HOME

JEZUS - YEshUAH - IS UW GENEZING !

OVERZICHT

Geloof voor genezing & gezondheid

Jezus - Yeshuah - is uw genezing ! Misschien nogal een stoutmoedige en gedurfde uitspraak, maar toch is het zo. God - Die liefde is - heeft een verlossingsplan opgezet om elk mens te redden van de totale ondergang, door Zijn Zoon naar de aarde te sturen. De engel Gabriel gaf Maria de opdracht om de Zoon van de Allerhoogste 'Jezus' te noemen, Yeshuah in het Hebreeuws (Lukas 1:31,32; 2:21). Namen zijn belangrijk in de Bijbel, ze vertellen iets over het doel en plan dat God heeft met Jezus. Zijn Hebreeuwse Naam draagt het werkwoord 'Yasha' in zich. Wat 'bevrijden, redden en verlossen' betekent. En de verkorte Naam YaH van Yahweh. Zijn Hebreeuwse naam 'Yeshuah' zegt het helemaal: "YaHWeH redt, bevrijdt, verlost". Zijn Naam vertelt ons precies waarom God de Vader Zijn Zoon - Yeshuah - naar de aarde zond: om de mens te bevrijden, te redden en te verlossen van alle gevolgen van de zondeval, inclusief ziekte. God de Vader heeft Yeshuah voorgesteld als Zoenmiddel door het geloof in Zijn bloed (Romeinen 3:25). Jezus is de Weg en de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Hem (Johannes 14:6).

"En de behoudenis / bevrijding (soteria) is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden / gezond gemaakt (sozo) worden" (Handelingen 4:12)
.

"Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader". (Filippenzen 2:9-11)


Elke ziekte en zwakte op aarde moet buigen voor de Naam van Jezus / Yeshuah!

Jezus demonstreerde Gods Koninkrijk en heerschappij over de duistere machten op aarde door zieken te genezen, door doden op te wekken, demonen uit te drijven, wonderbaarlijke voedsel voorziening en dergelijke wonderen en tekenen. Kortweg Hij vernietigde de werken van de duivel.

Hij nam de schuld en de ziekte van elk mens op Zich, zodat de mens zondevrij en gezond kan leven, in harmonie met Zijn Schepper. Dit goede nieuws van het Koninkrijk biedt Hij iedereen aan. Deze "goede boodschap" is ook de betekenis van het woord "Evangelie".

Genezing, gezondheid en nog zo oneindig veel meer vindt u in Christus Jezus. Hij is de Bron van het echte, effectieve en krachtige leven, het Goddelijke Zoë-leven. De Bijbel leert ons om God lief te hebben, naar Zijn stem te luisteren en Hem te gehoorzamen en u te hechten aan Hem, want Hij is uw leven en uw lengte van dagen (Deuteronomium 30:20). Hij is naar de aarde gekomen om u Gods overvloedige leven in Christus te geven. En in Hem is er geen ziekte te vinden, er is geen ziekte in Zijn Koninkrijk.

Jezus nodigt u uit om een burger te worden van Zijn hemels Koninkrijk. Zijn Koninkrijk bevindt zich momenteel nog niet fysiek op de aarde, die tijd komt nog, maar toch kunt u vandaag al "de invloed en krachten" van Zijn Koninkrijk op aarde ervaren (Hebreeën 6:4). Jezus gaf Zijn leven niet alleen, zodat u naar de hemel zou kunnen gaan, maar zodat de hemel ook nu al in u kan komen. Jezus redde u niet alleen van uw zondige natuur, maar u bent ook gered om als Hem te zijn, volmaakt, gezond en wel (1 Johannes 4:17).

Het Koninkrijk der hemelen, is een geestelijk Koninkrijk, het is geen Koninkrijk dat zich momenteel op de aarde bevindt. Het maakt ook geen deel uit van deze wereld, die in de macht van de duisternis en in verval is. Gods Koninkrijk bevindt zich in de onzichtbare wereld. Het is Gods domein.

In het Koninkrijk van God is er geen ziekte, geen tekort, geen zwakte, geen dood. Wie of wat er wel is, is de Drie-enige God, het volle Goddelijk Leven, Liefde, overvloed, gezondheid, kracht, rust, vrede, vreugde en zoveel meer. En het Goede Nieuws is dat u een burger kunt worden van dat Koninkrijk !

Hoe krijgt u nu deel aan het Koninkrijk? Hoe gaat u Zijn redding en genezing ervaren?

Door het "Goede Nieuws" over het Koninkrijk en wat Jezus voor u gedaan heeft, te horen en te geloven. Jezus Christus is "de Weg, de Waarheid en het Leven". Hij is de Weg naar het hemelse Koninkrijk. Hij is de Waarheid die u vrijzet en Hij is het Goddelijke leven.

Het "Goede Nieuws" van het Koninkrijk vinden we in de Bijbel. Door de eeuwen heen hebben mensen onder inspiratie en gedreven door de Heilige Geest, Gods Woord neergeschreven. Het Evangelie is een kracht Gods, waarin elke Messiaanse zegening wordt geopenbaard.

Waarom is het zo belangrijk om dit te horen? Omdat GELOOF KOMT DOOR HET HOREN. Eén Woord van God kan uw leven totaal veranderen. Zijn Woord kan u raken in uw diepste binnenste en u in een oogwenk volledig herstellen en gezond maken. God heeft ons Zijn Woord gegeven om de grenzen van de natuurlijke mens te overschrijden naar het bovennatuurlijke.

Zo is dan het GELOOF UIT HET HOREN, en het horen door het woord van Christus. (Romeinen 10:17 NBG)

Waarom is geloof zo belangrijk ? Omdat de geestelijke wereld functioneert met wat de Bijbel noemt: "GELOOF". Het Koninkrijk van God functioneert door middel van geloof. En als u een burger bent van dat hemelse Koninkrijk (Filippenzen 3:20), heeft u een "maat van geloof" en het grote voorrecht om daar gebruik van te maken (Romeinen 12:3). Jezus kwam naar de aarde om ons te verlossen en ons te onderwijzen over de geestelijke wetten die actief zijn in Zijn Koninkrijk. Eén van die wetten is "de wet van geloof" (Romeinen 3:27). Dit is geen tijdelijke wet; maar een eeuwige (1 Korintiërs 13:13).

U HEBT GELOOF NODIG IN GODS KONINKRIJK !

GELOOF IS DE SLEUTEL!

GELOOF IS HET WERKINGSMIDDEL IN GODS KONINKRIJK !

Jezus deed een opmerkelijke uitspraak in Marcus 9:23, toen Hij zei: ďAls u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft". Met deze uitspraak opende Jezus de deur naar het bovennatuurlijke ! Hij moedigt ons aan om voorbij de limieten van ons natuurlijk leven te zien en te denken en het bovennatuurlijke rijk van God binnen te stappen. Het Koninkrijk der hemelen is toegankelijk voor hen die geloven. We weten dat bij God alle dingen mogelijk zijn, maar door deze uitspraak laat Jezus zien, dat iemand die geestelijk wedergeboren is, toegang heeft tot het rijk van God en kan functioneren volgens de wetten van Zijn Koninkrijk.

Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. (Hebreeën 11:6 NBG)

We kunnen God niet behagen zonder geloof. U moet geloven dat God bestaat en dat Hij u zal belonen als u Hem ernstig zoekt. Dat is tegelijkertijd een uitdaging en een doel !

Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.... (Romeinen 10:11 NBG)

Vertrouw op Hem, op Zijn Woord bouwen, is bouwen op een onwankelbare rots. Het Evangelie is een kracht Gods die geloof voortbrengt in ons hart, om alle vervulde beloften in bezit te nemen. Het Evangelie openbaart Gods gerechtigheid, alles wat Hij u in genade gegeven heeft. Het is aan u om vrijmoedig tot Gods troon te naderen en in geloof te nemen wat Hij in Zijn barmhartigheid en genade reeds voorzien heeft.

Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud (redding, bevrijding, veiligheid, genezing, het geheel van de Messiaanse zegeningen) voor een ieder die gelooft, .... Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven. (Romeinen 1:16-17 NBG)

God heeft het zo bestemd dat de rechtvaardige - en dat is iedereen die gerechtvaardigd is in Christus - uit geloof dat volle goddelijke leven zou leven. Deze website wil u het Goede Nieuws van het Koninkrijk brengen, het "Woord van geloof" (Romeinen 10:8), zodat wanneer u het hoort of leest, geloof in u gaat groeien en u uiteindelijk gezond en wel bent, net zoals uw hemelse Vader het oorspronkelijk bedoeld heeft. Gods verlangen is, dat elk mens in goede gezondheid leeft tot in lengte van dagen. Hij wil niet dat de mens sterft door ziekte.

Begin daarom nu met het ontwikkelen van uw geloof om uw genezing te kunnen ontvangen, neem dagelijks tijd om door het Woord te hardop te lezen en te horen. Geef het Woord van God uw onverdeelde aandacht. Wij willen u kosteloos op weg helpen naar uw genezing en blijvende gezondheid.

Neem de eerste stap...

GENEZING en GEZONDHEID BEHOREN U TOE !

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT