keer het Verbond met Zijn Vader had overtreden. Hij zondigde niet één keer! Zijn opdracht was om volkomen de wil van de Vader te volbrengen. De ultieme daad was om Zichzelf te offeren, zodat het Bloedverbond volledig van kracht kon gaan, ook voor hen die in Hem geloofde. Daarom riep Hij aan het kruis: HET IS VOLBRACHT!”

Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft. (Jesaja 53:9 NBG)

Door de gehoorzaamheid van Jezus, zelfs tot de dood, gelden al de voordelen van het Verbond. Nu kunt u zich afvragen wat u daarmee te maken hebt? Het wonderlijke is dat toen u Jezus tot Heer maakte van uw leven, u mede-erfgenaam bent geworden van dat Verbond. U kunt nu deel hebben aan al de beloften, voordelen en zegeningen van dat Verbond ! (Efeziërs 2:12)

En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. (Romeinen 8:17 HSV)

Wat een geweldig Goed Nieuws! Wij delen in de voordelen, in de afspraken gemaakt onder het Nieuwe Verbond! Door uw geestelijke wedergeboorte maakt u deel uit van het Lichaam van Christus. Omdat u deel bent van Zijn Lichaam, maakt u aanspraak op de beloften van het Nieuwe Verbond. U erft dezelfde zegeningen als Jezus Christus !

Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. (Kolossenzen 1:12 HSV)

U deelt in Gods erfenis, net als alle heiligen in Christus. Hij heeft u daartoe bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de beloften van het Nieuwe Verbond ! Misschien denkt u: "heiligen, ik ben helemaal niet heilig". Doch wanneer u Christus Jezus tot Heer van uw leven hebt gemaakt, bent u deel geworden van Christus en daardoor geheiligd door Zijn offer.

In Hem toch heeft Hij ons vóór de grondvesting der wereld uitverkoren, om heilig en vlekkeloos te zijn in zijn oog. (Efeziers 1:4 CAN)

Want heilig is Gods tempel, en dat zijt gij. (1 Korintiërs 3:17 CAN)

In Zijn ogen bent u heilig en vlekkeloos, nu nog in die van u, zie uzelf als heilig en smetteloos, ondanks uw verleden. En wat u ook gedaan hebt, het bloed van Jezus reinigt u van alle zonden. Leef nu vanuit Zijn heiligheid en in Zijn kracht. Hij heeft u waardig gemaakt om uw erfenis, waaronder gezondheid, in bezit te nemen.

Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; …Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. (1 Petrus 2:22,24 HSV)

U heeft niet alleen de rechtvaardigheid van Jezus, maar door geloof heeft u ook vrede met God (Romeinen 5:1) en door de zweepslagen op Jezus lichaam, bent u ook genezen! Er zijn honderden beloften die deel uitmaken van het Verbond, waar u aanspraak op kunt maken. Daarom ga deze beloften zoeken in Gods Woord en beaam ze. Maak ze tot uw bezit als mede-erfgenaam met Jezus. Ontvang uw hele erfenis in geloof. Hij heeft het allemaal voor u gedaan, opdat u deel zou krijgen aan Zijn heerlijkheid !

BELIJDENIS

Door mijn wedergeboorte heb ik deel aan het Nieuwe Verbond. Ik ben mede-erfgenaam met Jezus. Al de zegeningen verbonden met dit Verbond zijn ook mijn deel. Ik ben net zo gezegend als Jezus. Ik zal geen enkele zegening weigeren. Ik maak aanspraak op elke belofte door God gedaan, niet om wat ik doe of gedaan heb, maar door wat Jezus gedaan heeft. Hij heeft aan elke eis van het Verbond voldaan en nu deel ik in Zijn zegeningen.

LEES VERDER: DE KRACHT VAN JEZUS BLOED!

© Terebinten der gerechtigheid