HOME

JEZUS UW GENEZING !

Leef niet met de dood

Ik ben een mens van vlees en bloed, die onderworpen is aan de zonde. Mijn doen en laten zijn voor mijzelf een raadsel. Want ik doe niet wat ik graag wil. Nee, ik doe juist dingen waar ik een afschuwelijke hekel aan heb. Ik doe dus wat ik niet wil. (Romeinen 7:14-16 HB)

Paulus ontdekte in zijn lichaam zondige hartstochten en begeerten. Hij wou het goede doen, maar er was iets in hem, dat hem er altijd toe aanzette om het slechte te doen. De oorzaak was de zondige natuur die hij bij zijn geboorte had meegekregen. Zijn oude natuur, die altijd neigde naar het verkeerde. Paulus bemerkte dat de zondige natuur die dood voortbrengt in hem woonde. Die zondige natuur van de eerste mens Adam is doorgegeven aan elk mens en beheerste zijn lichaam en had de dood tot gevolg. Het was alsof de dood aan hem kleefde...

In Paulus dagen was het de gewoonte om iemand die veroordeeld was als moordenaar, vast te binden aan zijn slachtoffer. Overal waar hij naar toe ging, moest hij dat dode lichaam meesleuren. Uiteindelijk zou hij sterven aan het gewicht en de aanraking van die dode. Het zou ziekten overdragen, als het in ontbinding ging. Denk aan Lazarus waarvan men zei dat hij al begon te ruiken na drie dagen, wat normaal is bij hoge temperaturen. De veroordeelde zou sterven aan infecties en uitputting, door zijn contact met dat dode lichaam. Uiteindelijk zou hij zelf ook sterven aan de gevolgen van zijn daden.

Als u eerlijk bent met uzelf, herkent u zich wel in Paulus. Het goede willen doen, wat misschien een tijdje lukt en dan toch weer falen. Iets wat aan u lijkt te kleven waar u niet vanaf geraakt, wat u stoort, wat anderen stoort, waar u zich voor schaamt, iets wat u niet kunt loslaten, dat hoeft nog geen bepaalde drug of verslaving te zijn. De meeste zonden komen van het "ik" gericht zijn, het vervullen van egoistische verlangens ten koste van anderen. De grote tragedie van de mens die goed wil doen of zijn en in zijn talloze pogingen faalt. Paulus riep het uit:

Ik rampzalig mens! wie zal mij verlossen uit dit lichaam waarin de dood huist? (Romeinen 7:24 LEI)

Hoe vond die verlossing plaats ?

Paulus had verlossing nodig van de macht van de zonde die in zijn lichaam woonde. Hij vond die in Christus de Verlosser.

Ik dank God dat er een uitweg is door Jezus Christus, onze Here! (Romeinen 7:24-25 NBG)

Dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn; want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven, daar wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen heerschappij meer over Hem. (Romeinen 6:6-9 NBG)

Uw oude menselijke natuur is met Christus aan het kruis genageld, zodat uw lichaam, dat het instrument was van de zonde, ondoelmatig en inactief zou kunnen worden voor de zonde (AMPC). Zodat u niet langer een slaaf van de zonde zou zijn. Zonde en dood heerste als koning over u, maar nu u met Christus gestorven bent aan het kruis, is de zonde ontroont en bent u daardoor vrij van de zonde. De dood heeft geen macht meer over u. U bent voor de zonde gestorven (Romeinen 6:2).

Want doordat Hij gestorven is, heeft het kwaad geen enkele macht over Hem. En het leven dat Hij leeft, leeft Hij voor God. k wil dat het voor jullie duidelijk is, dat ook jullie dood zijn. En dat het kwaad daardoor geen macht meer over jullie heeft. En doordat jullie één geheel zijn met Jezus Christus, leven ook jullie alleen voor God. Laat het kwaad dus niet langer als een koning over je heersen. Wees er geen slaaf meer van. Laat je niet langer door het kwaad gebruiken voor het doen van slechte dingen. Maar laat je door God gebruiken voor het doen van goede dingen, als mensen die eerst dood waren, maar die nu levend zijn. Het kwaad mag niet meer over jullie heersen. (Romeinen 6:10-14 BB)

Door uw dood en opstanding met Christus bent u levend voor God. U bent één met Christus, de zonde is ontroond, Jezus is Koning. U bent met Christus opgewekt om een heel nieuw Zoe-leven te beginnen, geleid door de Heilige Geest (Romeinen 6:4, 7:6; 8:14).

Door uw wedergeboorte werd u één met Christus en het leven dat u ontvangen hebt in Hem en door Hem, maakt u vrij van de macht van zonde en dood. U hoeft die dode natuur niet langer met u mee te dragen.

Doordat u met Christus Jezus verbonden bent, geldt voor u de nieuwe wet: De wet van de Geest, de wet van het leven.

Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. (Romeinen 8:2 SV)

U bent losgemaakt uit de wurgende greep van de zonde en bevrijd uit de macht van de dood. (Romeinen 8:2 HB)

U bent LOSGEMAAKT, VRIJGEKOMEN van die doodbrengende natuur! Sleur dat lijk daarom niet langer met u mee ! Aan de Christenen te Efeze schreef Paulus:

U moet uw oude menselijke natuur als oude kleren uittrekken; uw vroegere manier van leven, waardoor u geluk en vrede meende te vinden, maar die u in werkelijkheid dood en verderf bracht. Uw denken moet grondig vernieuwd worden. Sterker nog, u moet een heel nieuw mens worden, die alleen voor God leeft, zuiver en goed. Trek een nieuwe natuur aan als een stel nieuwe kleren. (Efeziërs 4:22-24 HB)

Eigenlijk zegt Paulus hier om u te ontdoen van die oude, zondige, dode natuur. U bent vrijgemaakt. U hangt er niet meer aan vast. U kunt er zich van ontdoen, ze afgooien door uw denken grondig te vernieuwen met de waarheid van Gods Woord.

Jezus heeft u vrijgemaakt, mediteer wat dat precies voor u betekent. Door de overvloedige genade en goedheid die u van God ontving kunt u nu echt leven en als koning heersen over de zonde en bepaald uw oude menselijke zondige natuur niet langer uw leven (Romeinen 5:17).

Kom tot het besef dat de zonde niet langer macht over u heeft, tenzij u het toelaat. Leef niet langer met de zonde die dood voortbrengt, maar in de genade die God schenkt en het eeuwige echte leven voortbrengt in Christus Jezus (Romeinen 6:23).

Maar onder al die omstandigheden hebben wij, dank zij Hem Die zoveel van ons houdt, de overwinning ! (Romeinen 8:37 HB)

JEZUS IS HEER !

 

© Terebinten der gerechtigheid