HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Geloof is vaste grond

Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet. (Hebreeën 11:1 SV)

Geloof nu is de zekerheid (de bevestiging en het eigendomsbewijs van de dingen die wij hopen) zijnde het bewijs van dingen die wij niet zien; geloven is de overtuiging van de echtheid van de dingen die wij niet zien. Geloof neemt waar als een echt feit wat niet is onthult of geopenbaard aan de zintuigen. (Hebreeën 11:1 AMPC)


Geloof is een vaste grond ! Het Goddelijk soort geloof is de vaste grond voor wat men hoopt. Geloof is vaste grond omdat het niet gefundeerd is op het woord van mensen, maar op het onwankelbare en onfeilbare Woord van God (Lukas 21:33). Geloof geeft substantie aan uw geloof.

Jezus spoort ons aan om ons leven te bouwen op vaste grond, op de rots. Die rots is Zijn Woord horen en uitvoeren:

Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot. (Mattheus 7:24-27 HSV)

Zij die Zijn Woord horen en er niets mee doen, bouwen hun levenshuis op zand, bij een storm lopen ze schade op. We kunnen levenstormen niet uitsluiten, ze gebeuren zowel in het leven van de verstandige man, als in het leven van de dwaze man. Het fundament waarop hun huis gebouwd is, zal het verschil uitmaken. Bouw daarom uw geloof op de vaste grond van het Woord van God.

Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag. (Hebreeën 12:28 NBG)

Het Koninkrijk der hemelen, het Koninkrijk van God, is een onwankelbaar Koninkrijk. Alles staat vast in Gods Koninkrijk. God heeft gesproken en Zijn Woord veranderd niet. Op Zijn Woord kunnen we bouwen.

Als we geconfronteerd worden met een ziekte rapport, kan dit inslagen als een bom. Als we horen dat we een ernstige ziekte hebben, kan dit ons hele leven doen wankelen. Het is als een storm die op ons inbeukt. Ons geloof wordt op de proef gesteld. Wat of wie gaan we geloven: het doktersrapport of Gods rapport? Het is belangrijk om dan tot innerlijke rust te komen en Gods vrede te ervaren.

Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. (Hebreeën 10:23 NBG)

Weet dat u deel uitmaakt van een onwankelbaar Koninkrijk. Blijf in geloof staan omtrent Gods belofte en hou vast aan de belijdenis van hetgeen u hoopt. God is getrouw aan Zijn Woord; Zijn Woord is als een rots in de branding. Zijn Woord is uw houvast. Zijn Woord wankel niet.

“Geloof is een bewijs van de zaken die men niet ziet”.
Geloof is een bewijs ! Miljoenen Christenen geloven in het bestaan van Jezus Christus, zonder dat zij Hem ooit gezien hebben. Ze hebben die innerlijke overtuiging en zekerheid dat Hij leeft.

De Amplified Bible vertaling zegt dat "geloof uw eigendomsbewijs" is. Net zoals u bij de notaris een bewijs ontvangt dat u de eigenaar bent van een verkregen eigendom, gelooft u dat, zelfs als u die eigendom nog niet gezien hebt. Net zo, is geloof het bewijs, een innerlijke zekerheid dat wat God zegt in Zijn Woord, u toebehoort! Als God zegt dat u genezen bent, dan zegt geloof, dat is mijn eigendom! Omdat God het gezegd heeft in Zijn Woord, dat is mijn bewijs! Het staat zwart op wit!

Gods Woord wordt ook het Oude en het Nieuwe Testament genoemd. Een testament dient voor de nalatenschap over te dragen aan de erfgenamen. Wij zijn met Christus mede-erfgenamen van God (Efeziërs 3:6). U leest het goed: De erfenis van Jezus Christus, de Zoon van God is ook uw erfenis ! In Zijn Testament lezen we wat Hij ons nagelaten heeft, wat wij in ontvangst kunnen nemen. En genezing hoort daar bij !

In plaats van een eigendomsbewijs, zouden we het ook een boekingsbevestiging kunnen noemen. Stel dat u een hotelkamer boekt voor uw vakantie. Meestal dient men op voorhand te betalen en wordt u een bewijs van reservatie en betaling toegestuurd. Alhoewel u die kamer nooit gezien hebt, nog het gebouw, heeft u een boeking gedaan en daarvan een bevestiging gekregen dat ze voor u gereserveerd is, voor de afgesproken periode. Als u ter plekke arriveert, moet men u die kamer geven, want u hebt een bewijs bij van uw boeking en uw betaling. Indien er geen kamer voorhanden is, kunt u een andere kamer van dezelfde waarde eisen of moet men u zelfs een betere kamer aanbieden.

Gods Woord zegt dat genezing u toebehoort, omdat Jezus Christus ervoor betaald heeft ! Laat u niet wijsmaken dat er nog niet betaald en voorzien is voor uw genezing. Gods Woord is de bevestiging en als de duivel moeilijk doet, eis meer dan uw genezing terug, eis ook de kosten terug, die de ziekte met zich mee heeft gebracht! Sta op uw rechten !

"Hemelse Vader, genezing is mijn eigendomsrecht, Uw Woord is het bewijs waarin staat dat genezing mij toebehoort. Het Lichaam van Jezus werd geslagen en verdrukt om mij genezing te geven. Uw Woord is vaste grond om op te bouwen en verklaart dat ik genezen ben in Jezus Naam!"

GODS WOORD IS MIJN VASTE GROND !

LEES VERDER: HOOP IS NIET HETZELFDE ALS GELOOF!

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT