HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

De GEnezing van de vrouw met een geest van zwakheid

Jezus heeft ontelbare mensen genezen tijdens Zijn bediening op aarde, maar enkele daarvan zijn meer gedetaileerd beschreven. Wie ze waren, hoe ze bij Jezus kwamen, wat er met hen scheelde, wat ze deden, wat ze zeiden, wat Jezus deed en zei …en hoe ze hun genezing ontvingen. De Heilige Geest heeft sommige genezingen laten neergeschreven, omdat ze voor elke tijd en voor iedereen van kracht zijn.

Wanneer we deze genezingen lezen en bestuderen, komt er geloof vrij. We bouwen een fundament voor genezing. We groeien in kennis en begrip van genezing en we drijven twijfels, vragen en leugens weg en vervangen ze met de waarheid van het Woord, zodat geloof voor genezing komt.

Genezing kan heel plotseling komen, zelfs zonder dat mensen het beseffen. Dus hoe meer we het Woord van God over genezing horen, des te sterker het fundament wordt en ons geloof opgebouwd wordt. En opeens manifesteert zich de genezing. Soms denken we dat er iets spectaculairs moet gebeuren en missen we het bovennatuurlijke wat God in alle stilte in ons doet.

Blijf bij het Woord, want het werkt ! Het Woord werkt in ons onderbewuste en verandert daar eerst dingen, zonder dat we het direct beseffen. Maar God werkt van binnenuit, vanuit onze geest. En wanneer we ons denken vernieuwen met het Woord, dan worden we niet enkel van binnen vernieuwd, maar dan zal dit zich uiteindelijk ook naar buiten werken. Ons geloof moet gevestigd zijn in het Woord van God. Het Woord van God werkt voor iedereen die het hoort en er aandacht aan geeft ! Dus het maakt niet uit hoe ziek u bent, het Woord is krachtig en werkzaam en het is Gods wil dat u genezen bent. God is de “IK BEN UW GENEZING ”.

Hij was bezig te leren in een der synagogen op sabbat. En zie, er was een vrouw, die reeds achttien jaren een geest van zwakheid had en verkromd was en zich in het geheel niet kon oprichten. Toen Jezus haar zag, sprak Hij haar toe en zeide tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid; en Hij legde haar de handen op, en terstond richtte zij zich op en zij verheerlijkte God. Maar de overste der synagoge, het kwalijk nemende, dat Jezus op de sabbat genas, antwoordde en zeide tot de schare: Zes dagen zijn er, waarop gewerkt moet worden, komt dan om u te laten genezen en niet op de sabbatdag. Maar de Here antwoordde hem en zeide: Huichelaars, maakt ieder van u niet op de sabbat zijn os of zijn ezel van de kribbe los en leidt hem weg om hem te laten drinken? Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is, welke de satan, zie, achttien jaar gebonden had , niet losgemaakt worden van deze band op de sabbatdag? En toen Hij dit zeide, schaamden zich al zijn tegenstanders, en de gehele schare verheugde zich over al de heerlijke dingen, die door Hem geschiedden. (Lukas 13:10-17 NBG)

1. HET BELANG VAN ONDERWIJS

Hij was bezig te leren in een der synagogen op sabbat. (vers 10)

Jezus gaf onderwijs op de sabbat. Geloof komt door het horen van het Woord ! Jezus gaf veel onderwijs. Jezus predikte, leerde en genas, staat er op meerdere plaatsen (Lucas 5:15). Wat was de opdracht van Jezus aan Zijn "uitgeroepene" ? Het Goede Nieuws van het Koninkrijk naar de hele mensheid brengen en hen die tot geloof kwamen te onderwijzen wat Hij ons leerde !

Het is belangrijk dat mensen het Woord horen, want zonder horen komt er geen geloof ! Zonder Woord is er geen geloof. En als er nog te weinig Woord in hen is, is hun geloof nog niet waar het moet zijn. Ze geloven nog meer in het woord van hun dokter of hun lichaam !

En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. (Jacobus 5:15 NBG)

Het horen van het Woord van God, brengt genezing. Maar velen hebben het te druk om te komen, ze vinden andere dingen belangrijker en daarom blijven ze ziek. Ze hebben een feestje of moeten inkopen doen, hun hobby en dergelijke. Ze hebben alle tijd voor andere dingen, maar geen tijd voor God. Of ze zijn beschaamd over hun toestand. Of hebben een probleem, God is een probleem oplosser. Of omdat ze zondigen, denken ze dat Jezus hen niet zal genezen, terwijl Jezus stierf voor de zondaren. Of ze zijn al lang ziek en berusten in hun ziekte of willen zelfs helemaal niet genezen, want dan verliezen ze hun ziekte bijstand of hun aandacht en medeleven van anderen.

We lezen regelmatig in de Schrift dat de zieken naar Jezus kwamen om genezen te worden. Mensen vandaag zijn te lui om stappen te ondernemen. Ik heb zelfs ooit horen zeggen: “als God mij wil genezen, dan kan Hij dat ook doen als ik thuis ben.” Het is waar dat God overal kan genezen, maar Hij is een Beloner voor wie Hem ERNSTIG zoeken (Hebreeën 11:6).

En mensen zijn wel geïnteresseerd om genezen te worden, maar niet om te horen ! Ze willen dat het hun goed gaat, maar ze willen niet komen om het Woord te horen. De spreker predikt veel te lang, de dienst duurt veel te lang, ik wil mijn genezing en de rest interesseert me niet. Ik wil terug kunnen doen wat ik vroeger deed, maar ik heb geen tijd om naar de gemeente te komen.

Wat moet deze vrouw die al 18 jaar ziek was, blij geweest zijn, dat ze op die dag naar de synagoge gekomen was en genezen werd ! Sommige mensen blijven thuis als ze ziek zijn en missen zo hun genezing ! Deze vrouw had kunnen zeggen: “ik loop al 18 jaar krom gebogen, ik kan beter thuis blijven, ik zal hier mee moeten leren leven ! Ze had misschien moeite om zich met die kromme rug aan te kleden. De mensen gaan me aanstaren of uitlachen. Ze had misschien niet eens een mooi kleed dat haar goed paste. Ze had moeite om te gaan en te reizen. Deze vrouw had kunnen zeggen: "ik ben al 18 jaar in deze toestand. Het zal toch nooit meer veranderen". Ze kon excuses genoeg verzinnen om thuis te blijven ! Toch was ze op die sabbat in de synagoge en hoorde Jezus spreken. We lezen dat vele genezingen plaatsvonden op de sabbat.

"Sabbat" betekent "rust". God wil dat we Zijn rust ingaan, niet door onze werken, maar door Zijn werken !

Want wij gaan tot de rust in, wij, die tot geloof gekomen zijn. (Hebreeën 4:3a NBG)

Zij die geloven gaan Gods rust in ! We leven vandaag in Gods tijdsbedeling van genade. En in het hele verlossingsplan van God is er geen plaats voor werken, het is door genade en uit geloof ! Daarom zien we zoveel genezingen op de Sabbat.

2. WAT WAS ER GAANDE MET DEZE VROUW ?

En zie, er was een vrouw, die reeds achttien jaren een geest van zwakheid had en verkromd was en zich in het geheel niet kon oprichten. (vers 11)

Deze vrouw had al 18 jaar een geest van zwakheid en was verkromd. Ziekte maakt u nooit sterk maar zwak. Let op dat we hier met een geest van zwakheid te doen hebben. Angst, bezorgdheid, worden veroorzaakt door geestelijke machten.

Als u zich laat onderdrukken door deze machten, gaat piekeren over wat er zou kunnen gebeuren, dan zet u deze geesten aan 't werk. Maar als u nadenkt over het Woord van God, dan zet u Gods engelen aan 't werk. Ga God grootmaken in plaats van uw problemen. Des te meer u in wanhoop spreekt, hoe wanhopiger u wordt. Hoe meer u over u ziekte spreekt en dat het nooit zal genezen, hoe erger het wordt !

Als Jezus geconfronteerd werd met de duivel zei Hij twee dingen: ”ZWIJG EN KOM UIT”! Hetzelfde moet u doen als er gedachten van twijfel en ontmoediging u aanvallen !

Het lichaam van deze vrouw werd geplaagd door een geest. En deze maakte dat ze gebonden was met zwakheid en kromheid voor 18 jaar. Ze kon zich niet oprichten, haar spieren zaten vast. Het was niet de Heilige Geest die dit veroorzaakt had, het kwam niet van God uit. Vers 16 is heel duidelijk: het was satan die achter die geest zat.

Gij weet van de dingen, die geschied zijn door het gehele Joodse land, te beginnen in Galilea, na de doop, die Johannes verkondigde, van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die DOOR DE DUIVEL OVERWELDIIGD overweldigd waren; want God was met Hem. (Handelingen 10:37-38 NBG)

Ziekte overweldigd ! Jezus maakt vrij !

3. WAT DEED JEZUS ?

Toen Jezus haar zag, sprak Hij haar toe en zeide tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid; en Hij legde haar de handen op, en terstond richtte zij zich op en zij verheerlijkte God. (Lukas 13:12-13 NBG)

Jezus zag deze vrouw en sprak tegen haar ! Jezus ziet u ! Jezus was bezorgd over haar ! Verlost betekent dat ze gebonden was. Jezus zei: "Vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid".

Alhoewel ze nog krom was, zei Jezus dat ze verlost was. Jezus noemde haar verlost, terwijl ze er nog krom uitzag. Dat is geloof ! Jezus sprak wat Hij geloofde. Hij riep het niet zijnde tot aanzijn. Die vrouw zag er nog niet verlost uit, maar Jezus zei dat ze verlost was ! Jezus wandelt in geloof in het Woord van Zijn Vader en niet in de dingen die Hij ziet. Jezus zag haar al vrij gemaakt. De Geest des Heren was op Jezus om gevangenen vrij te zetten (Lukas 4:18-19).

Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. (Kolossenzen 1:13-14 NBG)

Hij heeft ons verlost ! Wij zijn verlost ! Ook van ziekte !

Het wordt tijd dat u zegt wat het Woord zegt: Als het Woord zegt dat u vrij bent, dan bent u vrij. Als Jezus u vrijgemaakt heeft bent u waarlijk vrij. U bent vrijgemaakt van ziekte door het volbrachte werk van Jezus. Door Zijn striemen ZIJT gij genezen (1 Petrus 2:24).

Deze vrouw geloofde wat Jezus zei en toen Hij haar aanraakte kwam haar geloof vrij en manifesteerde haar genezing. Deze vrouw verheerlijkte God toen ze genezen was, niet toen ze gebonden liep. Deze vrouw wist dat haar genezing van God kwam. En Hij is de Enige die die glorie toekomt !

4. WAT WAS DE REACTIE VAN DE RELIGIEUZEN ?

Maar de overste der synagoge, het kwalijk nemende, dat Jezus op de sabbat genas, antwoordde en zeide tot de schare: Zes dagen zijn er, waarop gewerkt moet worden, komt dan om u te laten genezen en niet op de sabbatdag. (Lukas 13:14 NBG)

De overste van de synagoge verheerlijkte God ! Neen ! Hij nam het Jezus kwalijk omdat Hij op een Sabbat genas ! Iemand moet door de duivel beïnvloed zijn, om kwaad te worden als iemand genezen wordt. Voor de overste mocht genezing niet op de sabbat. Anderen zeggen dat genezing niet meer voor vandaag is. Er is niets nieuws onder de zon.

Er zijn Christenen die zeggen dat genezing van het lichaam niet belangrijk is. Wel wedergeboorte. Jezus vond genezing van het lichaam wel belangrijk, want een groot deel van Zijn bediening was er aan gewijd. Genezing trok de mensen aan, zodat ze het Woord van God hoorde, niet alleen voor genezing, maar de volle waarheid ! Jezus vond genezing zo belangrijk dat Hij Zijn lichaam liet openscheuren om ons genezing te geven. Zeggen dat genezing van het lichaam niet belangrijk is, is zeggen dat Jezus dit niet had moeten doen. Dit is het offer van Jezus niet naar waarde schatten.

5. WAT WAS JEZUS REACTIE OP DE RELIGIEUZEN ?

Maar de Here antwoordde hem en zeide: Huichelaars, maakt ieder van u niet op de sabbat zijn os of zijn ezel van de kribbe los en leidt hem weg om hem te laten drinken? (Lukas 13:14 NBG)

Jezus noemt de overste van de synagoge, in zijn synagoge, een huichelaar ! En dan gaat Hij verder en spreekt iedereen aan ! Er zaten blijkbaar nog meer huichelaars ! Op de sabbat maakten ze hun dieren los zodat ze konden drinken. Jezus maakte op de Sabbat deze vrouw los, zodat ze kon drinken van Gods Bron van leven. Het was voor hen normaal dat ze hun dieren losmaakte om hen te laten drinken, ze stelden zich niet de vraag of dit wel mocht, men deed het gewoon, omdat de dieren verzorgd moesten worden.

Deze vrouw is meer waard dan een ezel of een os die water nodig heeft ! Een groot gedeelte van Jezus bediening betrof genezing en bevrijding. De bediening van Jezus volgelingen vandaag op aarde, zou niets moeten verschillen met die van Jezus, want Hij heeft ons de opdracht gegeven om Zijn bediening verder te zetten.

6. DEZE ZIEKTE WERD VEROORZAAKT DOOR EEN SATANISCHE GEBONDENHEID !

Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is, welke de satan, zie, achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de sabbatdag? (Lukas 13:16 NBG)

Jezus noemde de oorzaak van deze ziekte een satanische gebondenheid. Sommige Christenen durven zelfs zeggen dat ziekte van God komt of dat Hij mensen iets wil leren door hun ziek te maken. Of spreken over de mysterieuze wegen van de Heer.

Sommige hebben EEN BOLWERK van de duivel in hun denken (2 Korintiers 10:4-5) ! Sommige hebben zo veel valse leer gehoord dat het een bolwerk in hun denken is geworden.“Ach God geneest niet altijd en niet iedereen".

Jezus zag deze vrouw, sprak haar toe en verloste haar, na 18 jaar, van die geest van zwakheid. Alhoewel ze een dochter van Abraham was, dat wil zeggen, ze had al lang aanspraak kunnen maken op het Oude Verbond, waarin God had beloofd ziekte uit hun midden te verwijderen. Hij is hun genezing ! Ook de rabbijnen hadden haar dit moeten vertellen en haar moeten vrijzetten. Gods Woord zegt: Met een lang en gezond leven zal ik ze verzadigen.

Hij beschermt u tegen verraderlijke vallen en houdt vreselijke ziekten ver van u. Onder Zijn vleugels vindt u bescherming en een toevluchtsoord. Zijn trouw is uw schild en weert de aanvallen van de tegenstander. U hoeft niet te vrezen voor de angsten van de nacht, noch voor de scherpe aanvallen die u overdag trachten te bereiken. En ook niet voor de pest, die zich in de duisternis verspreidt of voor de vernietiging die in de middag toeslaat. Al sneuvelen 1000 mensen aan uw linkerkant of 10.000 rechts van u, u wordt gered. (Psalm 91:3-7 HB)

Ziekte is van de duivel en niet van God, hiervan moet u overtuigd zijn in uw hart en als dat niet het geval is, dan hebt u niet het geloof om genezen te worden ! Verkeerde lering en lering van mensen ondermijnen uw geloof ! U kunt geen vertrouwen hebben in God als u niet zeker bent van Zijn wil.

GELOOF BEGINT WAAR DE WIL VAN GOD BEKEND IS !

God heeft Zijn Woord van genezing gegeven, opdat wij zouden geloven ! Het Woord van God zal niet ledig wederkeren, maar volbrengen waartoe God het stuurde.

7. DE SCHARE VERHEUGDE ZICH !

En toen Hij dit zeide, schaamden zich al zijn tegenstanders, en de gehele schare verheugde zich over al de heerlijke dingen, die door Hem geschiedden. (Lucas 13:17 NBG)

De schare verheugde zich over de HEERLIJKE dingen die gebeurde. Laat uw omgeving zich ook verheugen als u genezen bent door Jezus. Verkondig het Goede Nieuws !

GENEZING EN GEZONDHEID BEHOREN U TOE !

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT