HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

DANKBAARHEID

Dankbaarheid is een bloemke dat in weinig hoven bloeit.
Priester Guido Gezelle (1830-1899)

Volgens het woordenboek is dankbaarheid een uiting van dank en blijk van erkentelijkheid. In de eerste plaats zijn we dank verschuldigd aan onze Levengever, aan Hem die ons Zijn adem gaf. Lees hier de dankbaarheid van Koning David aan Zijn Schepper:

HERE, U ziet alles van mij; U kent mij helemaal zoals ik ben. U weet het als ik zit en als ik weer opsta; vanuit de hemel weet U wat ik denk. U ziet waar ik heen ga en weet wanneer ik ga liggen. Alles wat ik doe, is voor U bekend. Elk woord dat ik uitspreek kent U al, HERE. U bent bij mij, naast mij, voor mij, achter mij. Uw hand rust op mij. Het is voor mij onmogelijk dat te begrijpen. Het is zo wonderlijk, zo hoog. Hoe zou ik mij kunnen verbergen voor Uw Geest; waar zou ik naar toe moeten om U te ontvluchten? Als ik naar de hemel ging, zag ik U daar. Als ik neerdaalde in het dodenrijk, zou ik U ook daar ontmoeten. Zelfs als ik vleugels had en ging wonen aan de andere kant van de zee, zou ik U daar ontmoeten. U zou mij vasthouden en Uw rechterhand zou mij stevig leiden. Stel dat ik zei dat de duisternis op mij kon vallen, dan zou het nog licht om mij heen zijn. Ook de duisternis kan niets voor U verbergen. Voor U is de nacht net zo licht als de dag en duisternis betekent niets voor U. U hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt. Mijn hele lichaam werd door U geweven. Ik prijs U, omdat U mij zo prachtig hebt gemaakt. Alles wat U doet, is wonderbaarlijk. Alles in mij getuigt daarvan. U zag elk van mijn botten, terwijl zij in het verborgene werden gemaakt. U zag mij al toen ogen mij nog niet konden zien. Elke dag van mijn leven stond toen al in Uw boek opgeschreven. Wat betekenen Uw gedachten veel voor mij, mijn God. Zij zijn ontelbaar. Zelfs als ik zou proberen ze te tellen, blijken het er nog meer te zijn dan de zandkorrels. Ik ben voortdurend in Uw nabijheid. (Psalm 139:1-19 HB)

Wat een geweldige ode van dankbaarheid en erkenning aan zijn Schepper. Hij weet precies wie u bent, Hij kent u beter dan dat u uzelf kent, u kunt u niet verstoppen voor Hem.

"Stel dat ik zei dat de duisternis op mij kon vallen, dan zou het nog licht om mij heen zijn. Ook de duisternis kan niets voor U verbergen".

Zelfs als ziekte op u zou vallen, dan is Hij bij u. Hij laat u niet alleen. Ziekte is geen probleem voor Hem, Zijn genezende hand raakt u aan. Er kan u niets gebeuren of Hij weet ervan.

Stel u even in de plaats van David wanneer hij hier zegt: "HERE. U bent bij mij, naast mij, voor mij, achter mij. Uw hand rust op mij". En ga Zijn nabijheid zelf ervaren, hoe Zijn hand op u rust.

God zag u al voordat andere ogen u zagen. Hij weefde u in de moederschoot, Hij heeft u wonderlijk gemaakt. Hij heeft een doel en een plan met uw leven. Elke dag van uw leven staat al in Zijn boek opgeschreven. De dag van morgen is geen geheim voor Hem. Zelfs wat u gaat zeggen, weet Hij al. Hij leeft in een andere tijds dimensie. We kunnen ons geheel aan Hem toe vertrouwen en onze rust vinden in Hem. Hem danken voor alles wat Hij reeds gedaan heeft, voor de ganse schepping die Hij u gaf om van te genieten, de lucht die u in ademt, het voedsel dat Hij voorziet, de zon en de regen...

Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles. Vertel God al uw problemen en verlangens en vergeet vooral niet Hem te danken voor alles wat Hij doet. (Filippenzen 4:6 HB)

Onze genezing is er niet zo maar gekomen. God offerde Zijn eigen Zoon op om ons te kunnen genezen. Jezus droeg elke vorm van ziekte in en op Zijn lichaam. Hij werd zo belast met onze ziekten, dat de Schrift zegt dat de mensen niet meer naar Hem konden kijken, vanwege Zijn vreselijk toegetakeld lichaam (Jesaja 53:2,3). Daarbij vergoot Hij Zijn Bloed, zodat al onze zonden en fouten uitgewist werden. Hij geeft ons eeuwig leven met God. In plaats van een eeuwig leven gescheiden van God - in de hel. Uw genezing kwam niet zomaar, het heeft Jezus alles gekost.

Maar God zij dank! Hij geeft ons, door onze Here Jezus Christus, de overwinning over de zonde en de dood. (1 Korintiers 15:57 HB)

Is het dan niet normaal om dankbaar te zijn, voor de dingen die Hij voor u gedaan heeft en nog doet? Als u zich realiseert welk een goede God u heeft en hoe getrouw Hij elke dag is, kunt u enkel een hart vol van dankbaarheid hebben. We worden blij en goed gezind, als we denken aan al die grote dingen die Hij voor ons deed en doet. Onze liefde voor God neemt toe, als we ons meer bewust worden van wat Hij allemaal heeft gedaan.

De HERE heeft grote dingen bij ons gedaan, wij waren verheugd. (Psalm 126:3)

Als u een ouder bent met kinderen, wat heeft u dan het liefste, dankbare of ondankbare kinderen ? En uw hemelse Vader ?

Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. (Kolossenzen 3:16 NBG)

Net zoals u beslist welke kleding u elke morgen aan zult doen, kunt u beslissen met welke gedachten u aan de nieuwe dag begint. U kunt uw denken vullen met sombere gedachten, of zelfmedelijden of vullen met gedachten over Gods goedheid, zelfs al lijkt die op dat moment voor u ver weg.

Dit is de dag die de HERE gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen. (Psalm 118:24)

Als we dankbaar zijn, dan vullen we ons gedachten met wat Hij reeds gedaan heeft, wat Hij aan het doen is en welke beloften er zijn. Tel uw zegeningen en vergeet er niet één. Dat brengt hoop en geloof in ons.

Met hart en ziel wil ik de HERE prijzen en Zijn heilige naam loven. Mijn ziel, prijs de HERE en vergeet vooral nooit wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan. Hij vergeeft mij al mijn zonden en geneest mij van elke ziekte. Hij geeft mij het leven terug. Hij schenkt mij Zijn goedheid, trouw en liefdevolle medelijden. Hij overstelpt mij met zegeningen en ik voel mij weer jong als vroeger. (Psalm 103:1-5 HB)

Jezus genas tien melaatsen en maar één van hen - een Samaritaan - kwam terug om Hem te danken (Lucas 17:14-19 HSV). De schoonmoeder van Petrus werd genezen en zij stond op van het ziekbed en diende de Heer (Mattheus 8:14-15). Jezus dienen is een andere manier om uw dankbaarheid aan Hem te tonen. Hoe kunnen we Jezus dienen, daar Hij vandaag niet op aarde is ?

Want Ik was hongerig, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; dorstig, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven. Ik was vreemdeling, en gij naamt Mij niet op; naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; ziek en in de gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht. Dan zullen ook zij antwoorden: Heer, wanneer zagen we U hongerig of dorstig, vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hielpen we U niet? Dan zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u; wat gij niet hebt gedaan voor één van deze geringsten, dat hebt gij ook voor Mij niet gedaan. (Mattheus 25:42-45 CAN)

U kunt Jezus dienen door uw naaste in nood te helpen. Door hun te dienen in de liefde van uw hemelse Vader. Voor iedereen is er een mogelijkheid om Hem te dienen.

Ik breng dank aan Hem, die mij kracht gegeven heeft, Christus Jezus, onze Here, dat Hij mij getrouw geacht heeft, daar Hij mij in de bediening gesteld heeft. (1 Timotheus 1:12 NBG)

Ondankbaarheid is een kenmerk dat we in "de laatste dagen" leven (2 Timotheus 3:2). De tijd dat Jezus terugkomt naar de aarde, is nakend. Dan zal iedereen rekenschap moeten afleggen aan Hem, wat we met ons leven hebben gedaan. Laat uw leven een getuigenis van dankbaarheid zijn aan Hem.

Opwekkingslied: Breng dank aan de Eeuwige.

Spreek het Woord

Ik ben God dankbaar voor alles wat Hij heeft gedaan.
Blijdschap en dankbaarheid vervult mijn hart als ik denk aan Zijn liefde en alles wat Hij gedaan heeft voor mij.

© Terebinten der gerechtigheid