HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT


Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft!

....Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. (Markus 9:23 NBG)

Met deze opmerkelijke uitspraak opende Jezus de deur naar het bovennatuurlijke! Door de uitstorting van Zijn bloed is er een nieuwe levende weg geopend. Het Koninkrijk der hemelen is toegankelijk voor hen die geestelijk wedergeboren zijn. Ze zijn uit God of "van boven geboren" staat er in het Grieks.

We weten dat bij God alle dingen mogelijk zijn, maar door deze uitspraak laat Jezus zien, dat iemand die geestelijk wedergeboren is, toegang heeft tot het rijk van God en kan functioneren volgens de wetten van Zijn Koninkrijk.

Toen Jezus op aarde was, was Hij hier als mens. Alhoewel Hij God was, heeft Hij Zichzelf
ontledigd en werd aan de mens gelijk. (Filippenzen 2:7).

Als mens deed Hij al die onmogelijke dingen, zoals zieken genezen, doden opwekken, voedsel voorzien en vermeerderen en dergelijke. De mensen stonden verbaasd om wat Hij deed. Maar al deze dingen deed Hij niet uit Zichzelf, maar God was met Hem. Zijn hemelse Vader had een welgevallen in Hem. Toen Jezus opgroeide als kind nam Hij toe
"in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen" (Lucas 2:52). Hij werd gedoopt in water en met de Heilige Geest en gehoorzaamde Zijn Vader en was compleet afhankelijk van Hem. Hij had zo'n relatie, dat Hij goddelijke wijsheid en geestelijk inzicht kreeg in wat Zijn Vader door Hem heen wou doen en Hij maakte Zich beschikbaar en deed wat de Vader deed en sprak de Woorden die de Vader sprak. Hij kende Hem en wist:

Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. (Lucas 18:27 NBG)

Jezus openbaarde de heerschappij van het Koninkrijk der hemelen op aarde, door Zich volledig over te geven aan de wil van Zijn Vader. Het onmogelijke werd mogelijk! De krachten van de hemel manifesteerde Zich op aarde. En Jezus verkondigde:

De tijd is vervuld, het Koninkrijk van God is nabij. Bekeert u en gelooft het evangelie. (Markus 1:15).

Met andere woorden: De tijd is hier en nu aangebroken. Het Koninkrijk van God is binnen bereik. Bekeer u, verander uw manier van denken en geloof het Goede Nieuws! En wat deed Jezus:

Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En Hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk. (Mattheus 4:17,23 NBG)

Jezus toonde wat er gebeurd als het Koninkrijk der hemelen op aarde komt. En Hij gaf dezelfde opdracht aan Zijn 12 apostelen die Hij er op uit zond:

Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet. (Mattheus 10:7-8)

En Jezus zei zelfs dat men het Goede Nieuws van het Koninkrijk moest blijven verkondigen tot het einde, omdat onze hemelse Vader Zijn liefde en bewogenheid aan elk mens wil tonen en ze uitnodigd om burger te worden van Zijn hemelse Koninkrijk.

En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. (Mattheus 24:14)

Dit "einde" is wanneer Jezus - als Koning - terug op aarde komt en Zijn Koninkrijk definitief op aarde vestigt om te regeren. Zover zijn we echter nog niet, maar we mogen nu het Evangelie van het Koninkrijk blijven prediken aan alle mensen en God zal Zijn Woord bevestigen met bovennatuurlijke, niet voor mogelijk gehouden wonderen en tekenen tot een getuigenis voor alle volken (Marcus 16:20). Daarom predik het Evangelie van het Koninkrijk der hemelen en het onmogelijke wordt mogelijk!

Want met God zal niets onmogelijk zijn. (Lucas 1:37 AV)

Wonderen zijn de wereld niet uit en dat zullen ze nooit zijn!

Lees verder: Zonder schaamte !

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT