HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Geloven met het hart

Als u met uw mond belijdt: Jezus is de Heer, en MET UW HART GELOOFT dat God hem uit de dood heeft opgewekt, wordt u gered. Want GELOVEN DOEN WE MET ONS HART, en daardoor vinden we rechtvaardiging; belijden doen we met onze mond, en dat brengt ons redding. (Romeinen 10:9-10 NBV)

Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen IN ZIJN HART, maar zal GELOVEN dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. (Markus 11:23 HSV)

Deze twee teksten spreken duidelijk over geloven met het hart.
Geloven met uw hart ? Hoe doe u dat ?

Wanneer u het Woord van God hoort of leest, dan komt dat uw natuurlijk verstand, uw ziel binnen. Maar uw natuurlijk verstand kan de dingen van de Geest van God niet begrijpen. Uw natuurlijk denken is niet in staat om Geestelijke dingen te vatten.

Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. (1 Korintiêrs 2:14 HSV)

Het Griekse woord "gi'noosko" (Strongs G1097) hier vertaald met "kennen", wordt ook vertaald als "begrijpen, inzien". Het is ook is een Joodse uitdrukking voor geslachtelijke gemeenschap van een man en een vrouw. Ons menselijk natuurlijk verstand heeft geen intieme relatie met Gods Geest. De ziel en de geest zijn twee verschillende niveaus. God echter is een Geest en communiceert via Zijn Geest met onze geest en omgekeerd (Johannes 4:24). De dingen die God met u wil delen kunnen enkel geestelijk beoordeeld of onderzocht worden. Daarom moet u geestelijk wedergeboren zijn, zodat Gods Geest met uw geest kan communiceren.

Nicodemus, een Farizeer, erkende aan de uiterlijke tekenen dat Jezus door God gestuurd was, maar hij had geen innerlijke of geestelijke openbaring van wie Jezus werkelijk was. Toen Jezus sprak dat hij wedergeboren moest worden, dacht hij als volwassene opnieuw de moederschoot te moeten ingaan en als natuurlijk mens geboren moest worden. Jezus had het hier heel duidelijk over een geestelijke wedergeboorte (Johannes 3:1-12).

Alhoewel Nikodemus het Oude Testament onderwees aan het volk Israel, had hij geen geestelijk inzicht, maar redeneerde hij met zijn natuurlijk verstand. Net als zovele anderen vandaag, zelfs religieuze mensen. Ze lezen en kennen de Bijbel van kaft tot kaft, maar hebben geen geestelijk inzicht, omdat ze de Geest van God niet ontvangen hebben. Hun geest is nog gescheiden van Gods Geest.

Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. (1 Korinthe 2:12-13 NBG)

Daarom is het vandaag voor u zo belangrijk om geestelijk wedergeboren te zijn, zodat u niet langer in geestelijke duisternis wandelt, maar verlicht wordt door de Heilige Geest. Zodat Gods Geest met uw geest kan communiceren. Hier kunt u lezen hoe u geestelijk wedergeboren kunt worden.

Eens dat u geestelijk wedergeboren bent, bidt dan dat de Heilige Geest de ogen van uw verstand verlicht en u de Geest van wijsheid en openbaring geeft (Efeze 1:17-18). Zodat wanneer u Gods Woord leest, Zijn Geest uw denken kan verlichten. Wij zijn afhankelijk van de Heilige Geest om Gods Woord in ons hart te openbaren. Om geestelijk inzicht te krijgen in plaats van verstandelijk of beredeneerd inzicht.

U zult niet alles met uw verstand begrijpen, maar een innerlijke zekerheid hebben van Goddelijke waarheid, geopenbaard aan uw geest door de Heilige Geest, waardoor u die innerlijke zekerheid hebt van de waarheid van Gods Woord. Door die innerlijke relatie en inzicht groeit uw geloof in uw hart.

Nu beaamt u het Woord niet langer met uw verstand maar met uw hart. Die innerlijke overtuiging die vanuit uw geest komt, aangevuurd door de Heilige Geest werkzaam in u. Nu is uw geloof niet langer gebouwd op dat waarmee uw verstand instemt, maar wat Gods Geest aan uw geest openbaart. Gods Woord heeft goede grond gevonden in uw hart en zal vrucht voortbrengen (Marcus 4:20).

U gelooft nu niet omdat andere mensen het zeggen of omdat de spreker op de kansel het zo goed kan uitleggen, u hebt zelf een innerlijke openbaring, in uw diepste wezen, in uw hart. U gelooft Gods Woord nu vanuit uw hart.

Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. (Mattheus 4:4 NBG)

God spreekt vandaag nog, door Zijn geschreven Woord dat u persoonlijk zal aanspreken en uw hart zal raken, waardoor Hij u Zijn overvloedig leven geeft, inclusief uw genezing. Hoe meer u het Woord van God biddend onderzoekt en erover mediteert, hoe voller uw hart wordt en uw mond het Woord van God zal spreken (Lucas 6:45). Gods Woord waardoor alle dingen ontstaan zijn.

Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is , zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. (Hebreen 11:3 NBG)

Als u nog niet zeker bent van uw wedergeboorte bidt dan dit gebed.

"Hemelse Vader, ik geloof Uw Woord. Ik ga Uw Woord uitspreken en overdenken. Ik dank U Heilige Geest dat U mij helpt om Gods Woord te verstaan, in Jezus Naam. Amen!"

Ik geloof vanuit mijn hart en niet vanuit mijn verstand !

LEES VERDER: LEER TE ONTVANGEN!

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT