HOME

JEZUS IS UW GENEZING !

OVERZICHT

De Heer is groot

Laat vrolijk zingen en verblijd zijn wie vreugde vinden in mijn gerechtigheid; laat hen voortdurend zeggen: De HEERE (Yahweh) is groot! Hij vindt vreugde in de vrede van Zijn dienaar. (Psalm 35:27 HSV)

Vreugde vinden in Yahwehs gerechtigheid. Bijbelse gerechtigheid is niet wat vandaag onder gerechtigheid begrepen wordt. Bijbelse gerechtigheid betekent, dat alhoewel elk mens Gods recht heeft overtreden, Hij de mens toegemoet komt en zijn onrecht vergeeft en zijn tekorten opvuld.

De HERE (Yahweh) is lankmoedig en groot van goedertierenheid, vergevende ongerechtigheid en overtreding, ...(Numeri 14:18 NBG)

Gods rechtspraak is er één om u over te verblijden. Elk mens verdiende de doodstraf, maar God nam die doodstraf op Zich en liet Jezus (God de Zoon) in uw plaats sterven. Daarbij ging God niet voorbij aan Zijn rechtspraak. Hij ziet niets door de vingers. Zijn rechtspraak is rechtvaardig. Jezus stierf plaatsvervangend voor elk mens. En in plaats van de dood biedt Hij elk mens een nieuw leven aan met Hem. Daarom kunnen we voortdurend zeggen: "De Heer is groot !"

Laten alle mensen die U zoeken, over U jubelen en grote blijdschap over U hebben. Laat ieder die Uw zorg ervaart, zeggen: "De HERE is groot!" (Psalm 40:17 HB)

Wat we voortdurend zeggen is belangrijk. Het woord "groot" is een vertaling van het Hebreeuwse woord "gadal - ldg " (H1431). Het betekent ook "groeien, groot en belangrijk worden, krachtig maken" en de eerste letter "gimel" schetst het beeld van iemand die opstaat. De tweede letter is een "daleth" en betekent een deur, wat u toegang geeft tot een andere ruimte. De derde letter "lamed" is het beeld van een herderstaf en spreekt van vooruit gaan. Met andere woorden Yahweh groot maken, doet ons opstaan en vooruitgaan en geeft ons toegang tot Gods Konnkrijk. Als we voortdurend belijden dat “de Heer groot is”, dan gaan we Zijn grootheid in ons leven ook beaamd zien. Als we Hem als belangrijk zien, de eerste plaats geven in ons leven, Hem prijzen, gaan we de krachten en de van Zijn Koninkrijk ervaren.

Ik zal Gods Naam prijzen met gezang, en Hem met dankzegging grootmaken. Laat allen die U zoeken, juichen en jubelen, zich in U verblijden. Laten zij, die U en Uw redding liefhebben, voortdurend U loven en grootmaken. Met hart en ziel wil ik de HERE prijzen. HERE, mijn God, wat bent U groot! U bent omringd door pracht en majesteit. (Psalm 69:30 SV; 70:5; 104:1 HB)

Volgens de Gesenius lexicon betekent "groot"ook "samenbinden, in elkaar draaien". Als we Yahweh groot maken, worden we samengebonden met Hem, als koorden in elkaar gedraaid. Het spreekt van "kracht en sterkte". Verbonden met Hem, door het Nieuwe Verbond, één geworden met Hem geeft u Zijn kracht en sterkte.

U doet al deze dingen omdat U het hebt beloofd en omdat U ze ook wilt doen ! O HERE God, (Yahweh Elohiym) wat bent U groot ! Wij hebben nooit gehoord over een andere God zoals U. En er is ook geen andere God buiten U, die ons dit alles hebt bekend gemaakt. (2 Samuel 7:21-22 HB)

God grootmaken, getuigd ervan dat u erkent afhankelijk te zijn van Hem. Dat uw kracht en sterkte van Hem komt. Hij is de Bron van uw leven. Hij is groot in liefde en bewogenheid. Hij heeft omgezien naar elk mens. Daarin vindt Hij vreugde en is Hij blij als het u goed gaat!

Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de HERE (Yahweh) ben. (Ezechiel 38:23 NBG)

Het woord 'vrede', in onze aanvangs Psalm, is het Hebreeuwse woord 'shalom' en omvat dat het u aan niets ontbreekt, uw welzijn en genezing. God heeft vreugde in uw genezing. Voor Hem is die reeds meer dan een feit. Door Zijn striemen bent u genezen. Dat is de waarheid! Als we belijden dat Hij onze genezing is, dan gaan we Zijn genezing ook ervaren.

Maakt met mij de HERE (Yahweh) groot, en laat ons tezamen zijn naam verheffen. (Psalm 34:3 NBG)

Zelfs in de hemel wordt over de grootheid van God gezongen, het lied van Mozes en het lied van het Lam, zullen we met hen samenzingen:

... Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der volkeren! (Openbaring 15:3 NBG)

Maak God verder groot en ervaar Zijn kracht en sterkte in u stromen. Ziekte en zwakheid zullen verdwijnen ! GOD IS GROOT
!

Hoe groot is het goed dat Gij hebt weggelegd voor wie U vrezen, dat Gij bereid hebt voor wie bij U schuilen ten aanschouwen van de mensenkinderen. (Psalm 31:20 NBG)

JEZUS IS HEER !

© Terebinten der gerechtigheid