HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

De oorsprong van ziekte

Door één mens is de zonde in de wereld gekomen, en door die zonde de dood, en de dood is het lot van alle mensen geworden, omdat ze allemaal gezondigd hebben. (Romeinen 5:12 GNB)

Waar komt ziekte vandaan ?

In de eerste twee hoofdstukken van de Bijbel, lezen we hoe God de aarde met alles erop en er aan schiep als woning voor de mens. Toen God alles gemaakt had, was het heel goed (Genesis 1:31).

Nergens kunnen we lezen dat God op dag "x" ook ziekten of kwalen schiep. In Gods originele plan was daar geen plaats voor en God wil het zelfs vandaag niet ! God creëerde geen zwak of ziekelijk mens. Zijn lichaam was zelfs gemaakt om eeuwig te leven. De mens was naar Gods beeld en gelijkenis geschapen en God was en is niet ziek (Genesis 1:26) !

De moderne wetenschap kan moeilijk begrijpen dat op een bepaalde leeftijd (ongeveer 28 jaar) cellen zich niet meer beginnen te vernieuwen maar afsterven. Ze denken dat, als ze dit proces kunnen stoppen, eeuwige jeugd mogelijk is.

Er is iets gebeurd met de mens waardoor ziekte kwam. De Bijbel leert ons ontegensprekelijk waar ziekte vandaan komt, maar tevens ontvouwt het Gods herstellingsplan voor de mens.

Ziekte is op de aarde gekomen door de zonde van één mens, de eerste mens Adam. Toen Adam verkoos om zijn eigen weg te gaan en Gods tegenstander te geloven. Adam werd geestelijk van God gescheiden door deze zonde. Hij werd afgesneden van het goddelijke leven, hij verloor Gods heerlijkheid (Romeinen 3:23). Hij werd geestelijk verbonden met de verdorven natuur van de tegenstander van God. Die natuur is de natuur van een mensenmoordenaar en een leugenaar (Johannes 8:44).

In de eerste plaats stierf Adam geestelijk, maar het had ook een effect op zijn ziel en zijn lichaam. Met de zonde kwam ziekte, bedrog, moord, dood, armoede... . Het is één pakket. Adam en Eva verloren hun geestelijke relatie met hun Schepper. Net als bloemen die afgesneden zijn van de wortel en uiteindelijk verwelken.

De tragedie is dat ze deze geestelijke dode natuur hebben doorgegeven aan de volgende generaties. Daardoor zondigde elk mens, hij kon niet anders dan zondigen. Hij had een zondige "aard" en alles brengt voort naar zijn aard (Genesis 1:12). Aan een bananenboom groeien geen druiven, maar bananen. Wat de bananen boom ook probeert, hij zal altijd bananen voortbrengen. De nakomelingen van Adam brachten zondaren voort, die op hun beurt zondigden, vanwege hun zondige aard.

Door één mens Adam kwam de zonde in de wereld en deze werd doorgegeven tot bij u en mij. En in de nasleep van de zonde kwamen ook ziekten en ellende. Doordat de mens zich overgaf aan Gods tegenstander, kreeg de duivel het recht om zich te bemoeien in hun leven. Doch de duivel heeft niets goeds te geven.

Is er dan geen oplossing voor het menselijke probleem ? God zij dank toch wel. God Zelf, is in Jezus Christus, mens geworden, om één te worden met de mens. Tijdens Zijn verblijf als mens op aarde, heeft Hij niet één keer gezondigd. Hij betaalde de boete voor de zonde van elk mens, door Zijn leven te geven aan een kruis. Hij stierf de dood die wij verdienden.

Dus, zoals door die ene overtreding van Adam alle mensen werden veroordeeld, worden door die ene goede daad van Christus alle mensen vrijgesproken, zodat zij kunnen leven. Zoals de ongehoorzaamheid van Adam tot gevolg had dat de mensen zondaars werden, is het gevolg van de gehoorzaamheid van Christus dat tallozen rechtvaardig worden verklaard. (Romeinen 5:18 HB)

Met het vergieten van Zijn bloed, wiste Hij elk spoor van de zonde weg (Kolossenzen 2:13-14). De mens moet niet langer een zondaar blijven of die zondige natuur hebben. De mens krijgt de kans om geestelijk wedergeboren te worden, (zie : Hoe wedergeboren worden). Als hij het offer van Jezus aanvaardt, krijgt hij zelfs de natuur van God (1 Johannes 3:9). Hij wordt geestelijk weer levend. Hij is niet langer gescheiden van God. Het zondeprobleem is opgelost door het offer dat Jezus voor elk mens gebracht heeft.

Door Christus herstelde God Zijn relatie met de wereld; Hij rekende de mensen hun zonden niet meer toe, maar wiste ze uit. En wij mogen dit geweldige nieuws aan iedereen vertellen. (2 Korintiërs 5:19 HB)

Elk mens die het offer van Jezus persoonlijk aanvaardt, wordt vrij van zonde en vrijgezet van elk gevolg van de zonde. Ziekte, kwaal en tekort heeft niet langer bestaansrecht in zijn leven! Als geestelijke dood ziekte tot gevolg had, hoeveel te meer zal dan geestelijke wedergeboorte - onze geestelijke levendmaking - ons genezing brengen.

Indien u het offer van Jezus wil aanvaarden, bidt dan het volgend gebed:

"Hemelse Vader, ik aanvaard het offer van Jezus aan het kruis voor mijn zonde.
Ik erken dat ik zondigde door mijn zondige natuur. Jezus heeft de straf voor mijn zonden op Zich genomen en Zijn bloed heeft al het bewijs van mijn zonden weggewist. Ik ontvang nu een nieuwe natuur, ik ben niet langer een zondaar, maar ik ben uit God geboren. Ik ben geestelijk niet langer gescheiden van God, maar ik ben levend gemaakt. Daarom moet elke ziekte en elke kwaal uit mijn leven verdwijnen. Het heeft geen recht meer op mijn lichaam in Jezus Naam. Amen! "

Als u dit gebed voor de eerste keer gebeden hebt, laat het ons weten. U kunt ons via deze link mailen: Jezus is mijn Heer !

GENEZING EN GEZONDHEID BEHOREN U TOE !

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT