BARAK - Zegenen

Genesis 1:22 En God zegende (barak) ze en zei: Wees vruchtbaar, word talrijk, en vervul het water van de zeeën; en laten de vogels talrijk worden op de aarde! HSV

De eerste keer dat het woord “zegenen” vermeld wordt, zegent God de vissen en de vogels. De tweede keer zegent God de mens.

Genesis 1:28 En God zegende (barak) hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt. NBG

De gebruikte vervoegingsvorm voor het werkwoord “zegende” is de onvoltooid verleden tijd. Dit wil zeggen dat de zegen die God uitsprak nog niet voltooid is en nog steeds van kracht is. De Interlineaire Vertaling vertaalt uit de grondtekst: “En Elohym is hen aan het zegenen en Hij, Elohym, zegt tot hen, wees vruchtbaar!...”

De eerste zegen die God over de mens uitsprak is nog steeds werkzaam! God zette Zijn zegen vrij door te spreken! Maak u Gods zegen eigen en zeg: “God is mij aan het zegenen!” – geloof het, verwacht het en beleef het!

Ook de zegen die God uitsprak over Noach en zijn nageslacht, na de zondvloed, is nog steeds actief.

Genesis 9:1 En Elohym zegende Noach en zijn zonen en zeide tot hen: Weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de aarde. NBG

De letter illustratie:

In de gebruikte letters van het Hebreeuwse woord “Barak”, zien we het beeld van: “de Heer (Resh) des Huizes (Beyth) die met open handpalm (Kaph) ons zegent”. De Heer staat niet met gebalde vuisten voor u, maar met open handpalmen! Genadevol, zegenend!

Als we de letters nemen van: “Hij is hen aan het zegenen” dan zien we dat aan het woord voor zegen - barak - de letters Vav en Yod zijn toegevoegd. De letter Vav illustreert “een nagel of tentpin” en de letter Yod illustreert “een hand” .

De zegen van God is tot ons gekomen door Jezus Christus, die Zich liet nagelen aan het kruis, Die voor ons een vloek werd, zodat wij Gods zegen en genade mogen ontvangen! Glorie aan Zijn Naam!

Het woord “barak” wordt vaak gebruikt als gevolg van Goddelijke gunst: Hij doet u slagen, Hij maakt u voorspoedig op al uw wegen.

Genesis 12:2 NBG Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen (barak), en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn.

Het is God Abraham die zegent, ook hier wordt de onvoltooid verleden tijd gebruikt. De zegen komt van God en is ook nog steeds werkzaam!

Galaten 3:14 Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus , opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof…. 29 Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen.

Deze zegen geldt voor iedereen die tot geloof gekomen is in Jezus Christus! Neem Zijn zegen in ontvangst en wees zelf een zegen voor anderen.

U bent “de gezegende des Heren”, de “barak YHVH” (Genesis 26:29) of zoals iemand genoemd werd in Job 32:2,6 - “Barakel”, een persoon die “God zegent”.

Het woord “barak” of “zegenen” werd ook gebruikt wanneer een kameel “knielde” om water te drinken. Neem nu wat tijd om te knielen in aanbidding voor de Allerhoogste God en drink van het Levende water uit Zijn rivier!

Psalm 95:6 NBG Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen (barak) voor de HERE, onze Maker.

Zie uzelf nu zoals God u ziet: “een gezegende des Heren ”.

Kniel voor Hem en ontvang Zijn zegen. Hij staat voor u met geopende handen.

Zeg: “Ik ben een gezegende des Heren, een barakel, iemand die God zegent”.

Geloof het, verwacht het en beleef het!

Jezus is Heer !

Voor meerdere schatten in de Hebreeuwse taal klik hier: Hebreeuws.

© Terebinten der gerechtigheid - Jesaja 61:3

 

 

HOME JEZUS REDT JEZUS UW GENEZING KENT U JEZUS ARTIKELEN BIJBELS BIJBELSTUDIE HEBREEUWS JEZUS KOMT