HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

YHWH RAPHA – de HEERE uw genezing

Ik ben de Heer, ik ben het die je geneest. (Exodus 15:26 GNB)

... Ik, de HERE (YHWH), ben uw Heelmeester (RAPHA). (Exodus 15:26 NBG)

Wanneer we beginnen met het Oude Testament te lezen, ontdekken we dat God Zijn natuur, Wie Hij is, meer en meer aan de mens openbaart. De mens was vervreemd van God en kende God niet meer. Net zoals velen vandaag God niet kennen. Toch wil God Zich bekendmaken aan de mens. Hij heeft een ontzettende liefde en verlangen naar elk mens. Aan Mozes openbaarde Hij Zich als YHWH RAPHA.

Wat betekent YHWH RAPHA ?

Telkens er in de Bijbel, de HEERE (in de Herziene Statenvertaling) of de HERE (in de NBG vertaling) vermeld wordt, staat er in het originele Hebreeuws YHWH. Over de exacte uitspraak van de Naam wil ik het hier niet hebben, want deze is voor discussie vatbaar. In sommige Bijbels wordt YHWH wel eens vertaald met Jahweh of Jehovah.

Vandaag spreken Joden meestal over HaSHem (de Naam), Adonai of Elohiym of gebruiken G-d, de Eeuwige in hun schrijfwijze uit eerbied en ontzag voor Zijn heilige Naam. Men mag de Naam van God niet ijdel gebruiken (Exodus 20:7) en wie de Naam lasterde moest gestenigd worden (Leviticus 24:16).

Toen YHWH aan Mozes de opdracht gaf om naar Egypte te gaan om Zijn volk Israël te bevrijden uit de slavernij, vroeg Mozes aan Hem:

...Als ze mij zeggen: Wat is Zijn Naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden. Toen zei God verder tegen Mozes: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: De HEERE (YHWH), de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob, heeft mij naar u toe gezonden. Dit is voor eeuwig Mijn Naam, dit is Mijn Naam ter gedachtenis, van generatie op generatie. (Exodus 3:13-15 HSV)

In het Hebreeuws staat er: Ehayah-Asher-Ehayah. IK BEN (Ehayah) DIE (Asher) IK BEN (Ehayah). In het woord "Ehayah" ziet u reeds het woord "Yah", wat een afkorting is van YaHWeH. Tevens zit er het Hebreeuwse werkwoord "Hayah" in. Wat het werkwoord is voor "zijn, worden of tot standkomen". Hij is de God Die is (hayah) en Die dingen tot stand doet komen (hayah). Zo sprak God op de eerste scheppingsdag:

... Laat er licht zijn (hayah); en er was (hayah) licht. (Genesis 1:3)

God is licht (1 Johannes 1:5). Toen Hij het woord "licht" uitsprak, kwam er licht uit Hem vrij en was er licht. In Gods Woord is leven (Johannes 1:5). Wanneer we lezen in Exodus: ... Ik, de HERE (YHWH), ben uw Heelmeester (RAPHA). (Exodus 15:26 NBG). Dan komt die genezing die in Hem is ook vrij!

Hij sprak: en ze werden genezen (RAPHA), .... (Psalm 107:20 CAN)

RAPHA wordt dikwijls vertaald met Heelmeester. “Ik, ben de HEERE uw Heelmeester.” (SV) Het is goed om een Heelmeester of Geneesheer te hebben, Als u naar een dokter of geneesheer gaat, verwacht u dat hij u behandelt of een geneesmiddel voorschrijft. Maar dit geeft geen zekerheid op genezing! Het woord RAPHA is een werkwoord en betekent "genezen of helen" (Strongs 7495). In de grondtekst staat het dus nog iets krachtiger:

“Ik ben de HEERE UW GENEZING”
"IK BEN YaHWEH DIE UW genezing tot stand brengt.

De HEERE (YHWH) is uw genezing ! Net zozeer als God liefde is (1 Johannes 4:8,16), is Hij ook genezing! Als u in aanraking komt met God, komt u onherroepelijk in aanraking met Zijn liefde, maar ook met Zijn genezing! Genezing is een volledig normaal gevolg als u met Liefde en Genezing in aanraking komt. Net zoals u van water nat wordt !

God gaf een geweldige belofte aan Zijn volk onder het Oude Verbond:

Maar gij zult de HERE (YaHWeH), uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en IK ZAL ZIEKTE UIT UW MIDDEN VERWIJDEREN. (Exodus 23:25 NBG)

Hoe verwijderde God ziekte onder het Oude Verbond?

Door Zelf in het midden van Zijn volk te wonen!

En zij zullen Mij een heiligdom maken, en IK ZAL IN HUN MIDDEN WONEN. (Exodus 25:8 NBG)

Onder het Oude Verbond/Testament gaf God de opdracht om de Tabernakel (een soort Tent) te bouwen, waar Hij in kon komen wonen. Deze Tabernakel stond in het midden van het tentenkamp, tussen de mensen. Een diepe studie van de Tabernakel verwijst volledig naar Jezus en Zijn verlossingwerk! Het was Gods verlangen echter om IN de mens te wonen. Het offer van Jezus heeft dit mogelijk gemaakt.

Hoe is ziekte verwijderd onder het Nieuwe Verbond?

Iemand die het offer van Jezus aanvaardt wordt geestelijk wedergeboren, compleet volmaakt en geheiligd, zodat God Zelf met Zijn Geest in die persoon komt wonen. Die persoon wordt een tempel van Gods Geest ! Door de Heilige Geest is Gods liefde in hem uitgestort (Romeinen 5:5). God Zelf, Die liefde is, is woning in hem komen maken (Johannes 14:23). En God is tevens GENEZING ! Iemand die wedergeboren is, heeft niet alleen de God Die liefde is in hem, maar ook de God Die genezing is, woont in Hem ! En door zijn eenheid met YHWH is hij genezen!

Ik zal in het midden van de Israëlieten wonen en Ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen WETEN, dat Ik, de HERE (YHWH), hun God ben, die hen uit het land Egypte geleid heb, opdat Ik in hun midden wone; Ik ben de HERE (YHWH), hun God. (Exodus 29:45-46)

God zegt hier: ze zullen WETEN dat Ik de HERE ben en dat Ik in hun midden woon, want Ik zal ziekte uit hun midden verwijderen! Als een nieuwe regering een land begint te besturen, dan zal het volk het geweten hebben door de nieuwe maatregelen die getroffen worden. Als u Jezus in uw hart en leven als uw Heer en Koning laat regeren, dan zult u het WETEN en verandering ervaren.

De God die Zijn genade toonde door te sterven aan het kruis voor uw zonden en Zijn lichaam gaf voor uw genezing, is de God Die genezing is en Die in u woning heeft gemaakt ! Genezing is reeds in uw wedergeboren geest aanwezig. Geloof dat uw genezing reeds in u aanwezig is en zet die genezing vrij door in geloof Zijn Woord uit te spreken en begin God te danken voor uw genezing !

DE HERE JEZUS - IS MIJN GENEZING - MIJN YAHWEH RAPHA!

Lees verder: Hij is Dezelfde!

 

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT