HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

De Vader houdt van u

Want alzo lief heeft God de wereld ( OF VUL HIER UW NAAM IN) gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. (Johannes 3:16)

God, uw hemelse Vader, houdt van u, in die mate dat Hij bereid was om in Christus Jezus naar de aarde te komen. En de straf die u verdiende, voor elke overtreding, elke misstap, elk verkeerd woord of gedachte, heeft Hij op Zich genomen en heeft u vrij gesproken.

Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft. (Romeinen 5:10)

Door het offer dat de volmaakte mens Jezus bracht, heeft uw hemelse Vader Zich compleet verzoend met u. Zelfs toen u niets van God wilde weten, uw eigen weg ging en Hem de rug toe keerde, Hij bleef van u houden. In Christus Jezus is er volledig afgerekend met de zonde. Als God naar de wereld kijkt, kijkt Hij met liefde, Hij kijkt door het verzoenende werk van Zijn Zoon Jezus Christus.

Door Christus herstelde God Zijn relatie met de wereld; Hij rekende de mensen hun zonden niet meer toe, maar wiste ze uit. En wij mogen dit geweldige nieuws aan iedereen vertellen. (2 Korintiërs 5:19 HB)

Het enigste wat u moet doen, is deze liefde van God beantwoorden. Jezus Christus is Gods liefdesgeschenk aan de wereld. Zolang u Jezus Christus niet aanvaardt, Zijn offer dat Hij in uw plaats gebracht heeft, blijft u onder de vloek die op aarde gekomen is door de overtreding van Adam.

Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het ook. ... (1 Johannes 3:1)

De liefde van God, de Goddelijke liefde is een onvoorwaardelijke, Zichzelf wegschenkende liefde. God stelt geen voorwaarde aan u, alvorens Hij u liefheeft. Hij houdt zielsveel van u, wie u ook bent of wat u ook gedaan hebt. U moet niet eerst veranderen, “heilig” worden, alvorens Hij van u houdt. Wat u ook gedaan hebt of nog zult doen, God houdt van u, vraag Hem om vergeving en geloof in het offer van Zijn Zoon.

Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons MET HEM ook niet alle dingen schenken? (Romeinen 8:32)

God was zelfs bereid Zijn Eniggeboren Zoon op te offeren aan het kruis. Hij heeft alles gedaan, alles gegeven, zodat u Zijn liefde kunt ontvangen. Als u het offer van Jezus aanvaardt en Hem Heer maakt van uw leven, dan zal God u alle dingen geven. U zult een nieuw leven binnenstappen (Romeinen 6:4).

Maar het is wel MET HEM. Belangrijk is dat u leert wandelen met Hem. Veel mensen willen wel hun genezing, maar willen niet met Hem zijn. Ze willen liever zelf baas blijven en God respecteert dat ook. U heeft een vrije wil gekregen en u blijft de baas. Alleen als u voor Jezus kiest, dan beslist u zelf, uit vrije wil om Hem tot Baas van uw leven te maken en te doen wat Hij u opdraagt. U zult geen marionet van God worden, u behoudt uw vrije wil, u blijft zelf beslissingen maken en het is uw keuze als u daarbij rekening houdt met God.

In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil. (Efeziërs 1:5)

De Bijbel leert ons dat, alvorens God de wereld schiep, Hij u al in gedachte had. U was, IN LIEFDE, voorbestemd om een kind van Hem te worden. De plannen die God voor u heeft, zijn LIEFDEVOL. U bent gepland in liefde, voorbestemd voor goede dingen. Hij plande geen ziekte of geen gebrek voor u.

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen; dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des HEREN, en in uw lot een keer brengen… (Jeremia 29:11)

Gods gedachten over u, zijn gedachten van vrede, dit woord is vertaald uit het Hebreeuwse woord “sjalom” en betekent meer dan alleen maar vrede, het betekent onder andere ook gezondheid, rust, volledigheid, welzijn, welstand. Wauw, de gedachten die God over u heeft zijn gedachten van gezondheid en welzijn ! Neem dit Woord van God aan, stap in Zijn plan voor uw leven.

God heeft liefdevolle gedachten over u. Hij plande geen onheil of rampen, ziekte komt niet van Hem, er is geen ziekte of gebrek in de hemel. God is geen saddist, die genoegen schept in ellende.

Denk je dat ik, God, de Heer, blij ben als een misdadiger sterft? Integendeel, ik zie veel liever dat hij tot inkeer komt en in leven blijft. (Ezechiël 18:23 GNB)

God is niet blij met de dood van een misdadiger, hoeveel te meer wil God niet dat iemand die een kind geworden is van Hem, iemand die tot inkeer gekomen is, zou sterven? God wil dat u blijft leven in gezondheid en welzijn.

Maar God heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren. Wij zijn dus voor God rechtvaardig geworden door het bloed van Christus…. (Romeinen 5:8-9 HB)

Spreek het Woord  

“Hemelse Vader, Ik dank U dat U van mij houdt en ik dank U voor het offer dat U bracht door Uw Zoon in mijn plaats te laten sterven. U heeft liefdevolle plannen met mijn leven, een leven in gezondheid en welzijn, in rust en vrede. Vader, help mij om met Jezus te wandelen zodat U in staat bent om mij alle dingen met Hem te kunnen schenken.”

Maar ik stel al mijn vertrouwen op Uw goedheid en liefde. In mijn hart is vreugde omdat ik zeker weet dat U voor bevrijding zorgt. Ik wil een loflied voor de HERE zingen, want Hij helpt mij altijd. (Psalm 13:6 HB)

© Terebinten der gerechtigheid