HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Tekenen die de gelovigen zullen volgen

En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. (Markus 16:15-18 HSV)

Na Zijn opstanding gaf Jezus Zijn discipelen de Grote Opdracht om de hele wereld te bereiken met het Evangelie. Evangelie betekent “Goed Nieuws” of “Goede Tijding”. Het Goede Nieuws is dat God Zich verzoend heeft met de mens (2 Korintiers 5:18-21).

Verzoenen betekent dat de geschillen zijn bijgelegd. In het Grieks gebruikt men het werkwoord “katal'lasso”, wat ook betekent: “opnieuw in de gunst komen”, “iemand in genade aannemen”. Door het verlossingswerk van Jezus is elk mens opnieuw bij God in de gunst gekomen. Als we geloven in Jezus offer en Hem aannemen als Heer over ons leven, dan worden we door God in genade aangenomen als Zijn geliefd kind.

En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. (2 Korintiers 5:18-19 HSV)

God loste het zondeprobleem op door Jezus tot zonde te maken (2 Korintiers 5:21). Jezus betaalde de prijs voor de zonde. Hij gaf Zijn onschuldig leven en stortte Zijn Bloed uit.

Al de zonden werden uitgewist (Kolossenzen 2:13-14). Hij rekent hun overtredingen niet meer toe. De mensen zullen niet voor eeuwig naar de hel gaan vanwege hun zonden. Ze zullen voor eeuwig verloren zijn omdat ze het Evangelie niet geloven. Ze zullen veroordeeld worden omdat ze niet geloven in het verlossingswerk van Jezus.

Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. (1 Johannes 5:12 HSV)

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. (Johannes 3:36 HSV)

Duidelijker kan niet: of u hebt Jezus aangenomen als uw Heer en Heiland of niet. Die keuze maakt u nu op aarde. Waar u de eeuwigheid zult doorbrengen wordt bepaald door uw keuze nu. God respecteert uw vrije wil. U kiest voor het eeuwige leven of voor de eeuwige dood. En de eeuwige dood betekent niet dat u zich van niets meer bewust zult zijn. Al uw zintuigen zullen nog werkzaam zijn. U zult pijn voelen, dorst hebben, knarsetanden, wormen zullen u opeten, u zult branden en toch niet opbranden. Wat een verschrikking. Daarbij beschikt u nog over uw geheugen en herinnert u zich de kansen die God u aanbood om gered te worden.

Daarom laat u met God verzoenen, nu u nog de kans hebt! Neem Jezus aan als uw Verlosser en Heer. Niet alleen heeft God een oplossing geboden voor de zonde. Jezus stuurt de gelovigen erop uit om in Zijn Naam, mensen te bevrijden van boze geesten en op zieken de handen te leggen. En Hij voegt er aan toe: “En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen …. zij op zieken de handen leggen en ZIJ ZULLEN GEZOND WORDEN”.

Ware volgelingen van Jezus zullen het Goede Nieuws van Verzoening met God vertellen aan alle mensen. In Zijn Naam zullen ze zieken de handen op leggen en ze zullen genezen. Jezus gaf genezing als één van de tekenen waaraan men gelovigen kan herkennen. Het Griekse woord voor “teken” betekent ook “onderscheidingsteken” of een bevestiging dat God de gelovigen gestuurd heeft. Genezing volgt hen die geloven in genezing.

Uit ervaring weet ik dat na handoplegging onmiddellijke genezing kan plaatsvinden. Maar dat genezing ook een proces kan zijn en zich pas na langere tijd manifesteert. Als er geen directe genezing heeft plaats gevonden, nadat men u de handen heeft opgelegd, verlies dan niet de moed of uw vertrouwen in God. Eén ding staat vast. Jezus gaf ons Zijn Woord: “ZIJ ZULLEN GEZOND WORDEN”.

Want indien het Woord, door bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is gebleken, …. terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil. (Hebreeën 2:2,4 NBG)

Het Woord van God is gebleken krachtig en werkzaam te zijn, dat blijkt uit het feit dat God daarvan getuigt, door tekenen en wonderen te laten volgen, als Zijn Woord verkondigd wordt.

Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het Woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden. ( Markus 16:20 NBG)

De apostelen gehoorzaamde de opdracht die Jezus hen, voor Zijn hemelvaart gegeven had. Zij predikten overal en Hij werkte met hen mee, door het Woord te bevestigen door tekenen, genezingen, bevrijdingen en dergelijke te geven.

Wonderen en tekenen waren normaal bij de eerste Christenen, de Heer getuigde dat het Woord dat zij spraken, de Waarheid was, door dat Woord met wonderen en tekenen te bevestigen:

Zij verkeerden daar dan geruime tijd, vrijmoedig sprekende in vertrouwen op de Here, die getuigenis gaf aan het Woord zijner genade en tekenen en wonderen door hun handen deed geschieden. (Handelingen 14:3)

Het was geen eenmalige gebeurtenis (lees ook Handelingen 2:43; 4:30; 5:12; 6:8 8:3,6). Paulus erkende dat Christus door hem werkte, door woord en daad, door krachten, tekenen en wonderen.

Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en daad, door kracht van tekenen en wonderen, door de kracht des Geestes. Zo heb ik, van Jeruzalem uit rondreizende tot Illyrie toe, de prediking van het Evangelie van Christus volbracht. (Romeinen 15:18-19 NBG)

Nog een woord van waarschuwing: zoek niet naar genezing op de vreemdste plaatsen. Soms kunnen genezingen plaatsvinden door occulte praktijken. Laat u alleen de handen opleggen en voor u bidden door ware gelovigen, die enkel Jezus Christus centraal stellen en in Zijn Naam bidden. Waar het ware Evangelie van Christus verkondigd wordt, zullen wonderen en tekenen het gevolg zijn!

Enkele opvallende kenmerken van zulke gelovigen: ze zijn liefdevol en blij, ze zijn vredestichters en geduldig, ze zijn vriendelijk, goed en zachtmoedig en beheersen zich. Wat ze geloven is ook werkzaam in hun leven (Galaten 5:22).

LEES VERDER: WAAR KIJKT U NAAR?

© Terebinten der gerechtigheid