HOME

JEZUS UW GENEZING !

De genezing van de tien melaatsen

En het gebeurde, toen Hij naar Jeruzalem reisde, dat Hij dwars door Samaria en Galilea heen trok. En toen Hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen tien melaatse mannen naar Hem toe, die op een afstand bleven staan. En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Meester, ontferm U over ons. En toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: Ga heen en toon uzelf aan de priesters. En het gebeurde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden. En toen één van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor Zijn voeten en dankte Hem. En dit was een Samaritaan. Toen antwoordde Jezus en zei: Zijn niet de tien gereinigd? Waar zijn dan de negen anderen? Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En Hij zei tegen hem: Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. (Lucas 17:11-19 HSV)

Jezus was op weg naar Jeruzalem om het Pesach feest te vieren. Hij trok door het gebied van Samaria en Galilea. Toen Hij een dorp binnenging, kwamen tien melaatsen Hem tegemoet. Hun geloof toonde zich, doordat ze Jezus tegemoet gingen ! Het beste wat je kunt doen is Jezus tegemoet gaan als je ziek bent. Wat een ontvangst comité ! Tien mannen die in geloof naar Jezus gingen ! Er zijn maar weinig plaatsen bekend waar Jezus zo ontvangen werd. Ze kwamen zelf naar Jezus. Ze gingen richting Jezus. Ze gingen naar de Man die hun genezen kon.

Lepra patiënten werden verbannen uit de gemeenschap. Ze leefden in afgelegen gebieden. Hun leven was voorbij, alhoewel ze nog in leven waren. Het waren levende doden. Ze moesten een doek voor hun mond hebben - een mondmasker - en als iemand in hun buurt kwam moesten ze roepen: “onrein”. Ze konden niet bij hun familie zijn of werken, ze stonden er helemaal alleen voor. Zij kenden hun plaats in de maatschappij.

De tien bleven op een afstand staan, zoals de wet het hun voorschreef. Zij moesten afstand houden vanwege hun besmettelijke ziekte. Maar het maakt niet uit hoe ver u van Christus verwijderd hent, Zijn genezende kracht zal u bereiken ! Zijn Liefde is de brug !

In de tijd van Jezus werd melaatsheid gezien als een straf van God voor zonden. Daarom is het zo bijzonder dat Jezus verschillende melaatsen genas. God straft niet met ziekte, wij weten dat ziekte van de duivel komt en een gevolg is van de zondeval. Jezus is gekomen om de werken van de duivel te verbreken!

Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. (1 Johannes 3:8b NBG)

Als u in de Evangeliën leest wat de bediening van Jezus was, dat toont dit wat de werken van de duivel zijn die Hij vernietigde: Ziekte, doofheid, blindheid, dood, verlamming, honger, armoede, ed ...

Het Griekse woord voor "verbreken of vernietigen" betekent ook "onwettig verklaren". Dat wil zeggen dat ziekte door Jezus "onwettig verklaard" is. Hij heeft de zonde en de ziekte van de hele mensheid op Zich genomen en daardoor is het "onwettig", dat de duivel nog enig mens met ziekte overweldigd ! Hij heeft het wettelijke recht niet meer, omdat Jezus de straf voor de zonde en de ziekten van de mens reeds heeft gedragen ! Dank u Jezus ! Wat een GOED NIEUWS om aan iedereen bekend te maken ! Ziekte heeft geen recht meer op uw lichaam ! Jezus kwam om de werken van de duivel onwettig te verklaren ! Jezus demonstreerde het Koninkrijk van God ! Hallelujah !

Verklaar in geloof: De duivel, noch enige ziekte heeft wettelijk recht op mijn lichaam !

Jezus was op weg naar Jeruzalem om het Pesach (Paas) feest te vieren. Hetzelfde Feest dat Hij ging vervullen als het volmaakte Lam Gods toen Hij de ziekte en de zonde van de wereld op Zich nam, om het "onwettig te verklaren".

Jezus was op weg… We lezen meermaals dat Jezus onderweg was en gestopt werd door mensen in nood en een wonder verrichtte. Jezus was flexibel. Jezus reageerde op mensen die in geloof tot Hem kwamen. Hij was meer bekommerd met de nood van de mensen, dan met Zijn eigen agenda. We weten ook dat Hij geleid was door de Heilige Geest en de wil van Zijn Vader uitvoerde.

Ze riepen alle tien naar Jezus. Ze hadden blijkbaar gehoord dat Hij al meerdere melaatsen had genezen en daardoor hadden ze geloof om Jezus te benaderen. Ze waren nederig.

Door Hem Jezus - Yeshuah - te noemen, wat "Yahweh is redding en genezing " betekent, toonde ze hun geloof in Hem. Zij erkenden dat Jezus door Yahweh gestuurd was voor hun redding en genezing. Ze noemden Hem ook "Meester" of "Rabbi", daarmee erkende ze dat Hij onderlegd was in de Schrift. Ze vroegen om ontferming, om medelijden. In het Hebreeuws is dit het woord “chesed” en het verwijst naar het Verbond dat ze hadden met God. En genezing was deel van het Oude Verbond. Zij zelf kenden duidelijk de Schrift en hun Verbond met Yahweh. Ze vroegen naar dat wat al in het Verbond was voorzien: genezing ! Dit toonde hun geloof. U kunt geloof horen!

Ze stelden geen waarom vragen ! Ze vroegen niet waarom ze melaats waren. Ze wilden ontferming. Ze waren niet kwaad op God, om wat er hen was overkomen, neen, ze gingen naar Yahweh Die hun genezing is en vroegen "ontferming = chesed", wat voorzien was in het Verbond.

Jezus “zag” hen aan, schonk hen Zijn aandacht. Jezus hoorde dat ze aanspraak maakten op de genezing die voorzien was in het Verbond. Jezus zag niet alleen hun lichamelijke toestand, maar ook geloof in deze mannen !

Hoe moet het geweest zijn toen Jezus naar hen keek? Het was zeker de liefdevolle Vader Die door Zijn ogen keek. Wat ziet u in Zijn ogen, als Hij naar u kijkt ?

Merk op dat Jezus hun niet aanraakte. Hij sprak alleen. Hij gaf hun een opdracht. "Ga heen en toon uzelf aan de priesters". Jezus maakte gebruik van de ceremoniële wet om te zien of ze werkelijk geloofden. De wet schreef voor dat wanneer ze genezen waren, ze zich door een priester moesten laten onderzoeken en die zou hen genezen verklaren. Waardoor ze zich weer onder de mensen konden begeven. En ze terug naar hun gezin en geliefden konden gaan.

"Groot geloof" is een Woord van God ontvangen en daarop in geloof reageren. De hoofdman zei: “Spreek slechts een Woord en mijn knecht zal genezen zijn”. Jezus zei dat deze man een groot geloof had (Mattheus 8:8,10). Deze tien mannen ontvingen ook een Woord, waarop ze in actie kwamen. Hun actie toonde hun geloof. Ze voegden de daad bij het Woord.

Het feit dat ze op weg gingen naar de priesters, toonde dat ze het Woord van Jezus geloofden. Ze geloofden dat, wanneer ze bij de priesters aankwamen, ze zouden genezen zijn, al waren ze lichamelijk nog niet zichtbaar genezen, toen ze bij Jezus vertrokken. Zij wandelden in geloof en niet met wat hun natuurlijke zintuigen hen vertelden (2 Corinthe 5:7).

GAANDEWEG voltrok hun genezing zich. Vanaf het moment dat ze deden wat Jezus hun opdroeg, begon hun genezing. Hun houvast was het Woord dat Jezus hen gegeven had. Ze geloofden in Jezus en Zijn Woord. Ze gaven er gehoor aan en gingen.

Ze hielden vast aan het Woord en gaandeweg voltrok zich het wonder. Soms zien we niet dadelijk genezing, als er met iemand gebeden wordt, maar er zijn duizenden getuigenissen van mensen die GAANDEWEG hun genezing ontvangen hebben. Daarom hou vast aan het Woord van genezing en het zal gaandeweg Zijn werk doen!

Deze tien mannen moeten elkaar goed gekend en vertrouwd hebben. Ze begonnen onderweg niet te discuteren of ze wel genezen waren. Ze lieten niet toe dat twijfel hun gedachten beheerste. Wat hadden ze te verliezen ? Het moet een hechte groep geweest zijn, die al een hele tijd met elkaar optrokken. Het is belangrijk om bij de juiste groep gelovigen aangesloten te zijn ! Met gelovigen die alleen maar een Woord van de Heer nodig hebben om in actie te komen.

En het gebeurde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden. (Lukas 17:14)

Hallelujah ! En toen één van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte.

Wat gaat u doen als u merkt dat u genezen bent ? Hij ging God verheerlijken met een luide stem en ging terug naar Jezus. Genezing brengt lofprijzing. God wordt verheerlijkt door genezing en niet door ziekte. Slechts één van de tien ging terug om Jezus te bedanken. De ex-melaatse viel aan Jezus voeten en dankte Hem. Het was een Samaritaan. We hebben al gehoord van de barmhartige Samaritaan en nu over de dankbare Samaritaan.

Samaritanen hadden zich buiten het Verbond met God gezet en toch deelde deze mee in de zegeningen. Hij is het bewijs dat het Evangelie niet alleen voor de Joden bestemd was, maar voor iedereen die gelooft. Genezing is niet alleen voor de Joden, maar voor iedereen die gelooft !

"Waar zijn dan de negen anderen"? (Lukas 14:17-18)

Bent u als één van de tien, die het vanzelfsprekend vindt dat u genezen bent of het toeschrijft aan toeval ? Of bent u die ene die wel terug gaat naar Jezus om Hem te danken en te dienen ?

En Hij zei tegen hem: Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. (Lucas 17:14-19 HSV)

Jezus gebruikt hier het woord “sozo” voor behouden en dat betekent niet alleen "genezen", maar ook “ongeschonden bewaren”.

Dat betekent dat die 9 anderen wel genezen waren, maar hun lichaam was niet ongeschonden, bij hen zag je nog altijd de sporen van hun melaatsheid. De Samaritaan was èn genezen èn compleet hersteld ! Er zijn mensen die genezen worden en dan terug hun eigen weg gaan. Ze missen nog zo veel andere dingen die God hen wil geven.

Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? (Romeinen 8:32)

God heeft zoveel meer gedaan en beschikbaar gesteld voor Zijn kinderen. Hij wil u compleet, naar geest, ziel en lichaam.

Dankbaarheid aan Jezus en God verheerlijken, zijn de sleutel om deze dingen te bekomen. God schonk niet alleen Zijn Zoon, maar met Hem ook alle dingen die we nodig hebben.

Zullen we God dank gaan geven... . Zullen we actie toevoegen aan ons geloof....

JEZUS IS HEER !

© Terebinten der gerechtigheid