Dag 74: DANKBAARHEID

 


En het gebeurde, toen Hij naar Jeruzalem reisde, dat Hij dwars door Samaria en Galilea heen trok. En toen Hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen tien melaatse mannen naar Hem toe, die op een afstand bleven staan. En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Meester, ontferm U over ons. En toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: Ga heen en toon uzelf aan de priesters. En het gebeurde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden. En toen één van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor Zijn voeten en dankte Hem. En dit was een Samaritaan. Toen antwoordde Jezus en zei: Zijn niet de tien gereinigd? Waar zijn dan de negen anderen? Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En Hij zei tegen hem: Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. (Lucas 17:14-19 HSV)

Jezus genas tien melaatsen en maar ene kwam terug om Hem te danken. Dankbaarheid is iets wat we in onze tijd minder en minder tegen komen. Alles wordt als vanzelfsprekend beschouwd. Onze genezing is er niet zo maar gekomen. God offerde Zijn eigen Zoon op om ons te kunnen genezen. Hij werd zo belast met onze ziekten, dat de Schrift zegt dat Hij niet meer was om aan te zien. Jezus droeg elke vorm van ziekte in en op Zijn lichaam. Daarbij vergoot Hij Zijn Bloed zodat al onze zonden en fouten uitgewist werden. Hij geeft ons eeuwig leven met God. In plaats van een eeuwig leven in de hel.

Is het dan iets te veel gevraagd om dankbaar te zijn, voor de dingen die Hij voor ons gedaan heeft en nog doet? Als we ons realiseren welk een goede God we hebben en hoe getrouw Hij elke dag is, kunnen we enkel een hart vol van dankbaarheid hebben. We worden blij en goed gezind als we denken aan al die goede dingen die Hij voor ons deed.

Jezus zei tegen die ene ex-melaatse die terug kwam om Hem te bedanken: “Uw geloof heeft u behouden.” Het woord behouden hier betekent: “heel gemaakt”. De negen andere melaatsen waren enkel genezen. De Samaritaan die terugkwam om Jezus te bedanken werd heel gemaakt. Hij ontving volledig herstel, zelfs de wonden of enig spoor van melaatsheid waren niet meer te zien. Lichaamsdelen die ontbraken werden opnieuw gecreëerd.

God heeft het niet nodig dat wij dankbaar zijn, wij hebben het eerder nodig. God weet wat dankbaarheid kan doen in iemands leven.

Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles. Vertel God al uw problemen en verlangens en vergeet vooral niet Hem te danken voor alles wat Hij doet. (Filippenzen 4:6 HB)

Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. (Kolossenzen 3:16)

Spreek het Woord

Ik ben God dankbaar voor alles wat Hij heeft gedaan.
Blijdschap en dankbaarheid vervult mijn hart als ik denk aan Zijn liefde en alles wat Hij gedaan heeft voor mij.

TERUG

 

 
 

Jezus is Heer!

 
 
   

 

© Jezus Heer gemeenschap vzw