HOME

JEZUS IS UW GENEZING !

OVERZICHT

Traditie: De tijd van genezingen is voorbij

Eén van de tradities van mensen die Gods Woord krachteloos maakt en die zijn ingang gevonden heeft in het denken van vele Christenen, is de leugen die verkondigd wordt, dat de tijd van genezingen voorbij is. Waarschijnlijk is men tot deze conclusie gekomen, doordat men voor persoonlijke genezing gebeden heeft en geen direct resultaat zag. Of men bad voor anderen voor genezing en men zag geen ogenblikkelijke genezing. Maar dat wil niet zeggen dat God vandaag niet meer geneest.

Men onderwijst ook wel eens, dat genezingen zijn opgehouden sinds de dood van de laatste van de 12 apostelen die met Jezus wandelde. Of dat genezingen alleen bij de start van de eerste Christelijke Kerk of Gemeente nodig waren, om de prediking van het Evangelie kracht bij te zetten. De Bijbel leert ons iets anders:

Nu geschiedde het, dat de vader van Publius met ingewandskoortsen te bed lag; en Paulus ging tot hem en deed een gebed, en hij legde hem de handen op en genas hem. En toen dit geschied was, kwamen ook de anderen op het eiland, die ziekten hadden, en werden genezen. (Handelingen 25:8-9 NBG)

De apostel Paulus behoorde niet tot de eerste 12 apostelen van Jezus. In dit verhaal in het boek Handelingen lezen we hoe hij, op gezag van de Naam van Jezus, mensen op het eiland Malta genas. Ook Jacobus, de halfbroer van Jezus, schrijft in zijn brief:

Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan DE OUDSTEN der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden . Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. (Jakobus 5:14-16 NBG)

Als er iemand ziek is in de Gemeente / Kerk moet men de oudsten tot zich roepen - niet noodzakelijk de apostelen - zodat de oudsten voor de zieken zouden bidden en de zieke zouden zalven met olie. En dan volgt er een geweldige belofte: het gelovige gebed ZAL de lijder gezond maken! Ook draagt hij hier op om voor elkander te bidden - niet alleen de apostelen - opdat zij genezing zouden ontvangen. Nergens vinden we een vermelding in de Bijbel die zegt dat de eerste Christenen zich moesten haasten om voor elkaar te bidden, omdat genezing zou ophouden, als de laatste van Jezus apostelen gestorven was. Integendeel:

Als tekenen zullen deze dingen de GELOVIGEN volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en ZIJ ZULLEN GENEZEN worden. (Marcus 16:17-18 NBG)

Niemand anders dat Jezus Zelf zegt voor Zijn heengaan naar de Vader: dat tekenen de gelovigen zullen volgen - niet alleen de apostelen - op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen ! Dezelfde Heilige Geest waardoor Jezus genezingen deed, leeft vandaag in de gelovige.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. (Johannes 14:12-13)

Jezus geeft hier de belofte dat ieder die in Hem gelooft, de werken (zoals genezingen) die Hij deed, ook zal doen. Jezus beperkt Zich niet tot de apostelen, maar zegt: WIE in Hem gelooft, zal de werken doen die Hij deed ! Als u in Jezus gelooft en gelooft dat Hij mensen lichamelijk genas, dan kunt u deze belofte gebruiken om voor uzelf of anderen te bidden voor genezing en Jezus zal het doen!

Vandaag spreekt men in de westerse wereld over een post-Christelijk tijdperk. Daarmee wil men aanduiden dat het hoogtepunt van het Christelijke geloof in de westerse wereld voorbij is. Als we die leugen geloven, laten we toe dat miljoenen mensen gebukt gaan onder de last van ziekten en kwalen. Hoezeer is het vandaag nodig dat gelovigen overal ter wereld zullen opstaan en "de werken" zullen doen die Jezus deed, tot verheerlijking en glorie van de Vader.

Genezingen zijn nog steeds voor vandaag, ze bevestigen de verkondiging van het Goede Nieuws. De leugen dat genezing door geloof niet meer voor vandaag is, is al lang achterhaald ! Overal in de wereld en ook in ons land, worden mensen vandaag genezen door het geloof in de Naam van Jezus!

Er is geen "tijd van genezingen", geloof is "nu". Als u nu het Woord van genezing gelooft, is uw tijd van genezing gekomen!

Laat daarom niet toe dat de duivel uw gezondheid steelt of u ziek houdt, door te geloven dat er geen genezingen door geloof meer gebeuren. Jezus heeft Zijn lichaam gegeven voor uw gezondheid, door Zijn striemen zijt gij genezen! In Hem bent u genezen. Jezus heeft de prijs betaald voor uw genezing, neem het in bezit! 

God heeft u het beste gegeven en dat is Zijn Zoon Jezus!

Jezus is uw genezing !

Jezus is Heer !

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT