HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Twijfel niet in uw hart

Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en NIET ZAL TWIJFELEN IN ZIJN HART, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. (Marcus 11:23 HSV)

U kunt niet geloven dat God u ziek maakt of wil dat u ziek blijft en tegelijkertijd geloof voor genezing hebben. U moet er van overtuigd zijn dat God elk mens, ook u, wil genezen. Als u door geloof wil genezen, dan is elke vorm van twijfel, een obstakel voor uw genezing.

TWIJFEL IS EEN VIJAND VAN GELOOF

Wij zagen reeds dat u moet geloven met uw ganse hart. Geloof is een geestelijke kracht die vanuit uw wedergeboren geest voortkomt. De Bijbel leert om niet te twijfelen in uw (ziele-) hart. Het hartsgedeelte waar uw verstand, uw denken of uw beredenerings vermogen in zit.

Denk aan de melaatse die zich afvroeg of Jezus hem wel wou genezen? (zie dag 3: Wil God mij wel genezen?) Hij zei: “Heer INDIEN Gij wilt” (Lucas 5:12 NBG). Daarmee toonde hij zijn twijfel. Hij had wel het geloof dat Jezus de kracht had om hem te genezen, maar niet het geloof dat Jezus hem wilde genezen.

Iemands geloof kan sterk zijn op één gebied, maar hij / zij heeft geen geloof op een ander gebied. U kunt sterk geloven in de wederkomst van Jezus en toch geen geloof hebben voor genezing. Er zijn redenen waarom sommige mensen hun genezing niet ontvangen. Ze hebben gebrek aan de kennis van Gods wil en blijven daarom ziek. Maar weet dit: het is Gods wil om u te genezen. Dit is het fundament om genezing te ontvangen. Het staat boven elk menselijk debat of twijfel. Het is niet genoeg te geloven dat God kan genezen, er zijn veel mensen die dit geloven en toch ziek blijven. God is liefde en genezing. Hij kan niet anders dan genezen, want dat is Zijn natuur en u bent uit Hem geboren.

Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder, die Hem liefheeft, die deed geboren worden, heeft ook degene lief, die uit Hem geboren is. (1 Johannes 5:1)

U bent uit God geboren, blijf doorgroeien in het kennen van uw hemelse Vader. Hoe beter u Hem kent, des te meer gaat u uw nieuwe natuur kennen, wie u bent als nieuwe schepping (2 Corinthe 5:17). U heeft Zijn geestelijk DNA.

U hoeft niet te smeken om genezing, God heeft voorzien in genezing al voor dat u geboren was. Genezing is beschikbaar voor iedereen die gelooft. Het is aan ons om te ontvangen waar Jezus in heeft voorzien. Als u gelooft dat Jezus aan het kruis hing voor uw zonden, geloof dan ook dat u door Zijn striemen genezen bent! Jezus betaalde de volledige prijs!

Laten we als voorbeeld de vader van ons geloof, Abraham nemen. God had hem een zoon beloofd. De kans om nog een kind te verwekken op een natuurlijke manier, waren bij zowel Abraham als Sarah voorbij. Hun beiden lichamen waren onvruchtbaar geworden. Doch Abraham keek niet naar de omstandigheden, naar hun leeftijd, maar geloofde het Woord van God, dat hij nageslacht zou krijgen. God had gesproken en hem Zijn Woord gegeven! Daarop was zijn geloof gevestigd en hij lette niet op zijn verstorven lichaam. Geloof focust zich op de oplossing – het Woord van God - en niet op het probleem !

En hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was: Zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was – hij was ongeveer honderd jaar oud – en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. En HIJ HEEFT AAN DE BELOFTE VAN GOD NIET GETWIJFELD DOOR ONGELOOF, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. (Romeinen 4:18-22 HSV)

Abraham gaf twijfel geen houvast in zijn denken, integendeel, hij werd gesterkt in zijn geloof en gaf God eer. Hij dankte God reeds voor zijn nageslacht. Hij was ten volle overtuigd dat God bij machte was om te doen wat Hij beloofd had! Dat is geloof: innerlijk volledig overtuigd zijn dat het Woord dat God gesproken heeft ook tot stand zal komen. Hij kende zijn “God, Die de doden levend maakt, en de dingen die niet zijn, roept alsof zij zijn” (Romeinen 4:17 HSV)

Voor God stond het al vast: Hij sprak over het nageslacht van Abraham, alsof zijn nageslacht er al was. God is niet gebonden aan onze tijdzone. Hij leeft in de eeuwigheid. Hij verwachtte dat Abraham Hem zou geloven en dat deed hij ook, daarom kon God invullen wat nog ontbrak in het leven van Abraham. Dat is Gods gerechtigheid ! God maakt de doden en de verstorven organen weer levend! Zou Hij daarom uw lichaam niet gezond kunnen maken ?

BELIJDT: NET ZOALS ABRAHAM:

* Ben ik niet zwak in geloof.
* Let ik niet op mijn eigen lichaam, al is het verstorven.
* Twijfel ik niet aan Gods belofte door ongeloof.
* Wordt ik versterkt in mijn geloof.
* Geef ik God de eer.
* Ben ik ten volle overtuigd dat God bij machte is te doen wat Hij heeft beloofd.
* Wordt het mij tot gerechtigheid gerekend.

Laat deze belijdenis even tot u doordringen. Lees hem nog een paar keer tot u hem helemaal geloofd. Dit is echt wat de Bijbel leert over hoe te geloven en te ontvangen. Twijfelen staat gelijk met ongeloof. Dus twijfel niet aan God!

Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, GELOOFT, DAT GIJ HET HEBT ONTVANGEN, en het zal geschieden. ( Markus 11:24 NBG)

Als u bidt, geloof dan dat u HET HEBT ONTVANGEN, dat is de sleutel!
Uw deel is geloven dat u hebt ontvangen, het zal geschieden is Gods deel.

Uit persoonlijke ervaring weet ik, dat u verstandelijk kunt twijfelen en toch een innerlijke zekerheid kunt hebben, dat wat God gezegd heeft de Waarheid is. Uw verstand wordt voortdurend beïnvloed door uw zintuigen en de omstandigheden. Uw denken wordt onder vuur genomen en de duivel tracht twijfel te zaaien. Het punt is om uw denken, uw twijfels te onderwerpen aan het Woord van God, zodat het in lijn komt met wat reeds in uw geest aanwezig is.

Blijf u vullen met Gods Woord. Net als een emmer die u met water vult. Hoe weet u dat hij vol is ? Hoe weet u dat u vol bent van het Woord ? Als het uit uw mond begint te stromen en het tegen de ziekte die u belaagt begint te spreken (Lukas 6:45). U begint te zeggen: "ik ben de verloste des Heren, ik zal lang leven", u praat leven en niet dood. Weerhoudt uw mond ervan twijfel te spreken en uw oren van twijfel te horen. Wanneer u blijft twijfelen, zal het uiteindelijk wortel schieten in uw (ziele-) hart. Het zaad van twijfel zal Gods Woord van genezing verstikken, zodat het niet kan opschieten en vrucht kan dragen (Markus 4:19). Daarom moet u uw denken beschermen tegen elke vorm van twijfel.

Maar als u bidt, moet u vertrouwen en NIET TWIJFELEN. Iemand die twijfelt, lijkt op de golven van de zee, die door de wind heen en weer worden bewogen. Zo iemand moet niet denken ook maar iets van de Heer te krijgen, onzeker als hij is en besluiteloos in al zijn doen en laten. (Jacobus 1: 6-8 GNB)

Jacobus geeft hier een niet te misverstane waarschuwing aan de twijfelaars. Als u twijfelt moet u niet denken iets van God te ontvangen! Tot die groep willen we dus duidelijk niet behoren, willen we genezing van God ontvangen.

Omring u met mensen die Gods Woord geloven en uitleven. Wordt lid van een Christelijke gemeente die genezing predikt en die in genezing gelooft! Vermijd indien mogelijk alle dingen / of personen die u zouden kunnen doen twijfelen. Hecht meer geloof aan Gods Woord dan aan het woord van mensen. Kijk niet naar uw lichaam, maar zie op het volbrachte werk van Jezus, Die uw genezing is.

"Hemelse Vader, ik wil niet twijfelen aan Uw Woord, want Uw Woord is de Waarheid. Genezing is van mij, net zo zeer als eeuwige redding van mij is. Ik vervang elke twijfel met de waarheid van Uw Woord. Ik vul mij met Uw Woord, in Jezus'naam. Amen!"

IK ben een gelovige en twijfel niet aan gods belofte !

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT