JEZUS IS HEER

Deze Jezus heeft God tot Heer en Christus gemaakt.
Handelingen 2:36

 

 

HOME

JEZUS REDT

JEZUS UW GENEZING

KENT U JEZUS

ARTIKELEN

BIJBELS

BIJBELSTUDIE

HEBREEUWS

JEZUS KOMT

 

 

 


WELKOM - JEZUS IS HEER !


EVANGELIE BETEKENT "GOED NIEUWS".

EN GOED NIEUWS IS GEEN GOED NIEUWS ALS HET GEEN GOED NIEUWS IS !

HET EVANGELIE IS GOED NIEUWS OMDAT HET GOED NIEUWS IS !

God houdt van u en heeft u geschapen om een persoonlijke relatie met u te hebben!

"Want God had de wereld (u inclusief) zo lief dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen (ook u) die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft." (Johannes 3:16 GNB)


God schiep u met een doel:

"U weefde mij in de schoot van mijn moeder, U deed mij ontstaan. Ik dank U, want het is een wonder zoals ik ben gemaakt. Alles wat U maakt, is een wonder. Dat besef ik heel goed". (Psalm 139:13-14 GNB)

Niet iedereen vervult Gods doel voor zijn of haar leven. We gaan onze eigen weg en doen wat we zelf denken dat goed is, waardoor we op menig vlak falen. Dit brengt scheiding tussen God en mensen.

Soms denkt iemand op de goede weg te zijn, maar blijkt die naar de dood te voeren. (Spreuken 14:12 HB)

We missen het echte doel voor ons leven, een relatie met onze Schepper Zelf. Het Goede Nieuws is dat God Zelf mens geworden is om uw zwakheden en fouten te niet te doen, zodat Hij een relatie kan hebben met elk mens, ook met u.

God verlangt ernaar dat u Hem leert kennen:

"En dit is eeuwig leven: dat de mensen U kennen, U, de enige ware God, en Jezus Christus, die U gezonden hebt." (Johannes 17:3 GNB)

Als u Jezus Heer maakt van uw leven en Hem leert kennen, dan zult u ontdekken,
dat Hij nog veel meer voor u heeft gedaan: Hij gaf ook Zijn lichaam voor uw genezing.
Jezus geneest ook vandaag nog!


DAT IS GOED NIEUWS !


Hij nam de vloek van armoede en tekort op Zich:
God wil ook voorzien in de noden die u vandaag heeft!


DAT IS OOK GOED NIEUWS !


Deze website wilt u helpen in uw relatie met God, zodat u al het goede van Hem kunt ontvangen. Hij staat u met open armen op te wachten!

WEET EEN DING: GOD HOUDT VAN U !
HET MAAKT NIET UIT WIE U BENT OF WAT U GEDAAN HEEFT !
DAT IS GOED NIEUWS
!


NIEUW

Zonder schaamte...

De Heer heeft al uw zonden vergeven en al uw ziekten genezen!
Hebreeuws: Goedertierenheid en barmhartigheid

Adonay (lees hieronder)

Waarom praten vrouwen meer dan mannen ? (lees hieronder)

Gebed en proclamatie voor genezing en gezondheid - vernieuwd 3/05/2024

 

SCHATGRAVEN IN DE HEBREEUWSE TAAL

ADONAY

En Abram zei: Here (Adonay) Here (YHWH), wat zult Gij mij geven, daar ik kinderloos heenga en de bezitter van mijn huis, dat zal deze Damascener Eliezer zijn. 3 En Abram zei: Zie, mij hebt Gij geen nakroost gegeven, en nu moet een onderhorige mijn erfgenaam zijn. (Genesis 15:2-3 NBG)

Op 75 jarige leeftijd riep YaHWeH Abram en beloofde hem nageslacht (Genesis 12:2). Toen Abram bovenstaande woorden tegen YaHWeH sprak, was hij al enkele jaren met YaHWeH onderweg en er klinkt frustratie in zijn pleidooi. Het beloofde nageslacht was er nog steeds niet. Voor het eerst noemt hij YaHWeH met een nieuwe naam: Adonay - H136 - wat opgebouwd is uit de Hebreeuwse woorden:
Adown / Adon (verkort) - H113 – wat “Soeverein, regeren” betekent en
Diyn - H1777 – Wat “Heersen, een uitspraak doen en doen naleven” betekent.
De betekenis van Adonay is dus: “Soevereine Regeerder, Die Zijn Woord geeft en nakomt”.

Abram zegt hier eigenlijk: “Souvereine Regeerder, YaHWeH, U heeft mij Uw Woord gegeven, wat U ook nakomt, maar ik heb nog niets ontvangen...".

De relatie die Abram met God had was heel persoonlijk en intiem, maar ook heel open en eerlijk. Hij deelt zijn hart en bekommernis. YaHWeH “Adonay” noemen, toont zijn geloof in het Woord van God en zijn afhankelijkheid van de genade en het ingrijpen van God in zijn situatie. Hij gelooft dat God trouw is aan Zijn Woord en dat wat Hij zegt ook nakomt.

Abram had nog een heel leerproces van geloof te doorlopen, vooraleer hij Gods belofte ontving. Abram wordt ook "de vader van geloof" genoemd (Romeinen 4:16) en het is heel belangrijk om zijn leven te bestuderen en te ontdekken dat vanaf het moment hij Gods belofte begon uit te spreken en te horen, het uiteindelijke wonder voltrok.

Persoonlijke toepassing:

Als Christen kunt u in dezelfde situatie zitten. Elke belofte is in Christus "Ja en door Hem Amen" (2 Korintiërs 1:20) en toch ziet u de belofte van God nog niet gemanifesteerd in uw leven. U raakt gefrustreerd en ontmoedigd. Begin Gods beloften uit te spreken. Erken Hem als Adonay, de Souvereine Regeerder, die Zijn Woord geeft en nakomt.

De letter illustratie schetst hier het volgende beeld:
Door God Adonay te noemen erkent u dat u een zoon bent en afhankelijk bent van Zijn inspiratie en ingrijpen.

 

Waarom Praten vrouwen meer dan mannen ?

Volgens sommige wetenschappelijke onderzoeken zouden vrouwen meer praten dan mannen. En meestal hebben we ook die indruk. De Bijbel legt uit hoe dat komt: Voor de zondeval noemde Adam zijn echtgenote “mannin", "Ishshah" in het Hebreeuws.

Genesis 2:23 Toen zei de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal ‘mannin ' (Ishshah) heten, omdat zij uit de man genomen is.

Na de zondeval noemde Adam zijn echtgenote “Chavvah”, in het Nederlands vertaald als “Eva”.

Genesis 3:20 En de mens noemde zijn echtgenote (Ishshah) Eva (Chavvah), omdat zij de moeder van alle levenden (Chay) is geworden.

CHaVVaH - Eva is afkomstig van het grondwoord: CHaVaH

CHaVaH betekent - vertellen, uitleggen, tonen, bekend maken.

Adam had zijn echtgenote CHaVVaH genoemd omdat hij waarschijnlijk bepaalde eigenschappen bij haar opmerkte. Iets of iemand een naam geven is niet zonder gevolgen. Zo bracht God alle dieren naar Adam en hoe Adam ze zou noemen, zo was hun naam. Gaf Adam ze een naam overeenkomstig hun uiterlijk, hun gedrag of de geluiden die ze maakten?

Genesis 2:19 En YHWH Elohym formeerde uit de aardbodem al het levende van het veld en al de vogels in de hemelen. Ook bracht Hij hen tot de mens, om te zien hoe deze hen noemen zou; en zoals de mens elke levende ziel noemen zou, dat was zijn naam.

God gaf de mens de autoriteit om namen te geven aan elke levende ziel. En zoals Adam ze noemde, zo was hun naam.

Nu is het zo dat een naam in de Bijbel niet zonder betekenis is. Pas als iemand of iets een naam kreeg bestond het. Zo kregen jongetjes pas na hun besnijdenis, op de 8ste dag hun naam (zie Lukas 1:59). Meestal zei de naam iets over het karakter, de eigenschappen of kwaliteiten die men in het kind zag of die men in geloof over hen uitsprak. Oud Testamentische profeten gaven hun kinderen soms de naam van het oordeel welke God over Zijn volk had uitgesproken. Zoals Hosea zijn zoon Loammi noemde, wat “gij zijt mijn volk niet en Ik zal de uwe niet zijn” betekent (Hosea 1:9) . De man van Abigail heette Nabal. Na zijn dwaze uitsprak, zei ze tegen David:

1 Samuel 25:25 Mijn heer store zich niet aan deze man van niets, aan Nabal, want zoals zijn naam is, is hij: Nabal (dwaas) heet hij en een dwaas is hij . ...

Of zijn ouders hem van kinds af zo genoemd hebben weten we niet, maar hij handelde alleszins naar de betekenis van zijn naam:“zoals zijn naam is, is hij” .

God veranderde de naam van Abram (de Verhevene is mijn Vader) in Abraham (vader van een menigte). Na zijn naamsverandering - en vanaf hij Gods belofte van een vader te zijn van een menigte begon uit te spreken - werd hij op 100 jarige leeftijd eindelijk vader van de beloofde zoon (Isaak). Wat de kracht toont van iets een naam te geven en tegelijkertijd Gods Woord te geloven door Zijn belofte uit te spreken. Leven of dood is in de macht van de tong en men oogst wat men zegt (Spreuken 18:21).

Nadat Adam zijn “mannin” wat langer kende, noemde hij haar Chavvah. Hij bevestigde haar eigenschappen: ze kon het goed uitleggen en had heel wat te vertellen. We hebben het dus aan Adam te danken, die door haar zo te noemen, we oogsten wat hij met zijn spreken gezaaid heeft. Of is het onze Schepper die deze eigenschap in Eva gelegd heeft en die Adam alleen maar bevestigde en waar we God dankbaar voor moeten zijn?

Wie of wat heeft u een naam gegeven? Hoe benoemt u de dingen?
Spreekt u de belofte uit die God u gegeven heeft? Welke oogst verwacht u
?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tekenen van Jezus wederkomst

Lucas 21:11 Herziene Staten Vertaling
En er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden.

Jezus waarschuwde voor besmettelijke ziekten (meervoud) voordat Hij terug zou komen naar de aarde. Ja Jezus komt terug, net zozeer als Zijn eerste komst eeuwen op voorhand werd aangekondigd en bevestigd is door de geschiedenis, net zo zal Hij een tweede maal terugkomen naar de aarde. Eén van die tekenen die Hij aan Zijn discipelen gaf waaraan ze dit zouden herkennen was "besmettelijke ziekten".

De laatste decenia zien we een toename van epidemieën. Wat de formatienota van 30 september 2020 voor de vorming van een nieuwe regering bevestigd op pagina 8 in punt 1.3 Noodplanning:

Een generiek pandemisch noodplan

"Sinds de jaren tachtig hebben we een verdrievoudiging van het aantal wereldwijde epidemieën gezien en wetenschappers verwachten dat dit effect omwille van de toenemende urbanisatie, bevolkingsgroei en klimaatontregeling verder zal versterkt worden. Er dient dus ook op een generieke manier over pandemie noodbeheer te worden nagedacht."

Bron: http://newsroom.roularta.be/static/30092020/regeerakkoord.pdf

Ook VRT nieuws meldde dit bericht: Aantal natuurrampen wereldwijd verdubbeld in 20 jaar tijd. Nog een teken van de wederkomst van Jezus Christus. Bent u klaar om Hem te ontmoeten ?

Jezus komt terug om deze wereld van de totale ondergang te redden. Hij komt ook terug om de wedergeboren Christenen van deze aarde weg te halen, voordat het erger wordt. Hoe u een wedergeboren Christen wordt, vindt u hier. Hoe wedergeboren worden.

"Maak je dus klaar om je God te ontmoeten!" (Amos 4:12 BB).

Voor meerdere tekenen van Jezus wederkomst zie: Wat komen gaat...

 

 
 

 

SCHATGRAVEN IN DE HEBREEUWSE TAAL

 

JEZUS UW GENEZING


Wist u dat de wetenschap heeft vastgesteld dat 75 à 98% van al de lichamelijke, mentale en gedragsstoornissen veroorzaakt worden door een verkeerd denken ? Wat u denkt, bepaald sterk de keuze's die u maakt en daardoor uw levensstijl.

Bent u ziek of wilt u gezond blijven ? De Bijbel heeft heel wat te vertellen over genezing en gezondheid. Dit onderdeel van de website: "JEZUS UW GENEZING" wil u daarbij helpen en ondersteunen. God wil dat u gezond en genezen bent.

Hier kunt u starten: JEZUS UW GENEZING

De genezing van de schoonmoeder van Petrus

De genezing van de twee blinden.

De genezing van de melaatse.

De genezing van de tien melaatsen

Een getuigenis van wat God kan doen: Een jongen genezen van 26 aandoeningen

 

KENT U JEZUS ?

 

JEZUS KOMT TERUG !


Aantal natuurrampen wereldwijd verdubbeld in 20 jaar tijd. (vrt nieuws bericht)

DE LAATSTE PAUS?

De laatst verkozen Paus Jorge Mario Bergoglio zou de laatste Paus zijn, volgens een voorspelling toegeschreven aan de Ierse Rooms Katholieke Sint Malachias (1094-1148). Paus nr 112 zou de laatste Paus zijn, volgens deze profetie zal deze"zijn schapen hoeden gedurende vele tribulaties en wanneer hieraan aan een einde komt, zal de zevenheuvelige stad verwoest worden en de Grote Rechter zal zijn volk berechten. Het Einde."
( https://nl.wikipedia.org/wiki/Profetie_van_de_pausen) Lees verder ...

TEKENEN VAN ZIJN WEDERKOMST

Mattheus 24:3 NBG
Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en WAT IS HET TEKEN VAN UW KOMST en van de voleinding der wereld?

De discipelen vroegen Jezus naar het teken van Zijn wederkomst.
Met andere woorden: waaraan kunnen we zien dat Jezus terugkomt ?
Wat zijn de onderscheidingstekens ? Lees verder...

 

 

ARTIKELEN op andere sites

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BIJBELVERS VAN DE DAG

 

 

 

TOENEMEND GELOOF

Faith won't move anything until it moves you. Geloof zal niets in beweging brengen totdat het u in beweging brengt.

God leeft in de hier en nu realiteit, waar geloof ook in functioneert. Hij is de "IK BEN".

Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. (Hebreeën 11:6 NBG)

Geloof is een levenstijl, een manier van leven.

Ik dank met blijdschap mijn hemelse Vader, Die mij de volmacht heeft gegeven om te delen in de erfenis van de heiligen in het licht. (naar Kolossenzen 1:12)

Leer in geloof te ontvangen wat God reeds gegeven heeft.

Geloof is niet geloven dat alles kan gebeuren, maar vertrouwen dat wat God heeft beloofd zal gebeuren. (Wayne Spear) .

"De Zoon van God is gekomen om het werk van de duivel te vernietigen". (1 Joh 3:8 BB)

Letterlijk staat er dat Jezus, de Zoon van God, de werken van de duivel onwettig heeft verklaard. Elke ziekte, ook corona is door Jezus onwettig verklaard. Het heeft geen recht om uw lichaam binnen te dringen, omdat Jezus uw ziekten reeds heeft gedragen op het kruis. Verklaar daarom in geloof:

"Elke ziekte heeft Jezus onwettig verklaard en heeft geen bestaansrecht in mijn lichaam! In Jezus'Naam verklaar ik dit !"

Geloofsbelijdenissen creëren realiteit.

Een mens leeft van uw beloften, Heer, alleen daaruit put ik levensmoed. Houd mij gezond, laat mij in leven. (Jesaja 38:16 GNB)

Geloof is de brug tussen het eeuwige (de onzichtbare wereld) en het tijdelijke (de zichtbare wereld).


CITATEN

Wij zijn geen menselijke wezens die een geestelijke ervaring hebben. We zijn geestelijke wezens die een menselijke ervaring hebben.
Pierre Teilhard de Chardin

Bid niet voor een probleem waarvoor je niet bereid bent de oplossing te zijn!

De Heilige Geest is de "Helper" en niet de "Doener". Hij zal niets zonder ons doen en wij zouden niets moeten doen zonder Hem.

Alles in u dat nog geen deel uitmaakt van het Koninkrijk van God heeft het kruis nodig.

Als het in de hemel bestaat, moet het op aarde worden "vrijgezet". Het is de biddende Christen die het hemelse op aarde vrijzet. Wanneer de gelovige bidt volgens de geopenbaarde wil van God, is het geloof specifiek en gefocust. Geloof pakt die realiteit. Doorzettend geloof laat niet los. Een dergelijke invasie maakt dat de omstandigheden op aarde in lijn komen met de hemel.

De dingen die u ziet en hoort, wakkeren de gedachten in uw hart aan en geven brandstof aan uw daden.

Het maakt niet uit hoeveel u van de Schrift kent maar wat u ervan uitleeft. Het maakt niet uit hoeveel u ervan begrijpt, maar hoeveel u ervan toepast in uw leven. Het is niet de waarheid die u kent die telt, maar de waarheid die u leeft.

Studeer niet om te weten, maar studeer om te leven. Als het u niet verandert, waarom dan de moeite nemen om het te lezen.

Uw denken moet geen reflectie zijn van uw omstandigheden.

Meerdere citaten ...

 

 

SPREUKEN SPREKEN

Als je het werk dat je vandaag kunt doen uitstelt tot morgen, dan lijkt morgen nooit te komen.
Spreuken 24:34 TPT

Als je te lui bent om zaad te planten, dan is het jammer als je geen oogst hebt om van te eten.
Spreuken 20:4 TPT

Markeer dit: God haat het als je een dubbele standaard laat zien, een voor 'hen' en een voor 'u'. De Heer haat dubbele maatstaven dat is hypocrisie ten top!
Spreuken 20:10, 23 TPT

Liefhebbers van God hebben ogen gekregen om te zien met geestelijk onderscheidingsvermogen
en oren om van God te horen.
Spreuken 20:12 TPT

Het is de Heer die je leven richting geeft, want elke stap die u zet, is door God verordineerd
om je dichter bij je bestemming te brengen. Een groot deel van je leven blijft dus een mysterie!
Spreuken 20:24 TPT

De geest die God in de mens blies is als een levende lamp, een stralend licht doorzoekende de binnenste kamer van ons wezen.
Spreuken 20:27 TPT

Goed leiderschap is gebaseerd op liefde en waarheid, want vriendelijkheid en integriteit
is wat leiders in hun vertrouwenspositie houdt.
Spreuken 20:28 TPT

 


AGENDA


CITATEN


JEZUS FILM in het NEDERLANDS


NIEUWS VAN DE VERVOLGDE KERK

OPEN DOORS

JUBILEE CAMPAIGN

 


DE LIEFDE VAN EEN VADER (video)


I GOT OFF AT GEORGES STREET (video)

 

Als u contact wil opnemen kan dit via onderstaande email


chretien2@hotmail.com