HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

De GEnezing van de schoonmoeder van Petrus

Daarna stond Hij op en ging van de synagoge naar het huis van Simon. De schoonmoeder van Simon nu was bevangen door zware koorts en zij riepen zijn hulp voor haar in. En hij ging aan het hoofdeinde staan en bestrafte de koorts en deze verliet haar. Onmiddellijk stond zij op en diende hen. (Lukas 4:38-39 NBG)

Misschien niet zo bekend, maar Petrus had een huis en een schoonmoeder en het Goede Nieuws is dat Jezus ook schoonmoeders geneest. :-)

Er staat dat de vrouw "bevangen" was door zware koorts. Het Griekse woord voor "bevangen" wordt ook gebruikt voor "een gevangene die vastgehouden wordt". Dat is een beeld dat we voor ogen moeten houden, als we met ziekte geconfronteerd worden. Ze was in de greep van die zware koorts.

Hij (Jezus) is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel OVERWELDIGD waren; want God was met Hem. (Handelingen 10:38 NBG)

In Handelingen 10:38 lezen we dat Jezus allen genas die door de duivel "overweldigd" waren. Het Griekse woord voor "overweldigd" betekent "getyranniseerd, onderdrukt, harde heerschappij uitoefenen". En er staat ook duidelijk bij wie dit veroorzaakt. De duivel is een tiran en onderdrukt en overweldigd mensen met ziekte. Hij is een dief die uw gezondheid steelt en is een moordenaar (Johannes 10:10).

Een belangrijke volgende stap was dat ze Jezus vroegen om hulp. Soms kan het zijn dat we de hulp inroepen voor iemand die zelf niet kan komen. Is het niet geweldig dat andere mensen voor u opkomen, als u zelf niet meer kunt?

Wat deed Jezus? Hij ging aan "het hoofdeinde staan". Dit is een uitdrukking die betekent "dat Jezus zich boven de duivel zette, Hij nam heerschappij over de duivel. Hij plaatste Zichzelf aan het hoofd van deze vrouw". Hij demonstreerde de heerschappij van het Koninkrijk der hemelen over het rijk der duisternis. De duivel zal niet langer deze vrouw tiranniseren, zijn kop werd verbrijzeld, wat wil zeggen dat zijn autoriteit over deze vrouw werd ontnomen (Genesis 3:15).

Jezus bestrafte de koorts. Hij bestrafte Petrus niet, noch zijn schoonmoeder. Hij sprak tegen de koorts.

Kunnen wij tegen de ziekte spreken? Ja, want Jezus deed het ook. Hij sprak zelfs tegen een boom of tegen een zware storm.

Wat gebeurde er met de koorts? De koorts verliet de vrouw ! Blijkbaar kan koorts horen en als koorts kan horen, dan kunnen tumoren en kankers ook horen.
Misschien denkt u: “dat is te gek, ik ga niet tegen mijn koorts zitten praten. Maar Jezus deed het wel, omdat Jezus de kracht van het Woord kende.

Gelooft u in de kracht van woorden? Woorden kunt u niet zien, ze zijn iets geestelijks en toch zijn ze er en kunnen ze effect hebben en kunt u het effect zien.

Een mens is een driedelig wezen. We zeggen wel eens: als u uw laatste adem uitblaast, dan bent u dood. Als de geest van een mens zijn lichaam verlaat, is hij dood (Jacobus 2:26). Dus OM IETS LICHAMELIJKS IN LEVEN TE HOUDEN IS ER IETS GEESTELIJK AANWEZIG.

Wat veroorzaakt koorts? Hier had de schoonmoeder van Petrus koorts. Het kan vele oorzaken hebben, het kan een bacterie of een virus aanval zijn of een ontsteking ergens in uw lichaam. Dat betekent dat het iets levend is. Als u bijvoorbeeld kanker hebt, dan gaan de dokters u bestralen of u chemotherapie geven.

Wat willen ze daarmee bereiken? Ze willen de slechte, woekerende kankercellen doden en de goede cellen sparen. Kankercellen zijn levende dingen en alles wat leeft, heeft een geestelijke bron of oorsprong.

Wat u nu met woorden doet, is de geestelijk oorsprong van die ziektekiemen of kankercellen aanspreken. U beveelt ze te sterven in de naam van Jezus Christus. U onttrekt daardoor het leven aan die cellen en zij zullen net als een lichaam, waar de geest uit weggaat, sterven.

Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten. ( Hebreeën 4:12 NBG)

Het Woord van God is zo precies en accuraat dat het de goede van de slechte cellen kan verwijderen. Op dezelfde manier kunt u woorden van leven spreken tegen uw cellen, of tegen uw lichaam. Dan worden die cellen terug levend of worden ze versterkt. Jezus zei:

De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. (Johannes 6:63 SV)

Als wij het Woord van God over ons lichaam uitspreken dan komt het leven en de geest in dat Woord vrij. Woorden zijn als containers die iets in zich meedragen.

Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken; laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw hart. Want zij zijn leven voor wie ze vinden, GENEZING (SV = MEDICIJN) VOOR HUN GANSE LICHAAM. (Spreuken 4:20-22)

Mijn zoon, luister naar mij, geef gehoor aan mijn woorden. Houd ze steeds voor ogen, bewaar ze diep in je hart. ZE ZIJN HET LEVEN VOOR JE, ZE HEBBEN GENEESKRACHT. (Spreuken 4:20-22 GNB)

Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en GIJ ZULT DE WAARHEID VERSTAAN, EN DE WAARHEID ZAL U VRIJMAKEN. (Johannes 8:31-32 NBG)

Als u in de waarheid of Gods Woord blijft en u gaat die waarheid ook verstaan en begrijpen dan zal die waarheid u vrijmaken. De waarheid maakt u vrij van de leugen.

En Hij (Jezus) ging aan het hoofdeinde staan en bestrafte de koorts en deze verliet haar. Onmiddellijk stond zij op en diende hen. (Lukas 4:39 NBG)

Nadat Jezus de koorts had bestraft, vertrok de koorts. De vrouw stond onmiddellijk op, ze was onmiddellijk genezen. Zo snel kan het gaan als de tiran wordt weggestuurd. Ze gaat niet zitten klagen wat haar overkomen is, ze staat op om hen te dienen.

Hij (Jezus) heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. (Kolossenzen 2:15 NBG)

Jezus heeft macht over de duivel, Hij heeft macht over ziekte. En als afgevaardigde van het Koninkrijk van God hebt u in Zijn Naam macht over de duivel en ziekte. Jezus sprak tegen ziekte en "onthoofde" de duivel, Hij nam zijn gezag over de mens af. Ga nu in Zijn autoriteit staan en spreek in Zijn Naam en wandel in gezondheid ! Alle glorie aan Jezus !

GENEZING EN GEZONDHEID BEHOREN U TOE !

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT