SCHATGRAVEN IN DE HEBREEUWSE TAAL

 

Bereshit: Gods verlossingsplan
verborgen in het eerste woord van de Bijbel.

Het Oude Testament is oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven. De Hebreeuwse taal is een bijzondere taal en daardoor verschillend van enig andere taal. Joodse Schriftgeleerden geloven dat God eerst het Alephbet schiep. Zie hieronder de reden waarom, vanuit het eerste vers van Gods Woord (van rechts naar links lezen):

Reeds vanaf het eerste vers in Genesis staat er in het Hebreeuws dat Elohiym (God) et schiep. Wat is et ? ET is de eerste (Aleph - a) en de laatste letter (Tav - t) van het Hebreeuwse Alephbet. Doch de meeste Bijbelvertalingen vertalen et niet. Men weet er geen weg mee. Zo bijvoorbeeld hieronder de Herziene Bijbelvertaling:

In het begin schiep God de hemel en de aarde. (Genesis 1:1 HSV)

Sommige Christelijke Bijbel leraren zeggen hier dat et er staat voor de verborgen naam van Christus. En dit is heel aannemelijk, omdat Jezus Christus wel meer verborgen zit in het Oude Testament en alle dingen zijn door Hem (het Woord) geschapen.

Hij is “de Alpha en de Omega” (Openbaring 1:8), de eerste en laatste letter van het Griekse Alfabet. Zo kunnen we dus ook zeggen dat Jezus “de Aleph en de Tav” is, de eerste en laatste letter van het Hebreeuwse Alephbet.

Voor de Joodse Schrift uitleggers staat et voor het Hebreeuwse Alephbet: “In het begin schiep Elohiym (God) et (het alephbet), de hemelen en de aarde”. God creëerde met de letters en voegde doordacht letters samen tot woorden. God sprak deze woorden uit, waardoor de schepping tot stand kwam.

Het kan vergeleken worden met chemie. Als men waterstof (chemische afkorting: H) en zuurstof (chemische afkorting: O) samenvoegt, krijgt men water (H2O). Elke chemische stof draagt bepaalde eigenschappen in zich. Zo heeft ook elke Hebreeuwse letter een bepaalde inhoud en Goddelijke betekenis. En zijn de letters van een woord zorgvuldig door God samengesteld, om tot stand te brengen wat Hij wil.

In het eerste woord waarmee de Bijbel begint - Bereshit - zit Gods boodschap van verlossing reeds verborgen in andere te vormen woorden met de Hebreeuwse letters van Bereshit - tysarb.

  • rb - bar - zoon

  • ta - aleph / tav - wat een beeld is van het Woord van God.

  • a - Aleph - Staat voor God

  • arb - bara - schiep - verwijst naar de Schepper

  • tys - sheet - doornen

  • sar - rosh - hoofd

  • srb - brosh - boom

  • ys - shy - geschenk

  • t - Tav - Kruis / Verbond

De Zoon van God met doornen op Zijn hoofd hangend aan een boom

is ons gegeven als een geschenk van het Verbond.

Vele rabbijnen benadrukken het belang van de Hebreeuwse taal, omdat Mozes de Thora, de eerste vijf boeken van het Oude Testament, uit Gods handen ontving, als van God Zelf afkomstig. Daarom wordt het Hebreeuws ook wel eens Gods taal genoemd.

De gehele aarde nu was één van taal en één van spraak. (Genesis 11:1)

Voor de Babylonische verwarring sprak men één taal op aarde. De eerste die sprak was Elohiym zelf: “En Elohiym (God) zei: Er zij licht; en er was licht”. (Genesis 1:3). Elohiym wandelde met Adam in de hof en communiceerde met hem, waarbij we er van kunnen uit gaan dat dit in de Hebreeuwse taal was.

Het Hebreeuwse alephbet bestaat uit 22 letters. Deze letters waren oorspronkelijk afbeeldingen waarmee men vanouds met elkaar communiceerden.

In het Hebreeuws kunnen woorden dezelfde grond letters hebben. Ze vormen een soort van legering, samengevoegd verduidelijkt het de betekenis en het doel van dat woord. De meeste grondwoorden bestaan uit drie letters. De eerste en de laatste letter van een woord zijn het belangrijkste.

In het Hebreeuws zijn letters ook cijfers, tevens duiden ze op muzieknoten en sterrenbeelden.

Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet een JOTA of een tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. (Mattheus 5:18 NBG)

Jezus spreekt hier over het belang van zelfs de kleinste letter (jota) en tittel (puntjes en streepjes onder een letter om een klinker aan te duiden) van de wet (de Thora).
Jota is hier de Griekse benaming voor de kleinste Hebreeuwse letter: een Yod.
Voor Jezus heeft elke letter, hoe klein ook, een bepaald doel en betekenis en is door God gegeven en geïnspireerd.

Graven naar de betekenis en de oorsprong van Hebreeuwse woorden openbaren ons opmerkelijke Goddelijke waarheden. Elk individueel woord en elke individuele letter is Goddelijk geplaatst en samengesteld, om ons Gods boodschap en de rijkdom van Zijn Woord te openbaren. Ontdek de diepte van rijkdom, van wijsheid en kennis van Gods Woord.

Het is de glorie van God, iets verborgen te houden,
De glorie der koningen, het uit te zoeken.
Spreuken 25:2 Can

Hier enkele verborgen schatten uit de Hebreeuwse taal:

Adonay

De geliefde - Yadid - hand in hand

Kleding en de zondeval

Weegschalen en oren

Towdah - Dankzegging, lof offeren

 

© Terebinten der gerechtigheid - Jesaja 61:3

 

 

HOME JEZUS REDT JEZUS UW GENEZING KENT U JEZUS ARTIKELEN BIJBELS BIJBELSTUDIE HEBREEUWS JEZUS KOMT