HOME

JEZUS IS UW GENEZING !

OVERZICHT

Geloof voor genezing & gezondheid

Jezus is uw genezing ! Misschien nogal een stoutmoedige uitspraak, maar toch is het zo. Genezing, gezondheid en nog zo oneindig veel meer vindt u in Christus Jezus. Hij is de Bron van het echte, actieve en krachtige leven, het volle goddelijke Zoë-leven. Hij is het Leven. Alles is ontstaan, door Hem en uit Hem. En Hij is naar de aarde gekomen om u het overvloedige leven in Hem te geven. En in Hem is er geen ziekte te vinden, er is geen ziekte in Zijn Koninkrijk.

Jezus nodigt u uit om deel te worden van Zijn Koninkrijk. Zijn Koninkrijk bevindt zich momenteel nog niet fysiek op de aarde, die tijd komt nog, maar toch kunt u vandaag al "de invloed en krachten" van Zijn Koninkrijk op aarde ervaren (Hebreëen 6:4). Jezus gaf Zijn leven niet alleen, zodat u naar de hemel zou kunnen gaan, maar zodat de hemel ook nu al in u kan komen. Jezus redde u niet alleen van uw zondige natuur, maar u bent ook gered om als Hem te zijn, volmaakt, gezond en wel (1 Johannes 4:17).

Het Koninkrijk der hemelen, is een geestelijk Koninkrijk, het is geen Koninkrijk dat zich momenteel op de aarde bevindt. Het maakt ook geen deel uit van deze wereld, die in de macht van de duisternis en in verval is. Gods Koninkrijk bevindt zich in de onzichtbare wereld.

In het Koninkrijk van God is er geen ziekte, geen tekort, geen zwakte, geen dood. Wie of wat er wel is, is de Drie-enige God, het volle Goddelijk leven en overvloed, gezondheid, kracht, rust, vrede, vreugde en zoveel meer. En het Goede Nieuws is dat u deel kunt uitmaken van dat Koninkrijk !

God heeft een heel plan opgezet om de mensheid te redden van de totale ondergang. Hij is Zelf mens geworden in Jezus. De oorspronkelijke Hebreeuwse naam voor Jezus is "Yeshuah" en betekent: "YaHWeH is redding, verlossing, genezing, voorziening". Hij demonstreerde Gods Koninkrijk en heerschappij over de duistere machten op aarde door zieken te genezen, door doden op te wekken, demonen uit te drijven, wonderbaarlijke voedsel voorziening en dergelijke wonderen en tekenen. Hij vernietigde de werken van de duivel.

Hij nam de schuld en de ziekte van elk mens op zich, zodat de mens zondevrij en gezond kan leven, in harmonie met Zijn Schepper. Dit goede nieuws van het Koninkrijk biedt Hij iedereen aan. Deze "goede boodschap" is ook de betekenis van het woord "Evangelie".

Hoe krijgt u nu deel aan het Koninkrijk? Hoe gaat u Zijn redding en genezing ervaren?

Door het "Goede Nieuws" over het Koninkrijk en wat Jezus voor u gedaan heeft, te horen. Jezus Christus is "de Weg, de Waarheid en het Leven". Hij is de Weg naar het hemelse Koninkrijk. Hij is de Waarheid die u vrijzet en Hij is het Goddelijke leven.

Het "Goede Nieuws" van het Koninkrijk vinden we in de Bijbel. Door de eeuwen heen hebben mensen onder inspiratie en gedreven door de Heilige Geest, Gods Woord neergeschreven. Het Evangelie is een kracht Gods, waarin elke Messiaanse zegening wordt geopenbaard.

Waarom is het zo belangrijk om dit te horen? Omdat GELOOF KOMT DOOR HET HOREN. Eén Woord van God kan uw leven totaal veranderen. Zijn Woord kan u raken in uw diepste binnenste en u in een oogwenk volledig herstellen en gezond maken. God heeft ons Zijn Woord gegeven om de grenzen van de natuurlijke mens te overschrijden naar het bovennatuurlijke.

Zo is dan het GELOOF UIT HET HOREN, en het horen door het woord van Christus. (Romeinen 10:17 NBG)

Waarom is geloof zo belangrijk ? Omdat de geestelijke wereld functioneert met wat de Bijbel noemt: "GELOOF". Het Koninkrijk van God functioneert door middel van geloof. En als u een burger bent van dat hemelse Koninkrijk (Filippenzen 3:20), dient u daar gebruik van te maken. Jezus kwam naar de aarde om ons te verlossen en ons te onderwijzen over de geestelijke wetten die actief zijn in Zijn Koninkrijk. Eén van die wetten is "de wet van geloof" (Romeinen 3:27). Dit is geen tijdelijke wet; maar een eeuwige (1 Korintiers 13:13).

U HEEFT GELOOF NODIG IN GODS KONINKRIJK !

GELOOF IS HET WERKINGSMIDDEL IN GODS KONINKRIJK !

Jezus deed een opmerkelijke uitspraak in Marcus 9:23, toen Hij zei: ďAls u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft". Met deze uitspraak opende Jezus de deur naar het bovennatuurlijke ! Hij moedigde ons aan om de limieten van ons natuurlijk leven weg te nemen en het rijk van God binnen te stappen. Het Koninkrijk der hemelen is toegankelijk voor hen die geloven. We weten dat bij God alle dingen mogelijk zijn, maar door deze uitspraak laat Jezus zien, dat iemand die geestelijk wedergeboren is, toegang heeft tot het rijk van God en kan functioneren volgens de wetten van Zijn Koninkrijk.

Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. (Hebreeën 11:6 NBG)

We kunnen God niet behagen zonder geloof. U moet geloven dat God bestaat en dat Hij u zal belonen als u Hem ernstig zoekt. Dat is gelijk een uitdaging en een doel !

Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.... (Romeinen 10:11 NBG)

Vertrouw op Hem, op Zijn Woord bouwen is als bouwen op een onwankelbare rots. Het Evangelie is een kracht Gods die geloof voortbrengt in ons hart, om alle vervulde beloften in bezit te nemen. Het Evangelie openbaart Gods gerechtigheid, alles wat Hij u in genade gegeven heeft. Het is aan u om vrijmoedig tot Gods troon te naderen en in geloof te nemen wat Hij in Zijn barmhartigheid en genade reeds voorzien heeft.

Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud (redding, bevrijding, veiligheid, genezing, het geheel van de Messiaanse zegeningen) voor een ieder die gelooft, .... Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven. (Romeinen 1:16-17 NBG)

God heeft het zo bestemd dat de rechtvaardige - en dat is iedereen die gerechtvaardigd is in Christus - uit geloof dat volle goddelijke leven zou leven. Deze website wil u het Goede Nieuws van het Koninkrijk brengen, het "Woord des geloofs" (Romeinen 10:8), zodat wanneer u het hoort of leest, geloof in u gaat groeien en u uiteindelijk gezond en wel bent, net zoals uw hemelse Vader het oorspronkelijk bedoeld heeft. Gods verlangen is, dat elk mens in goede gezondheid leeft tot in lengte van dagen. Hij wil niet dat de mens sterft door ziekte.

Begin daarom nu met het ontwikkelen van uw geloof om uw genezing te kunnen ontvangen, door het Woord te horen en te horen. Geef het Woord van God onverdeeld aandacht. Wij willen u kosteloos op weg helpen naar uw genezing en blijvende gezondheid.

Neem de eerste stap...

GENEZING en GEZONDHEID BEHOREN U TOE !

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT