HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Wat uw genezing in de weg kan staan:
Tradities en leringen van mensen

En zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw overlevering (tradities NBV) die u overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen doet u. En toen Hij heel de menigte bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Luister allen naar Mij en begrijp het goed. (Markus 7:13-14 HSV)

Jezus geeft hier opdracht aan een menigte mensen die Hij samen geroepen had, om naar Hem te luisteren en niet naar de overlevering van de ouden”, welke de Farizeeën en de Schriftgeleerden verkondigden (Markus 7:7).

Eén van de kwalijke punten van een traditie is, dat leugens voor waarheid worden door verteld aan de volgende generatie, die het op hun beurt doorgeeft aan de volgende generatie en dat gaat zo maar verder. Daardoor komen hele gezinnen, families en volken verstrikt te zitten in een leugen. Het Woord van God wordt verdraaid en verkeerd uitgelegd. Men onderwijst beredeneringen van mensen en daardoor wordt het Woord krachteloos, Zijn werking wordt stilgelegd en mensen ontvangen niet wat God voor hen heeft. Is dat niet verschrikkelijk!

Mensen blijven ziek of sterven door ziekte, omdat hun verkeerde dingen verteld en aangeleerd zijn. En in plaats van te onderzoeken wat God Zelf zegt in Zijn Woord, aanvaarden ze klakkeloos wat anderen hen vertellen. Deze tradities zijn jammer genoeg ook de Kerken en de Christelijke gemeenschappen binnengeslopen en houden Gods volk zo in gevangenschap.

Wees altijd op uw hoede. Laat u niet misleiden door mensen die met hun filosofieën en verleidelijk gepraat proberen u weer tot een slaaf van menselijke tradities te maken. Die filosofieën zijn hun ingegeven door de geesten van deze wereld en niet door Christus. (Kolossenzen 2:8 HB)

Paulus waarschuwde de Christenen om altijd op hun hoede te zijn. Menselijke filosofieën en zogenaamde “wijsbegeerte. de begeerte om wijs te zijn” misleiden de mensen en brengen hun in slavernij. De inspiratie van al deze “wijsheid” is demonisch.

Wat zijn overleveringen of tradities?
Het zijn verhalen en gewoontes die door vele generaties heen worden doorgegeven. Deze tradities kunnen Gods Woord krachteloos maken ! U kunt met andere woorden het Woord van God over genezing horen en toch uw genezing niet ontvangen, omdat u meer geloof hecht aan wat mensen u verteld hebben, dan wat God in Zijn Woord zegt !

Enkele van die tradities zijn: De tijd van genezingen is voorbij. De doorn in het vlees van Paulus. God maakt u ziek om u iets te leren. God laat toe dat satan u ziek maakt. God wordt verheerlijkt door ziekte. Ziekte is een straf van God. God laat ziekte medewerken ten goede. Het gebed: “Als het Uw wil is”. De moderne geneeskunde vervangt de wonderen van genezing. Jezus genas als God, niet als mens. Het is niet Gods wil om iedereen te genezen.... en dergelijke leugens roven mensen hun gezondheid !

Maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn. ( Mattheus 15:9 HSV)

Al deze tradities en leringen van mensen maken dat we de beloften in Gods Woord niet als waarheden zien, ze ons niet gaan toe-eigenen, noch gaan opeisen voor onszelf of anderen. Het maakt dat, alhoewel mensen God eren, naar de Kerk gaan en Zijn geboden onderhouden, dit alles toch TEVERGEEFS is! Merk op hoe gevaarlijk tradities en leringen van mensen zijn ! Ze brengen of houden u in slavernij!

U gaat die leugens geloven en u ontvangt de waarheid van Gods Woord niet in uw hart. U ontvangt uw genezing niet. Het plaatst u in een positie waarin u geen weerstand biedt aan de duivel en de ziekte, waar hij u mee overweldigd (Handelingen 10:38). U laat de duivel zijn gang gaan en biedt geen weerstand. Gods Woord moet in geloof ontvangen worden. Als er geen geloof is, is er ook geen kracht om dat Woord tot aanzijn te roepen.

Tradities zijn een manier waarop de duivel het Woord uit ons hart rooft (Marcus 4:15). Als tradities en leringen van mensen een voedingsbodem in ons hart hebben gevonden, verstikken ze het Woord, zodat het geen vrucht draagt. Het zaad van het Woord van genezing zal daardoor geen vrucht dragen.

Daarom onderzoek uzelf of u tradities en leringen van mensen gelooft in plaats van het Woord van God. Alles wat ingaat tegen het Woord van God, rukt u uit als onkruid en zaai opnieuw Gods Woord van genezing in uw hart, door Gods Woord te lezen en te horen.

Als u genezing bestudeerd in de Bijbel, zie het dan als een puzzel die u in elkaar wil steken: Meestal beginnen we met de hoeken en de randen aan te brengen, of met de heel duidelijke figuren of afbeeldingen. Zo funderen we eerst de vaststaande, onweerlegbare waarheden, omtrent Gods wil voor genezing. Daarna kunnen we beginnen met de zaken die minder duidelijk zijn, maar die in hetzelfde licht moeten gezien worden als de geopenbaarde waarheden in Gods Woord.

Jezus stierf niet alleen voor onze zonden, maar ook voor onze ziekten. Onze kracht ligt hierin, dat we zelf ten volle overtuigd zijn van deze fundamentele waarheden. Ziekte is een bijproduct en gevolg van Adams zonde. Maar we moeten ons hier niet op blijven blindstaren. We moeten ons nu richten op wat Jezus deed. Hij wordt "de laatste Adam" genoemd (1 Corinthe 15:45). Wat de zonde door de eerste Adam en zijn nakomelingen heeft teweeg gebracht, is door de laatste Adam teniet gedaan. Jezus riep het uit aan het kruis: "Het is volbracht". (Johannes 19:30). De boete voor de zondeval van de eerste mens was betaald door een volmaakt mens - Jezus de Zoon des mensen. Wat Hij heeft volbracht is veel krachtiger, dan wat er door de zonde van de eerste Adam is teweeg gebracht. In Zijn gerechtigheid heeft God zowel met zonde als met ziekte afgerekend. En dit voor ieder mens.

Uw doel is om het juk van tradities en leringen van mensen van u af te gooien, om zo in gezondheid en overwinning te wandelen.

GENEZING EN GEZONDHEID ZIJN UW DEEL !

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT